34 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Steun Cynthia Ortega-Martijn

HomeNieuwsSteun Cynthia Ortega-Martijn

Voldoende ondersteund?            O nee, afvoeren  O ja, behandelen bij agendapunt ………..

Nr. ………         Ontvangen d.d. ……………………           Behandeld door: ……………………………

 

Uniecongres agendapunt 5

 

Motie inzake het ten onrechte niet plaatsen van een voor de lijst beschikbaar Kamerlid op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

 

Ingediend door ………………..

(volgt de naam van de vereniging die de motie indient)

 

Het Uniecongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 30 juni 2012
(datum congres)

 

Gelezen:

Het voorstel van het Landelijk Bestuur aan het Uniecongres om met het oog op de deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012, onder verwijzing naar de rapportage van de selectiecommissie, de kandidatenlijst vast te stellen

 

Constaterende dat:

– het zittende KamerlidCynthia Ortega-Martijnniet op de kandidatenlijst is geplaatst, niettegenstaande het feit dat het congres haar nog maar twee jaren geleden op een verkiesbare plaats 5 heeft gezet, daarmee een advies van de selectiecommissie van destijds corrigerend;

– de samenstelling van de lijst strijdig is met de resolutie van 13 november 2004, houdende de uitspraak dat op de kandidatenlijst van zowel gemeenteraden, Provinciale Staten alsTweede Kameractief gestreefd wordt om in de top-7 minimaal 1 christelijke migrant op te nemen;

– mw.Cynthia Ortega-Martijn, als zittend representant van de christelijke migranten, zich beschikbaar heeft gesteld voor de kandidatenlijst voor deTweede Kamer;

– mw.Cynthia Ortega-Martijndeafgelopen jaren van grote betekenis is geweest bij de verwoording van het geluidvan de ChristenUnieop het terrein van Sociale Zaken, Koninkrijksaangelegenheden, Binnenlandse Zaken en Onderwijs, in het bijzonder als het gaat om het waken voor de belangen van kwetsbare groepen;

–  Voorzetting van het Kamerlidmaatschap van mw.Cynthia Ortega-Martijnin het belang is van het handhaven en verder versterken van de positievan de ChristenUnieonderde groepvanchristelijke migrantenkiezers;

Overwegende dat:

– nu een kundig en ervaren Kamerlid in de persoon van mwCynthia Ortega-Martijnbeschikbaar is, er geen reden is om niet conform deze aangenomen resolutie te handelen;

–  plaatsing van mw.Cynthia Ortega-Martijnop de lijst in het belang is van de handhaving van voldoende ervaring in de Tweede Kamerfractie, zeker nu met het vertrek van mw. Esme Wiegman – Van Meppelen Scheppink na de verkiezingen en het vertrek vanAndré Rouvoetvorig jaar het aantal ervaringsjaren op verkiesbare plaatsen beperkt is tot 10 jaren voor lijstrekkerArie Slob; 6 jaren voorJoel Voordewinden 1 jaar voorCarola Schouten;

–  mw.Cynthia Ortega-Martijnals voorname en vrijwel uitsluitende representant van de Antilliaanse gemeenschap in Europees Nederland en in Caribisch Nederland een groot potentieel aan stemmen vertegenwoordigt;

–  mw. Cynthia Ortega-Martijnin het Nederlandse parlement tevens de vertegenwoordiger is van de overzeese ‘gemeenten’ Bonaire, St Eustatius en Saba, zeker nu deze eilanden na hun integratie in Nederland in 2010 voor het eerst, op 12 september 2012, hun stem kunnen uitbrengen voor het Nederlandse parlement;

Spreekt uit dat:

– het niet zo kan zijn dat het Uniecongres de gelegenheid wordt onthouden zich uit te spreken over de kandidatuur van een zittend Kamerlid dat heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de kandidatenlijst;

–  gelet op de bovengenoemde constateringen en overwegingen de situatie aan de orde is dat, ter voorkoming van schade aande ChristenUnieen ter voorkoming van onwenselijke of onredelijke uitkomsten, dient te worden afgeweken van het bepaalde in artikel 14 van het reglement dat een amendement op de lijst slechts in behandeling kan worden genomen voor zover daarin wordt voorgesteld om een kandidaat die reeds op het voorstel voor de kandidatenlijst voorkomt,

 

Draagt het bestuur op

–  zijn bevoegdheid ex artikel 21 van het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen te gebruiken om mw.Cynthia Ortega-Martijnalsnog op een verkiesbare plaats aan de kandidatenlijst toe te voegen, zodat het Uniecongres in de gelegenheid is over haar kandidatuur zijn oordeel uit te spreken;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ondertekening indiener

 

Naam   stemgerechtigde Namens   vereniging Handtekening
     

 

Ondertekening ter ondersteuning

Naam   stemgerechtigde Namens   vereniging Handtekening
     
     
     

 

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties