26 C
Willemstad
• woensdag 1 februari 2023

NOS | Bezoek Oranjes aan Aruba: warm ontvangst met cadeautjes

De koning, koningin Máxima en de prinses van Oranje zijn vandaag aangekomen op Aruba. Het was voor het drietal dag vier van de rondreis door het Caribisch...

AD | Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Na een dag rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het gezelschap komt maandagochtend lokale...

Democracy now! | Monday, January 30, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 30 januari 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Godett wil Cicely van der Dijs vrij krijgen door oproep aan de koning

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Anthony Godett spant zich in om Cicely van der Dijs vrij te krijgen. Hij doet een oproep aan koning Willem Alexander om gratie te...

PBC | Thierry Baudet spreekt vanavond op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Thierry Baudet is op Curaçao. Vanavond spreekt hij in de Papagayo Beach Club over de visie van de partij voor Caribisch Nederland, zo twittert...

PBC | Bonaire: Wie gekozen wil worden om daarna voor de Eerste Kamer te stemmen, moet zich vandaag geregistreerd hebben

Persbureau Curacao KRALENDIJK – Vandaag kunnen de namen van de mensen die zich kandidaat stellen voor de eilandraadsverkiezingen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden ingeleverd, zij vormen drie...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Sector online gaming nieuwe melkkoe

Wetsontwerpen: Reguleren online kansspelen plus meer inkomsten Land

De minister van Financiën streeft ernaar de eigen online gambling industrie het komende jaar verder te ontwikkelen

Willemstad – Enerzijds de noodzakelijke regulering en modernisering van de i-Gaming en anderzijds het genereren van meer verantwoorde liquiditeit voor de Landskas.

Dat is wat de minister van Financiën beoogt met de ontwerp-Landsverordening op de Kansspelen 2021 en de ontwerp-Landsverordening op de Kansspelbelasting 2021. Zo blijkt uit de wetsontwerpen in handen van het Antilliaans Dagblad, alsook de Memorie van Toelichting (MvT) hierop.

Uit de ‘verkenningen is gebleken’ dat de immer voortschrijdende technologische ontwikkelingen het noodzakelijk maken om beginselen van spelersbescherming (verslavingsproblematiek, bescherming van minderjarigen) een speerpunt van de regulering te laten zijn.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat de Curaçaose overheid op dit moment ‘op geen enkele wijze profiteert van de zeer omvangrijke industrie’ en is het om die reden door de minister van Financiën ‘wenselijk geacht’ om een belasting te introduceren over het bruto spelresultaat behaald door exploitanten van online kansspelen.

Sinds de introductie in 1993 van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen is het kansspelregime van Curaçao altijd een favoriet van online operators gebleven, meldt de MvT, mede vanwege het lucratieve belastingstelsel en de flexibele regels. Tegelijkertijd ziet het Land zich sinds maart 2020 in verband met de hevige coronacrisis geconfronteerd met enorme financiële tekorten.

,,Eén van de veelgehoorde klachten in relatie tot de online kansspelsector – ook wel i-Gamingindustrie genoemd – is geweest dat de Landskas ondanks een geografisch gunstige ligging en aansluiting bij andere markten maar weinig terugziet van de populariteit van het voormelde i-Gamingregime.”

Concreet komt het erop neer dat de i-Gaming haar bijdrage aan de Landskas zal moeten doen. Dat is ook de internationale standaard, stelt de minister. Bovendien zal het toezicht verder worden aangescherpt, zodat de regering zelf op directe wijze de ontwikkeling van de i-Gaming in het Land kan volgen en ook de stabiliteit van de belastinginkomsten kan bewaken.

,,Daar hoort uiteraard ook een gedegen en objectief vergunningenbeleid alsmede handhaving bij, welk initiatief om te moderniseren uit de eigen koker van Curaçao is gekomen.”

Een TFI-Rapportage (Toekomstige Financiële Informatie) wijst op een substantieel financieel belang voor Curaçao bij regulering. Uit het overzicht ‘Ontwikkeling financieel belang Curaçao i-Gamingsector’ blijkt dat gerekend wordt met een bruto-spelresultaat van 3,3 miljard gulden dit jaar; bijna 4,2 miljard volgend jaar; 5,3 miljard in 2023; en 6,7 miljard in 2024.

De minister van Financiën heeft geconcludeerd dat de bedoelde regulering en modernisering voor Curaçao ‘van groot politiek belang is’. In de MvT wordt een beschrijving gegeven van ‘gemiste inkomsten’ – conservatief geraamd op 215,8 miljoen in 2024 – bij vertraagde invoering, dan wel het afzien van die invoering.

Voorts heeft de bewindsman van Financiën bepaald dat de uitvoering van toezicht en de handhaving ‘een taak van openbare orde betreft’. ,,Dat maakt het een overheidstaak. Toezicht uitgeoefend door een ander dan de overheid wordt binnen de internationale setting van de i-Gamingindustrie door andere overheden niet serieus genomen en de reputatie van Curaçao lijdt hieronder.”

De nieuwe wetten zullen de Landsverordening buitengaatse hazardspelen vervangen. Het belangrijkste verschil is dat Curaçao onder het nieuwe wettelijk regime zélf alle vergunningen voor i-Gaming zal afgeven en dat er geen (legale) mogelijkheid meer bestaat voor sub-licensing door vergunninghouders; de thans vijf actieve zogeheten masterlicentiehouders.

Ook zullen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de privaatrechtelijke stichting Gaming Control Board (GCB) op dit gebied overgenomen worden door de voorgestelde Curaçao Gaming Authority (CGA), een krachtens publiekrecht ingesteld zelfstandig bestuursorgaan.

Het moderniseringspakket voorziet verder in de invoering van 3,5 procent voldoeningsbelasting, per maand te heffen over het bruto spelresultaat van exploitanten van kansspelen, met een minimum van 7.500 gulden en een maximumbedrag van 95.000 per maand.

Sector: 3,5 Procent is te hoog

De belangenverenging Ciga (Curaçao Internet Gaming Association) heeft opgemerkt dat een tarief van 3,5 procent kansspelbelasting, te heffen over het bruto-spelresultaat, ‘te hoog is’ en het goedkoper zou zijn om een vergunning in Malta aan te vragen.

,,Dit standpunt kan niet worden gevolgd”, aldus de Memorie van Toelichting (MvT), waarover het Antilliaans Dagblad na een lange zoektocht beschikt. Anders dan bij het stelsel in Malta, is hier gekozen voor een ‘one size fits all’-vergunning, waarbij er geen meerkosten, leges en aan de vergunning verbonden compliance fees zijn.

,,Daarnaast is het opgenomen maximumtarief lager dan het maximum van het in Malta gehanteerde stelsel”, aldus de uitleg namens de minister van Financiën. Opgemerkt wordt voorts dat het voorgestelde kansspelbelastingtarief in Nederland ‘bijna het tienvoudige is van het in Curaçao voorgestelde tarief’. ,,Er is hier gekozen voor een mix van eenvoud enerzijds en een redelijke bijdrage anderzijds.”

In de uitvoeringsfase voor de nieuwe wetten is de i-Gamingbranche volgens de regering ‘wederom geraadpleegd’. Over de regulering hebben lokale kansspelaanbieders alsmede dienstverleners bij monde van een notitie van de Ciga, dagtekening 16 december 2020, hun inbreng uitgebracht.

,,De ontworpen regulering is gebaseerd op beproefde methoden gehanteerd door onder meer de Malta Gaming Authority”, legt het wetsontwerp uit. Een belangrijk deel van de regulering wordt aan de participatie van marktpartijen overgelaten, waarbij zoveel als mogelijk bij bestaande werkmethoden is aangesloten.

,,Aan ondernemers in de industrie wordt in beginsel een basis van vertrouwen toegekend, mits vooraf aan een aantal stringente eisen is voldaan.”

De minister van Financiën streeft ernaar de eigen i-Gamingindustrie het komende jaar verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van een i-Gamingmarkt, zoals in Malta begin jaren 2010 gebeurde, is een goed voorbeeld van hoe succesvol dat kan zijn ‘mits de focus op het succes koersvast blijft’.

,,De uitdaging is daarbij wel om ervoor te zorgen dat de burgers van Curaçao daar in de eerste plaats zelf beter van worden en daarna – in die volgorde – buitenlandse ondernemingen. De minister acht de huidige verhoudingen nog niet in balans.”

De opgedane ervaringen door de bewindsman op de beurs in Londen (ICE Londen) leidden in sommige gevallen dan ook tot ‘gemengde gevoelens’.

,,Als men een buitenlands bedrijf ziet dat met behulp van onze landsvlag (de Curaçaose vlag) licenties probeert te verkopen, waarbij die bedragen soms oplopen tot boven de 200.000 gulden.”

De MvT hierover: De Curaçaose overheid, noch de Curaçaose economie is hierbij gebaat en dat is ‘niet acceptabel’; vanuit het perspectief van de Curaçaose burger is het ‘zelfs asociaal’.

,,De insteek is om zo snel als mogelijk tegen die oneigenlijke handelspraktijken te gaan handhaven. Dit komt de reputatie van Curaçao ten goede. Spoedige invoering van het stelsel is voor Curaçao om alle bovenvermelde redenen van groot belang. Het is evident dat aan de invoering van het stelsel een aanzienlijke bron van inkomsten is verbonden.”

De kosten van heffing en invordering door de Inspectie der Belastingen worden, uitgaande van de eenvoudige heffings- en invorderingsstructuur, geschat op ongeveer 0,3 procent van de uit de modernisering te verwachten additionele inkomsten uit kansspelbelasting.

Tezamen met de met handhaving en toezicht door de nieuw op te richten entiteit CGA (Curaçao Gaming Authority), alsmede met de accreditatie door SFZ (Sector Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën) gemoeide kosten van 1,2 procent, komen de totale Landskosten voor de uitvoering uit op 1,5 procent.

,,Dat maakt het ontwerp zeer ruim kostendekkend: de kosten staan – ten gunste – niet in verhouding tot de inkomsten,” aldus het ministerie. Op jaarbasis wordt uitgegaan van een groei van het aantal exploitanten met 10 procent, tegen een groei van het bruto-spelresultaat met 15 procent op jaarbasis met een geraamd inkomen van 86,8 miljoen gulden in 2021, oplopend tot 216,3 miljoen.

Het betreft hierbij ‘een conservatieve inschatting’, aldus de MvT, uitgaande van slechts een derde van de momenteel reeds in kaart gebrachte totaalpopulatie van aanbieders van online kansspelen.

Het wetsontwerp was nog een initiatief van de voorgaande minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN). Gezien de enorme liquiditeitsbehoefte (lees: het liquiditeitstekort) van Curaçao, is het de verwachting dat zijn opvolger, Javier Silvania (MFK), het traject – in al dan niet aangepaste vorm – voortzet.

Vijf vergunninghouders en 1.000 information providers

Op dit moment zijn ‘slechts vijf vergunninghouders’ actief op de internationale markt vanaf Curaçao, meldt de Memorie van Toelichting (MvT). Het betreft de zogeheten masterlicentiehouders. De inventarisatie van de exploitanten die per vergunninghouder actief zijn onder een Curaçaose vergunning was op het moment het wetsontwerp werd geschreven nog gaande.

,,Een eerste indicatie duidt op een totaal van ruim 1.000 ‘information providers’ voor alle vergunninghouders tezamen”, meldt de toelichting op de wettekst.

Op grond van eerder publicaties is bekend dat de volgende vijf mastlicentiehouders actief zijn:

  1. – C.I.L. Curaçao Interactive Licensing nv, met Raoul Behr als directeur;
  2. – Antillephone nv, met directeur Robert Vermeulen;
  3. – Gaming Services Provider nv, met Dutch Antilles Management nv als bestuurder;
  4. – Cyberluck Curaçao nv, met Angelique Snel-Guttenberg en Hans Minnaar als directeuren;
  5. – The Elite Surf Club nv, met onder andere eMoore nv als bestuurder.

Volgens de Kamer van Koophandel wordt het huidige bestuur van de in juni 2002 opgerichte Ciga (Curaçao Internet Gaming Association) gevormd door drie personen, allen vrouwen: Véronique Sophie Dos Reis, Elaine Alsén-Behr en Angelique Snel-Guttenberg. Deze krant beschikt over informatie waaruit zou blijken dat er binnen Ciga sinds enige tijd onenigheid zou bestaan en dat het bestuur niet namens de sector leden zou (kunnen) spreken.

De taak en het doel van Ciga zijn: het verschaffen van een forum voor belanghebbenden ter behandeling van discussiepunten en bevordering van gemeenschappelijke belangen in de globale interactieve gokindustrie van haar leden op Curaçao. En ook het vestigen van billijke en verantwoorde handelsrichtlijnen en procedures welke het vertrouwen van de consument in interactieve gokproducten en diensten versterken.

Het Handelsregister vermeldt verder: ,,Het dienen als verdediger en als plaats voor uitwisseling van informatie ten behoeve van de Curaçao Gaming Commission, bij het overleg omtrent toekomstige wetgeving aangaande het buitengaatse gokbedrijf en de gevolgen daar van voor haar leden hier op Curaçao, teneinde op internationaal niveau concurrerend te zijn in deze globale bedrijfstak.”

Bron: Antilliaans Dagblad

KKC naschrift

De COHO tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 is: “Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.” Daadwerkelijke uitvoering van belasten en regulering is over de verkiezingen van maart 2021 heen getrokken, maar kan met terugwerkende kracht worden ingevorderd onder toezicht van COHO op basis van het tijdspad van haar uitvoeringsagenda. Lees de volledige Tweede Kamer en landspakketten tekst hier. De 7 offshore online gaming vergunninghouders zijn:

1. Antillephone N.V. (kvk 67438)
2. Cyberluck/Curacao Egaming – Intertrust (kvk 72819)
3. TISS N.V. – United Trust (kvk 68008)
4. Curaçao Interactive Gaming Licensing – TMF trust (kvk 87909)
5. Curaçao Interactive Licensing N.V. (CIL) – HBM (kvk 86369)
6. The Elite Turf Club – Trustmoore/eMoore (kvk 86733)
7. Gaming Services Provider – Dutch Antilles Management (kvk 77207)

Deze 7 masterlicentiehouders met de trust en online gaming branchevereningingen CIGA en CIFA/IFG lobbyen deze voor eigen invloed op komende nieuwe wetgeving, beleid, tijdspad en uitvoeringsagenda.

De COHO tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020
De COHO tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020

Artikel delen

2 reacties

  1. Good one, Eric! LOL. Wat doen toch al die brochures over Panama en Cayman’s op de buro’s van de online gaming Bobo’s?

  2. Het was op TV te zien hoe Gilbert Sparen van Direct deze man met open armen ontvangt toen hij van de Gouverneur kwam. Het blijft mij een raadsel waarom iemand als Gilbert Sparen bij de radio is gaan werken, om de bevolking zand in de ogen te strooien?

    Blijkbaar laten Curaçaose verslaggevers de kritische vragen aan de Nederlandse collega’s over, op die manier kunnen ze van twee walletjes blijven eten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -