29 C
Willemstad
• vrijdag 14 juni 2024

Democracy now! | Thursday, June 13, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 13 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Aruba voert een opmerkelijk lijstje aan van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR: per hoofd van de bevolking huisvest het eiland de meeste vluchtelingen ter wereld. Eén op de vijf...

Telegraaf | Dit zijn alle ministers in het nieuwe kabinet-Schoof

Den Haag - De invulling van het nieuwe kabinet-Schoof wordt steeds duidelijker. Oud-Kamerlid Reinette Klever wordt door de PVV naar voren geschoven als minister voor Buitenlandse handel...

ParadiseFM | Colombia voert extreem zware beveiliging door voor VN-top

Colombia gaat rond de twaalfduizend militairen en politieagenten inzetten om de veiligheid te garanderen tijdens een top van de Verenigde Naties die van 21 oktober tot 1...

ParadiseFM | Muzikant op Sint Maarten doodgeschoten

Op Sint Maarten is een man doodgeschoten. Het incident vond plaats op Guana Bay Road rond kwart over negen dinsdagvond bij de ingang van het sociale woningproject...
- Advertisement -spot_img

VBC: Te veel nadruk op lastenverzwaringen

HomeNieuwsVBC: Te veel nadruk op lastenverzwaringen

Zorgen over begroting 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat er in de ontwerpbegroting, die vanaf vandaag in de Staten wordt behandeld, te veel nadruk ligt op lastenverzwarende maatregelen voor burgers en ondernemers. Dat staat te lezen in een brief van de VBC naar de Staten, waarin ook diverse andere zorgen over de begroting worden geuit.

“Uit de cijfermatige exercities komt het beeld naar voren dat de nadruk gelegd is op voor de overheid inkomstenverhogende maar voor de burger en de ondernemer lastenverzwarende maatregelen, en veel minder op het structureel verlagen van de overheidsuitgaven. Ter illustratie kan hierbij het onderdeel personeelslasten worden aangehaald, die ondanks toepassen van de ‘maatregel beheersing personeelslasten’ (natuurlijk verloop) een stijgende trend vertonen. Ook in de Nationale Dialoog is geconstateerd dat niet gesproken kan worden van een evenwichtige aanpak en dat grotere nadruk gelegd moet worden op het verlagen van de overheidsuitgaven die structureel te hoog zijn ten opzichte van de inkomsten.”

De VBC heeft de indruk dat ‘het saneringsproces in de publieke sector onvoldoende is en dat het dragen van de pijn niet evenredig verdeeld is. Werknemers in de publieke sector krijgen een preferentiële behandeling.

Leningen
In de brief gedateerd 4 januari staat verder dat de VBC zich afvraagt of het aangaan van leningen een juiste stap is:

“Uit de ontwerpbegroting kan worden afgeleid dat een van de hoofduitgangspunten van het beleid gericht is op het (tijdelijk) verhogen van de staatsschuld door leningen aan te gaan met als doel het economisch groeipotentieel te versterken. Is deze observatie correct en zo ja, is het aangaan van leningen het beste alternatief?
De praktijk van schulden maken is in het recente verleden ook toegepast en heeft niet geleid tot financiële- en begrotingsdiscipline alsmede prudent financieel beheer, doch voor een ernstige verslechtering van overheidsfinanciën en daarmee aantasting van de macroeconomische stabiliteit.”

Sociaal stelsel
Vervolgens noemt de ondernemersvereniging ‘het op grote schaal interen op de reserves bij onder meer het sociale verzekeringsstelsel’.

“Hiertoe zal een breed schommelfonds worden opgezet.
Bestaat hierdoor niet het gevaar dat financieel gezonde fondsen gaan worden aangetast? Hoe en wanneer gaat deze praktijk van vermogensverslechtering worden gecompenseerd?”

Wat ziektekosten betreft meldt de VBC dat Curaçao vergeleken met de regio twee tot drie keer meer uitgeeft aan gezondheidszorg.

“Recent in de media verschenen berichten maken melding dat de kosten van gezondheidszorg op Curaçao meer dan 13 procent van het bbp bedraagt.
Zijn wij twee tot drie keer zieker dan de rest van de regio of is er sprake van overmatige consumptie van gezondheidszorg?”

De VBC vraagt zich af of versobering van ziektekostenverzekeringen wel overwogen is.
De VBC vindt het terecht dat in de begroting wordt geconstateerd dat duurzame economische groei nodig is ter oplossing van de financieel-economische problemen.

“De aangegeven stimulansen voor economische groei zijn echter pover. Flankerend beleid in de vorm van verbetering van het investeringsklimaat is nauwelijks zichtbaar.
De in de begroting voorgestelde invoering van een gedifferentieerd OB-stelsel draagt ook niet bij tot verbetering van de concurrentiepositie. Integendeel, verhoging van het tarief in combinatie met het handhaven van de cumulatie leidt tot nog grotere schending van de neutraliteit betreffende concurrentieverhoudingen. Bovendien wordt de toeristische sector, een van de weinige sectoren die economische groei vertoont, hierdoor hard gepakt. Is dat de bedoeling?”

Tot slot vraagt de vereniging zich af of er wel draagvlak is voor een groot aantal maatregelen die in de begroting worden opgesomd, en of de cijfers die met name in de Nota van Financiën worden gehanteerd niet te veel op schattingen en aannames zijn gebaseerd.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties