AD | Ombudsman: ‘Gevmin Wiels niet integer’

Achterhouden informatie door premier Asjes naar oordeel ombudsman ‘onbehoorlijk’ | Met rapport Ombudsman

Rapport Ombudsman: ‘Gevmin Marvelyne Wiels niet integer’

Rapport Ombudsman: ‘Gevmin Marvelyne Wiels niet integer’

Willemstad – In haar eindrapport concludeert de ombudsman dat ‘uit het onderzoek is komen vast te staan’ dat Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) ‘door een aaneenschakeling van gedragingen zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.
Het definitieve rapport werd gisteren op de website van de ombudsman geplaatst. In deze geanonimiseerde versie wordt telkens gesproken over ‘mevrouw W.’. Wiels zelf, haar politieke baas premier Ivar Asjes (PS) en Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) kregen een ongekuist exemplaar.

Ombudsman Alba Martijn doet in het rapport een aantal ‘aanbevelingen’, waarvan de belangrijkste is om Gevmin Wiels op korte termijn een assessment te laten afleggen ‘teneinde vast te stellen in hoeverre zij in staat is om op een adequate wijze leiding te geven aan het Curaçaohuis, haar contactuele eigenschappen te ontwikkelen en haar agressie jegens haar ondergeschikten en derden te beteugelen’.

Het is volgens de ombudsman in het verlengde van het bovenstaande verder wellicht van belang om een traject op te starten waarbij ‘een externe deskundige’ wordt aangesteld om de onderlinge personele verhoudingen binnen het Curaçaohuis in Den Haag op objectieve wijze te beoordelen, te helpen herstellen en verder (tijdelijk) in goede banen te leiden.

Ombudsman Martijn gaat in haar aanbevelingen voorts in op het normaliseren van de relatie van Wiels met plaatsvervangend Gevmin Robert Candelaria – die hiervoor al achttien jaar probleemloos directeur was van het Curaçaohuis – en van de verhouding met directeur Ann Groot-Phillips, die juist onder Asjes in deze functie werd aangesteld, maar na botsingen met Wiels werd ondergebracht in Parijs.

De ombudsman adviseert om de directeur op korte termijn in de gelegenheid te stellen ‘wederom in haar functie te worden hersteld’.

,,Het is bekend dat de ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Octa (Organisatie van Landen en Gebieden Overzee; LGO, red.) geen dagtaak vullen. De directeur ware in de gelegenheid te worden gesteld haar Octa-taken te combineren met haar functie van directeur.”

Met andere woorden: Groot-Phillips kan beter terug naar Den Haag.

In zijn respons op vragen van de ombudsman had minister-president Asjes gesteld dat de ombudsman met het ambtshalve onderzoek de systematiek van de wet zou hebben doorkruist, doordat de Staten al eerder hadden gedebatteerd over de kwestie Wiels. Dit is echter niet het geval, aldus ombudsman Martijn.

,,De ombudsman is een verlengstuk van de Staten. Zijn taak is de controlefunctie van de Staten te versterken door onderzoek te verrichten dat de Staten inzicht verschaft in het functioneren van het bestuursorgaan.”

Dit onderzoek heeft niet tot doel een beslissing van de Staten ongedaan te maken, vervolgt het eindrapport.

,,Het onderzoek is gericht op het ongenoegen dat in de gemeenschap heerst ten aanzien van de gedragingen van de Gevolmachtigde minister, mevrouw W., die geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen.”

Het feit dat de Staten aan de hand van de destijds aan hen voorgelegde feiten achteraf de gedragingen van de Gevmin hebben goedgekeurd, heeft volgens de ombudsman ‘de in de gemeenschap levende overtuiging dat deze gedragingen niet integer zijn slechts doen toenemen’.

,,De kracht van het onderzoek van een ombudsman is dat hij met zijn onderzoek het licht kan schijnen op hetgeen verborgen is gebleven. Wellicht dat de Staten aan de hand van de bevindingen van dit rapport een scherper beeld krijgen van hetgeen zich afspeelt in het Curaçaohuis.”

Overigens krijgt de gedraging van Asjes als de minister van Algemene Zaken het oordeel ‘onbehoorlijk’ omdat hij met een onterecht beroep op de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (Privacywet) de gevraagde informatie achterhield voor de ombudsman, terwijl de Landsverordening ombudsman duidelijk aangeeft dat de premier verplicht is tot medewerking.

