Sanctiewet tegen fraudeurs in de maak

Consensusrijkswetten

Sanctiewet tegen fraudeurs in de maak

WILLEMSTAD — De overheid bereidt een sanctiewet voor om frauderende ondernemers en winkeliers aan te pakken. De hoop is dat deze wetgeving dit jaar nog aan de Staten wordt aangeboden.

De wet houdt een escalatiemodel in waarbij een boete kan worden opgelegd aan de ondernemer of winkelier en bij herhaling van frauduleus handelen zelfs kan worden overgegaan tot langdurige sluiting of ontneming van de vestigingsvergunning.

Het probleem van frauderende ondernemers en winkeliers kwam weer naar voren tijdens een vergadering van de Vaste Commissie Financiën van de Staten afgelopen vrijdag. Tijdens deze vergadering gaf de Stichting Belasting Accountantsbureau (SBAB) een presentatie over de invoering van het verzegelde kasregistersysteem.

Hoewel nog lang niet alle ondernemers en winkeliers een dergelijk systeem hebben aangeschaft zijn er al bewijzen dat ook met dit systeem ondernemers frauderen en belasting ontduiken.

Zo heeft de SBAB uit waarnemingen ter plaatse (wtp, oftewel controle) geconstateerd dat verkopen op een ob-tarief (omzetbelasting) van 0 procent worden aangeslagen.

Ook is geconstateerd dat de dagelijkse omzet van voor een wtp (controle) beduidend lager is dan de omzet op de dag dat een wtp werd uitgevoerd. Verder is opgevallen dat verkopen worden aangeslagen en daarna geannuleerd; verkopen worden voor een lager bedrag aangeslagen op het kasregister en hierdoor wordt er geen kassabon aan de klant gegeven; verkopen worden als ‘no sale’ aangeslagen; en door de wtp gaan winkels ‘s ochtends later open, sluiten tussen de middag en gaan ‘s avonds eerder dicht.

Volgens de SBAB is de derving aan omzetbelasting door deze praktijken 5,4 miljoen gulden. De derving aan inkomsten- en winstbelasting is 6 miljoen. Samen op jaarbasis betekent dit een totale derving aan belastinginkomsten van bijna 11,5 miljoen gulden.

Als maatregelen om deze frauduleuze praktijken tegen te gaan stelt de SBAB voor om te verplichten dat alleen met geautoriseerde facturen wordt gewerkt. Ook moet het systeem van fiscale boekhouding bij alle ondernemingen en winkeliers wordt geïntroduceerd om de verkopen en inkopen op elkaar af te stemmen (bij sommige ondernemingen is dit al het geval).

Het aannemelijk maken van kosten moet niet meer mogelijk zijn, klanten die geen factuur opvragen moeten een boete krijgen en mogelijkerwijs moeten de drie verschillende ob-tarieven worden afgeschaft.

Of al deze maatregelen ook daadwerkelijk in de praktijk worden doorgevoerd valt te betwijfelen. Het systeem van het beboeten van klanten en het elimineren van de drie verschillende ob-tarieven zullen bijvoorbeeld haast zeker niet worden geïmplementeerd.

Wel werkt de overheid aan een hervorming van het fiscaal stelsel. Hopelijk gaat dit voorstel dit jaar nog naar de Staten. De hervorming van de omzetbelasting, accijnzen en invoerrechten zal een verlaging van de inkomsten/loonbelasting en winstbelasting inhouden. Maar deze hervormingen gaan gepaard met andere kostenbesparende maatregelen die moeten worden doorgevoerd.

De overheid onderhandelt met de ambtenarenvakbonden over een pakket maatregelen dat onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar behelst. Voor de vaststelling van het pensioen wil de overheid overstappen op een berekening die uitgaat van het middenloon, en niet meer van het eindloon.

De overheid wil de duurtetoeslag – de tegemoetkoming voor de gestegen kosten voor levensonderhoud, die ook onderdeel vormt van het pensioen – niet meer indexeren. Verder wordt de VUT-regeling, die het mogelijk maakt voor ambtenaren die tegen hun pensioen aan zitten om eerder te stoppen met werken, afgeschaft.

Het pakket gaat er ook van uit dat de indexering van de salarissen van het overheidspersoneel voor een periode van twee jaar wordt bevroren, terwijl de vakantie-uitkering en de indexering van loontreden worden gehalveerd. Naast besparingen bevat het pakket ook diverse compenserende maatregelen, waarmee de overheid de ambtenaren tegemoet wil komen.

Een andere kostenbesparende maatregel behelst de huurkosten van gebouwen. Door de bouw van een centraal pand waar de meeste diensten van de overheid in zullen worden gehuisvest, worden de huurkosten van verschillende gebouwen flink gedrukt.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *