Opinie | Commentaar VBC

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” VBC ” aan het woord…………..

Cosmetica/make up, juwelen/sieraden/bijouterieën, parfums, reuk-en toiletwaters en computers en randapparatuur zijn weggehaald van de lijst van goederen waarvan het OB tarief van 6% naar 9% zal worden verhoogd.
Deze goederen blijven onderhevig aan het 6% OB tarief.
Hiermee is enigszins tegemoet gekomen aan de bezwaren welke door verschillende groepen uit de samenleving naar voren zijn gebracht.

Dit neemt niet weg dat met de introductie van een gedifferentieerd OB tarief stelsel de overheid gekozen heeft om het uitgangspunt hanteren van één OB tarief te verlaten.

Hiermee is een eind gekomen aan het principe van handhaven van een zo eenvoudig mogelijk stelsel.

De reden waarom de overheid dit uitgangspunt heeft verlaten is allesbehalve overtuigend. Immers al decennia lang is door ondernemers voorgesteld om het OB tarief op te trekken naar 7% met afschaffing van cumulatie en invoering van een 0% tarief voor goederen en diensten van eerste levensbehoefte om zo tegemoet te komen aan de lagere inkomensgroepen.

Dit voorstel is steevast door de overheid afgewezen met het argument dat dit niet kan omdat differentiatie van OB tarieven de eenvoud van het OB stelsel zou doorbreken.

 Nu blijkt dit uitgangspunt opeens niet meer te gelden want de overheid heeft geld nodig om (op papier) een sluitende begroting te krijgen.
Erg opportunistisch en niet bepaald betrouwbaar.
Een dergelijke onevenwichtige opstelling van de overheid draagt niet bij tot het vergroten van het vertrouwen.

Vragen die zich thans aandienen zijn onder meer of de verwachte meeropbrengst van ANG 15 miljoen opweegt tegen de grote administratieve en ingewikkelde controle technische werkzaamheden die bij dit stelsel nodig zijn. I
dem ten aanzien van verlies aan arbeidsplaatsen en verslechtering van de concurrentiepositie zoals de minister van financiën bekend heeft gemaakt.
Waarom zijn effectievere alternatieven en maatregelen zoals door andere de SER en de BVCA naar voren zijn gebracht niet overwogen?

Alsof dit niet erg genoeg is hebben de Staten gemeend om met amendement nummer 10 ondernemers te verplichten om gedurende de overgangsperiode de producten van twee prijzen te voorzien (zowel inclusief als exclusief OB).
Derhalve extra werk en nog meer kosten.
Al deze administratieve en ICT werkzaamheden moeten in anderhalve week worden uitgevoerd. Kan hier nog gesproken worden van deugdelijk bestuur, praktisch en efficiënt handelen?
Nu wordt de samenleving in het algemeen en de ondernemers in het bijzonder geconfronteerd met onduidelijkheid, hoge uitvoeringskosten die prijsverhogend zullen werken, concurrentievervalsing kortom chaotische toestanden.

 Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als de bestuurders de moeite hadden genomen overleg te plegen met actoren in het veld en geluisterd zou hebben naar hun adviezen en alternatieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *