26 C
Willemstad
• maandag 5 december 2022

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, November 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

CN | 1xBet dichterbij officieel faillissement

Met PG advies | Eric Mertens - CasinoNieuws.nl Ruim een jaar geleden werd online goksite 1xBet failliet verklaard door een rechter op Curaçao. Het bedrijf ging in beroep...

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Uitvoeringsrapportage van minister van Justitie van Curaçao

 

MINISTERIE VAN JUSTITIE

 

MINISTER VAN JUSTITIE| Drs. E.R. Wilsoe ______________________________________________________________ Wilhelminaplein z/n, Willemstad-Curaçao Tel.: (00 599 9) 463-0628 / 463-0491 Fax: (00 599 9) 461-0598

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING PLANNEN VAN AANPAK

 

RAPPORTAGEPERIODE:

 

1 augustus – 31 december 2011

 

DATUM

 

: 25 januari 2012

In de afgelopen rapportageperiode (1 augustus tot en met 21 december 2011) heeft het Ministerie van Justitie zich met name gericht op het voortdurend managen van de randvoorwaarden, zodat de uitvoering van de plannen van aanpak van KPC Curaçao en SDKK, in 2012 voortvarender kunnen verlopen.

Zowel in mijn eerste rapportage alsmede in de eerste Voortgangsrapportage van de voortgangscommissie, zijn deze randvoorwaarden reeds aangehaald. Hieronder volgt een opsomming van de stand van zaken per dato.

1. Bij besluit van Raad van Ministers 2011/89781 d.d. 16 november 2011 is dhr. mr. Ch. Peterson voorgedragen als lid van de Voortgangscommissie Curaçao, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Samenwerkingsregeling waarborgen plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Bij brief van de Minister president van 17 november 2011 is de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van deze voordracht in kennis gesteld, teneinde voor de benoeming van betrokkene zorg te dragen.

2. De uitvoeringsrapportages van SDKK en KPC zijn aangepast en houden een opsomming in van de gerealiseerde activiteiten in de verstreken periode.

Als bijlage treft u beide uitvoeringsrapportages aan.

3. Tevens treft u als bijlage aan de aangepaste/geactualiseerde planning van de uitvoering Plannen van Aanpak.

4.

 

Korps Politie Curaçao:

Stand van zaken

Er is een duidelijke aanvang gemaakt met de uitvoering van het Plan van Aanpak Politie door een reeks voorbereidende en pilotprojecten uit te voeren. Het betreft opleiding en trainingstrajecten voor zowel het zittend personeel als het management waaraan een groot aantal personeelsleden hebben deelgenomen.

Voorts zijn er qua infrastructuur en werkprocessen verschillende activiteiten opgestart of geïmplementeerd die noodzakelijk zijn voor de inrichting van het Korps.

In de rapportage die als bijlage is toegevoegd staan de ondernomen activiteiten en acties, in de rapportageperiode, opgesomd.

Een belangrijke randvoorwaarde, het ondertekenen van het Convenant waarna zowel het plaatsingsproces van het zittend personeel als het opstarten van het werving- en selectieproces kan beginnen, heeft nog niet plaatsgevonden.

Zoals bekend is de personele inrichting van de organisatie afhankelijk van het af te sluiten convenant met de vakbonden. Nadat de bonden weer aan de

 

MINISTERIE VAN JUSTITIE MINISTER VAN JUSTITIE| Drs. E.R. Wilsoe ______________________________________________________________ Wilhelminaplein z/n, Willemstad-Curaçao Tel.: (00 599 9) 463-0628 / 463-0491 Fax: (00 599 9) 461-0598

onderhandelingstafel plaatsnamen is het onderhandelingsproces weer stil komen te liggen.

Omdat er nog geen doorbraak is gevonden en verdere stagnatie niet verantwoord is, heb ik gekozen om een uitspraak van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) te krijgen.

Het Convenant is daartoe al naar de Minister van het ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening toegezonden voor afhandeling.

In het implementatieplan KPC opgemaakt in 2010 is een aantal zaken niet meegenomen (bijvoorbeeld de overname van de werkzaamheden van het NFI) terwijl voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de inrichting van een aantal werkprocessen indien gecombineerd, belangrijke efficiency effecten kunnen sorteren. (bijvoorbeeld het opereren van een multifunctioneel centrum).

In de bijbehorende bijlage treft u een overzicht aan, met kostenplaatje, van de additionele projecten die in dit kader door het Korps zijn voorgesteld.

 

5. Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

 

De werkzaamheden ter uitvoering van het Plan van Aanpak Gevangeniswezen verlopen in een trager tempo.

De SDKK heeft aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een richtige uitvoering nog niet kunnen voldoen.

Voor de uitvoering van een groot aantal verbeteringstrajecten is toezicht op en verplaatsing van gedetineerden een kritische factor. Door krapte aan beveiligingspersoneel was het niet mogelijk deze trajecten op te starten.

De leiding is thans bezig met de werving en selectie van 32 fte beveiligingspersoneel en de prognose is dat per april a.s. 80% van de personele capaciteit op sterkte is.

De visie van de Minister van Justitie is gebaseerd op een scherpe scheiding tussen beveiliging en bejegening. Bovenvermelde scheiding vereist dat de organisatie conform deze visie wordt bijgesteld c.q. gewijzigd. De gevolgen van de voornoemde organisatieaanpassingen zijn te merken op de volgende gebieden:

a. Personeel voor beveiliging en bejegening

b. Werkwijze: herziening werkprocessen – herziening procedures en instructies – training personeel. Realisering 2

 

de helft 2012

c. Informatietechnologie en Voorlichting: herziening bestaand beleid – uitvoering verbetertrajecten – aanschaf geautomatiseerde systemen en autorisaties

d. Management development en talentenontwikkeling: werving en selectie – programmaontwikkeling kaderpersoneel en jonge talenten. Projectmatige uitvoering per 3

 

de kwartaal 2012.

Ook de langdurige procedures bij het Ministerie van Financiën en het niet beheersen van de financiële procedures voor het verkrijgen van machtigingen, heeft het proces enorm gestagneerd.

 

MINISTERIE VAN JUSTITIE MINISTER VAN JUSTITIE| Drs. E.R. Wilsoe ______________________________________________________________ Wilhelminaplein z/n, Willemstad-Curaçao Tel.: (00 599 9) 463-0628 / 463-0491 Fax: (00 599 9) 461-0598

Daarom werd het nogmaals noodzakelijk om de planning en looptijd aan te passen zodat er realistische data gekoppeld worden aan de uit te voeren activiteiten.

De leiding van de gevangenis wordt door functionarissen van het Ministerie van Justitie ondersteund om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarbij wordt tevens aandacht gericht op het opzetten van de financiële administratie van de gevangenis zodat de financiële procedures veel vlotter kunnen verlopen.

Inzet functionarissen van DJI:

Er is verlenging aangevraagd voor de inzet van de DJI functionarissen. Er is een principeakkoord met staatssecretaris Teeven en in de overeenkomst zal o.a. een eventuele uitbreiding, mogelijke disciplines evenals een definitieve contractperiode vermeld worden.

6. Algehele machtiging:

In samenspraak met het Ministerie van Financiën wordt gewerkt aan een algehele machtiging zodat middelen sneller kunnen worden aangewend ter uitvoering van de diverse activiteiten van KPC en SDKK.

Er zijn al gesprekken gevoerd hieromtrent en wordt het machtigingsvoorstel thans opgemaakt voor begrotingsjaar 2012.

De benodigde financiële middelen voor de verlenging van de samenwerking met DJI en voor de realisatie van de additionele projecten Plan van Aanpak KPC, zoals vermeld in de bijlage onder punt 4, komen uit de restfondsen BRK conform het besluit van de Raad van Ministers d.d. 21 december 2011 (2011/98287).

De Minister van Justitie,

Dhr. drs. E. R Wilsoe

Bijlagen:

– Rapportage KPC d.d. 17 januari 2012

– Herziene Planning KPC, versie 16 december 2011

 

MINISTERIE VAN JUSTITIE

 

MINISTER VAN JUSTITIE| Drs. E.R. Wilsoe ______________________________________________________________ Wilhelminaplein z/n, Willemstad-Curaçao Tel.: (00 599 9) 463-0628 / 463-0491 Fax: (00 599 9) 461-0598


– Extra financiering voor additionele projecten Plan van Aanpak KPC, 30 januari 2012

– Rapportage Verbetertraject SDKK

– Herziene Begroting Plan van Aanpak wijziging januari 2012

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -