Ontbrekende jaarrekeningen vormen groot probleem

jaarrekeningen

Ontbrekende jaarrekeningen vormen groot probleem

WILLEMSTAD — Er ontbreken nog verschillende jaarrekeningen van overheids-nv’s en stichtingen over 2011, 2012 en 2013. Deze moeten zo snel mogelijk worden opgemaakt en worden toegestuurd naar het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) anders komt de controleerbaarheid van de begroting 2015 in het geding. Dit meldt het Cft in een brief aan Financiën-minister José Jardim.

Het Cft heeft dit verzoek ook gedaan voor de voorgaande jaren. “Helaas hebben wij lang niet alle jaarrekeningen ontvangen. Voor 2011 en 2012 ontbreekt nog steeds een aantal belangrijke jaarrekeningen van overheidsvennootschappen, zoals die van Aqualectra, Curoil en Refineria di Korsou”, schrijft het Cft.

De jaarrekeningen zijn van belang voor de controleerbaarheid van de begroting 2015, aangezien de financiële situatie van deze entiteiten een risico vormt voor de begroting en/of de realisatie van de meerjarige dividendraming daarin, aldus het Cft. “Daarbij zijn de reeds binnengekomen jaarrekeningen voor 2012 van de overheidsvennootschappen grotendeels niet tijdig aangeleverd. Wat betreft de stichtingen heeft het Cft tot op heden geen recente jaarrekeningen ontvangen en daarom geen zicht op hun financiële posities. Gaarne ontvangt het Cft ook een compleet overzicht van alle ontvangen jaarrekeningen van de stichtingen.”

Alhoewel de overheidsentiteiten op afstand staan van de Landsbegroting, zegt het Cft, kunnen zij een aanzienlijk risico vormen voor de overheidsfinanciën. “Het is daarom van groot belang dat er zicht is op de financiële positie van de overheidsentiteiten. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat de resultaten van de overheidsvennootschappen opgenomen moeten worden in de jaarrekening van het Land, aangezien zij deel uit maken van de verplichte toelichting bij de jaarrekening.”

Het Cft wijst erop dat een onvolledig overzicht zal leiden tot een niet-goedkeurende controleverklaring van de overheidsaccountant Soab en een afwijkend oordeel van de Algemene Rekenkamer. Het college wijst tevens op de wettelijke termijnen die gesteld zijn voor het opstellen, goedkeuren en vaststellen van de jaarrekeningen. “Hiervoor geldt dat, in overeenstemming met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Curaçao, kleine en middelgrote privaatrechtelijke rechtspersonen acht maanden na het afsluiten van het boekjaar hun jaarrekening vastgesteld moeten hebben en grote privaatrechtelijke rechtspersonen maximaal zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Voorts behoren volgens de code Corporate Governance artikel 3.5 de jaarrekeningen maximaal vijf maanden na het afsluiten van het boekjaar opgemaakt te worden.”

Het Cft verzoekt de regering met klem om de privaatrechtelijke rechtspersonen actief hierop te wijzen en er zorg voor te dragen dat zij de jaarrekeningen op tijd zullen indienen. “Mochten de jaarrekeningen om wat voor reden nog niet zijn vastgesteld na het verstrijken van de wettelijke termijn, dan dienen wij de voorlopig opgemaakte jaarrekeningen alsnog te ontvangen.”

Verder meldt het Cft dat afgelopen voorjaar het ministerie van Financiën een werkgroep heeft opgericht die tot taak heeft een risicoanalyse te maken ten aanzien van de financiële positie van de overheidsentiteiten. “Het Cft zou conform de ambtelijk gemaakte afspraken tussentijds op de hoogte worden gebracht van de gemaakte vordering en de daaraan gekoppelde bevindingen. Het Cft is een aantal weken geleden mondeling kort bijgepraat, maar ontvangt graag de volledige risicoanalyse van de werkgroep.”

Deze werkgroep is tevens belast met het opstellen van het dividendbeleid. “Het Cft heeft afgelopen jaren meerdere malen aangegeven dat er zo snel mogelijk een dividendbeleid, inclusief balansnormering opgesteld dient te worden, zoals tevens opgenomen in de code Corporate Governance. Bij het uitblijven van een deugdelijk dividendbeleid, een cijfermatige onderbouwing naar overheidsentiteit en de meest recente jaarrekening van deze entiteiten kan het Cft niet instemmen met de opgenomen reeksen voor dividendafdrachten in de Landsbegroting. Het Cft verneemt dan ook graag de laatste stand van zaken hieromtrent.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *