Tagarchief: Begroting

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Vacature Directeur Curaçaohuis

 • 28 oktober 2014. Vacature Directeur Curaçaohuis. ‘Bel Otti!‘ Zo zal de paniekstem van de Gevolmachtigde Minister van Twijfelachtige Garnituur Marvelyne Wiels gister ongeveer hebben geklonken toen er in Den Haag enkele vragen van het AD binnenrolden over het wel en wee van de
  Toen alles op 27 augustus 2013 nog financieel pais en vree was in het Curaçaohuis: de vers aangetreden premier Ivar Asjes bezocht met zijn lijfsgetrouwe tevens beleidsmedewerker Ann Philips-Groot de frisse zelfbenoemde Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels op de Badhuisweg in Den Haag

  Toen alles op 27 augustus 2013 financieel en werkwise nog pais en vree was in het Curaçaohuis: de vers aangetreden premier Ivar Asjes bezocht met zijn lijfsgetrouwe tevens beleidsmedewerker Ann Philips-Groot de frisse zelfbenoemde Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels op de Badhuisweg in Den Haag

  sinds maart 2014 aangetreden Directeur Curaçaohuis drs. Ann Groot-Philips. Vanochtend konden we meegenieten in het Wakker Dagblad: ‘Het rommelt weer eens op het Curaçaohuis‘. Compleet met de juicy details. Ann is tijdelijk in Curaçao op ‘vakantie’, aldus Asjes. Daarna gaat ze in Brussel aan de slag, voegde Marvelyne fijntjes hieraan toe. Het AD beschreef de ontslag-bedreiging nog netjes, de praktijk loog er niet om. Doorgaans ligt Asjes niet wakker van een zoveelste wantoestand aangekaart door Caribisch Netwerk, Persbureau Curaçao of het Antilliaans Dagblad: de soms ietwat ingesufte Amigoe pent meestal de volgende dag netjes neer wat de premier dicteert. PAIS houdt verder conform coalitieafspraken de mond, Marvelyne’s KKC-dossier wordt door Google ‘vergeten’, het personeel zwijgt angstvallig en daarmee zijn alle brandjes weer afgeblust. Voor nu. Verder lezen

Begroting 2015: Vragen over Rekenkamer, Curaçaohuis en Ombudsman

,,Er was heel weinig budget, in elk geval niet genoeg voor grondig onderhoud. Het was vooral een kwestie van oplapwerk. Gevolmachtigde minister Pieters heeft vorig jaar een plan opgesteld om in een paar jaar tijd het achterstallig onderhoud weg te werken. Ik was daarmee begonnen toen hij werd opgevolgd door mevrouw Marvelyne Wiels. Ik kon stoppen want zij wilde het allemaal anders.”

Begroting 2015: Vragen over Rekenkamer, Curaçaohuis en Ombudsman

WILLEMSTAD — De Centrale Commissievergadering over de conceptbegroting 2015 ging gisteren van start. De begroting in algemene zin en die van het ministerie van Algemene Zaken stonden op de agenda. Verder lezen

Curaçaohuis naar villa Bon Air

Het tijdelijke onderkomen van het Kabinet van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels aan de Wagenaarweg. De huur bedraagt ruim 200.000 gulden per jaar maar daarvoor zit je dan ook op stand. FOTO FUNDA

Het tijdelijke onderkomen van het Kabinet van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels aan de Wagenaarweg. De huur bedraagt ruim 200.000 gulden
per jaar maar daarvoor zit je dan ook op stand. FOTO FUNDA

Den Haag – De renovatie van het Curaçaohuis blijkt veel ingrijpender te zijn dan een facelift. De twee monumentale kantoorvilla’s aan de Badhuisweg worden niet alleen van binnen grondig onder handen genomen, maar zij worden ook door middel van een stuk nieuwbouw met elkaar verbonden.

In het nieuwe deel tussen beide gebouwen wordt de receptie ondergebracht. Er wordt naar gestreefd om op 1 mei te beginnen met het werk dat volgens planning begin volgend jaar afgerond moet zijn. Verder lezen

Cft: Tijd voor the next step

Komende periode volledig in teken van verbetering van financieel beheer

Het CFT-team

Het CFT-team


Willemstad – ,,De vastgestelde begrotingen 2014 van Curaçao en Sint Maarten voldoen aan de normen. Het is nu tijd voor the next step om ook daadwerkelijk in control te komen.” Aan het woord is Age Baker, de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft).

Advertentie

Verder lezen

Palm: Continuïteit FWNK loopt gevaar

Bestuur dreigt op te stappen als Römer en Ider terugkeren

wega di numberWillemstad – De bestuursleden van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) hebben gedreigd op te zullen stappen als Marius Römer en Elthon Ider terugkeren. Laatstgenoemden hebben vorige week een kort geding tegen het Land Curaçao gewonnen en mogen van de rechter terug naar het bestuur.

Advertentie

Verder lezen

8,2 Miljoen beheersfee voor Usona

Voor Hospital Nobo Otrobanda

nos-hospital-nobo1-300x241Willemstad – In verband met de realisering van Hospital Nobo Otrobana (HNO) ontvangt Usona van de overheid voor geleverde diensten een beheersfee van bijna 8,2 miljoen gulden (8.186.419 om precies te zijn).

Advertentie

Verder lezen

PAR tegen begroting 2014

Slechts 33 procent van investering teruggevloeid in economie

logo-parWillemstad – De PAR heeft als oppositiepartij tegen de begroting 2014 gestemd. Statenlid Armin Konket geeft uitleg waarom. Konket ging nog akkoord met de begroting 2013 en gaf de regering het voordeel van de twijfel.

Advertentie

Verder lezen

Geld ministeries fors per jaar verhoogd

Archief foto ©(kkc)

Archief foto ©(kkc)

 

Omayra Leeflang (onafhankelijk) bracht in de vergadering naar voren dat de regering in 5 jaar tijd meer dan 50 miljoen gulden kan bezuinigen als de kosten van de ministeries teruggebracht worden naar het niveau van 2012.
Verder lezen

Begroting vergt uren van debat

Statenstilte voor Mandela

Willemstad – De debatweek in de Staten over de begroting 2014, werd geopend met een minuut stilte ter nagedachtenis van de pas overleden Nelson Mandela.
Verder lezen

Kritiek op ‘vette’ begroting

Openbare behandeling begroting 2014 van start:

omayraWILLEMSTAD — De conceptbegroting voor het land Curaçao zit vol vet. Dit bracht onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vanochtend naar voren bij de aanvang van de begrotingsbehandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten. Volgens Leeflang zit er voldoende vet in de begroting waardoor er niet drastisch gesneden zal hoeven te worden op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

Verder lezen

Staten akkoord met begroting 2013

•Zita Jesus-LeitoWILLEMSTAD — Met dertien stemmen voor en zeven tegen zijn de Staten van Curaçao afgelopen zaterdagavond akkoord gegaan met de landsbegroting 2013. Voor het voorstel stemden de coalitiefracties van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, terwijl de PAR-fractie de regering het voordeel van de twijfel gunde. De oppositiefracties van de MFK en MAN stemden tegen. PAR-lid Omayra Leeflang was uitlandig Verder lezen

VBC: Te veel nadruk op lastenverzwaringen

Zorgen over begroting 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat er in de ontwerpbegroting, die vanaf vandaag in de Staten wordt behandeld, te veel nadruk ligt op lastenverzwarende maatregelen voor burgers en ondernemers. Dat staat te lezen in een brief van de VBC naar de Staten, waarin ook diverse andere zorgen over de begroting worden geuit.

“Uit de cijfermatige exercities komt het beeld naar voren dat de nadruk gelegd is op voor de overheid inkomstenverhogende maar voor de burger en de ondernemer lastenverzwarende maatregelen, en veel minder op het structureel verlagen van de overheidsuitgaven. Ter illustratie kan hierbij het onderdeel personeelslasten worden aangehaald, die ondanks toepassen van de ‘maatregel beheersing personeelslasten’ (natuurlijk verloop) een stijgende trend vertonen. Ook in de Nationale Dialoog is geconstateerd dat niet gesproken kan worden van een evenwichtige aanpak en dat grotere nadruk gelegd moet worden op het verlagen van de overheidsuitgaven die structureel te hoog zijn ten opzichte van de inkomsten.”

De VBC heeft de indruk dat ‘het saneringsproces in de publieke sector onvoldoende is en dat het dragen van de pijn niet evenredig verdeeld is. Werknemers in de publieke sector krijgen een preferentiële behandeling.

Leningen
In de brief gedateerd 4 januari staat verder dat de VBC zich afvraagt of het aangaan van leningen een juiste stap is:

“Uit de ontwerpbegroting kan worden afgeleid dat een van de hoofduitgangspunten van het beleid gericht is op het (tijdelijk) verhogen van de staatsschuld door leningen aan te gaan met als doel het economisch groeipotentieel te versterken. Is deze observatie correct en zo ja, is het aangaan van leningen het beste alternatief?
De praktijk van schulden maken is in het recente verleden ook toegepast en heeft niet geleid tot financiële- en begrotingsdiscipline alsmede prudent financieel beheer, doch voor een ernstige verslechtering van overheidsfinanciën en daarmee aantasting van de macroeconomische stabiliteit.”

Sociaal stelsel
Vervolgens noemt de ondernemersvereniging ‘het op grote schaal interen op de reserves bij onder meer het sociale verzekeringsstelsel’.

“Hiertoe zal een breed schommelfonds worden opgezet.
Bestaat hierdoor niet het gevaar dat financieel gezonde fondsen gaan worden aangetast? Hoe en wanneer gaat deze praktijk van vermogensverslechtering worden gecompenseerd?”

Wat ziektekosten betreft meldt de VBC dat Curaçao vergeleken met de regio twee tot drie keer meer uitgeeft aan gezondheidszorg.

“Recent in de media verschenen berichten maken melding dat de kosten van gezondheidszorg op Curaçao meer dan 13 procent van het bbp bedraagt.
Zijn wij twee tot drie keer zieker dan de rest van de regio of is er sprake van overmatige consumptie van gezondheidszorg?”

De VBC vraagt zich af of versobering van ziektekostenverzekeringen wel overwogen is.
De VBC vindt het terecht dat in de begroting wordt geconstateerd dat duurzame economische groei nodig is ter oplossing van de financieel-economische problemen.

“De aangegeven stimulansen voor economische groei zijn echter pover. Flankerend beleid in de vorm van verbetering van het investeringsklimaat is nauwelijks zichtbaar.
De in de begroting voorgestelde invoering van een gedifferentieerd OB-stelsel draagt ook niet bij tot verbetering van de concurrentiepositie. Integendeel, verhoging van het tarief in combinatie met het handhaven van de cumulatie leidt tot nog grotere schending van de neutraliteit betreffende concurrentieverhoudingen. Bovendien wordt de toeristische sector, een van de weinige sectoren die economische groei vertoont, hierdoor hard gepakt. Is dat de bedoeling?”

Tot slot vraagt de vereniging zich af of er wel draagvlak is voor een groot aantal maatregelen die in de begroting worden opgesomd, en of de cijfers die met name in de Nota van Financiën worden gehanteerd niet te veel op schattingen en aannames zijn gebaseerd.

Hodge kondigt suppletoire begroting aan

Geen maatregelen nemen zal meer pijn doen

WILLEMSTAD — Premier Daniel Hodge (PS) heeft vanochtend de eerste suppletoire begroting voor het jaar 2013 aangekondigd. Het is de bedoeling dat deze gewijzigde begroting in het eerste kwartaal van dit jaar naar de Staten zal worden gestuurd. De suppletoire begroting is nodig omdat de begroting voor het land Curaçao over het jaar 2013 niet door de huidige regering, maar door haar voorganger, het interimkabinet onder leiding van voormalig premier Stanley Betrian, werd ingediend.

Daniel Hodge

“Het zullen pijnlijke maatregelen zijn. Maar wij zullen ons best doen opdat deze maatregelen de minderbedeelden in de samenleving niet zullen raken. Maar maatregelen zijn onder de huidige omstandigheden vereist. Geen maatregelen nemen zal meer pijn opleveren.”

Hodge deed een beroep op eenieder om de handen in een te slaan om het eiland naar voren te helpen.Na de introductie van Hodge ging het Statendebat van start.
Ieder Statenlid heeft 35 minuten om vooral technische vragen over de begroting aan het kabinet te stellen.
Maar bij de aanvang van het debat was al snel duidelijk dat maar weinig Statenleden technische- of cijfermatige vragen hadden voor de pas aangetreden regering. Vooral beleidskwesties kwamen aan bod.

Zo had Pais-lid Eugene Cleopa vragen over hoe het regeerakkoord in de begroting terug te zien zal zijn.
Ook had hij vragen over de nasleep van de ramp met het Kruithuis en over het feit dat onderwijsinstituut Feffik twee weken dicht zal zijn, terwijl hij ook het kabinet-Hodge op het hart drukte om haar beloftes aan het volk na te komen.

PNP’er Humphrey Davelaar vroeg zich openlijk af of het zin had om technische vragen over de begroting 2013 te stellen, als de regering vragen, gesteld bij de behandeling in de Centrale Commissie over de eerste, maar ook over de tweede suppletoire begroting 2012, nog steeds niet heeft beantwoord.
De huidige begroting was volgens Davelaar een samenraapsel van beleidsintenties uit 2011 en 2012, die niet zouden zijn uitgevoerd.
De huidige cijfers zouden het beleid niet weergeven wat in de afgelopen periode is gevoerd en wat er in de toekomst zal gaan worden gevoerd.

“Ik kan dus maar beter geen vragen stellen over cijfers. Deze regering zit er pas een week”

,aldus de PNP’er.

MFK-lid Amerigo Thodé was het laatste Statenlid dat voor de middag het woord voerde. Hij verklaarde zich te zullen baseren op cijfers die in de begroting staan vermeld en constateerde dat de begroting vol maatregelen staat, die grote klappen met zich mee zullen brengen voor de armeren, ouderen en de middenklasse.

 

Groen licht kabinet

Coalitieberaad stemt in met begroting 2013 en steunt pakket maatregelen

Willemstad – De vier coalitiepartijen PS, PAIS, PNP en Sulvaran stemmen in met de begroting 2013 en hebben uitgesproken mee te werken aan zo snel mogelijk integrale uitvoering van de hervorming van het ouderdomspensioen AOV, de invoering van de basisverzekering ziektekosten en de gedifferentieerde verhoging van de omzetbelasting (ob).

Dat is zaterdag besloten door de samenwerkende partijen in overleg geïnitieerd door de transitieregering onder aanvoering van premier Daniel Hodge. Bijna alle ministers waren daarbij aanwezig.
Van de partijen/Statenleden waren present

 • Ivar Asjes (PS),
 • Alex Rosaria (PAIS),
 • Humphrey Davelaar (PNP)
 • en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.

Vandaag begint in de Centrale Commissie de Statenbehandeling van de begroting 2013, maar na zaterdag staat nu al vast dat deze de instemming heeft van de meerderheid, namelijk 11 Statenleden van de coalitie van de in totaal 21 parlementariërs.
Weliswaar reflecteert de voorliggende onder de vorige rege- ring(en) tot stand gekomen begroting niet wat er in het regeerakkoord staat van de nog jonge coalitie, maar besloten is dat er nog in het eerste kwartaal een suppletoire begroting komt met de gewenste wijzigingen.

Belangrijk is verder voor de nieuwe ministers – allen experts, althans geen personen die op een lijst van een partij stonden – dat zij de commitment van de vier partijen hebben dat het pakket (bezuinigings)maatregelen op het gebied van ouderdomsvoorziening en ziektekosten op zo’n kort mogelijke termijn en volledig van kracht wordt.
Op onderdelen zijn verbeteringen nog mogelijk, maar aan de hoofdlijnen zal niet worden getornd en de vier samenwerkende partijen zullen de transitieregering steunen.
Uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de kleine man zo veel mogelijk wordt ontzien.

Ook zitten de partijen op één lijn dat de nationale dialoog met sociale partners (werkgevers en werknemers) moet worden voortgezet.
Met deze afspraken lijkt de weg vrij voor het op 31 december aangetreden transitiekabinet om voortvarend te werk te gaan en de ingrijpende, impopulaire maatregelen, waaronder het optrekken van de ob op luxe en ongezonde producten, erdoor te drukken.
Na de centrale commissievergadering deze week over de begroting 2013, volgt spoedig daarna de openbare vergadering waarin het budget van dit jaar formeel wordt goedgekeurd.

Betrian: Interim-kabinet heeft de taken volbracht

Volgens minister Stanley Betrian (staand) staat Curaçao voor grote uitdagingen in 2013.

Volgens minister Stanley Betrian (staand) staat Curaçao voor grote uitdagingen in 2013.

WILLEMSTAD — Het interim-kabinet-Betrian heeft in de afgelopen drieënhalve maand geen tijd gehad om aan beleid te doen. Wel werd er naar de mening van minister-president Stanley Betrian voldaan aan de instructies die het kabinet heeft gekregen van de gouverneur. Hij blikt dan ook tevreden terug op de periode van zijn kabinet.De periode van het interim-kabinet-Betrian komt vandaag officieel ten einde wanneer de nieuwe ministers worden ingezworen en de gouverneur de landsbesluiten voor hun aanstelling ondertekent. Verder lezen