31 C
Willemstad
• dinsdag 16 augustus 2022

Laatste reacties

Opinie | Akkoord Chinezen onder de loep

Opinie door Marguérite Nahar

Principeakkoord Met Guangdong Zhenrong Energy GZE RdK MDPT Curacao 20161119 by Black Lion on Scribd


Onderstaande punten uit het principeakkoord dat de regering van Curaeao samen met overheidsbedrijf Refincria dí Kòrsou (RdK) tekende met het Chinese staatsbedrijf Guandong Zhenrong Energy (GZE), maakte de overheid vorige week in een advertentie bekend (woensdag 30 november in de kranten).

Juriste Marguérite Nahar geeft daar hieronder uitgebreid commentaar op. Nahar was tot medio oktober extern juridisch adviseur van RdK.

Het op 19 november 2016 ondertekende (zogenaamde) Principe-akkoord tussen de Regering van Curaçao en het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy Co Ltd. (verder GZE) wordt weliswaar door RdK/MDPT betiteld als een “principe-akkoord”, maar is in juridische zin géén principe-akkoord, maar een raamovereenkomst.

Het eerder ondertekende Memorandum of Understanding (MoU) van 15 september j.l., DAT is een principe-akkoord. Een principe-akkoord bevat altijd een ontbindingsclausule, ook dat van 15 september 2016, een raamovereenkomst geeft de grote lijnen aan waarop verdere bindende overeenkomsten zullen worden gesloten over de verschillende onderwerpen die daarin voorzien zijn.

Waarom is er na het MoU in zo’n ijltempo de “Heads of Agreement” (deze raamovereenkomst) ondertekend? Dat doet Whiteman om -hoe dan ook- binding te bewerkstelligen, voordat de nieuwe regering is aangetreden.

Het gestelde doel in de kop van de advertentie “zodat de raffinadereij en de olieterminal aan de hoogste milieunormen kunnen voldoen” kan GZE onmogelijk waarmaken voordat de LNG-terminal bedrijfsklaar is, waarmee de schone brandstof voor de raffinaderij moet worden geleverd. En dat duurt nog minstens 5 à 6 jaar.

Indien er dus, zoals in de kop van de advertentie gemeld, binnen een jaar een definitief contract moet worden opgesteld, betekent dit dat daarna nog minstens 3 à 4 jaar de vuile uitstoot noodgedwongen zal voortduren bij gebreke aan die schone brandstof voor de operationele activiteiten van de Isla raffinaderij.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Eerste kadertje:
Milieunormen:

GZE zal zich aan relevante internationale milieustandaards houden, ja inderdaad zodra na 5 jaar de LNG-terminal is opgeleverd waardoor de raffinaderij van schone brandstof kan worden voorzien. Tot die tijd gaat de vuile uitstoot onverminderd verder.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tweede kadertje
Raffinaderij en Oil Terminal in aparte overeenkomsten.

Dat is geen geruststelling, want de onderling sterk verbonden werkzaamheden
en de mogelijkheden tot winstrealisatie van beide bedrijfsonderdelen worden sterk en onvermijdelijk beïnvloed en gestuurd door de ontwikkelingen op de oliemarkt. Voor de ontwikkeling van het Alternatieve Plan, de grootschalige ontwikkeling van het achterland van de olieterminal op Bullenbaai, is het van groot belang dat het beheer en de exploitatie van de olieterminal met de aangrenzende diepzee haven in handen van Curaçao blijven. Anders kan de vestiging van schone industrieën op dat achterland niet gefaciliteerd worden. Met het uit handen geven van het beheer en de exploitatie van de olieterminal, wordt dus ook de -in het Alternatieve Plan beoogde- ontwikkeling van schone industrieën weggegeven.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Derde kadertje
Geen onderbreking:

Met de aanvang van de ontwikkeling van het Alternatieve Plan, komt er evenmin enige onderbreking van de werkzaamheden van de raffinaderij, want die ontwikkeling staat geheel los van de modernisering van de Isla. In feite kon er sedert begin juni van dit jaar reeds een aanvang zijn gemaakt met de ontwikkeling van het Alternatieve Plan, maar het MDPT en Ben Whiteman hebben dat plan doelbewust doodgezwegen en zelfs tegengewerkt. Dit is lijnrecht in strijd met de dubbele opdracht in het landsbesluit, die zowel modernisering, als de ontwikkeling van een alternatief scenario inhoudt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vierde kadertje
Presentatie van onderhoudsplannen:

Papier is geduldig GZE kan vele onderhoudsplannen toezeggen en met alle toeters en bellen op papier ondertekenen. De toekomst zal leren wat daarvan terecht komt. PDVSA had ook onderhoudsplannen en renovatieplannen ondertekend, maar daarvan is niets terecht gekomen. Bovendien is de fossiele industrie wereldwijd al op zijn retour en is het niet te verwachten dat er nog miljarden USD daarin geïnvesteerd zullen worden, terwijl er reeds in alle landen ter wereld een verschuiving merkbaar is naar duurzame energie-opwekking. Dit wordt zelfs bevestigd in het recent gesloten klimaat-akkoord van Parijs, dat ook door China bekrachtigd werd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vijfde kadertje
GZE verantwoordelijk voor voorziening ruwe olie.

Wij hebben GZE niet nodig, noch China, noch enige andere buitenlandse strategische partner om de ISLA raffinaderij van ruwe olie te voorzien, want tot 31-12-2019 kan PDVSA zelf de Isla van ruwe olie voorzien, dus is ook daartoe de ondertekening van een Lease overeenkomst met GZE binnen een jaar niet nodig.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zesde kadertje
Masterplan

De ontwikkeling van het Alternatieve Plan op het achterland van Bullenbaai kan met veel grotere zekerheid een Masterplan aanbieden en garanderen, waarbij (1) op zeer korte termijn werkgelegenheid wordt geboden (2) mede-investering van Curaçaose participanten wordt toegestaan in de diverse vestigingen die in het Alternatieve Plan ten uitvoer worden gelegd. Over mogelijke participatie van lokale entiteiten is er met geen woord gerept in het MoU, noch HoA. (3) vergroting productiecapaciteit in de advertentie is een loze belofte, want de momenteel reeds bestaande productiecapaciteit van de Isla behoort al tot de hoogste ter wereld en met de wereldwijde teruggang van de fossiele industrie, is het bedrijfseconomisch ongerijmd die productiecapaciteit nog meer te verhogen. Bij overproductie van de Isla raffinaderij, gepaard gaande met de concurrentie van de Citgo raffinaderij op Aruba, terwijl de afzetmogelijkheden van fossiele eindproducten wereldwijd steevast verminderen, is dat een loze belofte. Dit geldt eens temeer nu China en PDVSA gezamenlijk reeds in China op een 40/60 participatie basis een raffinaderij daar stichten. (5) om de levering van de nodige eindproducten “veilig te stellen”, is ook overbodig, want Curoil is reeds bezig met het door de demissionaire regering opgedragen plan genaamd “Project Fuel Supply Guarantee” dat hetzelfde doel beoogt. Bovendien heeft Curoil reeds bewezen te kunnen voorzien in een brandstofvoorziening zonder enige onderbreking op het eiland, toen de raffinaderij 11 maanden lang stil lag vanwege het debâcle met de BOO centrale. Al met al kan gesteld worden dat die vele “voordelen” voor Curaçao, genoemd in het kadertje sub “Upgrade Masterplan” die de investering van 3.4 miljard USD moet rechtvaardigen, loze beloften en gouden bergen aan de horizon zijn. De prijs die er door Curaçao betaald moet worden, is nog minstens 4 (vier) jaar lang vuile uitstoot te moeten verduren en het prijsgeven van de totale regie van de toekomstige economische ontwikkeling van ons land gedurende de komende 40 jaar aan een buitenlandse mogendheid.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zevende Kadertje
Gezondheid, Veiligheid, Milieu

Nogmaals een loze belofte, GZE zal zich aan deze belofte houden zodra GZE zich aan deze belofte KAN houden en dat is niet voordat de levering van LNG als schone brandstof voor de uitvoering van de raffinage activiteiten beschikbaar is en dat is niet vóór het jaar 2022 op zijn vroegst. Niemand kan nu al voorspellen wat de situatie op de oliemarkt in 2022 dan zal zijn. Vanwege de implementatie van het klimaat-akkoord van Parijs is het heel goed mogelijk dat GZE met een beroep op overmacht dan afziet van het hele upgradingsplan. Maar dan zit GZE al stevig in het zadel om onze hele economie onder controle te hebben, via een Lease Agreement waarin het beheer en de exploitatie van de grootste nationale natuurlijke hulpbonnen van Curaçao aan GZE is toegespeeld.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Achtste Kadertje
Reservefonds:

Eveneens een loze belofte want Curaçao heeft totaal geen inzage, noch enig controlemechanisme om de boekhouding en administratie van de inkomsten van GZE uit de Lease Agreement te kunnen monitoren of te kunnen verifiëren en allerminst om er een accountants¬onderzoek op te kunnen laten uitvoeren.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Negende Kadertje
Inkomsten voor RdK en inkomsten voor het Land:

Wellicht iets meer inkomsten voor RdK en het Land dan nu het geval is vanuit de Lease Overeenkomst met PDVSA, maar bij lange na niet voldoende, bij vergelijking met wat er met de ontwikkeling van het Alternatieve Plan voor Curaçao te verdienen valt. Het land verdient geen dubbeltje met de in dit kadertje vermelde bronnen, uitsluitend RdK zou iets meer verdienen, maar de belastingfaciliteiten die er reeds in beginsel zijn toegezegd aan GZE, behelzen vrijstellingen van de belastingheffingen die de overheid ten dienste staan om de algemene middelen op de Landsbegroting te fourneren. Dit impliceert dus wis en zeker minder belastingopbrengsten voor het Land.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tiende Kadertje:
Garantie van het capaciteitsgebruik:

Loze belofte, want het capaciteitsgebruik is volledig afhankelijk van de situatie op de internationale oliemarkt en de ontwikkelingen op die markt over drie jaar zijn onvoorspelbaar en liggen geheel buiten de invloedssfeer van GZE. Zoals eerder gezegd, zal GZE te allen tijde met een beroep op overmacht over drie jaar van al deze toezeggingen en garanties kunnen afwijken. En in de loop van de komende 40 jaar zal dit hier gegarandeerde capaciteitsgebruik onmogelijk kunnen worden gehandhaafd bij de gestaag teruglopende vraag naar fossiele brandstoffen, maar ook bij de vraag naar andere eindproducten van de fossiele industrie, omdat die tegenwoordig reeds met betere resultaten in de chemische industrie kunnen worden bereikt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Elfde Kadertje
Financiering:

GZE zal de modernisering voor 100% zelf financieren. Dus ons lokale bankwezen wordt gewoon buiten spel gezet en mag rustig blijven zitten met haar overliquiditeit. Ook de lokale institutionele beleggers vallen buiten de boot, in tegenstelling tot de situatie in het Alternatieve Plan, waarin beide genoemde belangengroepen kunnen participeren en mee profiteren van de ontwikkeling van het Alternatieve Plan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Twaalfde Kadertje:
Belasting:

GZE zal belasting betalen volgens het voorstel dat door de thans demissionnaire
regering in een fiscaal pakket wordt gegoten en dat voorziet in belastingfaciliteiten ten gunste van GZE die zelfs nog verder strekken dan die welke aan PDVSA zijn toegekend.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dertiende Kadertje
Bestuur en controle:

Publieksbedrog. Inzage verlenen in rapporten die door GZE zelf vervaardigd zijn en waarin GZE allerlei geweldige voortgang kan melden. Controle op de naleving daarvan is geheel “beyond the control” of RdK. Wie betaalt, die bepaalt en er zijn legio manieren waarop GZE RdK een rad voor ogen kan en zal draaien.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Veertiende Kadertje:
Betrekking lokale aannemers en bedrijven.

Ja, dat zal GZE toelaten in zoverre als de Chinese aannemers en bedrijven met hun Chinese grootmaterieel en hun Chinese kenniswerkers eerst voldoende aan hun trekken zijn gekomen. De kruimeltjes die van de taart zullen overblijven, mogen de lokale aannemers benutten. Dit is de standaard werkwijze van de investeringen van China wereldwijd, lees op het Internet de waarschuwingen daarover vanuit diverse Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vijftiende Kadertje:
Werkgelegenheid en garantie:

GZE zal 1200 directe arbeidsplaatsen behouden. Die 1200 directe arbeidsplaatsen zijn in beginsel al in handen van PDVSA gegarandeerd in de komende drie jaar, maar na 31-12-2019 heeft deze garantie geen enkele waarde, want dan zal GZE, afhankelijk van de voortschrijdende uitvoering van het klimaat-verdrag, en ook afhankelijk van de situatie in de wereldwijde fossiele industrie, besluiten (met een beroep op overmacht) of GZE de modernisering van de Isla alsnog ter hand zal nemen. Vóór de datum van 31-12-2019 heeft GZE nog geen beheersbevoegd¬heid over de Isla, tenzij PDVSA die vrijwillig uit handen geeft. Dit ligt buiten de beslissingsbevoegdheid van Curaçao. De punten 3 en 4 in dit kadertje zijn gouden bergen aan de horizon, want pas per 31-12-2019 kan een Lease Agreement met GZE ten uitvoer gelegd worden. RdK is niet bevoegd om op een eerdere datum een Lease Overeenkomst met GZE te sluiten, zolang PDVSA het lopende contract niet prijsgeeft.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zestiende Kadertje
Mijlpalen:

Al deze genoemde handelingen zijn alleen maar bedoeld om ons onder druk te zetten om op zo kort mogelijke termijn bindende overeenkomsten met GZE te sluiten. Dan zitten we aan GZE vast, wat de toekomst ook aan mogelijkheden aan Curaçao zou kunnen bieden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zeventiende Kadertje:
Early step-in rights:

Wat GZE wel of niet samen met PDVSA doet of gaat doen (misschien?) ligt geheel buiten de competentie van Curaçao. Wij hebben al een voorproefje gehad van de voorbarige en ongefundeerde mededelingen in de Staten van Ben Whiteman, die dan ook prompt door PDVSA ontkend en weerlegd werden. De regering is juridisch onbevoegd om bindende afspraken namens een derde, d.w.z. een niet-contractspartij (PDVSA) te maken met een contractuele wederpartij (GZE) in een raamovereenkomst (deze HoA) waarbij verregaande samenwerking tussen de contractspartij (zijnde GZE) met de niet-contractspartij (PDVSA) worden overeengekomen. Deze clausule is van rechtswege onverbindend, wegens strijd met het dwingend recht. Het is een verboden, d.w.z. niet wettelijk toegestaan derdenbeding, want het legt een belastende verplichting op aan PDVSA, niet zijnde een contractspartij in deze HoA.

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

Artikel delen

5 reacties

 1. In Nederland worden milieuadviesbureaus (gediplomeerde milieu-inspecteurs) bij zulke projecten erbij gehaald, dat hoort bij de zorgplicht.
  Zowel het Rijk, Provincies en Gemeenten doen dit. Zo doen beschaafde landen dat. Vraag me af of Curaçao ook een echte milieuadviesbureau heeft geconsulteerd, of doet men alles op eigen houtje?
  Hebben ze nog nooit van milieurecht gehoord? Daar valt heel wat goed te regelen!

 2. Het is ongelooflijk hoe onze politici omwille zelf verrijking ten koste van onze bevolking te werk gaat. volksgezondheid is voor de PM en voormalige hoofd GGD totaal niet belangrijk al sinds jaar en dag heeft hij de Milieudienst alle macht tot optreden ontnomen, liegt hij geregeld over het feit dat dit bij sluiting Shell dit niet bekend was terwijl tijdens zijn GGD tijd in 82 deze rapporten er al waren. Kunnen wij via de EEG niét een bodem procedure beginnen om dit proces te stoppen? Immers heeft de Curacaose regering getekend om niet te investeren meer in fossiele brandstoffen, een wereld akkoord. Welke advocaat wil deze zaak nemen en wie willen er mee financieren? Het wordt tijd dat wij de bevolking het heft in handen nemen en onze politici dwingen te doen wat het volk wil en dat zij er niet zitten om zichzelf te verrijken. Volksgezondheid en schone industrie boven eigen verrijking! Wie sluit zich aan?

 3. Het meest interessante nieuws, dat ik uberhaupt nergens kan terugvinden en dus iedereen overheen kijkt, is dat Guandong helemaal geen productie bedrijf is.
  Guandong is met name een handelsmaatschappij, een trader van olie en olie producten. En sinds wanneer gaat een trader in de productie ?
  Ze zijn wel een onderdeel van Zhuhai Zhenrong, een Chinees staatsbedrijf dat zich wel bezig houdt met productie.

  Maar Curacao is ook niet de enige vreemde deal die ze hebben gesloten. Het afgelopen jaar (2016) hebben ze meerdere discutabele deals gesloten, waarbij de hele oliewereld zich afvraagt: ‘waar zijn ze mee bezig ?”
  De deal met Myanmar betreft ook een kleine 3 miljard en experts hebben al aangegeven dat ze dat nooit en te nimmer terug zullen kunnen verdienen. Ook daar rees de vraag: ‘waarom doen ze dit’ Tot op heden nog geen antwoord.
  Recentelijk hebben ze dan ook een deal met een bedrijf in Hong Kong gesloten. En ook die deal fronsde bij velen de wenkbrauwen.

  Maar goed, de Chinese staat zit er achter, dus de financiering zal geen probleem zijn. De vraag waarom China deze vreemde investeringen doet zal ook wel in de komende 40 jaar worden beantwoord.
  Ik vrees dat het met name te maken heeft met het voorzien in raffinage capaciteit voor China. In het Westen zullen de restricties de beschikbare capaciteit onder druk zetten. Lijkt mij dat China die beperking voor wil zijn door gewoon te voorzien in een eigen capaciteit waar niet al teveel regels gelden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...