30 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024

DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

PHILIPSBURG--“There has been no indication of any activities on this measure.” This statement pertains to the restructuring of the Crime Fund St. Maarten as mentioned in the...

AntilliaansDagblad | Links wint op Bonaire

Van Huffelen krijgt veel voorkeursstemmen in CN; hogere opkomst dan in 2019 Kralendijk - GroenLinks-PvdA heeft op Bonaire overtuigend gewonnen. Van de 1.784 geldig uitgebrachte stemmen kreeg de...

AntilliaansDagblad | Afgifte watersportvergunningen stilgelegd

Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan...

AntilliaansDagblad | Line-up CNSJF 2024 compleet

Willemstad - De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft gisteravond ‘met groot genoegen en trots’ de laatste namen bekendgemaakt voor de aankomende 2024-editie. Op...

AntilliaansDagblad | PVV levert staatssecretaris

Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een...

AntilliaansDagblad | Apart Ipko democratisch deficit

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’ Willemstad - In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Schoolbesturen delen hun zorgen

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Schoolbesturen delen hun zorgen
Foto Antilliaans Dagblad

‘Onze leerlingen hebben veel minder kansen zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien’

Verwijzend naar het Nederlandse coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie – ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ – met daarin de passage ,,In het Koninkrijk delen we een verleden én een toekomst. Een toekomst die we samen vormgeven.

Na tien jaar economische stagnatie en de klappen van een orkaan en een pandemie wil Nederland de drie Caribische landen ondersteunen bij het inslaan van een pad naar duurzame groei” – doen de Curaçaose schoolbesturen FSHP, SCONS, IFE, SOZDA, EBG, RKCS en VPCO ‘een beroep op’ politiek Den Haag.

Door tussenkomst van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad is een brief gestuurd naar de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen; naar de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer; de commissie Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer; en de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Robbert Dijkgraaf:

,,Wij hebben gelezen dat (ook) dit nieuwe kabinet grote waarde hecht aan kansengelijkheid en de impact van onderwijs hierop. Iedereen heeft recht op een goed bestaan en moet mee kunnen doen, dit begint bij het bieden van dezelfde kansen aan alle kinderen, jongeren en studenten om zich te ontwikkelen en te ontplooien.” Zo wordt verwezen naar het Nederlandse regeerakkoord.

,,Wij zouden graag in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken en een presentatie te geven over onze zorgen en de oplossingen die wij zien voor het onderwijs op ons eiland”, schrijven de schoolbesturen FSHP, SCONS, IFE, SOZDA, EBG, RKCS en VPCO. Hierop vooruitlopend is het belangrijk dat zij alvast op de hoogte zijn van onder meer de volgende zorgen:

• Ondanks het feit dat het onderwijssysteem op Curaçao verwant is met dat van Nederland (er wordt veelal lesgegeven in het Nederlands en gebruik gemaakt van Nederlandse methodes) leren Curaçaose kinderen uit sterk verouderde lesboeken. Ook komt het vrijwel jaarlijks voor bij het voortgezet onderwijs dat er te weinig middelen beschikbaar zijn om (op tijd en voldoende) boeken te kunnen bestellen met als gevolg dat leerlingen de eerste periode van het schooljaar de lesstof niet goed mee krijgen;
• De digitalisering van het onderwijs op Curaçao staat nog in de kinderschoenen. Een groot deel van de scholen heeft nog geen internet in de klaslokalen. Alhoewel het ministerie sinds vorig schooljaar internet heeft geregeld voor alle scholen is de aanleg van de infrastructuur binnen de scholen nog niet aan de beurt gekomen waardoor van het internet geen gebruik kan worden gemaakt. Er is ook geen planning waarin staat wanneer wel in die infrastructuur wordt voorzien. Scholen beschikken ook niet over devices. Slechts sommige scholen hebben enkele digiborden en smart-tv’s welke veelal door sponsoring en dergelijke zijn aangeschaft. Ook het onderwijzend personeel beschikt niet over devices. Het project digitalisering is enkele jaren geleden aangevangen. Tot op heden zijn er minimale concrete resultaten geboekt;
• Door het ontbreken van digitale voorzieningen (inclusief de toegankelijkheid van digitale leermethodes en dergelijke) is het verzorgen van afstandsonderwijs in het kader van covid ook zeer gebrekkig (geweest);
• De in de pandemie opgelopen achterstanden zijn aanzienlijk. Deze zijn gekomen bovenop de achterstanden die er reeds waren. Dit brengt met zich mee dat onze leerlingen (die veelal vanwege de taalachterstanden en/of sociale thuis problematiek al een grotere uitdaging hebben) in vergelijking met leerlingen elders in het Koninkrijk veel minder kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien met alle consequenties van dien. De gezamenlijke schoolbesturen proberen nu al langer dan een jaar aandacht te vragen voor de noodzaak van een nationaal onderwijsplan zoals in Nederland. Ons voorstel is om hierbij qua type interventies aan te haken bij het Nederlandse plan. Ook wij hebben behoefte aan additionele middelen om vorm te kunnen geven aan deze benodigde interventies. Wij pleiten ervoor dat het nationaal onderwijsplan ook op ons eiland kan worden toegepast (uiteraard met reële lokale tarieven). Belangrijk is om voor ogen te houden dat onze leerlingen grotendeels dezelfde examens afleggen en dienen te beschikken over dezelfde competenties als leerlingen elders in het Koninkrijk;
• De gezamenlijke schoolbesturen betreuren het ten zeerste dat zij bij de start van de nulmeting onvoldoende zijn betrokken ondermeer bij het identificeren van de onderzoeksthema’s en de onderzoeksvragen. Tot op heden is de input van de schoolbesturen zeer minimaal geweest. Belangrijk is om in dit kader ook te vermelden dat het eiland geen VO- MBO- en PO-raad kent. Het werkveld weet als geen ander het onderscheid tussen de kernproblemen en de symptomen binnen het onderwijs. Door
het werkveld zo minimaal of slechts cosmetisch te betrekken, bestaat het risico dat er een onderzoeksrapport uitrolt dat geen goed realistisch beeld geeft van de problematiek en dat geen of onvoldoende draagvlak heeft bij het veld;
• De toegezegde middelen voor achterstallig onderhoud zijn niet toereikend. Wij hebben behoefte aan perspectief voor het structureel onderhoud van onze scholen zodat onze leerlingen onderwijs kunnen genieten binnen schoolgebouwen die functioneel en veilig zijn;
• Ook ontbreken middelen voor het aanpassen/ontwikkelen van leermiddelen die aansluiten bij de Curaçaose beleveniswereld.

Bron: Antilliaans Dagblad

10 reacties

 1. @ Heer Fred de Haas

  Curacao en autonomie is dat geen farce?
  Aan de cries for help in de afgelopen 11 jaar richting Nederland , zowel materieel al financieel, komt maar geen einde. (als we het zelf niet kunnen ( of willen….), bellen we Nederland wel).
  En dat terwijl de elite op het eiland vindt dat Nederland zich verder nergens mee moet bemoeien. Tja…
  Gaarne uw mening.
  Zal een hervorming van de lokale Belastingdienst niet al een hele verbetering in de financiële huishouding op het eiland kunnen zijn? Zodat iedereen (!) inkomstenbelasting gaat betalen?

 2. lees vandaag in de krant dat de bonden door de minister zijn teruggeroepen door de minister en “op hun plek zijn gewezen”. Het lijkt erop dat hufterigheid en intimidatie zonder inhoudelijke onderbouwing hoe de problemen gaan worden opgelost, kennelijk werkt op Curacao

 3. Onderwijs is een taak van de overheid van Curacao.
  Hoe kan het dat er geen voldoende middelen zijn als een aantal voormalige Ministers van Onderwijs de hele wereld afreisde?

 4. En vergelijk dit nu eens met de ingezonden brief van de minister.
  De minister schetst een heel ander beeld.
  Een beeld van openheid en overleg, toch niet het beeld wat bij mij opkomt als ik dit lees.
  Als je het lokale school systeem aan wil laten sluiten op Nederland omdat:
  – Er met Nederlandse methoden en boeken, in het Nederlands les gegeven wordt.
  – een deel van de jeugd hun onderwijs voortzet in Nederland.
  En er is een achterstand onderaan door corona. Stop dan de Papiaments consentreer op Engels Spaans en Nederlands dat zijn talen waarmee je internationaal aansluit met Papiaments niet.
  Het is Papiamento by schol geweest dat er voor gezorgd heeft dat Nederlands niet goed meer beheerst wordt waardoor de kans van slagen van onze jeugd af is genomen

 5. Ja Fred, Hoe is het in België.

  Als je Nederlands in de ban doet. Dan sloop je alles.

  Of je moet Spaans als nationale taal toevoegen met Engels.
  Maar Papiamento opvoeren als wereldtaal.
  Het is een dialect waar je niks mee kan.

  Zelfs op de eilanden is het niet gelijk of ontbreekt.
  Dan ben je gewoon een sukkel.
  De wetten zijn in het Nederlands. Iedereen heeft een Nederlands paspoort.

  Als je geboren bent op Curaçao dan ben je Nederlander.
  Punt. De rest is slapheid van Nederland.

  De Fransen en Belgen deden dat heel anders in hun gebieden.
  Tuurlijk Cultuur mag. Prima.

  Maar realistisch, ophouden met flauwekul als meer dan de helft van de bevolking in Nederland woont.

 6. Het onderwijs is in de goot gegaan met Omayra Leeftelang.
  Dei maakte de opening om Nederlands de goot in te helpen omdat les in Papiamento zoveel beter was.
  Ja dan begrijpen ze het beter. Ja wat dan.
  Er is geen lesmateriaal in Papiamento.
  Domheid met domheid bevechten blijft domheid.
  Ja waarom omdat dom volk kan je controleren.
  Raar niet dat 85% van de beursalen de groep die 100% diploma haalt niet terugkomt.
  Dat ligt eraan dat het moederland zo vreselijk is, racistisch en geen kansen biedt.
  Of dat de slimmen zien wat een leugens hun eiland politiek toont.

 7. Uitstekende samenvatting. Die situatie was tien jaar geleden ook al zo. Schande voor de ontbrekende belangstelling van Nederland en het ontbrekende inzicht van de Curaçaose regeringen.
  Het wachten is op een groep verstandige mensen met lef die de onderwijsproblematiek aanpakken. Waar blijven ze?

 8. Vervolg Deel onderwijs COHO:
  Van belang is dat de overheid van Curaçao, alsook de overige stakeholders, een gedeeld beeld hebben van de problematiek en de daarop gerichte aanpak. Onderdeel van die aanpak moet zijn: investering in professionalisering van schoolbesturen, schoolleiding, leraren en in leermiddelen (en mogelijk ook onderwijshuisvesting) en een inhaalslag van onderliggende wetgeving.
  De hervormingen en maatregelen met betrekking tot onderwijs hebben tot doel:
  – het realiseren van een basiskwaliteit van onderwijs;
  – het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  – het realiseren van goede doorstroom tussen stelsels van onderwijs (al dan niet in Europees
  Nederland).

 9. In het COHO wordt aandacht besteed aan hervorming van het onderwijs.
  Dus hoe eerder akkoord te gaan met COHO kan er structureel iets gebeuren. Zie onderdeel uit het COHO:
  G. Onderwijs
  Goed onderwijs vormt de basis voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen (waardoor mensen op Curaçao blijven, ernaartoe terugkeren of ernaartoe verhuizen) en draagt daarmee bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling, groei en diversificatie. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van veel Curaçaose schoolverlaters blijft echter achter terwijl jongeren vaak kiezen voor een vervolgstudie in Nederland of andere landen. Relatief veel studenten vallen in het Nederlands vervolgonderwijs uiteindelijk uit zonder diploma. Er is geen constante kwaliteit van schoolleiding en onderwijsgevenden en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat te wensen over, waardoor het arbeidspotentieel niet ten volle wordt benut. Er lijkt sprake van verouderde onderwijsmethoden, beperkte beschikbaarheid van moderne leermiddelen en weinig budgetruimte voor hervormingen en training.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties