PB | RvR Caribisch Nederland over mensenhandel en -smokkel

Raad voor de Rechtshandhaving Caribisch Nederland over mensenhandel en -smokkel

KRALENDIJK – De uitvoering van diverse afspraken over de aanpak van mensenhandel en -smokkel in Caribisch Nederland moet beter. Het ontbreekt op de eerste plaats aan zicht op de aard en omvang van mensenhandel en -smokkel. Di​t concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving in zijn onderzoek ‘De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel’.

Mensenhandel is een vorm van uitbuiting en een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid. Bij mensensmokkel gaat het om het verlenen van hulp bij illegale grensoverschrijding. Binnen het Koninkrijk zijn afspraken gemaakt om deze ernstige misdrijven te bestrijden en te voorkomen. De Raad is positief over de gemaakte afspraken over de gemaakte afspraken. De uitvoering in de praktijk moet echter beter.

Dit geldt vooral ten aanzien van het in 2017 aangekondigde themaregister, een register dat zicht moet gaan geven op de aard en omvang van mensenhandel en -smokkel binnen de eilanden van Caribisch Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In dit register dienen signalen van alle betrokken organisaties te worden samengebracht om vervolgens geanalyseerd te worden. Dit register is drie jaar later nog steeds niet goed ingevoerd en bevat nog geen informatie.
De Raad beschouwt het niet functioneren van het themaregister als een belemmering en risico voor de keten-brede aanpak van mensenhandel en -smokkel.

De Raad heeft acht aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid.  De Raad beveelt ten aanzien van de samenwerking bijvoorbeeld aan dat Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten dienen te werken aan het opbouwen van een gezamenlijke en regionale (Caribische) informatiepositie op het gebied van mensenhandel en -smokkel. Voor de invoering en het daadwerkelijk gebruik van het themaregister is het volgens de Raad nodig om een vrijgestelde projectleider aan te stellen die geregeld verslag uitbrengt over de voortgang.

De huidige Coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor mensenhandel en -smokkel. Zo is het bordeel op Bonaire gesloten en bestaat de kans dat prostitutie zich verplaatst naar het illegale circuit. Daarnaast bestaat het risico dat meer illegalen over zee de oversteek maken van Venezuela naar de Caribische eilanden. Reden te meer om zo spoedig mogelijk opvolging te geven aan de aanbevelingen. De Raad is nog in afwachting van een reactie van de minister op zijn rapport.

De Raad zal de te nemen maatregelen naar aanleiding van zijn aanbevelingen in de praktijk nauwlettend en met belangstelling volgen. De Raad zal dit meenemen in een in 2020 breder op te starten inspectieonderzoek naar de opvolging van aanbevelingen door de justitiële organisaties binnen Caribisch Nederland.

Het inspectierapport van de Raad is openbaar. Dit is geplaatst op de website van de Raad: www.raadrechtshandhaving.com

Bron: Persbericht Raad voor de Rechtshandhaving Caribisch Nederland over mensenhandel en -smokkel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *