RO | Curaçao en Sint Maarten komen vooralsnog niet in aanmerking voor nieuwe leningen

Met tweede en derde tranche voorwaarden

De Rijksministerraad beslist op 1 september verder

Den Haag – Curaçao en Sint Maarten hebben nog niet aan de voorwaarden van de eerste verstrekte tweede tranche aan coronaleningen voldaan en komen daarom vooralsnog niet in aanmerking voor de derde tranche. Dat is vandaag in de Rijksministerraad vastgesteld.

Aruba heeft wel aan alle voorwaarden voldaan en komt dus in aanmerking voor nieuwe leningen, maar moet nog wel instemmen met de daaraan verbonden voorwaarden. De gesprekken daarover worden de komende tijd voortgezet.

Curaçao heeft tot 1 september uitstel gekregen om alsnog aan de voorwaarden van de eerdere leningen te voldoen. Niettemin is Nederland bereid om ook met het kabinet-Rhuggenaath verder te praten over het voorwaardenpakket om in aanmerking te komen voor een derde tranche.

Met Sint Maarten worden geen gesprekken gevoerd zolang dat land niet heeft aangetoond aan de voorwaarden van de tweede (inmiddels volledig uitgekeerde) tranche aan liquiditeitssteun te hebben voldaan.In de Rijksministerraad is de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten via de gevolmachtigde ministers nogmaals te verstaan gegeven dat het voorstel van Nederland voor nieuwe leningen een ‘onverplicht aanbod’ is en dat aan de gestelde voorwaarden –zoals toezicht door een ‘Caribische Hervormingsentiteit’ –geen concessies worden gedaan.

Hieronder de volledige tekst van een brief die staatssecretaris Knops (BZK) zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

BRIEF AAN TWEEDE KAMER

In de Rijkministerraad van 15 mei jl. lag een voorstel voor de tweede tranche liquiditeitssteun inclusief daaraan verbonden voorwaarden, waarmee de Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de landen) allen onvoorwaardelijk akkoord zijn gegaan. Afgesproken is dat de landen onder meer dienen te hebben voldaan aan deze voorwaarden, voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een derde tranche liquiditeitssteun. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden –zoals die voorlagen in een samenhangend pakket in de RMR van 10 juli 2020 –waaraan de landen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de derde tranche liquiditeitssteun.

Tijdens de Rijksministerraad van 10 juli jl. is op basis van advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) reeds vastgesteld dat Aruba grotendeels voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld bij de tweede tranche, met uitzondering van de voorwaarde tot het maximeren van de inkomens van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector op 130% van het salaris van de Minister-President. Besloten is om Aruba uitstel te verlenen tot 1 oktober 2020 om een door de Staten goedgekeurd voorstel voor de maximering van de topinkomens in te dienen bij het CAft.

Hiermee komt Aruba op dit moment in principe in aanmerking voor een derde tranche liquiditeitssteun, mits we tot onvoorwaardelijke overeenstemming komen over de overige voorwaarden die aan de derde tranche zijn verbonden. Omdat Aruba het gesprek is aangegaan op basis van het samenhangend totaalpakket voor de derde tranche, zoals dat voorlag tijdens de Rijksministerraad van 10 juli jl., zijn deze zomer intensieve gesprekken gevoerd met Aruba over dit pakket. Zodra ik meer kan melden over de uitkomst van deze gesprekken zal ik uw Kamer hier uiteraard over informeren.

Voor zowel Curaçao als Sint Maarten kon echter door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) niet worden vastgesteld dat zij aan de voorwaarden van de tweede tranche hebben voldaan. Daarom is besloten dat deze landen tot 15 juli 2020 de gelegenheid zouden krijgen om alle relevante informatie aan te leveren bij het Cft (en bij het ministerie van Financiën waar het de financiële sector betreft), om aan te tonen dat is voldaan aan alle gestelde voorwaarden. Het Cft heeft op basis hiervan op 11 augustus jl. een adviesuitgebracht, waarover tijdens de Rijksministerraad van 14 augustus jl. is gesproken. Ik informeer u hierbij over de uitkomsten van deze bespreking.

Curaçao

Het Cft concludeert in zijn advies dat Curaçao betekenisvolle stappen heeft gezet in de invulling van de overeengekomen voorwaarden, maar niettemin nog niet volledig heeft voldaan aan alle gestelde voorwaarden die zijn verbonden aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Over de meeste voorwaarden zijn weliswaar besluiten genomen en deze besluiten worden uitgevoerd, maar deze dienen nog wettelijk te worden vastgelegd. Zo worden de salarissen van politici inmiddels al met 25% gekort, maar is de Landsverordening waarmee dit wordt geformaliseerd nog in voorbereiding. Hetzelfde geldt voor de korting van 12,5% op het arbeidsvoorwaardenpakket van medewerkers in de (semi)publieke sector.

De Rijksministerraad heeft daarom besloten dat Curaçao uiterlijk 1 september 2020 aanvullende informatie dient aan te leveren bij het Cft (en over de financiële sector bij Financiën),waarmee het land aantoont dat nu wel is voldaan alle gestelde voorwaarden. Het Cft is verzocht daar uiterlijk 7 september 2020 opnieuw advies over uit te brengen aan de Rijksminsterraad. In de tussentijd staat dit traject geen gesprekken in de weg over dederde tranche liquiditeitssteun op basis van het samenhangend pakket zoals dat op 10 juli in de Rijksministerraad voorlag.

Sint Maarten

Het Cft heeft wederom niet kunnen vaststellen dat Sint Maarten aan de voorwaarden bij de tweede tranche liquiditeitssteun heeft voldaan. Dit betekent dat er met Sint Maarten op dit moment geen gesprekken gestart zullen worden over de verstrekking van een derde tranche liquiditeitssteun. Mocht Sint Maarten dit gesprek alsnog willen voeren, dan zal het land eerst via het Cftaan de Rijksministerraad moeten aantonen dat alsnog is voldaan aan alle gestelde voorwaarden voor de tweede en de derde tranche. Dit verzoek zal dan door de Rijksministerraad beoordeeld worden op basis van de omstandigheden van dat moment, waarbij in ieder geval bezien zal worden of de noodzaak tot liquiditeitssteun nog steeds bestaat.”

Bron: Rijksoverheid

Naschrift KKC

Tweede tranche

De Rijksministerraad 2e tranche coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Derde tranche

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *