26 C
Willemstad
• woensdag 30 november 2022

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, November 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 28 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Grootste sportsbetting 1xBET uit Curaçao toch failliet

Persbureau Curacao | Dick Drayer DEN HAAG – Het grootste online sportbettingsbedrijf 1xBet/1xCorp wordt waarschijnlijk toch failliet verklaard. Dat valt op te maken uit de conclusie van de...

DKR | Nieuwe dreun voor Curaçaose goksector

Met PG advies | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Den Haag – De online kansspelsector op Curaçao blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vandaag heeft de advocaat-generaal bij de...

Democracy now! | Friday, November 25, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Antilliaans Dagblad | ‘Caribische Hervormingsentiteit-deelname van álle landen’

Camelia-Römer: Regie in handen van vier landen

Camelia-Römer: Regie in handen van vier landen | Extra

Willemstad – Voormalig minister van Gezondheid en leider van PIN, Suzy Camelia-Römer, oppert dat haar versie van een CAS-hervormingsorgaan wel acceptabel is als alle vier landen van het Koninkrijk er zitting in kunnen nemen.

Alle landen van het gemeenschappelijk orgaan zouden dan stemrecht hebben. Het orgaan in de visie van de PIN kent een onafhankelijke voorzitter. Het alternatief voor de Caribische Hervormingsentiteit (CHE) zou worden belast met de toekenning van leningen voor projecten op de CAS-eilanden.

Groot verschil met het voorstel van Nederland is dat de PIN de regie in handen van álle landen wil leggen, waar de CHE een Nederlandse invulling kent, want te vestigen in Den Haag, en op te richten naar Nederlands recht. Römer meent dat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden de mogelijkheid biedt voor een gezamenlijk orgaan zoals zij dat voorstaat. Maar dan wel met inachtneming van de juridische bezwaren, die erop neerkomen dat de CHE in de huidige voorgestelde vorm niet door de beugel van de Staatsregeling kan, zoals aangegeven door diverse staatsrechtdeskundigen.

Een hervormingsorgaan zoals de PIN voorstaat, doet recht aan de autonomie van de landen en het budgetrecht van hun Staten, aldus de partijleider. Suzy Camelia- Römer verwijst daarvoor naar artikel 37 van het Statuut, dat zegt: ‘Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zullen zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle aangelegenheden, waarbij belangen van twee of meer van de landen zijn betrokken. Daartoe kunnen bijzondere vertegenwoordigers worden aangewezen en gemeenschappelijke organen worden ingesteld.”

Onder die aangelegenheden kan dan worden begrepen ‘de bevordering van de economische weerbaarheid door onderlinge hulp en bijstand van de landen’. Camelia-Römer meent dat de taak van een dergelijk orgaan ten eerste zal bestaan uit het ‘voorbereiden van de nodige wetgeving op grond van het af te spreken landenpakket’.

Er liggen drie pakketten, toegesneden op de stand van zaken in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zoals bekend kregen de landen deze pakketten in mei kant en klaar opgestuurd en moesten zij binnen vier dagen akkoord verlenen om in aanmerking te komen voor financiële steun. In de pakketten staat per land beschreven wat er moet gebeuren op het terrein van sanering, bezuiniging en hervorming om tot een sterker bestuur en een weerbaarder economie in de landen te komen en die zo minder afhankelijk te maken van hulp.

Op de Rijksministerraad van 3 juli in Den Haag maakten de premiers van de CAS-landen duidelijk aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat ze meer tijd nodig hadden om de pakketten aan de staatsrechtelijke en democratische gang van zaken te toetsen.

Inmiddels heeft de Raad van Advies over het voorstel voor een Caribische Hervormingsentiteit geadviseerd ‘niet in te stemmen’ met de – juridische – vorm waarin het er nu ligt. Premier Eugene Rhuggenaath zei eerder al dat gekeken moet worden naar wat dan wél mogelijk is. Camelia-Römer wil met haar voorstel voor een andere invulling van het orgaan de ontstane impasse doorbreken.

Zo kan het orgaan de uitvoering van het – nog af te spreken – landenpakket ‘ondersteunen’, meent ze. In het voorstel van Nederland heeft de CHE de regie in handen, en worden voorstellen voor uitgaven door de CHE getoetst en onder toezicht uitgevoerd en bekostigd. Een dergelijke werkwijze wordt nu al gehanteerd op Sint Maarten waar het wederopbouwfonds, dat met hulpgelden van Nederland werd ingesteld na de verwoestingen van orkaan Irma, op een soortgelijke wijze wordt beheerd.

Verder wil de partijleider dat de leningen uit Nederland ‘aan trajecten en projecten worden gekoppeld’, en dat dat gebeurt in ‘samenwerking met het ambtelijk apparaat van de landen, na goedkeuring van de Staten van het betrokken land’.

Voor wat de landsbegroting betreft blijft in het voorstel van de PIN het Cft verantwoordelijk voor de beoordeling, en controleren de gezamenlijke rekenkamers de bestedingen.

De Caribische Hervormingsentiteit

In het voorstel voor de rijkswet voor de instelling van de Caribische Hervormingsentiteit valt te lezen hoe de Nederlandse overheid deze CHE gestalte wil geven.

In artikel 2 staat dat de CHE in Den Haag is gevestigd en dat de rechtspersoonlijkheid ervan naar Nederlands recht is vormgegeven. In artikel 3 staat het doel van de CHE als volgt omschreven:

,,De CHE heeft ten behoeve van het welzijn van de bevolkingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten tot doel om hervormingen van bestuurlijke aard door te voeren, duurzaam houdbare overheidsfinanciën te realiseren en de weerbaarheid van de economie te versterken, en dat in een rechtstatelijke inbedding.”

Als taak van de CHE wordt in artikel 4 genoemd: de ondersteuning en het toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, en maatregelen door overheidsorganen en overheidsbedrijven van de landen met betrekking tot de in deze wet en de landspakketten genoemde onderwerpen. De CHE zal op aanvraag van de landen subsidies aan burgers en privaatrechtelijke rechtspersonen, alsook overheidsbedrijven, verstrekken, dan wel deelnemen in het aandelenkapitaal van privaatrechtelijke rechtspersonen en overheidsbedrijven.

Als taak wordt eveneens omschreven ‘het instellen van verscherpt financieel toezicht op de landen’.

Al deze taken betreffen dan: de overheid, de financiën, economische hervormingen, de zorg, het onderwijs, het versterken van de rechtstaat en de infrastructuur.

Bron: Antilliaans Dagblad van 15 augustus 2020

Naschrift KKC

Tweede tranche

De Rijksministerraad 2e tranche coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Derde tranche

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15
2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Artikel delen

9 reacties

  1. Het lijkt mij ook een redelijk voorstel om, geregistreerde en veroordeelde dieren mishandelaars op te nemen in de politie commissie dierenbescherming. zeker als ze daar de fijtenlijke macht hebben of minstens mogen beslissen over onderzoekstrajecten dat is echt in het belang van de dieren

  2. Het gaat hier om geld van de nederlandse belastingbetalers. Die wil terecht zelf uitmaken waaraan dat wordt besteed. Struikrovers gaan daar niet over, die tijden zijn al jaren voorbij.

  3. Als Camelia-Römer een voorstel doet, boer pas op je kippen.
    We weten inmiddels dat de kans aanwezig is dat haar acties/voorstellen geen zuivere koffie zijn.
    Heeft zij eigenlijk al een verklaring gegeven waarom de -geleende- gelden van haar failliete onderneming over de gehele wereld werden getransfereerd ?

  4. Ehm, onder welke entiteit spreekt zij? Ze is geen minister meer en heeft NIKS in te brengen. Als prive persoon mag zij natuurlijk haar zegje doen. Maar verder dient ze haar mond te houden. Laat ze met haar gegraaide centen eens naar een fatsoenlijke kapper gaan want dat haar ziet er echt niet uit. Wat is dat toch op Curacao met die graaiers. Bulken van het (gestolen) geld, maar lopen er bij als een shouru. Dit toont weeral aan, met geld kun je geen klasse kopen.

  5. Niets geen gelijke rechten, want dan komt er niets van terecht en het geld verdwijnt weer alsof het er nooit geweest is. Donder maar op Suzy met je mooie al eeuwen lang uitgekauwde plannen, kijk eens waar het ons gebracht heeft.

  6. Hééééy lieverd, ben je dr weer? Ik heb je zoóóóó erg gemist. Waar was je? Niet meer doen hè! Niet meer weggaan zonder tegen je fans te zeggen. Doe mij/ons asjeblieft geen pijn meer en geef mij/ons geen hartzeer. Maar goed, over CHE gesproken tante, bedoel je Guevara? Ik bedoel Ernesto, die bekende toffe Argentijnse guerillastrijder, de vriend van de “encapuchados”. Is ie nog in leven? Goh, hij was ziek en ik dacht dat hij gestorven was. Leuke kerel. Hoe maakt hij het? Is hij dikker geworden? Haalt hij nog steeds guitenstreken uit? Maar goed tante, leuk je te zien op pc. Doe je best nu voortaan en geen stoute dingetjes meer uithalen hè. Dag tante, tot de volgende keer. En tante, psssst, kom dichterbij. (fluister) Curacao heeft nog geen centjes van Mom gekregen. Hiiiiihiii.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -