28 C
Willemstad
• donderdag 23 september 2021 01:01

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Call to action in Koninkrijksverband

Door Maria Cuartas y de Marchena,
Jurenne D. Hooi,  Arthur Kibbelaar en Walter Palm

Economie | Antilliaans Dagblad

Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Bij brief van 7 april jongstleden heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u geïnformeerd over de maatregelen van de Caribische delen van het Koninkrijk in verband met Covid-19. In zijn brief gaf de minister aan dat de vragen die betrekking hebben op het ‘Noodpakket banen en economie Caribisch Nederland’ op een later moment beantwoord zullen worden.

- Advertentie -

 

Als Caribische Nederlanders die zeer betrokken zijn bij de Caribische landen van het Koninkrijk, slaan we in deze brief alarm over de zeer nijpende maatschappelijke en sociaaleconomische situatie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten die ten gevolge van de Covid-19-crisis op deze eilanden is ontstaan. We zijn ons terdege ervan bewust dat de relatie tussen de landen van het Koninkrijk beladen kan zijn en dat het onderlinge gesprek soms moeizaam en stroef verloopt.

We zijn ons ook bewust van de gevoeligheden die er over en weer zijn als er over de aanpak van problemen moet worden gesproken. Toch willen we in deze brief niet dáár de aandacht op vestigen, maar in het belang van de bevolkingen van de eilanden een beroep doen op de solidariteit die er in tijden van grote nood moet zijn tussen de partners van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit die solidariteit is deze brief ook een ‘call to action’ en vragen we uw aandacht voor twee te nemen acties in Koninkrijksverband.

Nederland ten tijde van Covid-19

Het Nederlandse kabinet heeft effectief en voortvarend gereageerd op de sociaaleconomische gevolgen van de ‘intelligente lockdown’ in Nederland. Ons kabinet verdient een compliment met zijn pakket aan barmhartige maatregelen om niet alleen de Nederlandse economie te steunen maar ook om de gevolgen van verlies aan loon en inkomsten van miljoenen mensen te verzachten.

- Advertisement -

Zo worden bedrijven in Nederland die te maken hebben met substantieel omzetverlies tijdelijk ontzien tot een maximum van 90 procent van de loonsom. Zzp’ers die plotseling zonder werk zijn, krijgen onder soepele voorwaarden tijdelijk een bijdrage tot het minimumloon.

Aan gemeenten die met de uitvoering van deze en andere maatregelen zijn belast worden geen nadere voorwaarden gesteld voor het beheer van de gelden die hiermee zijn gemoeid. Nederland heeft aldus instrumenten ontwikkeld om de sociale en economische ontwrichting ten gevolge van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ten tijde van Covid-19

De sociaaleconomische situatie in de drie overzeese landen van het Koninkrijk was al vóór de uitbraak van Covid-19 kwetsbaar. In tegenstelling tot Nederland hebben deze landen geen vergelijkbaar sociaal zekerheidstelsel, noch een effectieve sociale (hulp)infrastructuur om werkloosheid en armoede duurzaam aan te pakken. De recente grote toestroom van asielzoekers op Aruba en Curaçao vanuit met name Venezuela maakt de situatie alleen maar nijpender.

De total lockdown om de Covid-19-pandemie te bestrijden heeft op Aruba, Curaçao en Sint Maarten ertoe geleid dat de economische activiteit grotendeels tot stilstand is gekomen. Net als in Nederland zijn in deze landen scholen, kantoren en alle niet vitale ondernemingen waaronder horeca en hotels voor onbepaalde tijd gesloten.

De belangrijkste pijler van de formele economie, de toeristische industrie, is ingestort. Investeringen aan beide zijden van de oceaan, van zowel lokale als Nederlandse ondernemers in deze sector, dreigen in rook op te gaan. Het gaat in alle drie de landen om kleinschalige eilandeconomieën die extra kwetsbaar zijn in tijden van een onvoorspelbare pandemie die de hele wereld in zijn greep houdt.

De klap van de Covid-19-pandemie voor de eilandelijke economieën maakt de sociaaleconomische situatie onhoudbaar. Veel mensen zitten zonder inkomsten thuis en vragen zich af hoe ze de komende tijd aan eten moeten komen. Waar vóór de Covid-19-crisis naar schatting 30 procent van de Curaçaose populatie op of onder de armoedegrens leefde zal, nu de economie vrijwel stil is komen te liggen, het aantal mensen zonder werk mogelijk stijgen naar 60 procent. Sleutelfiguren, vrijwilligers en lokale ngo’s doen wat ze kunnen om in kwetsbare buurten en wijken de grootste nood te lenigen, maar ook hen staat het water aan de lippen.

Hulpvraag van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Gezien deze nijpende sociaaleconomische situatie hebben de landsregeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met een verwijzing naar het Statuut een beroep gedaan op de Nederlandse regering voor bijstand. De Nederlandse regering heeft in antwoord op het verzoek van de eilanden een renteloze lening aangeboden, die ver onder het gevraagde bedrag van de eilanden ligt. Goed bedoeld, maar zo’n lening zal Aruba, Curaçao en Sint Maarten die nu al bijna bezwijken onder hun schuldenlast, nog zwaarder belasten.

Het Nederlandse voorstel is nu niet het goede antwoord op de noden van de eilanden, die net als Nederland kampen met de onvoorziene problemen die de Covid-19-pandemie veroorzaakt. Ook is dit niet het goede moment om welke hulp dan ook te koppelen aan afspraken over een betere begrotingsdiscipline van de landen. Dit reguliere begrotingsgesprek vindt al elders plaats.

Wij ondersteunen het pleidooi van de landen om hulp vanuit het solidariteitsbeginsel. Solidariteit binnen het Koninkrijk is in lijn met de toespraak van het staatshoofd Koning Willem-Alexander die in zijn nationale televisierede op 20 maart jongstleden uitdrukkelijk ook het Caribische deel en de Caribische landen van het Koninkrijk een hart onder de riem stak. Wij hebben deze morele steun van het staatshoofd hogelijk geapprecieerd en roepen u op in de geest van zijn inclusieve toespraak te handelen.

Handelen vanuit solidariteitsbeginsel

Solidariteit binnen het Koninkrijk en het Statuut moet zich nu waarmaken door de Covid-19-crisis in gezamenlijkheid aan te pakken (artikel 36 van het Statuut). Het gaat niet enkel om ‘de wil om elkander bij te staan’, maar om elkaar ook daadwerkelijk bij te staan.

Hoe kan Nederland hierin gezamenlijk met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten optrekken? De door Nederland genomen maatregelen zijn relevant voor alle partners in het Koninkrijk. Waarom zouden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf het wiel moeten uitvinden?

 1. Nu Aruba, Curaçao en Sint Maarten voornemens zijn om soortgelijke crisismaatregelen treffen als Nederland, stellen we voor dat Nederland aanbiedt om deze maatregelen rechtstreeks te bekostigen en niet via de omweg van een lening. Dit aanbod en de mogelijke instemming ermee van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen in strijd lijken met de afspraak die sinds de nieuwe staatkundige structuur van 10-10-‘10 geldt, om vanuit Nederland geen directe financiële hulp meer te verlenen aan de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit is echter niet het geval. We hebben het niet over een financiële impuls aan de reguliere begrotingen van de drie Caribische landen van het Koninkrijk, maar om een vorm van noodhulp om net als in Nederland de economie overeind te houden. Nood breekt wet.
 2. Deze internationale pandemiecrisis is uitzonderlijk en vraagt om een uitzonderlijke en gezamenlijke aanpak binnen het Koninkrijk. Tevens belicht deze crisis de inherente zwakheden van de Caribische eilandelijke economieën met een te eenzijdige oriëntatie en weinig innovatie. Op de korte termijn is acute noodhulp nodig; op de langere termijn is veel wijsheid, daad- en uitvoeringskracht nodig om de dreigende sociaaleconomische implosie van de eilandelijke samenlevingen van het Koninkrijk af te wenden. Om de problematiek op verschillende terreinen het hoofd te kunnen bieden, is daarom ons tweede voorstel om een gezamenlijke Taskforce in te stellen. Gemengde adviescommissies, bestaande uit experts uit de verschillende landen binnen het Koninkrijk, bieden de beste kans om gezamenlijke voorstellen te formuleren. Deze ‘Corona Crisis Taskforce’ – vergelijkbaar met de crisisteams na een orkaan met de nodige bevoegdheden en instrumenten – kan het bestuur van de verschillende landen van het Koninkrijk bijstaan bij de advisering en de implementatie van de te nemen maatregelen, inclusief een uitvoeringsplan formuleren voor de wederopbouw van de geruïneerde economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het post-coronatijdperk.

De crisis die Covid-19 wereldwijd veroorzaakt biedt – hoe zwaar ook – kansen voor een nieuw elan en een nieuwe visie op samenwerking en solidariteit binnen het Koninkrijk. Laten we deze kans gezamenlijk aangrijpen.

Maria Cuartas y de Marchena, Jurenne D. Hooi, Arthur Kibbelaar en Walter Palm, allen woonachtig/werkzaam in Nederland, schreven deze brief op 14 april 2020 naar de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

- Advertisement -

Artikel delen

22 reacties

 1. @opmerker, heb mij toen ik een jaar 2001 op het eiland woonden bij een net nieuwe politieke partij aangemeld, na de eerste vergadering die ik mee maakte kon ik een sleepwagen betelen en vier nieuwe banden gaan kopen. was direct lid af, ben wel goed maar geen gekke Gerritje, ook toevallig dat spreekwoord!!!, maar Gerrit de Raaf denkt wel dat het volk gek is, maar dat heeft hij mis gerekend, daarom zit hij ook hoog en droog in het gevang. En met deze corona crises, zie ik nog niet zomaar iemand opstaan om voor Gerrit de boete van 1.8 miljoen te betalen, dus dat word 3 jaar langer zitten. Wie zijn kont brand moet op de blaren zitten?.

 2. Goed voorbeeld. Een stagiaire is meestal een individu afkomstig uit een reeds volwassen gemeenschap. Wordt bijgestaan door een ander deskundig individu.
  Kennelijk zijn die er ook in deze gemeenschap.
  Integriteit is onlosmakelijk verbonden met persoonlijke volwassenheid.
  De volwassenheid van een hele samenleving wordt anders bereikt, door positieve inspanningen, vertrouwen, kleine succesjes en negatieve feiten ombouwen naar positieve. En dit gebeurd vaak niet met groot kabaal maar door steeds eraan te blijven werken en kritisch te zijn.

 3. …..”De eilanden zijn nog steeds op zoek naar eigen volwassenheid. Dat lukt niet in een paar generaties”…..

  Hoeveel genersties moet dat nog duren?
  Een stagiaire loopt 6 masnden stage en dan moet het aardig lukken, geen 6 jaar.
  Deze stagelopers willen stagelopen tegen een senior werknemers salaris.

  Heeft volgens mij trouwens niet zo veel met volwassen worden te maken, maar meer met INTEGER worden.

  Integriteit die je maar mondjes maat aantreft.
  En hoe gestudeerder hoe minder integer “lijkt” het soms.

 4. De trauma van het (na)koloniale tijdperk komt in de vele kritische reacties steeds naar voren. De eilanden zijn nog steeds op zoek naar eigen volwassenheid. Dat lukt niet in een paar generaties. Maar gelukkig zitten de eilanden in een versnelling en daar helpen de crisis situaties wel bij. Met dank aan alle landen, politici en individuen die hieraan bijdragen.

 5. Het probleem is, dat de regering, die grotendeels het probleem veroorzaakt, maar 1 oplossing heeft,
  namelijk MEER regering.

 6. Ik ben de schaamte allang voorbij als het op het genadeloos bekritiseren van de corruptie en wanbestuur van deze politici, gezagsdragers en hun vrienden aankomt.

  En ergens is dat ook een bevrijding!
  Om gewoon rauw te kunnen zeggen, wat men daar ook van vindt, en hoeveel je ook gedemoniseerd zal worden, dat we geen bestelbuschauffeur meer wensen als piloot, om de boeing 747 te besturen

  We hebben de afgelopen 50 jaar steeds bestelwagen- en taxi chauffeurs als piloot gehad om dit land en haar ministeries te besturen.

  En ondanks alle donaties, giften saneringen en schuldkwijtscheldingen, ontwikkelingshulp is er steeds harder en sneller en gewiekster geroofd en voelen de politici en gezagsdragers zich alsmaar “gerechtigder” om een zak geld te eisen van het koninkrijk zonder voorwaardes en restricties om het vervolgens door de vingers van hun vrienden te laten verdwijnen.

  Een, en slechts één oplossing is er voor Curaçao die levensvatbaar is, om als een redelijk beschaafd en georganiseerd land door te gaan:

  Een integraal onderdeel worden van een van de hoogst ontwikkelde en rechtvaardigste landen ter wereld. Ipv elke keer weer een hoop in de bodemloze put en strijkstok zien verdwijnen

  Geen havenwerkers meer als min pres, of mavo 3 drop outd, geen lagere schooljuffrouw meer, die haar familie leasedeals verschaft, geen kleuterleidster of huismevrouw of kopieerbediende van een dorps politiecentrale.

  Geen van bovengenoemde of soortgelijke personen meer het land laten sturen, omdezelfde reden dat je een bestelwagenchauffeur ook niet een boeing 747 laat vliegen, waar je in plaats neemt als passagier.

  Een Kleuterleidster hoort voor de kleuterklas te staan.
  Een verpleegster hoort in de Ziekenboeg thuis.
  En een corrupte Minister die haar zakken x op x weer schaamteloos vult: Daar hebben we ook een mooi plaatsje voor in een mooi instituut.

 7. De lockout laat wel zien dat het mogelijk is om het eiland stil te leggen. Juist nu kunnen we het eiland financieel meer solvabel maken.
  Ontslaan elke ambtenaar en overheids NV medewerker en directie. We laten iedereen die wil solliciteren voor deze functie voor een marktconform salaris. Maximale salarissen voor overheids NV’s en elk salaris zal gepubliceert worden. Alleen mensen met kennis en ervaring op de juiste plek!

 8. @ debater, heb je niet goed gelezen,
  Wat er zou moeten is nu projecten starten die in eerst aanleg, arbeidsintensief zijn maar op termijn een diversificatie geven voor de economie.
  Bijvoorbeeld:
  – Garnalen kweken op de plek waar nu de ongebruikte zoutpannen zijn.
  – golf energie gebruiken voor de omgekeerde osmose water winning.
  Golf energie voor electriciteit winning.
  Water zuiveringsinstallatie voor afval water Willemstad.
  Aanleg van een pyrolyse installatie om plastic naar olie om te vormen.
  Stimulatie voor scholing (scheepvaart en scheepsonderhoud)
  Het zijn on uitgewerkte voorbeelden, en kans van slagen? Ik denk het wel en andere zullen een andere mening hebben. Ook best.
  Maar ik hoef ze niet uit te werken want ze moeten gefinancierd worden en wie gaat dat doen? Overheid niet. Kan niet en wil niet.
  Particuliere investeerder? En dan hier je scheel betalen aan belasting?
  Dit soort investeringen gaan alleen kans krijgen als onze top weg is en niet eerder

 9. @opmerker,
  Ik zou wel de politiek hier in willen al was het alleen om mijn respect te tonen door in korte broek, vuil T-shirt en slippers in forti te verschijnen.
  Maar vanwege de redenen genoemd in de vorige post. Is het net zo kansloos als een “gratis” bail-out voor Curaçao.
  En wat me rest, en ik weet dat het niet voldoende is, door te aggeren met de hoop dat dit de elite zo irriteert dat ze beter voor de bewoners worden. Of een poging te wagen tot het openen van ogen. Zodat de elite moet stoppen met graaien. En misschien is dat wel net zo kansloos.

 10. Al zo de reacties lezende, vraag ik me af waar al dat temperament vandaan komt. Waarom reageert men (over het algemeen) inhoudelijk?

  Niemand zal de economische en financiële situatie op de Caribische Eilanden als positief omschrijven.
  Wat ik jammer vind in alle bijdrage die ik tot nu toe gelezen heb, is dat men het probleem omschrijft, maar dat met geen enkele oplossing komt.
  Wederom, en net als in alle andere bijdragen die ik gelezen heb, wordt er voorgesteld, of zelfs geëist, dat Nederland een financiële bijdrage levert in vorm van een gift. realiseren de ondertekenaars van deze brief dat het geld uit Nederland opgebracht is door de Nederlandse belastingbetalers?
  In het tweede punt die ondertekenaars voorstellen, stellen zij een commissie voor waarin experts, zowel uit Europa als uit de Caribische Eilanden, in deel gaan nemen. Ondertekenaars zijn zich waarschijnlijk niet bewust dat elke huidige commissie waarin Europese en Caribische experts in deelnemen, alleen maar tot discussies en ruzies lijden. Dit heeft dus totaal geen zin.

 11. Knoek-koe/Dislect;
  Stel u zelf beschikbaar bij de eerstvolgende verkiezing! En wel met een programma dat de huidige misstanden aanpakt! Mits u een goede opleiding heeft gevolgd.
  Knoek-Koe: Goed lezen!
  A: Nergens gesteld dat dit niet het geval is
  B: Heb niet aangeduid dat hulp niet welkom zou zijn
  C: Heb niets over voorwaarden geschreven
  Feit is wel, zoals gebruikelijk is op Curaçao, dat de schuld altijd bij een ander wordt neergelegd (De bijl heeft mij geslagen)
  Ga eens voor de spiegel staan en vraag u zelf: wat doe ik voor Curaçao?

 12. …..”Ga de wijken in en help de mensen die zonder werk zitten en niets te eten hebben, daar doet u beter werk mee dan al deze onzinnige uitlatingen te doen”…….

  @Opmerker,

  Ter nuancering en relativering
  Drie opmerkingen:

  A.
  Uit welk deel van de comments destileer je, dat dat helpen in de wijken nog niet volop en vol overtuiging gedaan wordt?

  B.
  Waar in de comments leid je af dat hulp uit NL niet welkom is ?

  C.
  Wat is er zo onzinnig aan het opmerken dat blindelings een zak geld opsturen, zonder stringente voorwaarden, water naar de zee dragen is/ dweilen met de kraan open.

  Het verdwijnt namelijk allemaal in de zakken van de mensen en familie van mensen die zo hard roepen dat er geen voorwaarden moeten worden gesteld.

  En wachten op verkiezingen?
  Zodat de volgende vriendenkliek kan roven en bekokstoven.

  Nederland moet geen cent sturen naar deze graairegering, zeker niet zonder strikte en waterdichte voorwarden.

  Nederland moet de hulp zoveel mogelijk zelf orkestreren en direct toebedelen buiten de graaigrage tenglas van de grijpgrsge handen van de Suzannes, Kenneths, Koeimans, Girigoris, Zita’s en Konkets om.

  En laat ze vooral lezen wat hier geschreven wordt, ze zullen de common sense hebben om feit en fictie comments te onderscheiden.

  En als het zo onzinnig is wat er geschreven is, moet het ook onzinnig makkelijk zijn om de onzin te weerleggen met een tegenfact.

  Ik denk niet dat het uitdrukken van de bezorgdheid over onvoorwaardelijk zakken geld opsturen overdreven of onterecht is.

 13. “U heeft bij eerstkomende verkiezingen de kans om op de juiste partij/persoon te stemmen. (Dat heeft u schijnbaar in het verleden dus niet gedaan).”
  Dit klopt, maar big but;
  A. Er is geen partij die niet verweven is binnen deze bestuurslaag.
  B. Een “nieuwe” partij gaat niet in het parlement verkozen worden.
  Laat ik het laatste toelichtingen;
  Als een partij niet (volledig)uit ydk bestaat krijgt hij onvoldoende stemmen. De bevolking is al decennia “geconditioneerd” om dit te doen, geloof mij niet maar google even onze parlementariërs.
  Het is gemakkelijk om bij “geconditioneerde” mensen suggestie te wekken (zowel goede verwachting als gaat gevoelens).
  En daarom gaat het niet lukken voor een nieuwe partij (waar niet naar de etnische achtergrond gekeken wordt) die geen verwevenheid heeft met de huidige bestuurslaag. Om verkozen te worden. En dan heb ik het nog niet over campanje, een partij die zo oprecht mogelijk wil zijn. Wil geen campanje fondsen uit bronnen die “return favors” wil. Dus geen fondsen voor rum en kip, spiegeltjes en kraaltjes. Dus geen stemmen.

  Dit weet de huidige bestuurslaag en daardoor zijn verkiezingen geen bedreiging. Het is niets meer dan een herschudding van het zelfde kaartspel.

 14. “Maria Cuartas y de Marchena, Jurenne D. Hooi, Arthur Kibbelaar en Walter Palm, allen woonachtig/werkzaam in Nederland, schreven deze brief op 14 april 2020 naar de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.”

  Dit verzoek werd aan de kamercommissie gedaan door yiu di Korsow die in Nederland werken/wonen die meer betrokken zijn met de bevolking dan de Curaçaose commentators . Er worden weer oude koeien uit de sloot gehaald die totaal niets te maken hebben met het huidige probleem.
  Ik vraag me af wat men eigenlijk op korte termijn wil. Door al deze negatieve uitlatingen te doen blijkt wel dat men geen inzicht heeft in het huidige probleem.
  Geen hulp vragen? We kunnen het zelf? De arrogantie ten top. Heeft u ook een brief geschreven naar de Kamercommissie met als inhoud de door u omschreven bovenstaande shit?
  Dat er in het verleden en ook nu fouten gemaakt zijn/worden is op dit moment niet ter zake.
  Ook in Nederland leest men deze onzin met het gevolg dat de nodige hulp wel eens langer zou kunnen uitblijven ten koste van de bevolking.
  Wordt eens positiever en breng eens naar voren wat er NU gedaan moet worden. Ja, we weten het wel, salarissen, vriendjespolitiek, banen weggeven die niet nodig zijn, corruptie etc.etc. U heeft bij eerstkomende verkiezingen de kans om op de juiste partij/persoon te stemmen. (Dat heeft u schijnbaar in het verleden dus niet gedaan).
  Ga de wijken in en help de mensen die zonder werk zitten en niets te eten hebben, daar doet u beter werk mee dan al deze onzinnige uitlatingen te doen.

 15. Hooi grossiert in commissariaten in NL de overige 2 weet ik niet, Cordaan, Amsterdams Museum en was ‘consultant’ project armoedebestrijding.
  Nou mijn compliments voor haar hoor. LOL
  Er moet een keer inzage komen de de tientallen miljoenen die de verschillende ministeries hier uitgeven aan ‘extern’ deskundigen!

 16. …..”Ook is dit niet het goede moment om welke hulp dan ook te koppelen aan afspraken over een betere begrotingsdiscipline van de landen”…..

  Ha ha ha ha ha…… leuk geprobeerd!
  En ze proberen het elke x weer.
  Een typisch staaltje “argumentum ad misericardiam” het zieligheids argument.

  Het zijn juist deze figuren die – je mag geen voorwaarden stellen – propageren, die het hardst roven, plukken en mee “probecheren” uit deze noodfondsen.

  Probeer dat truukje maar bij onze grote roof “Banko amigu” als je geen rooie cent hebt en je eten op tafel moet zetten voor je kinderen?
  Kijken of de zoon van Paaps je geld meegeeft uit zijn miljarden imperium ZONDER voorwaarden.

  Laat me niet lachen.
  Dit is JUIST het moment om die graaiers en plunder bende strikte voorwaardes op te leggen.
  Het verdwijnt anders allemaal in de bekende zakken van de Camelias, Yssen, Martinas, Wielsen, Lastens, met hun toko den toko’s van hun zussen echtgenoten, accountants- en consultantsvriendjes van de CBCS- en andere directeuren die dikke rekeningen met overuren schrijven die je doen denken dat ze al net zo lang rondlopen op deze aardbol als methusalem ooit heeft geleefd.

 17. Wow, zouden de wannabe bestuurders op deze rots letterlijk over lijken gaan door de arme bewoners van deze rots als gijzelaars te gebruiken teneinde geld af te dwingen? Ik heb toch stellig de indruk dat er vanuit het bestuur alhier nog nada niets aan stappen is gezet om de financien op orde te krijgen, te beginnen met de eigen idiote salarissen. Is dat niet ronduit crimineel ?

 18. …..”Curacao wil alleen solidair zijn als het geld wil.
  Laat Curaca0 maar met een plan komen om de corruptie en gigasalarissen aan te pakken. Om echt nu de overheid hard aan te pakken.. daarna kan je om geld vragen!”……

  Ha ha ha …@Brian S!
  PRECIES!
  10 punten voor je comment.

  Wanneer is Curacaose regering solidair als het om in de uitgaven snijden gaat?

  Nu hoor ik de grote mond van o.a. Grootgraaier en ANTI-MAKAMBA figuren als o.a. COOPER -BLOOPER en Mier-DROL COVA niet!!
  Ze zijn MUISSTIL.

  Twee figuren die WEL over solidaridat praten, als een ander over de brug moet komen!

  Twee figuren die decennia lang GROF hun zakken gevuld hebben over de ruggen van de burgers.

  Twee figuren die vooral genomen hebben.

  BEIDE figuren die hun mond VOL hebben over Solidaritet maar nu zij over de brug moeten komen met IETS teruggeven, geven ze geen gehoor.

  En zo ook voor SUZY, groot- overheid-verdienster.
  Met het zwaar overschreden miljardenziekenhuis is er behoorlijk wat aan de “grijp”stok blijven hangen.

  Ik zie haar nog arrogant een document verscheuren voor Hirsh Ballin.

  Citaat Trouw :De oud-ministers Hirsch Ballin, Lubbers en Dales hebben aan den lijve ervaren. Als minister van justitie verscheurde Römer in 1993 voor hun verbijsterde ogen een Nederlands voorstel voor een nieuwe staatkundige structuur. Radicaal, maar typisch Suzy.

  In haar ogen is de taak van Nederland beperkt tot het geven van geld, waarvoor de Antillen niet eens ‘dank je wel’ hoeven zeggen.

  Deze typische “gerechtigde” houding en grote mond van politici als Suzy Camelia Römer die nu niet de hand in eigen boezem steekt, maar vooral naar anderen kijkt als eereen DIEPE financiele ader moet worden gelaten, is tekenend voor de DUBBELE moraal. Grote mond als ze aan de ontvangende kant van het spectrum staan.

  Maar je kunt een PIN horen vallen als deze PIN van een “vriendin” een ader moet laten.

  Typisch ook dat deze dame als kan roepen en zeggen over anderen en Nederland. Maar zelf staat onze Suzanna gelijk bij de rechter als de kritiek haar niet aanstaat.

  Volgens haar heeft Nederland hier niets te zeggen.

  Ook citaat: NRC Handelsblad kreeg ooit een proces aan zijn broek. De krant had kort na de verkiezingen geschreven dat ‘de PNP en met name Römer’ betrokken waren geweest bij wapenhandel.

  Maar bereidheid tot luisteren? Daarvoor is ze toch iets te snel op haar teentjes getrapt. Toen de PAR bij de verkiezingen in radio- en tv-spotjes opsomde wat er onder haar beleid als minister van justitie allemaal mis was gegaan, stapte zij direct naar de rechter. Ze voelde zich persoonlijk aangesproken. De rechter vond van niet, waarop zij hoger beroep aankondigde.

  Als minister van justitie baarde ze op Curaçao nogal opzien toen ze in 1994 haar goedkeuring hechtte aan transcendente meditatie voor gevangenen en gevangenispersoneel van Koraal Specht. Daardoor zou volgens projectleider Carl Camelia (destijds haar vriend, inmiddels haar echtgenoot) de criminaliteit in korte tijd dalen. Zijzelf had ook een cursus transcendent mediteren gevolgd.

  Römers probleem is dat ze te veel anti-Nederland is en al gauw denkt dat ze de baas is en overal een grote mond op kan zetten, maar 0 op rekest geeft als zij aan zet is om een financiele buiging te maken.

 19. “Gemengde adviescommissies, bestaande uit experts uit de verschillende landen binnen het Koninkrijk, bieden de beste kans om gezamenlijke voorstellen te formuleren. ”
  dus de zoveelste advies commissie. Neem aan dat weer de usual suspects zoals een Betrian hier aan gaan deelnemen met alle gevolgen van dien (dat er niets gebeurt?)

 20. Curacao wil alleen solidair zijn als het geld wil.

  Laat Curaca0 maar met een plan komen om de corruptie en gigasalarissen aan te pakken. Om echt nu de overheid hard aan te pakken.. daarna kan je om geld vragen!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, September 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Kustwacht schiet illegale man op zee neer

De Kustwacht Caribisch gebied heeft gisteravond schoten gelost bij de aanhouding van een illegale boot in de wateren van Curaçao. Daarbij is een man gewond geraakt. De Kustwacht...

Nu.cw | Nederlandse regering reserveert 314 miljoen gulden voor Coho

In Den Haag werd gisteren de Rijksbegroting gepresenteerd. De gevolgen van het coronavirus zijn goed zichtbaar, ook op de Caribische landen in het Koninkrijk. De Nederlandse regering...

Nu.cw | Curacao Pride: ‘Hijs alsjeblieft de regenboogvlag tijdens de Pride-week’

De organisatie van de Curaçao Pride roept ondernemers, stichtingen en particulieren op om tijdens de Pride-week de regenboogvlag te hijsen of via social media hun steun voor...

Nu.cw | Nieuwe zittingsdatum voor de zaak-Girasol

Er zijn vier verdachten in de zaak-Girasol, waarbij het gaat om verdenking van het vervalsen van documenten, misbruik van subsidiegelden en witwassen bij de stichting Wit Gele...
- Advertentie -