30 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Opinie | ‘Asjes doet de waarheid geweld aan’

HomeAuteursOpiniesOpinie | ‘Asjes doet de waarheid geweld aan'

Door Chester Peterson

‘Eigenlijk zou deze minister overigens iets beters te doen moeten zoeken’

Het is volstrekt onrechtmatig dat de minister van Algemene Zaken van Curaçao, op een deze functie bovendien volledig ongepaste en niet toegestane wijze, publiekelijk blijft verkondigen dat Robbie’s Lottery de mogelijkheid zou aanbieden loten ter deelneming aan de Wega di Number Kòrsou te kopen middels het versturen en ontvangen van een sms door tussenkomst van een telecommunicatiebedrijf ATM (UTS).

Die bewering van de minister van Algemene Zaken is een flagrante leugen, die wellicht door hem bedoeld kan zijn om de criminele handelingen, die hem thans in de pers worden toegedicht, te verdoezelen en te verhullen.

Deze minister van Algemene Zaken werd schriftelijk door Robbie’s Lottery verzocht om aan te geven welke feiten en/of omstandigheden hem hebben doen menen dat Stephanie Jansen, die thans in Curaçao onder de naam Robbie’s Lottery handelt, of zelfs haar vader, Robbie dos Santos, de mogelijkheid zou aanbieden loten ter deelneming aan de Wega di Number Kòrsou te kopen middels het versturen en ontvangen van een sms door tussenkomst van een telecommunicatiebedrijf ATM (UTS).

Tot op heden werd niets van deze minister van Algemene Zaken vernomen. Dit verbaast gezien zijn getoonde haast in het najagen van Robbie dos Santos. Eigenlijk zou deze minister overigens iets beters te doen moeten zoeken. Onaanvaardbaar is namelijk dat een minister van Algemene Zaken van een zich respecterend land op een volledig persoonlijke toer een specifieke ondernemer, die ook hem kennelijk politiek de rug heeft toegekeerd, na te jagen en te belasteren.

Maar, opdat zijn onrechtmatige bij herhaling in het openbaar geuite beschuldigingen aan het adres van Robbie dos Santos worden rechtgetrokken, is het goed om de minister van Algemene Zaken in het openbaar er op te wijzen dat noch Stephanie Jansen, in Curaçao handelende onder de naam Robbie’s Lottery, noch haar vader, Robbie dos Santos, de mogelijkheid aanbiedt loten ter deelneming aan de Wega di Number Kòrsou te kopen middels het versturen en ontvangen van een sms door tussenkomst van een telecommunicatiebedrijf.

Ingevolge artikel 1 van de Loterijverordening 1909 is een loterij elke gelegenheid, door iemand opengesteld om, tegen voldoening aan een zekere voorwaarde mede te dingen naar prijzen of premies in geld of goed, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die als winners worden aangewezen door het lot of enige andere kansbepaling, waarop zijn geen overwegende invloed kunnen oefenen.

Deze definitie van het begrip ‘loterij’ bepaalt inhoudelijk de omvang van de werking van deze landsverordening. Nu het in casu om een Curaçaose verordening gaat is haar werking in beginsel ook tot het territoir Curaçao beperkt. Artikel 2 van de landsverordening bepaalt dat het verboden is een andere loterij aan te leggen of te houden dan een loterij waarvoor krachtens de Loterijverordening 1909 een vergunning is verleend.

Op grond van artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 kan aan personen woonachtig in Curaçao een vergunning worden verleend voor het aanleggen en houden van een nummerloterij. Dit is een loterij waarbij als voorwaarde tot deelneming wordt gevraagd het inzetten van een geldbedrag op een bepaald nummer of op bepaalde nummers, teneinde mede te dingen naar prijzen in geld.

Tot 1 januari 2012 werd aan Robbie dos Santos, een inwoner van Curaçao, een vergunning voor het aanleggen en houden van een nummerloterij, zoals bedoeld in artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 verleend. Ingaande 1 januari 2012 werd de vergunning in kwestie door Stephanie Jansen, de dochter van Robbie dos Santos, aangevraagd en verkregen. Thans wordt in Curaçao, onder de naam Robbie’s Lottery, dus door Stephanie Jansen, een nummerloterij, in de zin van artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909, geheten Wega di Number Kòrsou, gehouden en aangelegd.

Dit gebeurt dus krachtens de, op 26 november 2012, door, nota bene, de minister van Algemene Zaken zelf aan haar daartoe verleende vergunning. Stephanie Jansen of Robbie’s Lottery is dus degene, die thans krachtens de haar verleende vergunning de nummerloterij exploiteert. Hierbij houdt zij zich stipt aan de Loterijverordening 1909, de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde besluiten en de daarop gebaseerde aan haar verleende vergunning.

Haar vader, Robbie dos Santos, laat zich, sedert de overgang van de bewuste vergunning op haar, zijn dochter, in het geheel niet meer in met het houden en aanleggen van loterijen. In zoverre verkondigt de minister van Algemene Zaken, dus, nog daargelaten dat hij als minister van Algemene Zaken wel wat beters te doen zou moeten hebben dan het najagen van een individuele voormalige nummerloterij-exploitant, onwaarheden.

Ook Stephanie Jansen, degene die dus thans onder de naam ‘Robbie’s Lottery’ optreedt en de mogelijkheid tot deelname aan de Wega di Number Kòrsou aanbiedt, laat zich niet in met het daarbij aanbieden van de mogelijkheid om de loten middels het versturen en ontvangen van een sms door tussenkomst van een telecommunicatiebedrijf ATM (UTS) in.

Het is immers Smartplay nv, die in Sint Maarten is gevestigd en ook naar het recht van Sint Maarten is opgericht en die in het economische verkeer ook optreedt onder de naam ‘Robbie’s’, die in Sint Maarten de mogelijkheid aanbiedt loten ter deelneming aan de Wega di Number Kòrsou te kopen middels het versturen van een sms naar haar door tussenkomst van een telecommunicatiebedrijf.

De minister van Algemene Zaken verkondigt ook in strijd met de waarheid dat alleen en exclusief door Smartplay nv deze mogelijkheid wordt aangeboden. Immers, wordt deze sms-dienst voor nummerloterijen ook door ene Kennedy Neman, onder sms-nummer 6272, aangeboden. Dit geschiedt via het telecommunicatiebedrijf Digicel. Daarnaast heeft ook de huidige minister van Economische Ontwikkeling, in ieder geval tot enige tijd terug, deelname aan de Wega di Number Kòrsou via sms aangeboden (via sms-nummers 6002 en 6003).

Er is dan ook geen enkele sprake van enige exclusiviteit noch is die er dus geweest, zoals de minister van Algemene Zaken het volk wil doen geloven. Ook doet de minister van Algemene Zaken de waarheid geweld aan met zijn bewering dat de sms-service van Smartplay nv via de te Curaçao gevestigde United Telecommunication Services nv wordt aangeboden. Ook deze bewering van deze minister is tegen beter weten in. Ook hier misleidt hij dus bewust.

Immers, hij weet dat deze sms-dienst door Smartplay nv wordt aangeboden via de eveneens in Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap naar het recht van Sint Maarten, geheten Radcomm Corporation nv, die, weliswaar, een dochteronderneming van United Telecommunication Services nv is, doch die een eigen vennootschapsrechtelijke realiteit – en dus geen United Telecommunications Services nv – is.

Deze minister weet heel goed dat Smartplay nv, in dat kader, het zogenoemde Contract SMS Premium Dienst, van 8 maart 2008, is aangegaan met Radcomm Corporation nv en dat deze partijen, in aanvulling op dit contract, nadien, namelijk op 8 juli 2008, het zogenoemde Contract SMS Loterij Dienst St. Maarten, met elkaar, zijn aangegaan.

Hij weet dus dat Smartplay nv op grond van deze contracten de mogelijkheid biedt om bij haar, Smartplay nv, door het via het eveneens in Sint Maarten gevestigde telecommunicatiebedrijf Radcomm Corporation nv versturen van een sms aan haar, loten ter deelneming aan de Wega di Number Kòrsou te kopen.

Uiteraard zullen haar klanten, die via de telecommunicatie- providers in hun land, via Radcomm Corporation nv, naar Smartplay nv inbellen/ sms’en, daar ook hun nationale telecomcarriers, zoals Verizon, ATT, KPN, UTS, Telbo, Setar of wat dies meer moge zijn, in betrekken. Dit is immers de realiteit van de hedendaagse globale informatie- en telecommunicatie- infrastructuur. De juistheid hiervan is ook, zelfs tot tweemaal toe, schriftelijk door United Telecommunication Services nv bevestigd aan ieder van de minister van Algemene Zaken (brief van UTS van 30 juli 2013) en diens, voorheen ook sms-loterijen aanbiedende, minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (brief van UTS van 15 mei 2013).

Toch blijft de minister van Algemene Zaken op zijn agressietoer. Smartplay nv en Radcomm Corporation nv zijn beide dus, als organisaties van kapitaal en arbeid, die, door deelname aan het economische verkeer, voordeel beogen te behalen, ondernemingen, die, in Sint Maarten, hun respectieve bedrijven voeren en exploiteren.

Zo heeft Smartplay nv al haar voor haar sms-onderneming benodigde informatie- en telecommunicatieapparatuur en infrastructuur feitelijk in Sint Maarten staan. Hetzelfde geldt voor Radcomm Corporation nv. Zij zijn dus, in beginsel, geen van beide onderworpen aan de jurisdictie van Curaçao. In concreto betekent dit dat Smartplay nv voor haar smsonderneming ook niet onderworpen is aan de Loterijverordening 1909 van Curaçao. Smartplay nv behoeft voor deze onderneming dus ook geen vergunning ex artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909.

Robbie dos Santos – ‘Door haar vestiging in Sint
Maarten is Smart Play nv uiteraard ook onderworpen aan de Loterijverordening van
Sint Maarten’ | Persbureau Curacao

Ondertussen is Smartplay nv natuurlijk wel onderworpen aan de jurisdictie van Sint Maarten, alwaar zij gevestigd is en haar onderneming voert. Daartoe beschikt Smartplay nv ook al sedert 12 oktober 1988 over, de onder nummer 555 geregistreerde, vestigingsvergunning, die door Sint Maarten aan haar werd verstrekt. Deze vergunning vergunt Smarplay nv expliciet om, onder meer, een zaak, waarin sms-loterijen worden aangeboden en geëxploiteerd, in Sint Maarten te drijven.

Ook staat Smartplay nv al sedert 29 november 1989, onder nummer 6248.0, eveneens expliciet als zodanig, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Sint Maarten. Ook dit is allemaal zeer goed bekend bij de minister van Algemene Zaken, die, echter, er voor kiest om het volk hieromtrent onkundig te laten.

Door haar vestiging in Sint Maarten is Smart Play nv uiteraard ook onderworpen aan de Loterijverordening van Sint Maarten. Dientengevolge is Smartplay nv, voor de mede via sms door haar gehouden, aangelegde en aangeboden nummerloterij, vergunningplichtig ex artikel 3 ter van de Loterijverordening van Sint Maarten. Smartplay nv voldoet ook aan deze verplichting om een vergunning te hebben. Smartplay nv beschikt namelijk al sedert 21 februari 1990 over de voor het houden en aanleggen van een nummerloterij, in de zin van artikel 3 ter van de Loterijverordening van Sint Maarten, vereiste vergunning. Deze vergunning is geregistreerd onder nummer 364.

Dit is inmiddels, bij herhaling, laatstelijk nog in mei 2013, in rechte, door het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten bevestigd. Ook dit alles is meer dan genoegzaam bij de minister van Algemene Zaken bekend. De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat deze minister van Algemene Zaken bewust, alleen een bepaalde persoon, namelijk Robbie dos Santos, blijft najagen.

Dit overigens in strijd met de hem verstrekte ambtelijke adviezen en bestaande beslissingen van de rechter die hem allemaal bekend zijn. Hij gaat zelfs zo ver om publiekelijk de uitspraak van de rechter van 4 maart 2013, waarin de rechter heeft bepaald dat de Loterijverordening 1909 sms-loterijen niet verbiedt, te verdraaien. Kennelijk doet hij dit alles ‘pa skapa su peyego’ van de in het openbaar gepubliceerde zeer zware criminele verdenkingen jegens hem, in verband met de moord op zijn politieke leider Helmin Wiels, wie, indien ook de recente berichten over hem voor juist gehouden moeten worden, evenmin zuivere koffie was.

Ivar Asjes heeft niet tegen deze publicaties geageerd. Mede daarom kan niet uitgesloten worden dat wijlen Helmin Wiels destijds, kort voor de moord op hem, door Ivar Asjes en zijn kornuit in hun partij besmet werd en dat wijlen Wiels door dezen, met het zicht op de, naar verluidt, toen bij hen al bekende plannen om Helmin Wiels te vermoorden, deze Helmin Wiels heeft opgezet om tegen Robbie dos Santos uit te halen en tekeer te gaan, zodat door hem, de minister van Algemene Zaken, na de moord op deze Wiels, kon worden geteerd op de ongegronde beschuldigingen van inmiddels wijlen Wiels aan het adres van Robbie dos Santos. Misschien om weg te kunnen komen?

Voor deze gedachte is des te meer grond indien zij bedacht dat de minister van Algemene Zaken ook bekend is met het gegeven, dat destijds door de Inspecteur der Belastingen, inmiddels van Curaçao, in diens beschikking van 2 april 2009, schriftelijk, onder nummer 373/OB/09, aan Smartplay nv is bevestigd dat het aanbieden van nummerloterijen op de Wega di Number Kòrsou door Smartplay nv via sms een handeling of dienstverlening is die – in belastingtechnische zin – in Sint Maarten plaats heeft en dat, dientengevolge, de heffing van alle in verband daarmede verschuldigd te worden omzetbelastingen, aan Sint Maarten is toegewezen.

Ook moet het de minister van Algemene Zaken bekend zijn dat de Belastingregeling voor het Koninkrijk der Nederlanden de heffing van de winstbelasting van Smartplay nv, in beginsel, aan Sint Maarten toewijst. Via de mogelijkheid van informatie-uitwisseling op fiscaal gebied, waar deze rijksregeling in voorziet, moet het een koud kunstje voor de daartoe bevoegde Curaçaose autoriteiten zijn om bevestigd te krijgen dat Smartplay nv en alle andere in Sint Maarten gevestigde aan Smartplay nv gelieerde personen, steeds alle heffingen en belastingen van Sint Maarten betaalt.

Ook weet de minister van Algemene Zaken dat Robbie’s Lottery, zo niet de enige, in ieder geval wel een van de weinige vergunninghouders in Curacao is, die steeds aan al haar verplichtingen jegens zowel het land als Fundashon Wega di Number Kòrsou heeft voldaan en voldoet. De minister van Algemene Zaken doet dus bewust publiekelijk voorkomen alsof Robbie dos Santos, Robbie’s Lottery of Smartplay nv zich aan ontduiking van omzetbelastingen schuldig maakt of heeft gemaakt.

Door zonder eerst gedegen onderzoek te doen onwaarheden voor waar te verkondigen bevestigt de minister van Algemene Zaken dat hij er enkel op uit is om de gewezen nummerloterijvergunninghouder Robbie dos Santos te benadelen. Dit is des te kwalijker en bedenkelijker nu deze minister van Algemene Zaken, die tevens minister-president van Curaçao is, ook meer dan algemene wetenschap heeft van het feit dat Robbie dos Santos thans verdachte is in de zogenoemde Bientu-zaak. Een zaak, waarin ook de onderhavige sms-loterij aan de orde is en die nog, eerdaags, voor een in deze kleine samenleving onafhankelijke rechter moet verschijnen.

Deze minister van Algemene Zaken beoogt misschien de goede naam en faam van Robbie dos Santos, Robbie’s Lottery en Smartplay nv negatief te schetsen om, zodoende, de aandacht van zijn eigen handelingen af te wenden. Een minister van Algemene Zaken mag niet slechts een individuele, bovendien inmiddels gewezen, vergunninghouder die verdachte in een strafzaak is publiekelijk najagen met ongegronde beschuldigingen. Zeker ook niet door daarbij ook nog volstrekt onware of onvolledige informatie te verstrekken.

Met name laat de minister van Algemene Zaken ook na om te vermelden dat aan Robbie dos Santos, die evenals alle andere vergunninghouders in Curaçao, inderdaad niet steeds alleen maar legale loterijen hebben gehouden en aangelegd, ook beschikt over een hem expliciet in Curaçao verleende vergunning ex artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 van Curaçao om een ‘phone lottery’ te houden en aan te leggen. Door deskundigen ter zake is bevestigd dat tussen een ‘phone lottery’ en een ‘sms lottery’ in technische zin geen enkel verschil bestaat, zodat, indien Robbie dos Santos zich inderdaad met het aanbieden van smsloterijen zou inlaten, hij dat ook rechtmatig, immers, krachtens een hem rechtsgeldig verleende vergunning, zou doen.

Tot slot is, anders dan de minister van Algemene Zaken het volk voorhoudt, onwaar dat minderjarigen aan sms-loterijen kunnen deelnemen, althans eventuele door hen gewonnen prijzen kunnen incasseren. Immers, iedere winnaar van een loterij – en dus ook een winnaar die via sms een lot heeft gekocht – zal zich steeds moeten legitimeren.

Aan minderjarigen worden nimmer prijzen uitgekeerd, hetgeen natuurlijk nimmer volledig kan uitsluiten dat een minderjarige in samenspanning met een meerderjarige kan deelnemen en winnen. Ook via nummerverkooplokaliteiten is dat niet uit te sluiten.

Deze bijdrage is verzorgd door Chester Peterson, advocaat van Robbie dos Santos, eigenaar van Robbie’s Lottery.

 

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties