Opinie | Pleidooi voor groei in Caribische deel Koninkrijk

Door Raymond Begina, Koert van Buiren en Etienne Ys

Raymond Begina, voorzitter KPMG

De Rijksministerraad (RMR) dreigt Aruba ingrijpende maatregelen op te leggen teneinde de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Die maatregelen zijn onontkoombaar, maar zonder een beleidsstrategie gericht op economische groei zijn ze niet duurzaam en betalen burgers en bedrijven hiervoor een hoge prijs.

Ook op Curaçao en Sint Maarten is de aandacht te veel gericht op beheersing van overheidsfinanciën. Gezonde overheidsfinanciën zijn belangrijk, maar horen in dienst te staan van economische ontwikkeling in plaats van andersom zoals nu het geval is.

In 2010 heeft Nederland bijna 70 procent van de staatsschuld van de Nederlandse Antillen gesaneerd, met het doel de overheidsfinanciën gezond te maken en de economische problemen in het Caribische deel van het Koninkrijk te verhelpen. Ook werden vele projecten gefinancierd gericht op een gezonde startpositie van Curaçao en Sint Maarten bij aanvang van de nieuwe staatkundige structuur in 2010.

Helaas moeten we constateren dat acht jaar na dato de economische situatie in het Caribische deel van het Koninkrijk verder is verslechterd. De economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks gegroeid; het inkomen per hoofd van de bevolking is op Curaçao lager dan voor de staatkundige hervormingen en de werkloosheid op de eilanden is hoog en neemt toe.

Bovendien is de ontwikkelingssamenwerking gericht op economische en sociale ontwikkeling, beëindigd. Er is niet aan de conclusie te ontkomen dat van een gezonde startpositie geen sprake meer is. De operatie (financiën) is geslaagd, maar de patiënt (economie) is niet genezen.

Economisch heeft het niet meegezeten. De gevolgen van orkaan Irma gaan ieder kader te buiten en kunnen zonder hulp van buitenaf nooit gecorrigeerd worden. Er zijn ook problemen met de olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba, problemen met de luchtverbindingen, en er is de situatie in Venezuela.

Een gezonde startpositie moet juist in staat stellen dergelijke economische problemen het hoofd te bieden. Bovendien vragen bijzondere economische omstandigheden om maatregelen die buiten de bestaande kaders liggen.

Voormalig premier Etienne-Ys | Extra

Toezicht op de overheidsfinanciën is hard nodig en dient gehandhaafd te worden, maar zonder gezamenlijk beleid gericht op economische groei, kunnen de problemen nooit opgelost worden. Bovendien zijn in een stagnerende economie de overheidsfinanciën op lange termijn ook niet meer houdbaar. Basale overheidstaken moeten uitgevoerd blijven worden. Naast beheersbare overheidsfinanciën, moet er in de Koninkrijksrelaties meer aandacht en ruimte zijn voor beleid gericht op economische groei.

Dit beleid zou volgens ons drie concrete sporen moeten hebben.

Ten eerste, structurele economische hervormingen gericht op deregulering, marktwerking en kwaliteit van wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf hierin nu maatregelen te nemen die te lang zijn uitgebleven. Nederland zou met haar ervaring op dit terrein hierbij kunnen ondersteunen.

Ten tweede, institutionaliseer de economische samenwerking binnen het Koninkrijk gericht op handelsbevordering. De initiatieven uit 2015 tot oprichting van een onafhankelijke Koninkrijksorganisatie voor handelsbevordering, en tot instelling van een economische Koninkrijksconferentie, zouden nieuw leven ingeblazen moeten worden.

Ten derde, ontwikkel binnen het bestaande financiële toezichtsregime ruimte voor overheidsinvesteringen ter waarborging van de publieke kapitaalgoederenvoorraad en ter bevordering van economische groei op korte termijn. De Curaçaose plannen hiertoe voor een extern beheerst economisch groeifonds verdienen nadere verkenning en uitwerking.

SEO directeur Koert van Buiren

Het roer moet om

Na de schuldsanering, na de inspanningen gericht op een gezonde startpositie, na de langdurige periode van economische stagnatie, is het nu tijd de economische potentie van de Caribische delen van het Koninkrijk te benutten. Met beheersbare overheidsfinanciën, met beleid gericht op economische groei, en met economische samenwerking binnen het Koninkrijk.

Raymond Begina is voormalig voorzitter Voorbereidings Commissie Ronde Tafel Conferenties (2005-2010); Koert van Buiren is zakelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek en voormalig coördinator ontmanteling Nederlandse Antillen; Etienne Ys is president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), voormalig minister-president van de Nederlandse Antillen en was adviseur van de Antilliaanse regering over staatkundige hervormingen.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “Opinie | Pleidooi voor groei in Caribische deel Koninkrijk

 1. Abraham Mossel

  Zolang we nog kwajongens met geld “poenne” aan de macht laten komen, gekozen door de volop corrupte oudere bevolkings groep (om te kopen met 5 naf en een flesje Sam Palo van 2,95 )Lees haatzaaier Bondsman Cova, luis in de pels en vazal en troll van MFK/KFO Gerrit de Raaf ( dief) en Peppie & Kokkie. Kom je weinig tot niets, nada, nopes verder op de eilanden. Geloof dat Renéé ook van ze geloof is afgevalen, als een blad aan een boom is hij 180 % omgedraaid net als Helmin Wiels in zijn na dagen!.

 2. Sluit een deal met aqualectra. Levert water tegen kostprijs aan de landbouwers.
  Breng enkele Venezolaanse landbouwers met ervaring naar Curacso en laat ze het lsnd bewerken. Water tegen kostprijs leveren.

  Medische toerisme organiseren. Breng Venezolaanse doctoren van hoge caliber naar Curacao en ontwikkel het medische toerisme. Geef ze wat ruimte en krediet en laat ze beginnen.

  Wetgeving introduceren. Eigenaren van leegstaande objecten of objecten in slechte staat worden aangeschreven. Geen reaktie ? Overheid revoveert en brengt de kosten in rekening bij de eigenaar.
  Eigenasr kan niet betalen ? Verkopen.
  Dit brengt werkgelegenheid met zich mee.
  En wordt onze binnenstad en bario’s ordelijk en dat brengt weer heel wat toeristen.

  Tijd van no nonsense moet een keertje aanbreken.
  Met pappen en nathouden bereiken wij niets. Het moet een keertje afgelopen zijn.

  Dat softe aanpak op de eilanden helpt niet. Man duro.
  Net als in Singapore.

 3. Zolang er partijen als PS en MFK op Curacao zitten zal de economie nooit groeien!

 4. Blijkbaar is het ook armoe troef in het denken van personen als Raymond Begina, Koert van Buiren en Etienne Ys. Liberalisme en de laissez-faire economisch model (uitgebreide wereldhandel) dat het omarmt, zijn reeds lang niet meer overtuigend. In eerste instantie streefde liberalisme naar de promotie van een set van waarden voor een goed bestuurde democratische samenleving, waaronder de bescherming van de zwakkeren in de samenleving. Volgens John Maynard Keynes, echter, heeft liberalisme en laissez-faire enkel gefaciliteerd dat de markt, en daarmee kapitaalkrachtigen, de bedrijfigheid in de gemeenschap weer geheel naar zich toe trokken. Het voorstel voor ruimte m.b.t. “financiële toezichtsregime voor overheidsinvesteringen ter waarborging van de publieke kapitaalgoederenvoorraad en ter bevordering van economische groei op korte termijn, ‘tweede spoor’, is niets anders dan ‘Trickle Down’ oftewel Supply Side Economics.

  Vanaf de jaren ’70, en versneld na de val van de Berlijnse muur, heeft deregulatie van financiële-, arbeid-, en andere markten enkel voor een explosie van economische ongelijkheden gezorgd. Globalisatie en migratie hebben bijgedragen aan het verval van vele eens zo trotse productieve gemeenschappen. Het resultaat van de ‘drie concrete sporen’ van Begina, van Buiren en Ys zal voor de meerderheid binnen in het Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde ‘povere’ uitkomst hebben, daar het enkel gericht is op een zeer kleine groep van de gemeenschappen. Zonder de verdediging van de zwakke en kwetsbare in de samenleving en het adresseren van de economische onzekerheden binnen de samenleving zijn ‘geïnstitutionaliseerde’ Koninkrijksorganisatie en of ‘economisch groeifonds ‘ zwaarwichtig klinkende termen die inhoudelijk totaal niets aan mogelijk beleid bijdragen. Ineteressant is om ook de visie van MAN naast dat wat voorgesteld wordt te leggen.

 5. Renée van Aller

  De economieën van de Caribische eilanden zijn te weinig gediversifieerd om te groeien. Dat weet Nederland heel goed. Waarom het onmogelijke vragen? TNO is in Aruba bezig maar dat levert behalve veel veelbelovend gepalaver weinig concreets op. Dat is al jaren het geval. De overheid is veel te groot voor zo’n klein land. Maar het is een vorm van werkverschaffing. Dan wordt een politicus vanzelf van zero tot hero. Standaard is schijn belangrijker dan zijn. Dus welke Nederlander of bestuurder in het Koninkrijk heeft een briljant idee om de economie te laten groeien? Landbouw, veeteelt, vuilverwerking, mijnbouw, olievondsten, gasvondsten, mangaanknollen, winnen van aardmetalen zoals yttrium, europium, terbium en dysprosium. De zeldzame aardmetalen zijn nodig voor tal van technologische producten, zoals accu’s, windturbines, leds, beeldschermen en medische apparatuur. Daarbij zijn milieu-effecten van levensgroot belang. Getuige de dwangsom die ISLA is opgelegd heeft het milieu nooit op veel belangstelling van de landsbestuurders kunnen rekenen. Het gewin gaat voor gezondheid. Pica. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *