Petitie | Open brief aan Rijksministerraad – De rechtsstaat op orde!

Petitie – Open Brief Aan de Rijksministerraad – De Rechtsstaat Op Orde by Knipselkrant Curacao on Scribd

Met verbijstering hebben wij, een groep bezorgde burgers en diaspora van het Caribisch deel van het Koninkrijk kennis genomen van de bijzonder zware en ons inziens onterechte voorwaarden die uw regering aan Aruba, Curaçao en St. Maarten stelt om in aanmerking te komen voor de derde tranche van de leningen ten behoeve van de liquiditeitsproblemen.

OPEN BRIEF – PETITIE

De rechtsstaat op orde!

Aan: De Minister-president en voorzitter van de Rijksministerraad
Zijne Excellentie drs. Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag,
Nederland Aruba, Bonaire, Curaçao

10 juli 2020

Excellentie,

Met verbijstering hebben wij, een groep bezorgde burgers en diaspora van het Caribisch deel van het Koninkrijk kennis genomen van de bijzonder zware en ons inziens onterechte voorwaarden die uw regering aan Aruba, Curaçao en St. Maarten stelt om in aanmerking te komen voor de derde tranche van de leningen ten behoeve van de liquiditeitsproblemen.

Wij willen met een beroep op artikel 5 Grondwet deze petitie bij u indienen, onder vermelding van onderstaande gronden en grieven. Aanleiding hiervoor is de verklaring van staatssecretaris Knops d.d. 1 juli 2020 waaruit blijkt dat de Nederlandse regering voorwaarden stelt aan de financiële hulp richting de Cariben. Die voorwaarden zouden erop gericht zijn om ‘niet ons [Nederland] te dienen, maar om uiteindelijk de Landen zelf te dienen.’ De heer Knops vraagt daarbij om hervormingen en omwille van die hervormingen offers en leiderschap. Ook hebben wij uit uw eigen persconferentie d.d. 3 juli 2020 vernomen dat uw regering hervormingen wenst: ‘Ja, het gaat om een aantal basale dingen. De financiën op orde, de rechtsstaat op orde.’

Wij wensen voorop te stellen dat het Caribisch deel van het Koninkrijk zonder meer hand in eigen boezem moet steken. Wij erkennen dat de Caribische rechtsordes dringend aan hervorming toe zijn, zowel op het vlak van de democratische rechtsstaat als op het vlak van de openbare financiën en de economie. Deze hervorming dient ten dienste te staan van de Caribische volkeren van het Koninkrijk. Wij accepteren dat in dit kader onafhankelijk toezicht een eis is. Echter hebben de door uw regering voorgestelde voorwaarden daartoe weinig toegevoegde waarde en vormen zij een aanslag tegen staats- en bestuursrechtsrechtelijke principes.

Onze grieven zijn de volgende:

1. Rechtsstatelijk en democratisch deficit van het Koninkrijk
Wij hebben vernomen dat uw voorwaarden als geheime documenten naar onze premiers zijn toegezonden. De voorbereiding van deze voorstellen heeft kennelijk op ambtelijk niveau in Nederland plaats gevonden. Vervolgens zullen deze voorstellen achter gesloten deuren in de ministerraad van het Koninkrijk worden besproken. Als burgers ervaren wij dit als een niet-transparante en autocratische wijze van handelen. Op manier wijze wordt het openbaar debat over het regeringsbeleid ten aanzien van de Cariben niet bevorderd. De bewoners van de Landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die ook het Nederlanderschap hebben, mogen kennelijk niet delen in de zeggenschap omtrent totstandkoming van rijksregelgeving en de controle op het Koninkrijksbeleid. De uitsluiting van onze volksvertegenwoordiging bij de besluitvorming die uiteindelijk ons en onze toekomst direct aangaan getuigt van een ernstig democratisch deficit binnen het Koninkrijk. De stelling dat het de Caribische Landen zijn die de rechtsstaat op orde moeten brengen komt bij ons derhalve over als getuige van enige hypocrisie. Het is immers de Nederlandse regering die allesbehalve rechtsstatelijk functioneert door de wettelijk verankerde autonomie van de Caribische volkeren met de voeten te treden. Het opleggen van de zwijgplicht aan onze regeringen is geheel in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maakt transparantie van Koninkrijksbestuur onmogelijk en ontneemt de Caribische volkeren op Koninkrijksniveau de democratische verworvenheid dat het uiteindelijke politieke primaat bij het volk ligt.

2. Het gebrek aan eenheid in het Koninkrijk:
Volgens het Statuut is eenheid in het Koninkrijk een hoog goed die voorrang heeft boven de particuliere belangen van de Landen. In uw persconferentie van 3 juli 2020 gaat u in op de historische banden die ons verbinden. Inherent aan deze gezamenlijke historie is de Nederlands exploitatie-politiek in de vorm van kolonialisme en slavernij die diepe en langdurende sporen heeft achtergelaten in de kleine Caribische gemeenschappen. Het past binnen een eenheid bevorderende politiek op Koninkrijksniveau om de eigen identiteit, gevoelens, waardigheid, meningen, zelfbeschikkingsrecht en autonomie van de Caribische gemeenschappen te respecteren. Het getuigt van een op eenheid gerichte politiek om de grote maatschappelijke en culturele impact van het kolonialisme en de slavernij op deze samenlevingen eerlijk te erkennen en te begrijpen. Eenheid impliceert mede daarom dat initiatieven die aansturen op conflicten en botsingen en verhoudingen op scherp stellen binnen het Koninkrijk nadrukkelijk worden vermeden. Eenheid binnen het Koninkrijk rijmt nooit met het aangrijpen van ernstige crises om hervormingen te forceren, geheel vanuit het Nederlands optiek, kennelijk met het motto: ‘never waste a good crisis’… Eenheid betekent begrip ten aanzien van het catastrofale effect van de crisis voor de Caribische volkeren en empathie voor hun pijn en leed. Alleen met deze aanpak kan eenheid binnen het Koninkrijk gerealiseerd worden. Niet met het opleggen van de Nederlandse wil door misbruik te maken van omstandigheden, macht en bevoegdheid. Niet door tijdsdruk als wapen en chantage in te zetten. Niet via het ontzeggen van financiële steun als dwangmiddel. De essentie van een Consensus- Rijkswet, saamhorigheid en eensgezindheid, wordt immers hiermee met de grond gelijk gemaakt.

3. Het niet investeren in de Caribische autonomie:
Volgens staatssecretaris Knops is het regeringsbeleid erop gericht ‘om uiteindelijk de Landen zelf te dienen.’ Dit staat helaas haaks op het huidige beleid van de Nederlandse regering om de lokale zelfredzaamheid in onze gebieden te vernietigen door onze zeggenschap over onze eigen financiën en lokaal beleid over te hevelen naar een autocratische en volledig Nederlandse ZBO. Wij ervaren deze werkwijze als arrogant en discriminatoir. Er is bovendien weinig blijk van de noodzakelijke community capacity building die ‘de Landen dient’. Daarnaast dienen de wensen ten aanzien van capacity building ondersteuning te allen tijde lokaal geformuleerd te worden. Hierbij dient de focus te liggen op de bescherming van en zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving, vermijding en bestrijding van armoede en garanties voor basisvoorwaarden voor kwaliteit van het leven. Pas na en in samenspraak en met de instemming van betrokkenen kan een verantwoord programma vastgesteld worden. Dit vergt natuurlijk tijd! Het ‘uiteindelijk dienen van de Landen’ kan niet op top-down wijze geschieden. De ondersteuning dient integendeel effectief bij te dragen tot duurzame ontwikkeling, autonomie en zelfregulatie ten behoeve van goede rechtsorde en behoorlijke financiële huishouding.

Ons petitie houdt het volgende in:
– Dat de Nederlandse Regering effectieve medezeggenschap van de Caribische volkeren in het Koninkrijksbeleid bevordert en mogelijk maakt om zodoende daadwerkelijk “de Landen te dienen’.
– Dat het doel van ‘de rechtstaat op orde’ wordt waargemaakt door benutting en versteviging van de lokale capaciteit en autonomie en van de rechtsstatelijk instituten en democratisch principes binnen het Koninkrijk.
– Dat de Nederlandse regering juist in deze crisistijden morele en medemenselijke leiderschap binnen het Koninkrijk toont, kiest voor compassie, inclusie, dialoog en solidariteit en niet voor onverschilligheid, uitsluiting, dwang, en conflict.
– Dat de Nederlandse regering de gehanteerde denigrerende en grievende “discourse’ over onze gebieden onmiddellijk stopzet. De stelling dat de Caribische gemeenschappen inherent incapabel zouden zijn om hun eigen autonomie te dragen is incorrect en respectloos.

Met hoogachting, de ondertekenaars,

Joyce L. Pereira – Aruba
Lydia Emerencia – Bonaire
Richenel Ansano – Curaçao
Lily Marval – Aruba
Emmy Schermer – Bonaire
Margo Groenewoud – Curaçao
Ramon Todd Dandaré – Aruba
Edith Strauss-Mercera – Bonaire
Mario Kleinmoedig – Curaçao
Ava Thodé – Aruba
Elvio Cecilia – Bonaire
Ini Statia – Curaçao
Helen Guda – Aruba
Joan Brewster – Bonaire
Enith Petersen-Pereira – Nederland
Aronette Martis – Curaçao
Tica Giel – Aruba
Marta Römer-Dijkhoff – Curaçao
Raffy Kock – Aruba
Elsmarie Beukenboom – Bonaire
Ruby Eckmeyer – Aruba
Althena Sulvaran – Curaçao
Michel Esajas – VS
Yolanda Richardson – Aruba
Selwyn de Wind – Curaçao
Ingrid Kuiperdal – Aruba
Alca St.Jago – Bonaire
Lisenne Delgado – Nederland
Lianne Leonora – Curaçao
Charmaine Pappers – Aruba
Lida Pandt – Curaçao
Glenda Gil – Aruba
Angela Roe – Nederland
Wilma Kuiperi – Aruba
Louis Romer – VS
Etley Lasten – Aruba
Marlon Reina – Curaçao
Desiree Emerencia – Aruba
Mayqualida Pandt – Curaçao
Mientje Croes – Aruba
Joke Curiel – Curaçao
Stanley S. P. Heinze – Aruba
Angelino Sulvaran – Curaçao
Zaida Lake – Curaçao
Ebonnye Rodiguez – Curaçao
Imy J. C. Heinze-Lasten – Aruba
Rose Marie Sling – Curaçao
Herbert Diaz – Aruba
Reginald Victor Römer – Curaçao/Mexico
Jaqueline Martis – Curaçao

Cc: Minister President van Aruba, Minister President van Curaçao, Minister President van St. Maarten, Staatssecretaris Knops, Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, Kabinet van de Gevolmachtgde Minister van St. Maarten

Naschrift KKC

De brief is hieronder in Scribd te downloaden. Indien Scribd niet in uw browser zichtbaar is, klik hier.

Petitie – Open Brief Aan de Rijksministerraad – De Rechtsstaat Op Orde by Knipselkrant Curacao on Scribd

6 Reacties op “Petitie | Open brief aan Rijksministerraad – De rechtsstaat op orde!

 1. Knoek-koe

  …..”Dat de Nederlandse regering juist in deze crisistijden morele en medemenselijke leiderschap binnen het Koninkrijk toont, kiest voor compassie, inclusie, dialoog en solidariteit en niet voor onverschilligheid, uitsluiting, dwang, en conflict”……

  Moreel leiderschap zoals Emsley Tromp toonde, maar ook S. Martina, Kenneth Gijsbertha , Rudsel Martha, Maria, Sluis, , Werner Wiels etc

  Medemenselijkheid zoals Pik Pisas, die maar liefst 300 zielen aan een baan hielp.
  En Gijsbertha, die zijn vrienden en dochter niet in de steek liet.

  Medemenselijkheid als Tromp, die een studiebeurs regelde voor een landgenote, maar ook een baan voor zijn Nicht, Zus, schoonzus, en een aantal politieke “vrienden”.

  Medemenselijkheid als Emily de Jongh El hage, die een mooie re”lease” deal voor haar neef regelde

  Dialoog zoals de leiders van de CBCS die alle ontwikkelingen van de GIRO en Ennia altijd keurig klankkasten met de verzekerden.

  Solidariteit zoals onze directeuren en Ministers die zo voortvaren en proactief waren bij het inleveren van 12,5 % ….

  Veel moraalridders en sabelotodos op ons eilandje.

  Zogenaamd hebben we zoveel over voor elkaar op dit eiland, we houden ook heel veel van ons eiland, kijk maar naar de ongelovelijke bergen stort en dumpvuil óveral rond het eilanden gif water dat we in onze manggroves en over onze koraalriffen uitstorten

  Si nos ta dushi hende, masha dushi mes!
  Grote mond naar Nederland, over solidariteit, en inclusiviteit, dialoog en moreel leiderschap.
  Eigenschappen die onze gezagsdragers en staats NV vazallen helaas zelf nauwelijks tonen

  Echt Hopi prèt….deze brief….

  Bo ta Keda hari riba e pida baranka aki zou iemand gezegd hebben….

 2. Curacao revisited

  onder de ondertekenaars zijn ook de bevuilde namen van:
  * Lasten
  * Curiel
  * Romer
  * Croes
  * Martis
  * de Windt
  zouden deze mensen kunnen aangeven wat hun relatie is met onze corrupte en zelfverrijkende toppers?

 3. Betere naam is 50 losers

 4. Wat een niveau van deze ondertekenaars.
  Het Caraïbische gebied moet de hand in eigen boezem steken maar Nederland mag niet bepalen hoe Nederlands geld besteed gaat worden.
  Hervorming is noodzakelijk, maar de Caribische gebieden moeten zelf invulling geven hoe ze dat gaan invullen.
  Maar beste ondertekenaars, de eilanden zitten in de problemen omdat ze dit zo gedaan hebben en er is geen enkele reden om aan te nemen dat als de regeringen niet gedwongen worden dat ze zullen hervormen. Hervormingen zijn, in het verleden, al menigmaal afgesproken inruil voor steun en ze zijn al net zo vaak niet doorgevoerd. En u stelt dat dit de enigste weg is om de eilanden te helpen? Helpen is een bodem in de put maken en de eilanden willen dat zelf niet doen. Welke keuze heeft Nederland dan?

 5. Halóóó, ik moet jullie zeggen dat sint Maarten niet heeft ondertekend i.v.m. analfabe…… Maar goed, volgende keer beter. Dat is alles wat ik moet zeggen. Verder kan ik niks voor jullie betekenen Daaaag.

 6. Zie hier mijn telegram op al uw schrijven. Het antwoord is: NO,NO,NO. Stop. Ga lekker vissen. Stop. ‘T is genoeg geweest. Stop. Niet meer lastig vallen.Stop. Fijne week. Stop.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *