AD | Extra maand voor noodpakket

Voor de BES eilanden van Caribisch Nederland

Den Haag – De maatregelen van het kabinet voor het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis zijn met een maand verlengd tot 1 oktober.

Dat hebben de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Het Noodpakket 2.0, zoals het huidige pakket van steunmaatregelen wordt genoemd, zou aanvankelijk tot 1 september gelden. Het behoud van werkgelegenheid en het beperken van de sociale en economische schade staat voorop. De verwachting is dat de coronacrisis ‘nog langere tijd’ zal duren, schrijven de ministers, met alle gevolgen van dien voor de economie en de maatschappij.

Na overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties is besloten een maand langer uit te trekken voor overleg over de volgende fase en meer structurele maatregelen. In die tijd zullen de noodmaatregelen van kracht blijven. Dat geldt ook voor de subsidieregeling voor loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Werkgevers die al van de regeling gebruik maken, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Wel moeten zij een verklaring indienen waarin zij de verwachte personeelssituatie tot en met 12 oktober 2020 invullen. Ook als de situatie niet verandert ten opzichte van hun oorspronkelijke aanvraag, moet een verklaring worden ingediend. Na ontvangst van deze verklaring en na verwerking van de gegevens, kan de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) overgaan tot verdere uitbetaling.

Zelfstandig ondernemers en werknemers die op eigen naam de tegemoetkoming ontvangen, hoeven geen verklaring in te dienen behalve als er wijzigingen optreden waardoor zij weer inkomen hebben. Dan moeten ze dit, net zoals momenteel het geval is, direct doorgeven aan de RCN-unit SZW.

Ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen en te maken hebben met hoge vaste lasten in de periode van 13 maart tot en met 12 juni 2020 konden sinds 23 april een tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK. De tegemoetkoming is eenmalig 4.400 dollar of 2.200 dollar. Omdat het ministerie van EZK geen uitvoeringsinstantie heeft in CN, voert de RCN-unit SZW ook deze regeling uit. Op 15 mei waren er al 495 aanvragen binnengekomen voor de tegemoetkoming waarvan er op dat moment 345 waren uitbetaald en er nog 106 in behandeling waren.

De unit SZW is in gesprek met het ministerie van EZK, de lokale Kamers van Koophandel en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om te kijken op welke manier invulling gegeven kan worden aan een verlenging van deze tegemoetkoming. De verlenging zal eveneens betrekking hebben op de periode van 13 juni tot en met 12 oktober 2020. Volgens SZW is voor CN maatwerk nodig voor de uitvoerbaarheid van de regeling.

Wanneer de exacte voorwaarden bekend zijn, worden deze gedeeld via www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’. Ook het formulier voor de verklaring voor verlenging zal hier gepubliceerd worden. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies richten tot de Kamer van Koophandel via [email protected]

In Europees Nederland wordt de komende tijd centraal overleg gevoerd over een combinatie van kortetermijnmaatregelen en noodzakelijke structurele hervormingen voor de langere termijn. Het gaat dan om allerlei regels die de arbeidsmarkt en sociale zekerheid betreffen. Wat dit voor Caribisch Nederland gaat betekenen zal nog moeten blijken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *