AntilliaansDagblad | Behoorlijk bestuur op Aruba nog ver te zoeken

Er zijn grote verschillen in de naleving van de basisprincipes corporate governance tussen de entiteiten en tussen de besturen (directeuren/directies) en de toezichthoudende organen.

Oranjestad – Bij bijna de helft van de publieke- en semipublieke sector in Aruba worden zelfs de basisprincipes van behoorlijk bestuur niet nageleefd. Het ontbreekt daardoor in veel gevallen aan transparantie, verantwoording en integriteit.

In opdracht van de Commissie Corporate Governance Aruba heeft het Themis Institute for Governance & Leadership een nulmeting uitgevoerd naar de naleving van de basisprincipes van corporate governance binnen de publieke- en semipublieke sector in Aruba. Als basis voor de nulmeting is het ontwerp van de Centrale Bank van Aruba voor een code corporate governance (de code) gebruikt.

Hoewel deze code nog niet in een wet is verankerd en dus nog niet afdwingbaar is, worden verschillende basisprincipes van corporate governance, zoals transparantie, verantwoording en integriteit, in de publieke- en semipublieke sector in Aruba reeds toegepast.

De nulmeting is bedoeld om in de aanloop naar de wettelijke verankering van basisprincipes van corporate governance, te peilen in hoeverre de genoemde principes onderdeel uitmaken van de processen in de publieke- en semipublieke sector. Voor dit onderzoek zijn 42 publieke en semipublieke entiteiten door de Commissie Corporate Governance geselecteerd.

Hieronder vallen overheidsbedrijven, overheidsentiteiten sui generis, stichtingen gesubsidieerd op basis van de subsidieverordening instellingen van openbaar nut en onderwijsinstellingen die subsidie van het land Aruba ontvangen.

Van de 42 benaderde entiteiten hebben dertig besturen en dertig toezichthoudende organen een vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn met negen bestuurders en toezichthouders verdiepende interviews gehouden.

Er zijn grote verschillen in de naleving van de basisprincipes corporate governance tussen de entiteiten en tussen de besturen (directeuren/directies) en de toezichthoudende organen.

Vooral entiteiten die met extern toezicht (van de Centrale Bank van Aruba) te maken hebben, leven de basisprincipes beter na.

Bij gemiddeld veertig procent van de onderzochte entiteiten zijn essentiële onderdelen van goed bestuur, zoals beschreven in de code, niet aanwezig of worden deze niet volledig benut. Het gaat daarbij om het ontbreken van reglementen, het ontbreken van profielschetsen, het niet vastleggen van vergaderingen in notulen, het niet (periodiek) beoordelen van het functioneren van de bestuurder(s) en toezichthouders, het ontbreken van een procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders, het niet beschikbaar stellen van de jaarstukken voor het publiek en het ontbreken van een overzicht van nevenfuncties en zakelijke belangen van de bestuurder(s).

Bij de toezichthoudende organen werd gemiddeld 47,2 procent van de onderdelen van de code nog niet nageleefd. Bij de besturende organen was dat gemiddeld 32,4 procent.

De minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidsorganisatie en Innovatie, minister-president Evelyn Wever-Croes, is niet ontevreden over de resultaten.

,,De nulmeting levert over het algemeen een gematigd positief beeld op met betrekking tot de corporate governance van de entiteiten in zowel de publieke- als de semipublieke sector. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat er veel ruimte bestaat tussen de perceptie van good corporate governance aan de ene kant en de praktijk daarvan aan de andere kant. Good – of beter gezegd – excellent corporate governance is mensenwerk. De nulmeting bevestigt het beeld dat er voor het in de praktijk brengen van de elementaire beginselen van corporate governance en de daarbij behorende internationaal erkende best practices op Aruba nog veel werk te verrichten valt. Juist omdat corporate governance mensenwerk is, zijn draagvlak en inbreng van de betrokken actoren van zeer grote waarde. Het kabinet is daarom verheugd te constateren dat er een breed draagvlak bestond voor de medewerking aan de nulmeting. Dit versterkt het kabinet in zijn ambities om in gezamenlijkheid het functioneren van de entiteiten in de publieke- en semipublieke sector structureel tot een hoger niveau te brengen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | Behoorlijk bestuur op Aruba nog ver te zoeken

 1. @Dislect
  100% mee eens. Zelfs een minimale basiskennis op de door jou genoemde onderwerpen ontbreekt vaak totaal. Overigens ook onder een groot deel van de bevolking. Veel mensen/ stemmers weten niet eens dat ze op 19 maart 2021 niet gaan stemmen voor een ministersploeg, maar voor de statenverkiezingen.

 2. Lees Curacao ipv Aruba
  No difference really.

 3. Het zou mij verbazen als een zelfde onderzoek hier een andere uitslag zou geven.
  Aangezien het gros van de werknemers in dienst zijn van de (semi) overheid of een van zijn entiteiten. Is het misschien gepast om in plaats van Papiaments maatschappijleer/bestuurskunde/staatsinrichting te geven zodat personeel en bestuurders een idee hebben wat bestuurlijke verantwoording/bestuurlijke aansprakelijkheid en politieke verantwoordelijkheid inhoud. Ook zouden dan misschien de regels van behoorlijk bestuur kunnen gaan leven omdat (bijna iedereen) er dan een basis kennis van heeft.
  Dat zou nog eens de democratie versterken.
  Gaat dus niet gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *