27 C
Willemstad
• vrijdag 9 juni 2023 08:13

Opinie | Korten van Ennia-pensioenen is een duivels dilemma

Opinie Servaas Houben en Ronald Ketenlapper

Ennia en Banco di Caribe eigenaar Hushang Ansary | Extra

Het uitstellen van kortingen bij pensioenverzekeraars met een negatief eigen vermogen impliceert dat de risico’s bij de volgende generatie gepensioneerden komen te liggen. Dat schrijven Servaas Houben en Ronald Ketenlapper in een bijdrage hieronder. Zij menen daarom dat het vanuit het oogpunt van solidariteit eerlijker is om bij een negatief eigen vermogen de pensioenuitkeringen direct te korten.

Volgens de twee wordt daardoor de pijn van een lagere uitkering verdeeld tussen de huidige generatie gepensioneerden en de toekomstige generatie gepensioneerden.

In het geval van Ennia geldt dit ook omdat het naar de inschatting van de twee actuarissen uiterst onzeker is of er voldoende eigen vermogen wordt binnengehaald op basis van de schadevergoedingen waartoe aandeelhouder, commissarissen en bestuurders zijn veroordeeld.

De recente advertenties van Parman in lokale media in verband met de verkoop van BdC toont aan dat het claimen van de schadevergoedingen niet zonder slag of stoot zal gaan.

De recente advertenties van Parman in lokale media in verband met de verkoop van Banco di Caribe toont aan dat het claimen van de schadevergoedingen niet zonder slag of stoot zal gaan.

De situatie van ENNIA

Het is publiekelijk bekend dat verzekeraar ENNIA [1] zich in ernstige financiële problemen bevindt: de meest recente jaarrekening is van 2016 en het is onduidelijk hoe de balans er per 2021 uit zou zien. De Centrale Bank heeft in onze ogen correct gehandeld door ENNIA onder curatele te plaatsen om zo de belangen van de polishouders veilig te stellen.

Verder heeft CBCS een juridische procedure gestart tegen de aandeelhouder van ENNIA om onder meer onterecht verkregen dividend terug te geven aan de polishouders. Deze procedure loopt momenteel twee jaren en er ligt inmiddels een vonnis dat waarin een aantal voormalige bestuurders, commissarissen en de aandeelhouder veroordeeld zijn tot betalen van substantiële bedragen: totaal ruim één miljard gulden. De bedragen die dit totaal dekken moeten ENNIA compenseren voor door het door hen uitgevoerde beleid.

Dat is een mooi succes! Maar het is niet bekend of deze bedragen succesvol kunnen worden geïncasseerd en evenmin binnen welke termijn hierover uitsluitsel zou kunnen komen.[2]

Mullet Bay

Bij gebrek aan recente cijfers met betrekking tot de balansen van het levenbedrijf van ENNIA kunnen we er zelfs niet geheel zeker van zijn of een volledige en succesvolle inning van alle schadevergoedingen het tekort aan eigen vermogen wel volledig opheft.

Op basis van enkele wel bekende gegevens proberen we een grove schatting te maken. Eind 2016 bedroeg het eigen vermogen van het levenbedrijf van ENNIA 137 miljoen gulden. CBCS heeft nadien gecommuniceerd dat de waardering van de beleggingen in onroerend goed van 460 miljoen dollar veel te hoog is en feitelijk geschat moet worden op 50 miljoen dollar.

Dat slaat een gat in de balans van 410 miljoen dollar, ofwel 732 miljoen gulden. Dat zou dan een vermogenstekort indiceren van 595 miljoen gulden, circa 35 procent van het balanstotaal en meer dan veertig procent van de verzekeringsverplichtingen in 2016!

De schadevergoeding volgens het vonnis

De gedaagden zijn in het proces veroordeeld tot aanzienlijke bedragen aan schadevergoeding. De tabel hieronder betreft de individuele aansprakelijkheid van de veroordeelden. De totale claim op de veroordeelden bedraagt één miljard gulden en Ansary[3] is veroordeeld tot betaling van dit gehele bedrag. Voor zover dit niet lukt, zijn de andere veroordeelden aansprakelijk voor betaling van de bedragen zoals vermeld in de tabel:

Husang Ansary  ANG 1.007.434.964
Parman International  ANG   188.975.969
Nina Ansary  ANG   945.457.270
Van Doorn  ANG     15.555.757
Andraous  ANG   237.233.274
Palm  ANG   237.233.274

Als het solvabiliteitstekort dat wij berekenden op circa 600 miljoen gulden nog steeds actueel is, dan zou een volledige succesvolle invordering bij veroordeelden Van Doorn, Andraous en Palm nog niet voldoende zijn om dit tekort te dekken. Hierbij moeten we nog opmerken dat de Centrale Bank naast voldoende vermogen om verplichtingen te dekken ook een minimum buffervermogen eist. Wij taxeren die grofweg op 50 miljoen gulden. Het te incasseren bedrag moet dus minimaal 675 miljoen gulden bedragen. Hiervoor is het nodig dat naast het binnenhalen van de vorderingen op bovengenoemd drietal een deel van de vorderingen op beide Ansary’s en hun bedrijf Parman succesvol zal zijn.

Ennia | Persbureau Curacao

Als het lukt om minimaal 675 miljoen gulden binnen te halen, dan kunnen de aanspraakgerechtigden rustig ademhalen: het bedrijf heeft dan voldoende middelen om ook op lange termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

Een voorbeeld van gevolgen van vermogenstekort

Als een verzekeraar te weinig heeft bezittingen heeft om aan zijn toekomstige uitkeringen te voldoen, is er een weliswaar drastische maar ook effectieve manier om de toekomstige verplichtingen toch na te komen, namelijk het korten[4]. Dat wil zeggen, het verlagen van alle verzekerde aanspraken inclusief lopende uitkeringen. Dus alle verzekerde kapitalen, ingegane en toekomstige pensioenen worden zodanig verlaagd dat er weer genoeg beleggingen zijn voor toekomstige uitkeringen.

Het is van belang dat polishouders die in de toekomst rekenen op een pensioen of een kapitaaluitkering zich realiseren dat iedere uitkering die nu ongekort (dus voor 100%) wordt gedaan ten koste gaat van toekomstige verplichtingen tot uitkering. Met andere woorden: als er nu een tekort is van bij voorbeeld tien procent en er wordt nu niet gekort op uitkeringen en aanspraken, dan loopt het tekort verder op en moet in de toekomst nog zwaarder dan tien procent gekort wordt. Je kunt ook stellen dat uitkeringen nu ten koste zullen gaan van uitkeringen in de toekomst.

Wat zijn de gevolgen van een mislukte of onvolledige inning voor huidige en toekomstige pensioendeelnemers van ENNIA? Welke groepen polishouders lopen het meeste risico?

Maar wat wordt de situatie als de 675 miljoen gulden niet kan worden geïncasseerd en een vermogenstekort zal blijven bestaan? Consequentie hiervan is dan dat er onvoldoende geld beschikbaar is om eerder gedane beloften richting de polishouders volledig in te willigen, waardoor (tijdelijk) korten op aanspraken onvermijdelijk is. [5] We weten nu niet of en zo ja in welke mate de incassoprocedures succesvol blijken te zijn. De directie, lees de Centrale Bank, kan kiezen uit een tweetal opties:

 1. Men gaat voor zekerheid en besluit nu al de aanspraken en lopende uitkeringen te korten;
 2. CBCS gaat ervan uit dat de incasso voldoende gaat opleveren en besluit nu niet te korten.

Een besluit nu te korten tot een orde van grootte van veertig procent – mits de 2016 cijfers nog actueel zijn – zal tot veel onrust leiden en vergt moed. Het is wel de meest voorzichtige handelwijze: uitgaan van het meest ongunstige scenario en als het meevalt kan de korting deels of geheel teruggedraaid worden.

Als men de beslissing tot korten uitstelt, kan dit betekenen dat bij geen dan wel onvolledige inning van de schadevergoedingen aanspraken van toekomstige gepensioneerden extra gekort moeten worden. Past men de korting per direct wel toe en lukt de incassoprocedure deels of volledig, dan kan de toegepaste korting deels of volledig ongedaan worden gemaakt (met terugwerkende kracht indien mogelijk) en ontstaat er vanaf dat moment weer een financieel gezonde situatie. Het uitstellen van korten impliceert dat de risico’s van de incassoprocedure volledig bij de toekomstige gepensioneerden komen te liggen. Latere generaties moeten in dat geval meer inleveren dan de huidige generatie van pensioentrekkenden.

Conclusie en vervolgstappen

CBCS heeft in het belang van de polishouders de juiste beslissing genomen om zich te ontfermen over ENNIA. Ook de beslissing om een rechtszaak tegen de aandeelhouder vanwege onterecht aan de verzekeraar onttrokken gelden aan te spannen getuigt van goed en moedig beleid. Maar de uiteindelijke uitkomst van het vonnis in termen van inning van additioneel eigen vermogen is onmogelijk te voorspellen. Uit het oogpunt van transparantie richting de polishouder denken wij daarom dat verschillende scenario’s moeten worden meegenomen, ook scenario’s waarbij de inning van de schadevergoedingen niet blijkt te lukken.

Wij beseffen dat het korten van uitkeringen een lastige beslissing is: gepensioneerden hebben vaak -naast AOV- enkel hun pensioen als bron van inkomen en worden daardoor hard getroffen als dit verlaagd wordt. Wij menen echter dat een centraal element binnen pensioen het concept solidariteit is: risico’s worden tussen verschillende groepen en generaties gedeeld om te voorkomen dat een groep of generatie geluk heeft en de andere pech. Om te voorkomen dat de generatie van toekomstige gepensioneerden pech heeft, zal nu een nieuwe inschatting moeten worden gemaakt wat de succeskans is van het executeren van het vonnis.

Het door ons berekende vermogenstekort is dermate hoog dat uitstel onverantwoord kan zijn naar toekomstige uitkeringsgerechtigden. ENNIA kan na de aanpassing van aanspraken weer met een schone lei beginnen, wat goed is voor het aanbod van verzekeringsproducten, keuze geeft aan de consument, en het vertrouwen in de Curaçaose financiële sector versterkt.


Servaas Houben werkt als senior manager in de verzekeringssector. Hij studeerde econometrie in Nederland en werkte daar de eerste vier jaar van zijn carrière. Daarna werkte hij in Dublin, Londen en Curaçao. Naast actuarieel heeft Servaas de kwalificaties CFA en FRM afgerond. Hij schrijft regelmatig voor zijn blog, CFA-samenvatting en actuariële tijdschriften en is lid van de Nederlandse Actuariële Maatschappij Enterprise Risk Management en LIfe verzekeringscommissies. 

Dr. Ronald Ketellapper studeerde econometrie in Groningen en begon zijn carrière als wetenschapper. Na zijn promotie in 1982 volgde een loopbaan in de pensioen- en verzekeringssector. Als laatste als directielid bij Guardian Group Fatum in Curaçao waar hij tot maart 2019 verantwoordelijk was voor leven-, pensioen- en ziektekostenverzekeringen. Hij is nu bestuurder van de Onderlinge van 1719, oudste onafhankelijke verzekeraar in Nederland.


[1] De scope van het artikel is beperkt tot de situatie voor ENNIA Curaçao & Sint Maarten. ENNIA Aruba is een aparte entiteit en heeft reeds het jaarverslag 2020 gepubliceerd: Financial Highlights – ENNIA

[2]  Verdere achtergrondinformatie over de specifieke problemen van Ennia is onder meer te vinden in:

[3] Dat Ansary zich niet neerlegt bij gerechtelijke vonnissen blijkt onder meer uit diens ingezonden reactie in het AD van 19 maart 2022.

[4] Ook als de verzekeraar overgenomen wordt, zal de nieuwe eigenaar een dergelijke ingreep toe moeten passen. Niemand is bereid de voorzieningen aan te vullen.

[5] Het is theoretisch uiteraard denkbaar dat het tekort door de overheid dus de belastingbetaler wordt aangezuiverd, al dan niet gefinancierd door Nederland. Wij gaan er hiervan uit dat deze optie niet aan de orde is.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

De vergoedingen van Ennia commissarissen pagina 30 van vonnis CUR201903842,CUR201903843, CUR201903842, CUR201903796, CUR201903844 en CUR201903846
De excessieve vergoedingen van Ennia commissarissen volgens het vonnis CUR201903842

 

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

49 reacties

 1. Beste @Servaas Houben:
  De vraag is hoe nu verder. Klopt.
  Hoe nu verder lijkt te betekenen: Alles verhalen op de klant?
  Dat is te makkelijk!
  Verder gaan: Stevige good governance code invoeren en daarna handhaven!!
  Jaarrekeningen op tijd indienen. Het is toch ongelooflijk dat een Ennia haar jaarrekeningen niet op tijd af heeft. Nu is blijkbaar niemand verantwoordelijk. Maar er zijn wel miljoenenbonussen uitgedeeld. Als alles nou lekker liep, dan neem je die miljoenen bonussen op de koop toe. Maar het loopt helemaal niet lekker.
  Lang verhaal kort: Zolang de verantwoordelijken wegkomen met verzekerden lichten, heeft verder gaan geen zin. Zoland de hoofdoorzaak (samenspanning, oplichting, nepotisme) niet aangepakt wordt., zal de geschiedenis zich herhalen! We hebben UTS, Giro, PSB, ALM, Inselair, SEHOS, SSC, veel ministeries, en de ISLA gehad, die leeggeroofd en gemismanaged zijn.
  Er verandert niets!

 2. “En overtreding van die beginselen is reden om over te gaan tot persoonlijke aansprakelijkheid van de individuen bestuurders.”

  eens!

 3. Een ondernemer, zonder rechtspersoon, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de schulden van de onderneming.
  Bij een rechtspersoon is de aansprakelijkheid, in de regel, beperkt tot de inleg.
  Persoonlijk vind ik het te zot voor woorden dat bestuurders van de rechtspersoon vaak ongehoorde beloningen binnen harken en alleen aansprakelijk zijn als er sprake is van “bewezen” nalatigheid en of opzettelijk benadelen en dan zijn ze nog niet aansprakelijk voor het bedrag dat door hun doen of laten “verdwenen” is.
  Dit staat niet in verhouding tot hun beloning.
  Je bent zonder meer bekend met de uitdrukking: “if you pay penuts, you get monkey’s”
  Maar if you pay silver and gold you atract magpies. En die zijn nog erger.

 4. @servaas:
  Twee dingen:
  Ik ben van niet onderlegde mening dat Ansary over is gegaan tot aankoop van enia. Juist vanwege het beleid en controle om op die manier er een hoog rendement uit te halen.
  Als dit niet gebeurt was was het verhogen van de premies en het verlagen van de uitkeringen. (Nog niet) aan de orde.
  Zoals de vlag er voor hangt zijn beide opties noodzakelijk om te voorkomen dat de pensioenen helemaal verdampen.
  Het vertrouwen in financiële instellingen op Curaçao komt, als het mogelijk is, op gelijk niveau met het vertrouwen in de politiek.
  Zijn er mogelijkheden om het vertrouwen beter te maken:
  Ja. Het dwingend maken van beginselen van behoorlijk bestuur.
  En overtreding van die beginselen is reden om over te gaan tot persoonlijke aansprakelijkheid van de individuen bestuurders.
  Het is te zot voor woorden dat bestuurders wel mega beloningen op mogen strijken zonder dat ze verantwoordelijk gehouden worden.
  Zie oorzaak en oplossing.

 5. “Waar ik op aanstuur is de rootcause van dit Ennia debacle, naast de symptoombestrijding (op tijd indienen rapportages, actualiseren, Slecht toezicht etc) waar u lichtelijk aan doet.”
  @KK: het onderwerp van het artikel is korten bij een negatief vermogen. In het artikel spreken wij ons niet uit hoe belangrijk of onbelangrijk integriteit is.

  @KK&Dislect: ik ben het overigens eens met jullie dat integer bestuur op Curacao een issue is. De vraag is dan alleen “hoe verder”? Daar hoort een sector specifieke analyse bij. Als ik jullie reacties lees op Coho, ENNIA, curacao huis etc is het issue altijd integriteit zodat het een container begrip wordt. Wat denken jullie dat er specifiek moet veranderen binnen het toezicht op financiele instellingen op Curacao?

 6. Dank voor je reactie @KK, maar het onderwerp van het artikel gaat over korten van uitkeringen bij een tekort, niet over integriteit. Zou u op het onderwerp een reactie kunnen geven? Tot nu toe is alleen Peter degene die inhoudelijk heeft gereageerd en O Jee

 7. Is integriteit af dwingbaar?
  Ja als je zelf een stapje opzij doet bij de ondertekening van een F&F contract gebeurt dat nog steeds onder jou verantwoording als bestuurder en dus ben je er nog steeds voor verantwoordelijk, ook al staat je naam er niet onder.
  Die bestuurlijke verantwoording moet gelijk gesteld worden aan persoonlijke verantwoording. En dan kunnen de kosten die deze overeenkomsten, inclusief de kosten van totstandkoming en ontbinding verhaalt worden op de bestuurder.
  (Te) simpel?

 8. Om even door te borduren op @Dislect relaas:
  Het contract dat ex-Minister Kenneth Gijsbertha “ritselde”voor zijn dochter Vanessa Gijsbertha, was juridisch helemaal dichtgelikt.

  Meneer Gijsbertha, realiserende dat er reeds een behoorlijke “zweem” van corruptie om hem heen hing, liet “partner in crime” Stephen Martina ondertekenen.
  (Ze denken zeker dat we “stupid”zijn of zo!)

  Gijsbertha draaide zich even om tijdens het tekenen, net zo als Suzy Camelia-Römer even een stapje achteruit maakte bij het ondertekenen van het zoveelste nepotische afrömer F&F contract.

  En zo zijn er nog legio te noemen. Deze mensen kennen de letter van de wet zeer goed, en volgen deze ook. En als ze de wet niet zo goed kennen, zetten ze een hele dure consyultant in die het allemaal eventje suitzoekt. Uitzoekt hoe ze zo gewiekst mogelijk de staat, jou en mij dus, kunnen lichten.

  En je ze laten jou en mij ook nog betalen voor die dure consultant!

  Wat ze wederom niet doen is handelen naar de “geest” van diezelfde wet, die ze O zo graag naar hun voordeel inzetten.

  En de geest van de wet komt in een notendop hierop neer:
  Gij zult niet stelen en liegen!

  We hebben wel degelijk gestudeerde ministers/CEO’s, we hebben ook Ministers /CEO’s met expertise. Maar hebben we ook ministers en CEO’s die integer zijn?

 9. Als een persoon, met een twijfelachtige track record, wordt aangesteld bij een bedrijf is de aansteller niet integer.
  En dit geldt zeker voor directies en toezichthouders.
  In een kleine economie is het stapelen van functies bij verschillende bedrijven ongewenst.
  Ik denk dat dit dingen zijn die bij wet geregeld kunnen worden.
  Maar dat is vloeken in de kerk.
  De macht ligt bij de staten. Maar die zijn liever stil tot ze zelf minister worden.
  Dus ligt de macht bij de regering maar die zijn bezig met kapitaal vergaring (en missen vaak de geestelijke vermogens om de macht te gebruiken)
  De macht ligt dus bij de adviseurs en sponsors van de politiek en laten die nu dezelfde zijn die de scepter zwaaien bij bedrijven en overheidsinstellingen (NV’s)
  En die hebben geen belang bij regels voor behoorlijk bestuur.

 10. @ servaas,
  Zoals mede reageerden knoek- koe concludeert:
  “Kennis, opleiding en ervarings is zeer belangrijk! Maar zonder integriteit is het niets waard.”
  En maken niet integere mensen misbruik van de achterhaalde regelgeving en falend toezicht.
  Combineer dit eens met een gebrek aan visie (omdat daar geen noodzaak toe is vanwege het gebrek aan concurrentie) en je krijgt een Ad hoc beleid.
  Er is geen probleem tot dat het probleem acuut wordt en de nood oplossingen, vaak ondoordacht en zonder rekening te houden met gevolgen maakt dit probleem minder acuut en is het dus geen probleem meer.
  Zo worden het gros van de overheidsentiteiten NV’S en monopolisten geleid.
  Het is niet alleen bij enia.
  Bestuurders nemen geen verantwoording en bestuuren dus niet.
  Bestuurders worden ook niet tot verantwoording geroepen door de toezicht houders. Pas als het extreem wordt komt de rechter er bij kijken.
  En dan moet opzet bewezen worden wat vaak moeilijk is.
  Er zou dus een regeling moeten komen die verantwoordelijkheid van de bestuurders af dwingt. En dat ze dus aansprakelijk zijn voor hun entiteit, dus ook als opzet niet bewezen kan worden.
  Integriteit is weldegelijk eisbaar!
  Behalve hier natuurlijk, dat is niet onze cultuur.

 11. Beste meneer Houben!
  Zoals verzocht een reactie.
  Wilt u wel alvast het consultantshonorarium overboeken?
  De orde van grootte van het honorarium die Papa Minister aan dochter Vanessa Gijsbertha “gunde” will suffice! LOL
  Curacao loopt naast het onderhouden van infrastructuur idd een milennium achter op allerlei regelgeving updates!
  Dat geeft je te denken. Is het onkunde, onwil of een diepgewortelde taaie niet uit te roeien gewoonte van niet plannen en altijd te laat zijn? Of een combinatie?
  Terug tot de kern.
  Waar ik op aanstuur is de rootcause van dit Ennia debacle, naast de symptoombestrijding (op tijd indienen rapportages, actualiseren, Slecht toezicht etc) waar u lichtelijk aan doet.
  De rootcause is heel simpel: Collusie, Samenspanning, omkoping! Daar kan geen functiescheiding of good corporate governance code tegen op. En hoe is dat mogelijk? Door in en in slappe, omkoopbare en geldgevoelige directeuren, Toezichthouders, RvC leden etc etc.

  Alles zie er qua vorm keurig afgetekend en gedocumenteerd uit. Laten we zeggen, alles lijkt legaal onderbouwd door stukken met de juiste krabbels erop. Maar in feite hebben geen van deze personen naar de “geest”van de goodgovernance code gehandeld. Ze hebben misschien wel naar de letter van de wet gehandeld, keurig zelfs! Maar hun intentie , motief was niet zuiver! Waarom ? Ze zijn simpelweg niet integer.
  Kennis, opleiding en ervarings is zeer belangrijk! Maar zonder integriteit is het niets waard.

 12. @KK:
  “Als er een sector is die door en door gereguleers is, om niet te zeggen overgereguleerd, dan is dat de sector institutionele beleggers wel.”
  regulering is 1 ding, het handhaven van de regels een ander. Wij hebben al geconstateerd mbt jaarverslagen dat curacao hier niet erg streng in is. Ook zien wij dat de regelgeving voor financiele instellingen op Curacao de laatste 30 jaar niet fundamenteel is geupdate (Solvency II, Basel II/III)

  “Daarom loopt de vergelijking Oekraïne en de oliebevoorrading van Europa ook volledig mank”
  mijn punt is dat “never let a good crisis to waste”. Wat is er concreet veranderd qua banken toezicht na girobank? Wat gaat er nu gebeuren qua verzekering toezicht na ENNIA? In Europa zie je juist dat na een crisis regelgeving geupdate wordt, waarom gebeurt dat niet op Curacao? Wat hebben wij geleerd van de Isla onderhandelings trajecten waar wij keer op keer geinteresseerde partijen hebben die niet concreet worden?

  “Hoe is het mogelijk dat een megagrootaandeelhouder-eigenaar met vele petten op dit gewiekste maar lucratieve “wisselkoers” spelletje heeft kunnen “beritselen” bij een instituut als de Ennia, dat aan zwaar toezicht onderhevig is, lokaal en internationaal, en aan allerlei nationale en internationale codes moet voldoen?”
  Welk internationaal toezicht? Wij hebben al geconstateerd dat er geen rating agencies, aandeelhouders markt etc actief is op curacao
  https://www.theactuary.com/features/2021/11/29/under-microscope-financial-regulation-small-states

  “Ik geloof oprecht dat u een hele aardige man bent voor uw familie en vrienden.”
  dank voor uw complimenten maar ipv feedback op de persoon ontvang ik liever inhoudelijke feedback van u op mijn stuk. Heeft u feedback op onze bevindingen?

 13. @O jee: de rentediscussie is wat subjectief in de antillen omdat er weinig markt data beschikbaar is. Je zou als toezichthouder wel pensioenfondsen en verzekeraars kunnen verplichten om verschillende rente niveaus (lage en hoge) op te nemen in hun jaarverslag zodat stakeholders inzicht krijgen in de rentegevoeligheid. APC zit relatief veel in vastgoed en het is de vraag of dat hun core business/kennis gebied is

 14. Beste meneer Houben.
  Ik geloof oprecht dat u een hele aardige man bent voor uw familie en vrienden.
  Maar we drijven af van de kern van het probleem, en daarom fluit ik u eventjes terug tot de kern van het probleem.

  Een grootaandeelhouder/directeur die wisselkoersspelletjes speelt met de Ennia en een “droomkapitaal’ swap voor elkaar krijgt waar de gemiddelde politicus jaloers op zou zijn, en die een hele zware wissel heeft getrokken op de solvabiliteit van de Ennia, daar gaat het om!!

  Als er een sector is die door en door gereguleers is, om niet te zeggen overgereguleerd, dan is dat de sector institutionele beleggers wel.

  Daarom loopt de vergelijking Oekraïne en de oliebevoorrading van Europa ook volledig mank. Een wispelturige door Geopolitieke intriges beladen oorlogssituatie versus een overgereguleerde verzekeringssector waar alles uitgekouwd en gestandaardiseerd is mbt investeringsregulaties, rapportage, verslaggeving etc..

  Dus fluit ik u beeldsprakelijk terug tot de orde en de kern van het insolventiedilemma, opdat we niet afdwalen en in allerlei -“ja maar dit, en vergeet niet dat” excuses!

  Hoe is het mogelijk dat een megagrootaandeelhouder-eigenaar met vele petten op dit gewiekste maar lucratieve “wisselkoers” spelletje heeft kunnen “beritselen” bij een instituut als de Ennia, dat aan zwaar toezicht onderhevig is, lokaal en internationaal, en aan allerlei nationale en internationale codes moet voldoen?

  Deze doorknede “wisselkoers” gril, waarbij harde liquide middelen tegen een discutabel stuk grond worden geswapped, had bij iedereen alle luide bellen moeten doen rinkelen.
  Bellen die ook af zijn gegaan, en bij Tromp tot diep in zijn hersencentrum hadden moeten door”Trompelen”, en bij iedereen met een beetje common sense.

  Dat is het hele eiereneten: een Grootaandeelhouder kon dit niet alleen voor elkaar krijgen zonder “medewerking”van alles en iedereen die als risicovangnet kan worden bestempeld.

 15. @servaas houben.

  Bij uw antwoorden bekruipt mij het gevoel alsof u de situatie op een ietwat academische, afstandelijke manier bekijkt. Alsof u niet jarenlang in dienst van ENNIA was. En dus deelgenoot was van het echec.

  U reageert nog steeds niet op mijn vraag over het rente% waarmee de toekomstige verplichtingen worden gewaardeerd. Mijn laatste info is dat dat % onrealistisch hoog is. ( geldt ook voor APC.) Ik weet niet of u destijds daar direct bij betrokken was of daartegen heeft geageerd.

  ps APC -en ook andere lokale instituties- worden mijn inziens mogelijk leeg getrokken door op verzoek van de overheid te investeren in zaken die niet passen bij hun metier en ook niet de noodzakelijke revenuen opleveren.

 16. Voor een relatief klein ei(land) zou het niet veel simpeler en effectiever zijn om de wet en regelgeving over te nemen/samen op te stellen met een ander land? Dat zou denk ik een heleboel schelen omdat de wereld waarin waarin wij leven continue veranderd, en deze veranderingen steeds sneller gaan?

  Ik snap de lokale redenatie wel, onafhankelijkheid, eigen beslissingen etc. Maar hierdoor blijf je wel achter de feiten aan lopen want je moet wetgeving instellen en actualiseren, deze controleren en vervolgens handhaven iets waar we nou niet bepaald hoog op scoren.

 17. @KK dank voor de uitgebreide reactie, hierbij alvast enkele feedback op uw punten:

  * dure les: klopt het is duur geweest maar vergeet niet dat de introductie van Solvency II ook pas gebeurde toen equitable life failliet ging, dus soms heb je een drama nodig om voortgang te boeken. Energie transitie Europa gebeurt nu pas nadat er een oorlog in de oekranie plaatsvindt. Er lijkt vooralsnog helaas weinig voortgang als het gaat om updaten regelgeving op curacao, dat vind ik een gemiste kans
  * jaarverslagen en deadlines: dit lijkt echt een kwestie te zijn van insteek van de toezicht houder. Aruba (CBA) hamert er ontzettend op dat jaarverslagen op tijd dienen te worden gepubliceerd, anders volgen er boetes. Die aanpak lijkt op Aruba te werken, daar zijn vrijwel alle jaarverslagen op tijd
  * risk based toezicht: zolang je vanuit de toezichthouder dit niet voorschrijft blijft een risk manager iets voor erbij (rubber stamp). De risk manager informeert de directie, maar als het daar bij blijft verandert er niets. Vanuit de toezichthouder zou je kunnen afdwingen dat er op basis van scenario analyse inzicht gegeven wordt in mogelijke gevolgen van tegenvallen economische scenarios
  * updaten regelgeving curacao: een bekend issue ook buiten de pensioen sector. Rob van den Bergh heeft er verschillende stukken over geschreven dat regelgeving vaak verouderd is, of niet is geupdate
  * rol CBCS: wellicht eerder een vraag aan CBCS dan aan mijzelf (ik werk niet bij CBCS en schrijf geen CBCS beleid)?! Het enige dat mij opvalt is dat CBCS druk bezig is met profilering (nieuw logo, beklimmen christoffelberg, etc) maar ligt daar wel de prio? Miguel goede heeft daar nog een interessante column over geschreven. Ik zou de CBCS prios anders leggen, maar nogmaals ik werk niet voor CBCS en ken de organisatie onvoldoende

 18. Dank voor de reactie!

  Zie mijn commentaar op uw stellingen hieronder.

  SH:”Oneens: het gaat erom welke lessons learned je kan krijgen van een giro bank of ENNIA”

  KK: Dat is wel een hele dure les. Een dure les die niet betaald wordt door degenen die ervan moeten leren. De bestuurders en toezichthouders. De les wordt betaald en gevoeld door de pensioengerechtigden. Misschien moet dat veranderen. Leg de pijn neer bij de veroorzakers van de pijn! Ik kan u beloven dat het dan heel gauw afgelopen is met het Russich roulette spelen met de centen van de spaarders.

  SH:Actief risk based toezicht is een optie,

  KK: Is Risk based toezicht niet allang een realiteit? Moet dit niet al altijd zo gaan?Heeft Ennia geen riskmanager, Risk based Auditing, Risk department, Compliance department,risk based IAD? Er zitten niet de eerste de besten bij de Ennia. Er zit hoogopgeleid personeel, met hoge salarissen. Waarom is dit Risk based managen dan nog niet gebeurd?

  SH:met bijvoorbeeld strenge deadlines voor het publiceren van jaarverslagen.
  KK: Deze deadlines bestaan al! Waarom worden ze niet nageleefd? Waarom kunnen jaarrekeningen niet op tijd opgesteld, en gecontroleerd worden? Hoe moeilijk kan het zijn, met hele dure CFO, CEO, etc?

  SH:Curacao heeft de laatste 20-30 zijn pensioen en verzekerings regelgeving niet significant geupdate omdat wij telkens met ad hoc issues bezig zijn.
  KK: Dat is idd triest. Ook bij de CBCS zitten niet de eerste de besten, en aan het salaris zal het niet liggen. Waarom is dit zo moeilijk?Wat heeft Curacao wel aangepast trouwens de laatste 30 jaar?

  SH:Juist met het schrijven van dit soort stukken proberen wij aan te geven dat er meer lange termijn beleid moet komen en actief toezicht.
  KK: Schrijven en het benoemen van pijnpunten is goed. En goed dat dit soort schrijfsels verschijnen. Zegt u dat er geen lange termijn beleid is bij de CBCS, en Ennia? Waarom worden er dan miljoenen salarissen betaald aan de directie van CBCS? iets gaat niet goed. Maar het klinkt wel plausibel wat u zegt, er is duidelijk geen coherent beleid.

 19. “Maar u laat zich niet over uit wat de consequentie is van het lokaal moeten beleggen”

  @O.jee

  terechte opmerking. Bij pensioen zijn 2 dingen erg belangrijk:
  1. lange termijn belegggen: hoe groter de tijdshorizon hoe meer risico je kan nemen en hoe meer je tegenvallers kan opvangen
  2. risico spreiding: niet al je eieren in hetzelfde mandje leggen

  dus op gebied 2 is de 60-40 regel niet in het belang van de pensioendeelnemers van Curacao. 60-40 lijkt vooral een politiek instrument om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen en verzekeraars lokaal beleggen (dit is zover ik weet nooit op basis van een studie onderbouwd). Helaas is er op Curacao geen actieve aandelenmarkt, worden er geen lokale staatsolibligaties uitgegeven, zodat financiele instelingen min of meer gedwongen worden in onroerend goed te beleggen. Onroerend goed is heel locatie en conjunctuur gevoelig (het kan vriezen en dooien). Ook zie je dat pensioenfondsen op Curacao banken aan het kopen zijn of samenwerken wat 2 totaal andere business modellen zijn.

  Qua risico spreiding lijkt de situatie op Curacao zorgelijk, ook omdat er vanuit de toezichthouder nog geen concrete stappen zijn gezet om risk based regulation in te voeren.

 20. @servaas houben

  “@ O jee: pensioenfondsen en verzekeraars op Curacao zijn vereist om tussen de 40%-60% lokaal te beleggen, wat een hoog concentratie risico tot gevolg heeft. In het geval van ENNIA zijn de beleggingen op mullet bay in een stuk grond, dat geen rente of dividend betaalt.”/

  Maar u laat zich niet over uit wat de consequentie is van het lokaal moeten beleggen. Is dat nog van deze -globaliserende-tijd? Zijn de pensioenfondsen /verzekeringsmij-en daardoor niet op weg naar nog lagere dekkingsgraden wegens geen of te lage rendementen? En wat is uw mening over het gebruikte rente% voor de vaststelling van de toekomstige verplichtingen. Het zou mij namelijk niet verbazen als de vooruitzichten voor de uitkeringen nog veel somberder zijn als door u geschetst. Ik hoor graag van u.

 21. NOS mes por……
  Ik denk het wel maar cruciaal is wie NOS zijn.
  De huidige nos, wiens bestaansrecht ligt in 30 mei en de kaste die toen ontstaan is duidelijk niet.
  Deze nos heeft heel goed voor zichzelf gezorgd en de condities gemanipuleerd om zo te zorgen dat zij nos blijven.
  Zij vertegenwoordigen NOS niet zij behartigen niet de belangen van NOS. Deze nos benadelen NOS.
  Deze nos houden NOS onwetend.
  En ik denk dat deze nos alleen aan hun eind kunnen komen als NOS ontwaakt.
  Deze NOS heeft geen kleur.
  Deze NOS heeft geen rancune over verleden.
  Deze NOS voelt zich niet achter gesteld, deze NOS is achtergesteld, bestolen en genegeerd.
  Niet door Nederland. Niet door een ander ras.
  Maar door nos.

 22. @ O jee: pensioenfondsen en verzekeraars op Curacao zijn vereist om tussen de 40%-60% lokaal te beleggen, wat een hoog concentratie risico tot gevolg heeft. In het geval van ENNIA zijn de beleggingen op mullet bay in een stuk grond, dat geen rente of dividend betaalt.

  @Knoek-koe
  “Heel interessant schrijfsel, oprecht.
  Maar komt een beetje als mosterd na de royale maaltijd van de RvB, RvC, Externe accountants, Minister, Aandeelhouders, en de paar miezerige kruimeltjes die overblijven voor de pensioenspaarder, daar heb je geen mosted meer voor nodig.”
  oneens: het gaat erom welke lessons learned je kan krijgen van een giro bank of ENNIA, zodat bv een APC niet hetzelfde gaat doen. Actief risk based toezicht is een optie, met bijvoorbeeld strenge deadlines voor het publiceren van jaarverslagen. Curacao heeft de laatste 20-30 zijn pensioen en verzekerings regelgeving niet significant geupdate omdat wij telkens met ad hoc issues bezig zijn. Juist met het schrijven van dit soort stukken proberen wij aan te geven dat er meer lange termijn beleid moet komen en actief toezicht

 23. Ennia en Girobank zijn beide instellingen die ook onder toezicht staan. Dat op zich schijnt weinig uit te maken als je ziet dat bepaalde mensen gewoon konden doorroven. Met medeweten of dankzij de passiviteit van de RvC. We kunnen dus vaststellen dat de toezichthouder en andere interne controls falen. Helaas zal er geen OM zijn die hier de mensen op zal aanpakken want ik denk dat zij op dezelfde borrels komen. We kunnen vast wel nog een toezichthoudend orgaan oprichten maar goed daar zullen dezelfde personen in gaan zitten die hier al de oorzaak van zijn. Of dit zou een orgaan moeten zijn met outsiders (lees mensen met geen enkele band met Curacao) maar dit zou weer onze autonomie aantasten.

 24. En dan zijn enia en girobank voorbeelden van private ondernemingen die falen en waar het falen afgewenteld wordt op klanten/burgers.
  Eigenlijk om dat er geen andere keuze meer is/was. Voor de oorzaak heb ik een wat afwijkende mening:
  Volgens mij is de oorzaak een gebrek aan toezicht en controle, daardoor zijn “bestuurders” in gelegenheid gekomen om zich aan de fondsen te vergrijpen.
  Als er een werkend toezicht en controle systeem was was het niet gebeurd.
  Gelegenheid maakt de dief. En onze dieven zijn, in de regel, niet slim genoeg om de gelegenheid te maken.
  Maar dit falend systeem beperkt zich niet tot private ondernemingen met maatschappelijk belang zoals girobank, enia en het havenbedrijf. De toestand bij de overheidsnv’s en de overheid zelf is mogelijk nog erger.
  Er is geen werkend toezicht en controle systeem.
  Als ik me beperk tot de belangrijkste het landsbestuur zouden die gecontroleerd moeten worden door de staten en het gebeurt niet. Het enige controle systeem wat er is is vooraf door de screening. Komt de bestuurder daar doorheen is hij klaar.
  Door een gebrek aan toezicht en controle ontbreekt dus de checks and ballances nodig voor behoorlijk bestuur.
  Zolang de inrichting van de democratie zo is gaat er geen werkende democratie komen.
  Zolang we geen werkende democratie hebben zullen we ook geen toezicht en controle krijgen bij de overheidsnv’s en entiteiten.
  Mentaliteit van mensen veranderen is misschien niet mogelijk, wel is het mogelijk om gedrag te reguleren.

 25. De enigen op wie gekort moet worden zijn alle verantwoordelijken die een positie van autoriteit hebben bekleed/bekleden bij de Ennia en nooit wat gedaan, gezegd, geroepen of aangevochten hebben ondanks de talloze rode vlaggetjes die al jaren wild aan het wapperen zijn.

  Idem voor de externe accountant, het dagelijks bestuur, de RvC, de actuarissen, de externe accountant, de IAD, en natuurlijk de CBCS en de minsiter van Financien! hadden jullie allemaal poep in je ogen, oren of in jullie hersens?

  Begin bij de boosdoeners, ipv het eeuwige afwentelen op de burger, i.c. pensioengerechtigden.
  Jullie lekker Russische roulette spelen bij de Ennia, want het is toch maar de pensioengerechtigde die afgeschoten wordt.

  Heel interessant schrijfsel, oprecht.
  Maar komt een beetje als mosterd na de royale maaltijd van de RvB, RvC, Externe accountants, Minister, Aandeelhouders, en de paar miezerige kruimeltjes die overblijven voor de pensioenspaarder, daar heb je geen mosted meer voor nodig.

 26. @servaas houben

  belangrijke gegevens zijn natuurlijk ook het rendement dat op de beleggingen van het pensioenfonds zijn behaald als ook het rente% waarmede de toekomstige verplichtingen zijn gewaardeerd. Misschien kunt u ook daarover uw licht laten schijnen en van commentaar voorzien. ( zijn er door het pensioenfonds bijvoorbeeld investeringen gedaan in opdracht van…sorry….op verzoek van de overheid en zo ja, hoe is de rentabiliteit daarvan?).

 27. dank dislect en Peter beide goede bijdrages. Inderdaad bij een dekkingsgraad van 90% zou je nog even kunnen afwachten tot het beleggings resultaat bijtrekt, je zou in je kosten kunnen snijden etc. Bij het huiidge tekort zonder een succesvolle claim van Ansary is het maar de vraag of dit voldoende is en of het je lukt om van 60% naar 100% te komen. @Peter: bij een penioenfonds kan je inderdaad de premie van de huidige werkenden verhogen maar bij een verzekeraar is dat lastiger omdat deze klanten of een vast tarief hebben of om de 5 jaar van verzekeraar kunnen wisselen.

  @dislect: eens dat je vooral in kleine samenlevingen behoefte is aan regels, en een toezicht houder die optreedt, omdat andere stakeholders (rating agencies, media, consumenten organisaties) vaak ontbreken. Zie ook het volgende stuk dat ik geschreven heb met Ronald Ketellapper:
  https://www.theactuary.com/features/2021/11/29/under-microscope-financial-regulation-small-states
  ook je omschrijving over Isla en wie daar rijk aan is geworden zegt een boel over hoe er met publieke middelen wordt omgegaan

 28. @OJO: ik zie dat u niet inhoudelijk op het stuk reageert: mag ik dan concluderen dat u het met de strekking van het stuk eens bent?

  Al sinds 2014 heb ik via publicaties op Curacao en daarbuiten mij uitgesproken over mijn zorgen over de lage rekenrente en langer leven en de implicaties die dit heeft op pensioenen. Verder heb ik ook verschillende artikelen gepubliceerd over de noodzaak van risk based regulations, zie oa mijn blog:
  https://actuaryabroad.wordpress.com/about/

  kan u aangeven wat uw eigen bijdrage is geweest om de pensioenen op Curacao veilig te stellen?

 29. @ Peter van den Berghe,
  En hoe wil je dat verkopen als je een verhoogde premie en een verlaagde uitkering voorstelt?
  Als je uitkomt op een rendement op inleg die uitgaat komen op inflatie niveau, of misschien zelfs lager?
  En dit is het lot van eigen alle instelling en entiteiten op het eiland er zijn onvoldoende regels en (betrouwbaar) toezicht waardoor fondsen geplunderd kunnen worden en de kosten op gebruiker/burger wordt afgewenteld tot dat die het niet meer kunnen dragen en dan wordt het door middel van leningen door geschoven naar de toekomst.
  En dan kan je stellen dat dit komt door de mentaliteit.
  Maar is hard rijden ook niet iets dat in de mentaliteit van mensen zit?
  Om dit te veranderen zijn er daarom geen regels en toezicht ingesteld?
  Zonder die regels en toezicht hadden er meer verkeersslachtoffers gevallen.
  Is het geen tijd dit te onderkennen en aan beter systeem te werken en zo een mentaliteitsverandering af te dwingen?
  Het is geen 5 voor 12 meer eerder 12 over 5.
  De pijn gaat komen. Maar laten we in vredesnaam zorgen dat de pijn niet voor niets is.

 30. @servaas,
  Kort door de bocht en ongenuanceerd;
  JA.
  Directies en toezichthouders zijn met elkaar verweven en ik verwacht dat ze ook de politieke partijen sponsoren (dit denk ik en kan ik niet bewijzen).
  En zo ontstaat er een kaste die bijna vrij spel heeft. In een kleine economie met een gebrek aan concurrentie is toezicht juist cruciaal.
  Het is niet dat er veel keuze is en in het geval van de monopolisten is die er helemaal niet.
  En de kosten komen altijd uit bij afnemers/burgers.
  Is isla vergelijkbaar?
  Ja ook die is gebruikt om persoonlijke (buitensporige) winst, beloning of compensatie uit te trekken zonder dat er, voldoende, geïnvesteerd is in modernisering.
  Het “bestuur” heeft elke dag gewerkt aan zoveel mogelijk onttrekken van geld uit de raffinaderij.
  Zo kan een kleuterleidster miljonair en groot grondbezitter worden.
  Zij die dit spel der oligarchen goed spelen worden rijk. En zijn weer het voorbeeld voor wannanabes die zich in de politiek melden en rustig wachten tot het hun beurt is.
  De bedrijven en instellingen hebben, voor hun geen maatschappelijk en zelfs geen economisch doel, ze zijn er om als vehikel te dienen voor persoonlijke verrijking.
  Innovatie, efficiency en effectiviteit zijn niet belangrijk en kosten, in eerste aanleg geld en moeite en waarvoor zou je. Het is niet dat de burgers of de afnemers een keuze hebben…

 31. Korten is altijd een pijnlijke zaak en men moet er niet te makkelijk toe besluiten. In dit geval is uitstel van de beslissing echter onverantwoord indien de stelling van de schrijvers klopt dat er slechts een dekkingsgraad van ca 60% is. Bij een dekkingsgraad van 90% kan men nog de verwachting hebben dat er niet alleen van tegenvallers sprake zal zijn. Voor die pensioenen die nog niet tot uitkering zijn gekomen dient men ook tot premieverhoging over te gaan om risico’s naar de toekomst te verkleinen. Met andere woorden de premie moet ruim voldoende zijn om risico’s uit het verleden die het hele vermogen van de maatschappij aantasten te beperken. Ineens een pensioenverlaging is echter bijna ondoenlijk. Men kan een staffel maken waardoor de korting hoger wordt bij hogere pensioenen en men kan ook besluiten om de stijgingen van de AOV te korten op de uitkering waardoor het totaal nominaal niet meer daalt. Een combinatie van deze mogelijkheden lijkt gepast.

 32. @dislect dank voor je zienswijze zo had ik het zelf nog niet gezien. Dus ennia is een geval zoals isla? De elite maakt een deal die voor hen voordelig is ten koste van de rest van het eiland?

 33. @ojo deze problemen van lagere rente en langer leven heb ik sinds 2014 via publicaties met het publiek op Curaçao en daarbuiten gedeeld:
  https://actuaryabroad.wordpress.com/
  Kan je aangeven wat jijzelf concreet gedaan hebt voor de rechten van pensioen deelnemers op Curaçao?

  Hierbij nog een recente bijdrage in the actuary magazine
  https://www.theactuary.com/features/2021/11/29/under-microscope-financial-regulation-small-states

  Ik zie dat jezelf niet inhoudelijk reageert dus mag ik dan concluderen dat je het eens bent met de conclusies in het artikel?

 34. Beste Servaas, hoelang ben je actuaris bij de Ennia geweest? Waarom heb je geen bekendheid gegeven aan deze problemen toen je daar werkte want die waren er al tijdens jou aanwezigdheid? Welke verantwoordelijkheid neem jij persoonlijk, behalve nu als mosterd na de maaltijd met weinig vernieuwende kritiek cq oplossingen te komen?
  Lange tijd dikke salaris en bonus genoten zonder naar buiten te treden wat velen anderen wel hebben geprobeerd en gedaan…..

 35. …”Ansary is het probleem niet hij heeft gewoon een manier gezien om parasieten (politici etc) in zijn voordeel te laten werken….

  @Dislect, en de rest zag het, keek er naar en streek bonussen, salarissen, en honoraria en smeergeld op.

 36. @TOC, het tekort (gestolen door RvC, RvB, Aandeelhouders, CBCS = 9 miljoen noodregeling) op de opgebouwdepensioenreserve/verplichting wordt over huidige pensioentrekkers en toekomstige pensioentrekkers uitgesmeerd.

 37. @ servaas,
  De toestand van enia is, naar mijn niet onderlegde mening, niet het gevolg van de acties van Ansary, maar het gevolg van de houding van de elite die alleen oog hebben voor het hier en nu en niet voor de gevolgen in de toekomst.
  Het zou mij niet verbazen dat het juist dit de reden geweest is dat Ansary enia “kocht”.
  Het enia debacle staat dan ook niet op zichzelf maar parallellen kunnen getrokken worden naar de girobank, overheidsnv’s en zelfs naar de economie van het eiland zelf.
  Het gaat allemaal om nu, nu is het onze beurt en de toekomst?
  Waar maak je je druk over als je een verleden hebt heb je ook een toekomst.
  De kosten worden altijd afgewenteld op de bevolking en dat gaat totdat de bevolking ze niet meer kan dragen en dan worden ze doorgeschoven naar de toekomst door middel van leningen.
  Ansary heeft dit gezien en er gebruik van gemaakt. Ansary is het probleem niet hij heeft gewoon een manier gezien om parasieten in zijn voordeel te laten werken.

 38. @dislect: klopt je analyse is helemaal correct. Daarom is het wel of niet korten een duivels dilemma. Geen fijne beslissing op de korte termijn maar de enige houdbare beslissing op lange termijn

 39. @servaas.
  Dat schreef ik ook, geloof ik.
  Om de uitkeringen op pijl te houden heb je of meer inleg of een hoger rendement op investering nodig:
  Meer inleg is, volgens mij niet reëel.
  Economische krimp en wantrouwen in de instelling zijn geen goede voorwaarden.
  Een hoger rendement op investering is ook niet echt reëel als die in het recente verleden misbruikt is voor eigen gewin van aandeelhouders en buitensporige “compensatie” voor de toezichthouders.
  En dat is dus de cash positie.
  Het verminderen van uitkeringen versterkt de cash positie van het bedrijf maar zal geen goed doen aan het vertrouwen, waardoor de vooruitzichten voor meer inleg nog negatiever worden.
  Maar ik ben geen econoom.

 40. @dislect: de verkoop van bdc geeft op de korte termijn cash en lucht maar doet niets aan het tekort lange termijn

 41. Terug naar Pensioen voor politici. Je moet dus een potje ergens hebben dat rendement geeft voor die maandelijkse uitkering. Gedurende de de tijd dat je nog leeft na je pensioenleeftijd.
  De pensioen maatschappijen zijn niet gek. die weten precies hoelang dat is.
  Maar voor onze politici die ook zo’n “volledig” pensioen krijgen na 4 jaar…. niksdoen neus eten en flapdrollen. Moet dus een miljoen of meer worden ingelegd om ze op de einddatum te voorzien van 15.000 naf.
  Daarom die idiote bedragen. En daarom vechten ze tot het einde om een plekje, het kost de belastingbetaler miljoenen. Per persoon.
  Dieven en Oplichters.

 42. Pensioen is een wassen neus.
  Nep.
  Hett principe was dat zo’n fonds je geld wat je inlegt, belegd in duurzame dingen met rendement.
  Nou dat was bankrente als eerste. En obligaties als 2e onroerend goed etc.
  En aandelen als laatste.
  Dus jij stopt je geld in een potje en ze beloven dat goed te beheren met winst.
  Nou eh.. die boys kwamen er achter dat ze hoeven niks te garanderen.
  En kunnen je geld stelen naar believen.
  Ze kunnen zeggen we maakten meer kosten dan winst en de beleggingen vielen tegen.
  En de kosten bepaalde ze zelf.
  Net als belasting, gelegaliseerde diefstal.
  Je had net zo goed een hypotheek kunnen nemen op een huis.
  En zeker in Nederland was je dan nu miljonair.
  Oplichters met steun van de vakbonden en overheid.

 43. Er moet gekorst worden omdat de kas is gestolen.
  Lees weggegeven.
  Net als als al die verkochte “overheids b.v.s” Omdat een groepje politici de tent oplicht keer op keer.
  Lees beroofd steelt. Waarom, om dat ze dat kunnen zonder gevolgen.
  Op Curacao kan je als politiek stelen wat je wilt. Er zijn geen gevolgen of vervolging.
  Pure diefstal en het volk slikt t.

 44. @dislect klopt: door de verkoop van BdC krijg je cash zodat je ENNIA uitkeringen in de nabije toekomst kan betalen. Er blijft echter een significant tekort als de claim tegen ansary niet volledig betaald gaat worden, zodat de verkoop van BdC alleen op korte termijn de problemen oplost

 45. Om dat er onvoldoende cash is en die cash positie kan verbeterend worden door verkoop van banko de carib of het terug betalen van de aandeelhouders.
  Op langer termijn is verkoop van de bank niet gunstig omdat de bank een winstgevend deel is, maar onvoldoende om de cash positie van enia op kort termijn te verbeteren.
  De enia pensioen houders moeten dus de kosten dragen van het wanbestuur van Ansary en de oligarchen; bestuur, commissarissen en de centrale bank.

 46. @TOC:

  neem een voorbeeld. Stel dat je 2 deelnemers hebt, die beiden een uitkering hebben van 50. Een gaat nu met pensioen en de ander pas over 20 jaar. Zonder rente of beleggings rendementen zou je als pensioen fonds of verzekeraar dus 100 (2 maal 50) aan beleggingen moeten hebben.

  Stel dat je geen 100 maar 60 aan beleggingen hebt. Als je nu de eerste deelnemer gewoon 50 uitkeert, dan is er maar 10 over voor de tweede deelnemer: de tweede deelnemer ontvangt veel minder pensioen (10) dan belooft (50). Dus als er een tekort is betekent het uitstellen van korten dat latere pensioen deelnemers veel minder uitkering krijgen.

  De oplossing is dus eerder korten: verminder beide uitkeringen van 50 naar 30 zodat iedereen hetzelfde bedrag ontvangt

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties