Opinie | Open brief aan Rutte

 Bisschop Luigi Secco van Bisdom Willemstad

Aan de Voorzitter van de Rijksministerraad van het Koninkrijk Drs. M. Rutte Postbus 20001 2500 EA Den Haag Willemstad, 9 juli 2020 Zeer geachte heer Rutte, Minister-president, wij richten ons beleefd, maar ook dringend tot u met het verzoek om een directe en persoonlijke interventie in de patstelling, die ontstaan is deze week na ontvangst van de brief van Nederland als reactie op de hulpvraag van de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten.

Wij doen dit als Bisdom Willemstad – los van elke politieke sfeer – vanuit onze verantwoordelijkheid, die wij voor het welzijn van de bevolkingen van onze zes eilanden, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onder onze kerkelijke jurisdictie vallen.

In dit schrijven gaat het specifiek om Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In de context van hetgeen wij geconstateerd hebben als een patstelling, willen wij benadrukken, dat wij uw bezorgheid voor het herstel en consolidatie van een effectief, efficiënt en adequaat bestuur zonder corruptie en het direct of indirect bevoorrechten van familie, vrienden en kennissen volledig onderkennen. Deze bezorgdheid hebben wij in de afgelopen jaren continu verwoord en gewezen op de noodzaak van het besturen van onze gemeenschappen vanuit een stevige fundering in waarden en normen. Tevens hebben wij als Bisdom Willemstad aandacht gegeven aan de historisch diep gewortelde gevoelens van ongelijkheid, die leven bij delen van de drie gemeenschappen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Dit punt is aan de orde gekomen in een gewaardeerde ontmoeting met de voorzitters van de delegatie van de Eerste en de Tweede Kamer in januari van dit jaar. Door de gevolgen van het coronavirus zijn deze gevoelens extra gegroeid door een grotere, noodzakelijke financiële afhankelijkheid van de overheid om te kunnen overleven.

Maar tevens is de enorme schuldenlast, die de drie landen hebben opgebouwd mede door deze Covid-19-situatie als een zwaar maatschappelijk probleem acuut manifest geworden in de sociaal-economische gevolgen daarvan voor de gewone burgers. De overheden zijn derhalve voor het voldongen feit geplaatst van dringende financiële hulp teneinde aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, maar tevens om met gepaste maatregelen rust te genereren op de eilanden en hiermee het vertrouwen van de gemeenschap in hun eiland te herstellen c.q. te vergroten. Dit terwijl het virus zich wereldwijd sneller verspreidt en onbeheersbaar schijnt te worden met alle extra gevolgen van dien.

Juist vanwege deze ontwikkeling heeft Paus Franciscus, bekend om zijn duidelijke keuze voor de armen en minderbedeelden, in zijn Paasboodschap voor dit jaar benadrukt, dat zeker nu, gezien de Covid-19-situatie, het niet de tijd is voor indifferentie, noch voor egocentrisme, maar dat de noden en het leven in vrees en wanhoop van velen ons moeten binden in de confrontatie van deze pandemie en haar serieuze gevolgen.

Dit is geen tijd voor verdeling en breukvlakken. In de woorden van Paus Franciscus moeten wij nu dus zeggen: geen plaats en tijd voor het bouwen van muren maar van bruggen in het Koninkrijk. Minister-president, laten wij deze gelegenheid om gestalte te geven aan een realistische solidariteit niet teloor laten gaan. Dit kan leiden tot ernstige schade aan een vreedzame co-existentie en de positieve educatie van nieuwe generaties, maar ook tot zware, negatieve sociaaleconomische gevolgen voor de gewone burgers.

Het is ons bekend dat de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hard gewerkt hebben aan een herstelplan juist met het oog samen met Nederland de waarborging van behoorlijk bestuur te garanderen en tevens nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

Ter ondersteuning daarvan willen wij ten overvloede stellen, dat voor ons, als Bisdom, niet getallen en alleen plannen richting bepalend zijn, maar dat het op dit moment in het bijzonder gaat om onze gewone mensen die lijden en gewond zijn in hun menselijke waardigheid. In de sociale leer van de katholieke kerk heeft de kerk continu de waardigheid van de mens benadrukt evenals zijn rechten en verantwoordelijkheden om die waardigheid te kunnen beleven.

Minister-president, in ons persoonlijk appel op u, willen wij u het prachtige, realistische schilderij van onze internationaal beroemde schilder Rembrandt van Rijn in herinnering brengen. In dit prachtige schilderij ‘De terugkeer van de Verloren Zoon’ heeft de schilder heel treffend Gods barmhartigheid uitgebeeld. De zoon heeft zijn erfenis niet goed beheerd en komt tot het pijnlijk besef, dat hij alleen terug in zijn familieverband zijn toekomst kan verzekeren.

Als zelfs die zoon vergeving verkrijgt, dan is het ons inziens zeker ook mogelijk voor de drie betrokken gemeenschappen, die op dit moment in de geschiedenis niet volledig verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hetgeen vóór hun periode is gecreëerd en zeker niet net nu onder deze zeer moeilijke, sociaal-maatschappelijke situatie.

Dit beroep op u doen wij, omdat het bekend is, dat u altijd bereid bent om met uw Nederlandse creativiteit en bestuurlijk vermogen, oplossingen te zoeken voor ernstige situaties waar zoveel mogelijke mensen baat bij hebben en die borgend en consoliderend werken. In dezen is ons verzoek heel concreet: of u kunt trachten te zoeken naar een additionele, meer genuanceerde weg in gezamenlijkheid om te komen tot een oplossing van de dringende sociaal-economische situatie, waaronder de gewone burgers in de landen zwaar te lijden hebben met alle negatieve gevolgen daarvan.

Daarbij kan met serieuze burgers van de drie landen samen met deskundigen van Nederland, ook een controlemechanisme worden opgezet om de naleving van conditionerende factoren in gezamenlijkheid nauwlettend te monitoren. Daarbij gaat het dus niet alleen om financiële controle, maar ook om maatregelen, die moeten leiden naar restauratie en consolidatie van behoorlijk bestuur en betere, zo hard nodige sociaal-economische ontwikkelingen ten behoeve van het gewone volk.

Minister-president, solidariteit is op dit moment geen luxe, maar een zeer grote urgentie. Wij willen u graag onze grote dank betuigen voor uw medewerking in dezen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Mgr. L.A. Secco SDB
Bisschop van Willemstad

19 Reacties op “Opinie | Open brief aan Rutte

 1. Beste meneer Secco, zou u eerst solidariteit kunnen tonen met de talloze tienermoeders en mensen die er een andere geaardheid op na houden op deze geliefde klip?

  Daarna pas mag u om solidariteit vragen voor uw vernachelde vriendjes van het heersende politieke establishment.
  Uw credibiliteit was al niet al te hoog maar na dit schrijven is het er allerminst beter op geworden.

 2. Knoek-koe

  De Katholieke kerk heeft op Curaçao o.a. vele scholen en het Ziekenhuis gebouwd.
  Maar ze heulen ook altijd met de politiek.

  Grappig dat de Monsigneur nooit eens een brief schrijft naar onze regering met als thema:

  “Gij zult niet stelen en liegen ”

  naar o.a. Ministers als Gijsbertha ( Stelen), Suzy ( Stelen & Liegen) en Begina ( Liegen)

 3. Bank van Vaticaanstad is zeer vermogend. Als zij zo barmhartig zijn dan kan het vaticaan haar rijkdom verdelen!

 4. Mgr. L.A. Secco. hey Monsiegneur Secco, wat o wat heeft de Rooms-Katholieke Kerk echter gedaan om het schandaal van de christelijke verdeeldheid te beperken? De Katholieke Kerk werd vorig jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een interkerkelijke bespreking voor geloof en kerkorde, waar verschillen in leer en bediening aan de orde zouden komen, maar jullie kwamen niet opdagen. Jullie eerzuchtige verlangen en vooral van de paus veroorzaken heftige tegenstand van de zijde der oosterse Kerken. Jullie hoereren (fig.)met regeringen. Oorlog is iets verschrikkelijks, en mensen raken verward en ook verontrust als ze de geestelijken soldaten en dodelijke wapens zagen zegenen voordat ze de oorlog ingingen. Katten, honden, auto’s, alles wordt gezegend. De kerk is alleen geïnteresseerd in geld van de parochianen. Mensen voelen zich verlaten. Ze raken nog meer teleurgesteld toen kerken een toegeeflijke houding aannamen ten aanzien van homoseksualiteit. Veldpredikers en aalmoezeniers, die de dodelijke wapens van legers zegenen en in oorlogen tussen zogenaamd christelijke natiën aan beide zijden om de overwinning tot God bidden. Priesters bidden voor de “vernietiging” van de vijanden aan de andere kant. Stel je voor. Jullie hebben toch miljarden op jullie eigen banken? Nu dan, leen of doneer(gift) aan de CAS eilandjes. By the way L.A. Secco. Over kindermisbruik praten wij de volgende keer. Ja? Goed? Oké, daaaag.

 5. Commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

 6. Ook dat nog

  Het schermen met de eerste jezuieten-paus, doet al zijn lieve woordjes teniet.
  Met al het nazi goud nu in bezit van vaticaanbank, kun je heel wat hongerige mondjes voeden secco.

 7. Drechi pa bosnan Tur

  @Mark:
  De Zendelingen die meekwamen maakten er hun levenstaak van de slaven te “bekeren”, (lees: dusdanig te “bewerken” dat ze op den duur overtuigd waren dat ze “Heidenen” waren, en in de hel zouden belanden als ze zich niet lieten dopen) Snap je?

 8. Waarom heeft een land de religie die het heeft……
  voorbeeld:
  Curaçao overwegend katholiek en
  Jamaica overwegend protestant.
  Zal het iets te maken hebben met de bezetters /veroveraars?
  Waren de Spanjaarden eerder op Jamaica geweest dan was de religie aldaar overwegend katholiek geweest.
  Waren de Engelsen eerder op Curaçao geweest dan……u begrijpt het.
  Ik weet niet hoe het is gegaan op deze eilanden maar bekend is dat in Afrika het geloof veelal werd opgedrongen door de bezetter ( Spanje, Portugal, Frankrijk, België enz.) al dan niet d.m.v. verplichting zonder overtuiging door de lokale bevolking, spiegeltjes en kralen maar ook met geweld.
  Waren de slaven op Curaçao die uit Afrika/Ghana kwamen bij aankomst rooms-katholiek???
  Religie: Overtuiging of bepaald door de omstandigheid?

 9. Ook dat nog

  Geef ze brood en spelen Secco…. Geef ze brood en spelen…….
  Daar zijn jullie goed in!

 10. De Rooms-Katholieke kerk heeft alle geboden al zo vaak overtreden dat de vraag heeft de Rooms-Katholieke kerk nog wel een moreel kompas? Rechtvaardig is.
  En de Rooms-Katholieke kerk is dan ook niet de aangewezen instantie om iemand op zijn morele plicht te wijzen, dat is ook iets dat ze steeds minder doen. Maar de vervanger van Christus op aarde maakt er vaak zo’n zootje van dat lucifer heel blij met die instelling moet zijn. In naam van God zit de hel vol.

 11. Fred Schiedam

  @Lionfish:
  Inderdaad, valt mij bitter tegen van deze RK kerk dat zij níet de spiegel voorhoudt aan de leden van het eigen Bisdom, maar kennelijk meent de belastingbetalers in Nederland de les te moeten lezen die al dokken voor voedselpaketten etc., en ook voor het toekomstige herstelplan.
  Ik mis strenge woorden aan de eigen parochianen die het gebod “Gij zult niet stelen” met de voeten treden door te graaien in het door de Curacaose belastingbetaler opgebrachte geld. Bah, bah en nog eens bah!

  N.B. Ik heb begrepen dat priesters etc. in Curacao op de loonlijst van de regering staan, kan iemand mij vertellen of dat juist of onjuist is?

 12. “Het is ons bekend dat de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hard gewerkt hebben aan een herstelplan juist met het oog samen met Nederland de waarborging van behoorlijk bestuur te garanderen en tevens nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.”
  Ik weet te weinig van Aruba en smx, en dus beperkt ik me tot Curacao.
  Ik heb hier nog niets gemerkt van een herstel plan nog van waarborgen van behoorlijk bestuur. Sterker nog ik zie dat, maatregelen vereist door Nederland schoorvoetend of niet uitgevoerd worden, ik zie nog steeds een bestuur dat niet in zijn eigen organisaties in wil grijpen dat een deel van zijn bevolking overlaat aan voedselhulp vanuit het buitenland.
  Ik zie dat het bestuur zich drukker maakt over een wet om zijn eigen minister te beschermen tegen vervolging voor corruptie.
  Ik zie geen, serieuze, plannen voor diversificatie van de economie.
  Ik zie wel een bestuur dat een nieuw tv station wil.

  Zoals wel meer dingen van de kerk zijn de informatie bronnen obscuur. En is daarmee het verhaal wat ze uitdragen twijfelachtig. Het zou goed zijn als de bisschop zijn geloofsgenoten binnen de regering aan zou sporen tot meer realiteitszin en actie en het rotsvaste vertrouwen in een redder van buitenaf bewaren voor in een gebedshuis.

 13. dhr. Secco zou de dissertatie (december 2019) van mevrouw Schotborgh- Van de Ven eens moeten lezen. Daar staat ook wat in over de negatieve invloed van de katholieke kerk op de eilanden. Bijvoorbeeld dat dit kerkgenootschap heeft geholpen de bevolking dom te houden. Leerzaam!
  ps. dhr Secco zegt dat hij ook zijn bezorgdheid heeft geuit over het reilen en zeilen op de eilanden. Is daar ook een open brief van aan de plaatselijke besturen? pps. Ik heb begrepen dat de katholieke kerk op Curaçao wordt gesubsidieerd door de overheid).

 14. Abraham Mossel

  Mgr. L.A. Secco, mooie praatjes vullen geen gaatjes, misschien wel bij uw volgelingen, maar niet bij Amparo, Pik Pisas, Monky en nog meer van die ongelovige op roer kraaiers, nodig de regering met aanhang eens uit in uw heiligdom, wie weet kunt U deze gladjanissen en ongebreide volks dieven vergeving geven zodat zij het rechte pad gaan kiezen en niet het volk tot op het bot blijven bestelen, maar helaas geef ik u weinig tot geen nada nopes kans van slagen Mgr L.A. Secco.

 15. Laat de kerk het eigen vermogen maar gebruiken, één van de rijkste instituten / multinationals ter wereld, en dat alles door een sprookje te verkopen. Inherent aan dat sprookje staat deze jurkendrager bij de de verkeerde goden te bedelen, hij moet bij dat mannetje in de hemel zijn. U weet wel, die zo goed voor zijn schaapjes zorgt….

 16. Zeer geachte Mgr. L.A. Secco SDB, mogelijk kan het Vaticaan met haar miljardenvermogen u ook een beetje helpen in deze. Als instituut waarschijnlijk het rijkste op deze planeet. Ook het Vaticaan heeft zeer veel creativiteit en bestuurlijk vermogen om oplossingen te vinden! Het Vaticaan; een eigen onafhankelijke staat met een eigen bank (zodat er in de openbare registers nauwelijks iets over te vinden is).

 17. Valt me heel erg van deze meneer tegen, vooral hij zou beter moeten weten en zich met dit bericht vooral en in het bijzonder tot zijn eigen president moeten richten. Gelukkig zorgt nederland met de voedselpakketten en de steun aan de medische zorg ervoor dat dit deel van het koninkrijk ruimschoots haar verplichtingen richting de gewone burgers op deze rots nakomt. Maar wie bedoelt hij nu steeds met ‘wij’?

 18. Mgr. Secco verwoordt het goed, er zijn aperte en acute problemen op te lossen en er zijn middel- en lange termijn problemen op te lossen. Ik ben er daarom van overtuigd dat met de woorden van onze Mgr. de regering van Curacao de middel- en lange termijn zaken ook direct zal oppakken die horen bij de verantwoordelijkheden van een autonoom bestuur. Ik ben er daarom van overtuigd dat met die stappen de bruggen worden gebouwd binnen het Koninkrijk om de zwakkeren te helpen. Het gaat dus om daadkracht van beide kanten en dan is er een ook hoop voor iedereen in het hier en nu en in de toekomst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *