Ingezonden | Projecten plan van aanpak SDKK worden uitgevoerd naast reguliere onderhoudstrajecten

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Urny Floran, directeur SDKK aan het woord

MET VERWIJZING naar een ingezonden stuk onder de titel ‘De grootste leugens vanuit de SDKK-gevangenis’ reageert de leiding van het SDKK als volgt.

In vernoemd stuk worden de bevindingen van twee verschillende rapportages abusievelijk aan elkaar gekoppeld die in werkelijkheid los van elkaar worden geïmplementeerd. Aan het begin van het verhaal wordt verwezen naar de 18e uitvoeringsrapportage opgesteld door de leiding van het SDKK voor wat betreft de vorderingen voor wat betreft de deelprojecten uit het plan van aanpak SDKK dat in 2010 is opgesteld.

De rapportage uit januari 2016 heeft betrekking op de voortgang van dit plan. De aandachtspunten uit het plan van aanpak hebben aan de ene kant te maken met het inhalen van een aantal achterstanden en aan de andere kant met het institutionaliseren van processen ter waarborging van de kwaliteit en de duurzaamheid.

Veiligheid

Eén van de aandachtspunten uit het plan van aanpak betreft de veiligheidsaspecten binnen het instituut. Zoals bekend heeft de veiligheid binnen een strafgevangenis niet alleen te maken met de materiële kant. Wellicht belangrijker zijn de eisen die ten aanzien van processen en procedures worden gesteld om o.a. de kwaliteit en duurzaamheid te garanderen.

Bij het uitvoeren van de projecten die deel uitmaken van het plan van aanpak wordt conform een planmatige aanpak gewerkt. Dit betekent dat de uit te voeren activiteiten worden gedefinieerd en volgens een vooraf bepaalde planning uitgevoerd. Bijsturing van resultaten en verbeteringen op basis van nieuwe eisen en inzichten is zowel tijdens de uitvoering van het project als in de nazorgfase mogelijk en aan te raden.

Regulier

Tijdens de uitvoering van de projecten gaan de dagelijkse werkzaamheden ten aanzien van kwaliteitsbewaking en -borging normaal door. Een voorbeeld hiervan zijn de controlewerkzaamheden die door de BHV’ers regelmatig worden verricht. Wanneer er door de BHV’ers verbeterpunten worden gesignaleerd, worden deze gerapporteerd en doorgegeven zodat acties ondernomen kunnen worden.

De informatie in de tweede helft van het artikel is afkomstig van een regulier rapport van bevindingen van de BHV’ers van 15 maart 2016. De gerapporteerde bevindingen inzake benodigde herstelwerkzaamheden ten aanzien van de brandslanghaspels in de barakken hebben betrekking op dagelijkse processen ten aanzien van kwaliteitsbewaking en -borging, en staan dus los van de projectmatige inhaalslagen uit het plan van aanpak.

Nooddeuren

Voor wat betreft de rapportage in het kader van het plan van aanpak inzake de nooddeuren wordt het volgende opgemerkt. De nooddeuren zijn inderdaad op dit moment vooralsnog dichtgelast om een mogelijke uitbraak te voorkomen. Dit knelpunt zal echter op korte termijn worden opgelost wanneer het deelproject perimeterbeveiliging en sleutelplan binnen het kader van het plan van aanpak worden opgeleverd. Indien op dit moment een calamiteit zich voordoet dan is er voorzien in een ontruimingsplan.

Eén van de omvangrijkste projecten binnen het plan van aanpak betreft het ‘sleutelplan’. Alle sloten en sleutels binnen het instituut zullen worden vervangen. Dit heeft te maken met verbeteringen en voordelen ten aanzien van renovatie, veiligheid en uniformiteit binnen het koninkrijk. Ook ten aanzien van de nooddeuren zijn er in het ‘sleutelplan’ sloten en sleutels voorzien. Met het plaatsen van de sloten die onderdeel zijn van het ‘sluitplan’, is in april 2016 gestart.

Feit is dat er verder gewerkt moet worden aan organisatieverandering die uiteindelijk moet leiden tot een optimale en efficiënte gevangenis vandaar de strategische keuze naar een proactieve organisatie.

De leiding is van mening dat merkbare verbeteringen hebben plaatsgevonden binnen de organisatie.

Daarnaast verleent SDKK op een transparante wijze informatie aan de Commissie van Toezicht die helemaal zelfstandig is en 24/7 toegang heeft tot de inrichting, Raad voor de Rechtshandhaving, CPT en Voortgangscommissie die geheel onafhankelijk van SDKK rapporteren over het gevangeniswezen van Curaçao.

URNY FLORAN,

algemeen directeur SDKK

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *