Sluitende begroting van 2013 verwacht

Cft oordeelt positief

CTFWillemstad – Het College financieel toezicht (Cft) komt tot de conclusie dat de derde Uitvoeringsrapportage (UR) een uitgebreid financieel beeld geeft over de eerste negen maanden van 2013.

Advertentie

,,Evenals in de tweede Uitvoeringsrapportage bieden de cijfers op hoofdlijnen een positief beeld van 2013, waardoor een sluitende begroting voor 2013 in de verwachting ligt. Het Cft heeft op ambtelijk niveau vernomen dat het nog te compenseren tekort van voorgaande jaren grotendeels verwerkt zal worden in de aangepaste tweede begrotingswijziging. Het Cft ziet deze aangepaste versie graag tegemoet en verneemt graag hoe het dan nog resterende tekort van enkele miljoenen in dit begrotingsjaar verwerkt zal worden

, zo schrijft het Cft naar de minister van Financiën, José Jardim, met afschrift aan de Staten.
Het Cft is tevreden dat, in tegenstelling tot voorgaande rapportages, het verzoek is ingewilligd om de eindejaarsprognoses op basis van de realisatiecijfers en gepresenteerd per categorie aan te passen.
Ten aanzien van de gewone dienst, de liquiditeitspositie en het financieel beheer, oordeelt het Cft positief.
Over de personeelsaantallen en de kapitaaldienst is het college kritischer. Over de gewone dienst wordt gesteld:

,,Voor 2013 wordt naar alle waarschijnlijkheid een sluitende gewone dienst gepresenteerd, inclusief een toevoeging aan de Algemene Reserve van naar verwachting circa 45 miljoen gulden ter compensatie van de tekorten uit voorgaande jaren. Zodra dit formeel in de begroting is verwerkt, is voldaan aan het onderdeel uit de aanwijzing met betrekking tot de compensatie van tekorten uit voorgaande jaren.”

Ook de liquiditeitspositie is verbeterd met een toename van 91,4 miljoen gulden, waardoor het saldo nu 348,8 miljoen gulden bedraagt.
De verbetering wordt veroorzaakt door de genomen maatregelen, maar ook door de aangetrokken obligatielening van ruim 60 miljoen gulden.
Ten aanzien van het financieel beheer stelt het Cft:

,,Het Cft is het met u eens dat het versterken van de decentrale financiële functie onlosmakelijk verbonden is met het verbeteren van het financieel beheer en heeft met instemming kennis genomen van uw plannen op dit terrein. Graag zouden wij hierover meer informatie ontvangen.”

In de rapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van financieel beheer.
Volgens de rapportage zijn in het derde kwartaal van 2013 in totaal 79 acties opgenomen ter verbetering van het financieel beheer.
Hiervan zijn 32 acties uitgevoerd en 8 acties zijn zelfs afgerond.
Er zijn nog 28 acties die niet zijn ondernomen en 11 die vertraagd zijn. Het Cft is in gesprek met de ambtenaren van het ministerie van Financiën om het overzicht te optimaliseren.

Investeringsprojecten onduidelijk
Ten aanzien van de kapitaaldienst wordt gesteld dat in de Uitvoeringsrapportage staat beschreven dat er een aantal grote investeringsprojecten in uitvoering is genomen. Maar, zo voegt het Cft eraan toe:

,,Deze constatering is niet terug te vinden in het overzicht. Dit was in een eerder stadium wel reeds afgesproken. We hebben ambtelijk extra informatie hierover ontvangen en afgesproken dat de voortgang van de investeringen voortaan als vast onderdeel in de Uitvoeringsrapportage wordt opgenomen.”

Het Cft vindt het nodig om de regering erop te wijzen dat er nog steeds een vacaturestop van kracht is.

,,Ondanks dat er ruimte is voor de invulling van kritische functies, is het opmerkelijk dat er een toename is van het aantal formatieplaatsen (fte)”, zo staat in het schrijven van het Cft.

Het College merkt in de derde Uitvoeringsrapportage op dat er voor het eerst sprake is van een toename van de bezetting bij de ministeries.
De oorzaak wordt momenteel onderzocht.

,,Ondanks dat de toename slechts 1 fte bedroeg, en de bezetting daardoor per eind september 3.612 fte was tegenover 3.770 fte opgenomen in de begroting, merkt het Cft op dat er nog steeds een vacaturestop van kracht is”, zo staat in de brief.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *