ARC: Ministeries hebben hun bedrijfsvoering niet onder controle

Begroting 2014 op koers

ARC: Ministeries hebben hun bedrijfsvoering niet onder controle

WILLEMSTAD — De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) blijft kritisch over de jaarrekeningen van het land Curaçao. Nu is het de beurt aan de jaarrekening van het land Curaçao over 2012. In het ‘Rechtmatigheidsonderzoek over de jaarrekening 2012’ stelt de ARC onder meer dat de financiële informatie in de jaarrekening, ondanks enkele positieve ontwikkelingen, nog niet voldoet aan de eisen die in de Landsverordening Comptabiliteit staan vermeld en dat de ministeries van het land wat betreft hun bedrijfsvoering niet ‘in controle’ zijn. Ook de informatiewaarde van de jaarrekening 2012 is niet voldoende, aldus de ARC.

In de aanbiedingsbrief aan Staten en regering stelt de ARC dat het gebrek aan informatiewaarde in de jaarrekening over het jaar 2012 het parlement niet in staat stelt om zich een oordeel te vormen over de uitvoering van de beleidsvoornemens en het gevoerde beleid van de regering.

In het zeer kritische rapport laat de ARC weinig heel van het financieel beleid van de regering. “De informatie over de balansposten, de posten van de gewone dienst en de kapitaaldienst geven geen getrouw beeld van de omvang van alle posten, gezien de vele onzekerheden die bestaan in verschillende posten.” Uit het verslag valt op te maken dat de rechtmatigheidsfouten in de jaarrekening uitkomen op 305 miljoen gulden. De getrouwheidsfouten, rekent de ARC uit, komen uit op 99 miljoen gulden.

Ook de bedrijfsvoering van de regering – lees de ministeries – laat te wensen over, aldus de Rekenkamer. “Het financieel beheer over 2012 van Curaçao is niet op orde. Bij alle ministeries is er sprake van ontoereikende interne controleprocedures. Als gevolg hiervan bevat de jaarrekening veel fouten en onzekerheden.”

Als voorbeeld geeft de ARC dat de rechtmatigheid van de besteding van de personeelslasten over 2012 door de ministeries van Curaçao niet vast te stellen is door ontbrekende, onvolledige en niet tijdige en ongestructureerde personeelsdossiers. Ook bestaat er geen zekerheid over de rechtmatigheid van de kosten en de verstrekte subsidies, omdat de subsidieverordening niet wordt nageleefd.

Verder stelt de ARC dat in strijd met de comptabiliteitsverordening een toereikende toelichting in de jaarrekening ontbreekt. “Daardoor bevat de jaarrekening 2012 onvoldoende informatie om de gebruikers ervan in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de uitvoering van de beleidsvoornemens en het gevoerde beheer.” De ARC komt dan ook tot de conclusie dat de jaarrekening 2012 van het land Curaçao niet voldoet aan de eisen en normen die aan een jaarrekening volgens de wet worden gesteld.

In het rechtmatigheidsonderzoek komt de ARC met een serie aanbevelingen om te komen tot een controleerbaar financieel beheer voor Curaçao. Deze moeten ervoor zorgen dat de Financiën-minister tijdig op de hoogte wordt gebracht van de dreigende overschrijdingen door vanuit de verschillende ministeries aan de betrokken minister te rapporteren over uitvoering van de begroting en aan te laten geven voor welke posten overschrijdingen dreigen en om later deze ministers aan de Financiën-minister te laten rapporteren.

De ARC neemt in het rechtmatigheidsonderzoek ook een reactie van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) op het onderzoek mee. In zijn reactie stelt Jardim onder meer dat de informatie in het verslag van de ARC grotendeels achterhaald is en dat er al een verbetertraject is opgestart dat in jaarrekening 2013 te zien zal zijn. De Rekenkamer stelt hier tegenover het te betreuren dat de minister niet aangeeft welke zaken achterhaald zijn en in de jaarrekening 2013 zijn verbeterd. Ook een inhoudelijke reactie van Jardim over concrete aanbevelingen voor verbetering van het financieel beheer is uitgebleven, aldus de ARC.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *