26 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Curacao vervloekt?

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Vorig week heeft de minister van Justitie, de heer Quincy Girigorie, in duidelijke bewoordingen gesteld dat Curacao tegen de vrijlating is van 32 Venezolanen die van hun vrijheid zijn beroofd en zijn ondergebracht in barakken op het gevangenisterrein te Koraal Specht. Wanneer de minister dit stelt dan spreekt hij beslist niet voor mij en ook niet voor alle rechtgeaarde burgers die met afschuw reageren op de mensonterende drijfjacht die onze staat heeft ingezet tegen Venezolaanse vluchtelingen.

- Advertentie -

Dit zijn zwarte bladzijden uit onze politieke geschiedenis want deze akties vertonen tekenen van een ontluikende rechteloosheid nu zij ondernomen worden door het bevoegde gezag in de persoon van een juridisch hoogopgeleide en dus zeer bewust optredende minister.

Acties die duidelijk in strijd zijn met standpunten van gezagdragende internationale instanties en waarbij zelfs het Europees Hof voor de rechten van de mens te kennen heeft gegeven dat er ernstige mensenrechten schendingen hier op ons eiland plaatsvinden. Wat een schande voor ons land, for Heaven’s sake, wij zijn toch geen achterlijk derde wereld land waarin machthebbers zonder blikken of blozen de rule of law naast zich neer kunnen leggen, wij zijn toch een land dat pretendeert deel uit te maken van een beschaafde wereldorde wier regels, normen en waarden verankerd zijn in internationale overeenkomsten en tractaten die gerespecteerd en nageleefd moeten worden?

Waar komt deze banaliteit zo plotseling vandaan?

Vanuit de juridische- en morele optiek is het standpunt van de minister in ieder geval volstrekt onbegrijpelijk omdat:
– het rapport opgesteld door de internationale organisatie Refugees International (titel ‘Hidden and afraid – Venezuelans without status or protection on the Dutch Caribean Island of Curacao’) er op wijst dat het lot van de Venezolanen op Curacao wel eens het ergste zou kunnen zijn in de regio;
– het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een voorlopige voorziening heeft besloten tot de toepassing van ‘rule 39’ welke een tijdelijke maatregel betreft die kan worden toegepast wanneer er een onmiddellijk gevaar voor onherstelbare schade bestaat. De voorziening houdt in dat ongedocumenteerde Venezolanen die in de barakken worden vastgehouden voorlopig niet gedeporteerd kunnen worden naar hun land van herkomst;
– de Jurisprudentie op gebied van internationaal recht heeft uitgewezen dat elke vorm van collectieve uitzetting in strijd is met art. 4 van protocol 4 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de mens. In de zaak Khlaifia vers. Italië heeft het Gerecht zelfs bepaald dat collectieve uitzetting NIMMER is toegestaan.

Het door de minister steeds maar weer herhaalde argument dat het Land Curacao maar over beperkte middelen beschikt om de vluchtelingen te kunnen opvangen mag nimmer als rechtvaardiging gelden voor mensenrechtenschendingen.

Het Europese Hof inzake de Rechten van de mens heeft dan ook geoordeeld dat bij de uitzetting sprake is van een schending van het verdrag, de verzoekers mogen dus niet worden uitgezet;
– op gebied van de rechtshandhaving ontvouwt zich een schokkend beeld dat eerder past bij een vrijgevochten bananenrepubliek dan bij de rechtsstaat die wij pretenderen te zijn, uit een onderzoek verricht door Amnesty International blijkt dat de opgesloten Venezolanen in erbarmelijke omstandigheden zijn gehuisvest (titel: ‘Opgesloten en uitgezet’ blz. 37-42, 2018).

De hele uitzettingsprocedure berust ook op een farce, de uitgevaardigde Beschikkingen voor uitzetting (voor zover er uberhaupt Beschikkingen worden opgesteld) zijn in het Nederlands, de betrokkenen begrijpen uiteraard niet in de verste verte wat daarin staat en krijgen ook geen rechtsbijstand terwijl ook het fundamentele recht op het aantekenen van bezwaar tegen de beschikking aan hen wordt onthouden.

Ook wordt toegestaan dat medewerkers van het Venezolaanse consulaat toegang verkrijgen om met valse informatie en door intimidatie de vluchtelingen onder druk te zetten om te tekenen voor akkoord voor terugkeer, hetgeen een duidelijke ondermijning is van de door het Hof genomen voorziening.

Niet duidelijk is waarom een minister die weet dat hij geen poot heeft om op te staan zich zo halsstarrig blijft verzetten om het juiste te doen | Jeu Olimpio

Ondanks dit alles blijft de minister vasthouden aan zijn standpunt voort te zullen gaan met de uitzettingen en heeft zijn vertegenwoordiger zelfs te kennen gegeven dat de voorziening enkel geldt voor de vluchtelingen die de zaak aanhangig hebben gemaakt en verder geen precedentwerking heeft hetgeen op zich zelve genomen klinkklare onzin is.

Niet duidelijk is waarom een minister die weet dat hij geen poot heeft om op te staan zich zo halsstarrig blijft verzetten om het juiste te doen. Twee mogelijke argumenten doemen op ter verklaring van zijn hardvochtig en wreed gedrag. Op de eerste plaats schijnt de regering moeite te ervaren met de beperkte middelen die beschikbaar zijn om een opvang- en doorsluis beleid op te zetten en te financieren.

Maar die situatie heeft het land aan zichzelf te danken, immers lang van te voren, toen er nog slechts sprake was van een dreiging van een vluchtelingenstroom, is het Land geadviseerd om een struktuur op te zetten voor de opvang en doorstroming van vluchtelingen en om daarover afspraken te maken met de landen in de regio. Dat advies, dat overigens Curacao in een schitterend daglicht zo hebben geplaatst, is nooit opgevolgd. Het bestaan van een dergelijke structuur had, ondanks de terughoudendheid en tegenwerking van Nederland, op de hulp en bijstand kunnen rekenen van internationale organisaties en landen in de regio, die bereidheid daartoe heeft altijd bestaan. Dat argument van onvermogen slaat dus op niets en tot op dit moment bestaat de mogelijkheid om daar wat aan te doen.

Een tweede argument heeft waarschijnlijk te maken met het willen (of moeten) volgen van Nederland in haar principeloze beleid om de relatie met Maduro met pappen en nathouden aan te houden. De dictator moet blijkbaar niet tegen de schenen worden geschopt want er staan belangen op het spel terwijl het nog niet voor 100% zeker is dat Guaido als overwinnaar uit de machtsstrijd zal komen.

Blok’s deal focuses on energy, economy and tourism industries.

Nederland oogt te verdienen aan de post-Maduro tijd en heeft daarvoor allang haar strategie uitgezet. De bevestiging van een ontworpen- en een reeds in gang gezet verdien-model bleek al uit het schaamteloze handjesgeschud van Blok met nacroboef El Aissaimi, de Nederlandse stam loopt altijd voorop in de wereldhandel, het zijn de super-merchants, de Hanze-visionairs die altijd ver vooruit denken.

Curacao wordt in dit geval als springplank gebruikt maar zal daar enkel de vruchten van plukken zolang het Nederlandse verdien-model daar ruimte voor toelaat.

Het is dus uitermate kortzichtig van onze regeerders om zich zo klakkeloos achter Nederland te scharen zonder ook maar de minste inbreng te hebben in het hoge spel dat Nederland uiteindelijk commercieel heel veel gaat opleveren.

Premier Rhuggenaath, Secretaris Generaal Stella van Rijn en DBB hoofd van Veen delven bij elke onderhandeling met het team van Stef Blok voor Curacao het onderspit

Het niet op het gemoed willen werken van de narcoboeven in Caracas heeft niets te maken met diplomatie of met Curacao veilig te willen stellen tegen mogelijke represailles, het heeft enkel te doen met zalven en voorkauwen van een tijdperk dat veel commercieel gewin voor Nederland kan voortbrengen. In deze visie zijn de Venezolaanse vluchtelingen hier op Curacao, dankzij onze minister, geworden tot kannonnenvlees of op zijn minst tot speelbal van de Nederlandse commercie.

Maar goed, wat verder ook de ministers motieven mogen zijn, de weerstand die hij toont om tegen alle rechtsnormen in, koppig te blijven volharden in zijn inhumaine standpunten, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Recht en juristerij moeten wijken voor Nederlandse druk. Ik wil daarom vanuit een andere invalshoek proberen hem duidelijk te maken dat hij verkeerd bezig is, namelijk vanuit de invalshoek van de religie.

Naar bekomen informatie is de minister immers een toegewijd belijder van de Christelijke denominatie waartoe hij behoort en bestijgt hij als predikant van tijd tot tijd de kansel om Gods woord met verve te verkondigen. Ik vraag mij af hoe hij als Christen omgaat met het concept van de menslievendheid die zo centraal staat in het Christerlijk geloof wanneer hij wederom bezig is met ondertekenen van uitzettingsbeschikkingen.

In dat kader wilde ik hem het Bijbelfragment onder Matteus 25, vers 31 t/m 46 onder de aandacht brengen, in welke versen immers de Koning (God) heel vertoornd al die mensen van hem afstoot en vervloekt die onder andere, naast andere begane wandaden, een vreemdeling de deur hebben gewezen. Ik wil de minister vragen of door zijn uitzettingsbeleid hij niet de vervloeking van Curacao over ons roept, als diep gelovig man moet hij daar iets van vinden, lijkt me.

George Lichtveld,
Curaçao

- Advertentie -

Artikel delen

9 reacties

 1. De reacties onder het artikel laten erg goed zien wat voor ‘selfish’ volk er op deze rots leeft. Een ware ‘wir haben es nicht gewusst’ mentaliteit. Om te kotsen. En vervolgens maar weer gemakzuchtig naar nederland kijken om de rotzooi die we achter laten op te ruimen.

 2. Wat een slap geouwehoer weer. Kennelijk heeft de voor fraude, valsheid in geschrifte en corruptie veroordeelde Lichtveld niets beters te doen.

  Waarom vraagt hij geen ledenvergadering aan bij zijn partij PAR, om tezamen met andere leden van zijn partij, het bestuur (en de partij) te bewegen haar koers te wijzigen en de steun aan het buitenlandbeleid van Nederland in te trekken?

 3. Met afschuw dit artikel van Lichtenveld gelezen in vogelvlucht,Peru heeft vele van deze criminele zich vluchtelinge Venezolaanse burgers tot personen non grata
  uit hun land verwijderd op Curacao is er een grote groep die met drugs,wapens en alles wat God verboden heeft op ons eiland binnen komen.Ziektes,trago hoeren daar zitten wij niet op te wachten.Lichtveld ontferm jij persoolijk voor deze economische criminele Venezolanen.

 4. Moeten wij de gehele regering beschuldigen ?
  Want het gehele kabinet kijkt ernaar en zegt niets.
  Dus die is ook medeschuldig. Dus niet alleen die don nadie Gregori. Of niet ?

 5. Met wie is Stella van Rijn op de foto aan het appen?

  Gerrit Schotte of Ramsay Soemanta?

  In ieder geval niet Menki Rojer.

 6. Opvallend dat men dit al jaren ziet aankomen maar dat de internationale gemeenschap niet met oplossingen komt. UN is goed in kritiek leveren maar zij had allang hier een opvang kunnen regelen voor deze vluchtelingen.

  En dan moet een arm eiland als Curacao maar alles zelf regelen en krijgen ze kritiek van de moraalridders.

  Ik neem aan dat de heer Lichtveld een deel van zijn dikke salaris aan vluchtelingen geeft?

 7. Het toelaten van economische vluchtelingen op dit eiland moet geheel ontmoedigd worden. Kortom de grenzen sluiten. totdat een organisatie als refugees international of unhcr met geld over de brug komt om opvangplekken te financieren.
  De mensenrechten schendingen beginnen bij de vluchtelingen zelf door het vrijwillig in een gammele boot stappen na betaling van een x aantal dollars en de woelige zee proberen over te steken.
  Een vluchteling met wapens en drugs in zijn of haar bezit is in het geheel geen vluchteling maar een crimineel.
  Dit heeft mijn inziens niets te maken met christen zijn of ander geloof.
  Het heeft ook niet te maken met het feit dat er in het verleden geen structuur is opgezet. We leven in het heden. Men moet realistisch zijn.
  Degenen, van politici tot gewone burger, die om het hardst roepen van; Er moet geld, opvang en humanitair voor alle vluchtelingen komen, heb ik zelf nog geen enkele oplossing zien aandragen.

 8. Idd met afschuw zien hoe Korsou deze mensen behandeld. Dushi hende, my ass. En dan zo’n High Flyin’ Park-figuur als Girigorie, volwassen internatnl recht is een novum voor deze born again loser. Maar Curacao zal een dag door de Venezolanen op het matje worden geroepen. and reciprocity is a bitch that reigns supreme! my 2 cents…

 9. De heer Lichtveld kan zo bij Groen Links of PdvA. Grenzen open voor buitenlanders. Iedereen naar binnen halen maar nooit met oplossingen komen van de problemen. Leuk dat we half Venezuela naar Curacao moeten halen maar waar gaan zij wonen? Wie betaald dit? Zelfs in het rijke westen kunnen ze het niet aan. Slimme rijke landen als Japan en in het Midden Oosten sluiten ze gewoon de grenzen.. Hier horen we die Linkse lieden niet over..

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DH | Over the Pond minimarket robbed by two armed men

PHILIPSBURG--The cashier of a minimarket on Arch Road, a side road of Sucker Garden Road, was robbed at gunpoint late Friday afternoon, when two armed men entered...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juni 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...

ParadiseFM | Schotte nog steeds in onderhandeling met OM

Ex-premier Gerrit Schotte onderhandelt nog steeds met het Openbaar Ministerie over het geld dat hij terug moet betalen. In mei kreeg hij twee weken de tijd om...
- Advertentie -
- Advertentie -