Oordeel: onbehoorlijk

Het eindrapport van de ombudsman bevat verschillende ‘oordelen’ met betrekking tot het optreden van Gevmin Marvelyne Wiels. Hieronder een aantal op een rijtje:

 • * ,,De onverschillige houding van de Gevmin ten aanzien van de bij de Kamer levende verontrusting over haar gedragingen is onbehoorlijk.”
 • * ,,Gelet op de tegenstrijdige verklaringen die de Gevmin heeft afgelegd ten aanzien van het functioneren van de directeur is de ombudsman de mening toegedaan dat geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen van de Gevmin. De gedraging van de Gevmin jegens de directeur is onbehoorlijk.”
 • * Over de bejegening van het hoofd Ondersteunende Diensten (afdeling Beheer), de heer Burke, luidt het oordeel: ,,De gedraging van de Gevmin is onbehoorlijk.” Dat geldt evenzo voor de bejegening van het hoofd Voorlichting & Communicatie, mevrouw Berkhouwer: ,,Ook in dit geval onbehoorlijk gehandeld.”
 • * Ten aanzien van het financiële beheer van het Curaçaohuis conform de Soab-rapporten van respectievelijk 22 oktober 2014 en 22 december 2014 is het oordeel: ,,De ombudsman heeft geen strafbare feiten geconstateerd. De bestedingen die in strijd met de comptabiliteitsvoorschriften hebben plaatsgevonden vonden niet conform de voorgeschreven procedures plaats. Echter door de goedkeuring van de Raad van Ministers van deze bestedingen achteraf (cursief redactie) kunnen de bestedingen van de Gevmin niet als onbehoorlijk worden geoordeeld.”
 • * ,,De ombudsman kan in casu geen oordeel uitspreken over de indienstneming van de dochter van de Gevmin omdat door het niet verkrijgen van inzage in de arbeidsovereenkomst zij naar haar oordeel onvoldoende zekerheid heeft over de feitelijke toedracht van de gedraging van de Gevmin in dezen. De weigering om de verzochte documenten te verstrekken conform de bepalingen van de Landsverordening ombudsman is op zich in ieder geval reeds onbehoorlijk en vormt een obstructie van het onderzoek van de ombudsman.”
 • * ,,De ombudsman kan geen oordeel uitspreken over de door de Gevmin ondergane screening omdat het bestuursorgaan geen enkel bewijs heeft overgelegd waaruit blijkt dat de Gevmin door de VDC (Veiligheidsdienst Curaçao, red.) is gescreend. Voor de ombudsman is het niet duidelijk waarom de Gevmin niet in staat bleek een onderscheid te maken in een screening door de VDC en de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst van Nederland, red.). De ombudsman heeft ten gevolge hiervan naar haar oordeel onvoldoende zekerheid over de feitelijke toedracht van de gedraging van de Gevmin.”
 • * ,,De ombudsman acht de geconstateerde onzorgvuldige omgang met de dossiers van het Curaçaohuis onbehoorlijk.”
 • * Dan waar het mee begon, namelijk het curriculum vitae (cv) van Wiels: ,,De op het internet aanwezige informatiebestanden bevestigen dat de Gevmin informatie op het internet heeft geplaatst die niet overeenkomt met de opleiding die zij in werkelijkheid heeft gevolgd. Het niet publiekelijk corrigeren van de publicaties van de Zwarte Zaken Vrouwen Nederland over de aan haar toegeschreven functie van Head Trade & Guarantee Operational Solutions bevestigt eveneens dat de Gevmin het niet zo nauw neemt met de integriteitsvereisten. De gedraging van de Gevmin betreffende haar cv is onbehoorlijk.”
 • * Er is ook één keer een oordeel waar Wiels goed mee wegkomt namelijk over de verbouwing van de ambtswoning van de Gevmin en de kantoorgebouwen: ,,Uit het onderzoek van Soab is gebleken dat de Gevmin tot driemaal toe afweek van de regelgeving ten aanzien van bestedingen. Zoals uit het onderzoek blijkt werden deze bestedingen achteraf geaccordeerd door de Raad van Ministers omdat de uitgaven een spoedeisende karakter zouden hebben. Geconstateerd wordt dat zowel de kantoorpanden als de ambtswoning sedert 2006 geen groot onderhoud hebben gehad. Ondanks een gedegen onderhoudsplanning was het niet mogelijk groot onderhoud te verrichten omdat de op de wenselijkheidbegroting van het Curaçaohuis (voorheen Antillenhuis) opgevoerde gelden hiervoor niet werden goedgekeurd waardoor alleen klein onderhoud kon worden verricht aan deze drie panden. Groot onderhoud was noodzakelijk gelet op de slechte staat van onderhoud van deze panden. De wijze waarop de Gevmin gekozen heeft om met voorbijgaan van de comptabiliteitsvoorschriften groot onderhoud door te drukken, verdient geen schoonheidsprijs. Bij een belangenafweging waarbij het welzijn van het personeel zwaar weegt en in de praktijk is gebleken dat de regering in Fort Amsterdam herhaaldelijk weinig begrip toont voor de noden van het Curaçaohuis acht de ombudsman de gedraging van de Gevmin onder deze omstandigheden niet onbehoorlijk.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

2015 06 30 Onderzoek Ombudsman Gevolmachtigd Minister Van Curacao Marvelyne Wiels

3 Reacties op “AD | Ombudsman: ‘Gevmin Wiels niet integer’

 1. Fraudelyne bai fliet

  Stanley heeft gelijk, met wel de toevoeging dat zijn ‘gemeenschap’ achtereenvolgens heeft gestemd op de MFK mafia en ons daarna opgezadeld heeft met een PS regering, weliswaar minder erg dan de MFK, maar het zijn de door de ‘gemeenschap’ gekozen PS volksvertegenwoordigers die de porkeria Fraudelyne Wiels hebben veroorzaakt en vervolgens schaamteloos gedoogd.

 2. stanley Held

  Ach, ach Beste heer Aller, voordat de kist van haar broer ter aarde ging was zij al op deze kist aan het dansën. De vraag die bij mij rijst is, wat voor deal heeft zij gesloten met de heer Asjes? Waarom wilde deze personen geen stukken overleggen. De ombudsvrouw praat over onbehoorlijk. Nee onbeschoft had ik gezegd. De Curaçaose gemeenschap in Nederland vindt het heel erg dat zij een persoon als de heer Candelaria heeft geschoffeerd. Dat verdient deze man niet met zijn staat van dienst. Trouwens een hogere opleiding als haar. In omgang met personen zou een zij een persoonlijke cursus bij de heer Candelaria moeten volgen. Hoe durft zij. De heer Candelaria is op het gebied intergeriteit ver boven deze persoon. Zaak is dat het parlement orde op zaken stelt.Dit is een klap in het gezicht van de hele Curaçaose samenleving. Ik hoop dat mevrouw Wiels bij zichzelf ten rade gaat en met de noorderzon vertrekt. Zaak is dat men nu snel een commissie van toezicht in het leven roept om toezicht te houden op het graaien van deze bewindslieden. Het vertrek van hun is aanstaande, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat hebben wij in het verleden gezien. Wat een aanfluiting is dit voor de hele gemeenschap. Dansen op de dood kist van je broer. Wiels werd een danswal met alle gevolgen vandien. Ze moeten zich schamen.

 3. Renée van Aller

  Een zeer zorgvuldig onderzoek van de Ombudsman, met een zeer betreurenswaardige uitslag. Die uitslag kon gezien de conclusies en eerdere bezwaren wel verwacht worden. Wil enige geloofwaar-digheid van het Land in stand blijven, dan dient mevrouw met bekwame spoed haar talenten elders te ontplooien, of het kabinet valt. Mevrouw zal zich zeker beroepen op haar aanstelling via haar broer. Die opdracht/erfenis zal politiek, erfrechtelijk, staatsrechtelijk en feitelijk dienen te worden overgelegd. Die wilsbeschikking moet uiteraard onmiddellijk degelijk worden onderzocht op authenticiteit. Ten slotte is haar screening door welke veiligheidsdienst dan ook nog feitelijk onbewezen. Waar is de screeningsrapportage en door welke instantie is die uitgevoerd? Is dat voor haar aanstelling of daarna gebeurd of nooit? Het aanblijven van deze functionaris lijkt niet in het belang van het Land. De integere reputatie van het Land lijkt ook daardoor in gevaar te zijn. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *