Amigoe | SSC geen huur schuldig aan oude huurbaas

SSC geen huur schuldig aan oude huurbaas | Foto Vigilante

SSC geen huur schuldig aan oude huurbaas | Foto Vigilante

WILLEMSTAD — Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is haar vorige verhuurder, Effective Real Estate Solutions (Eres), geen huur schuldig. Dat oordeel heeft de rechter op 18 maart geveld.

De stichting verhuisde in september vorig jaar naar het Molenplein in Otrobanda. In de voorgaande jaren was SSC gevestigd in de Tamson Building aan de Professor Kernkampweg. De stichting had hiertoe op 3 september 2010 een huurovereenkomst gesloten op grond waarvan het pand op 1 september 2010 voor de duur van drie jaar werd verhuurd. In het contract staat vermeld dat de huurder na afloop van de huurperiode de optie heeft deze te verlengen met twee jaar. “Indien de huurder gebruikmaakt van deze optie, dient dit zes maanden voor afloop van de huurperiode te geschieden per aangetekend schrijven.”

De rechter oordeelde naar aanleiding van deze clausule dat er sprake is van een aan SSC gegeven verlengingsoptie en niet een opzegtermijn. “SSC was aldus niet verplicht de huurovereenkomst op te zeggen nu deze op 31 augustus 2015 van rechtswege zou verlopen, tenzij SSC uiterlijk zes maanden voor het verlopen daarvan aan Eres te kennen zou geven dat zij van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken en Eres daarmee akkoord zou gaan.”

Concluderend stelt hij dat dit met zich meebrengt dat reeds gelet op de omstandigheid dat SSC heeft nagelaten om zes maanden voor 31 augustus 2015 aan de verhuurder te verzoeken om de huur die datum voort te zetten, Eres had dienen te begrijpen dat SSC afzag van de voortzetting van de huur.

De verhuurder heeft daarnaast op 8 juni 2015 een mail gestuurd aan de stichting, waarin werd gevraagd of zij ook na 31 augustus 2015 het pand wenste te huren. In reactie hierop deelde SSC het volgende mee: “Met verwijzing naar ons gesprek van 10 juli jl. bevestigen wij hierbij de opzegging van de huur van het pand aan de Professor Kernkampweg per 31 augustus 2015.” De rechter: “Ook uit deze berichten kan vooralsnog niet anders worden geconcludeerd dat de partijen geen verlening van de huur zijn overeengekomen.”

Eres vond het aanvankelijk niet nodig om de aangebrachte wanden op de bovenverdieping te verwijderen, maar slechts die op de benedenverdieping. De verhuurder kwam hier later op terug door alsnog de verwijdering van de wanden op die verdieping te vorderen. SSC verzette zich hiertegen, omdat de partijen dit niet zijn overeengekomen.

De stichting beroept zich hiermee op een artikel in het contract dat, ‘bij beëindiging van de huur de huurder derhalve verplicht zal zijn deze te verwijderen, voor zover door de verhuurder wordt verlangd dat het gehuurde in de oude toestand wordt gebracht, behoudens wanneer partijen alsdan anders overeenkomen’. De rechter besloot zodoende dat SSC de wanden op de benedenverdieping moest verwijderen. Eres werd verder in het ongelijk gesteld en moest opdraaien van de proceskosten aan de zijde van de stichting van 1000 gulden.

Bodemprocedure

SSC-directeur Margit de Freitas laat weten dat de stichting een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot de borgsom. Na het sluiten van de huurovereenkomst heeft de stichting namelijk een borgsom van 62.000 gulden betaald, die niet is gerestitueerd. De zaak wordt op 28 augustus behandeld.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *