26 C
Willemstad
• vrijdag 30 september 2022

Extra | Journaal 29 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Ex-politieman Mariano vrijgesproken voor drugsroof van 600 kilo

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Voormalig politieambtenaar Mariens Mariano is vrijgesproken voor zijn hoofdrol in Rio Canario-drugsroof. De zaak met de naam Inex 2.0 draait om 600 kilo cocaïne...

Josimar | 1xBet – more than a betting operator

By Andy Brown and Steve Menary Russian-owned betting company 1XBet has been declared bankrupt and owes millions. Yet it still operates, using porn stars to attract punters, and...
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, September 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Nu.cw | ‘Nederland moet terughoudend zijn in kritiek Caribisch asielbeleid’

De Nederlandse staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg bezoekt Curaçao en Aruba in verband met de opvang van asielzoekers en andere migranten. Dat meldt Caribisch Netwerk. Van...

Nu.cw | Vluchten gecanceld wegens orkaan Ian

Luchthavens en vliegtuigmaatschappijen annuleren vluchten vanwege orkaan Ian. Onder andere luchthaven van Aruba en American Airlines annuleren vluchten naar Florida en de westelijke Caribische luchthavens. American Airlines...

RO | Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n...

AntilliaansDagblad | Curaçao heeft slavernijsyndroom

‘Vrijheidsrapport’ geschreven op cruciaal kruispunt

Willemstad – Uit de op curaçao gehouden discussies over het slavernijverleden, opgetekend in het rapport ‘Nos no ke nada mas sino nos libertat’ (we willen niets anders dan onze vrijheid), komt naar voren dat de Curaçaoënaar hier een syndroom aan heeft overgehouden.

Het gaat om een ‘verwarrende syndromatische situatie’ van én slachtoffer én overlever te zijn, van én liefde én haat koesteren jegens de Nederlandse staat die hem als kolonisator ‘zeer zeer vele jaren gedomineerd heeft gehouden in een politiek-psychologische situatie van onvrijheid, ongelijkheid, ondergeschiktheid en onafhankelijkheid’.

En deze situatie is er volgens coördinator van het project op Curaçao, Gilbert ‘Gibi’ Bacilio, nog steeds. Want, zo schrijft hij in de inleiding van het rapport, een belangrijke beweegreden om voor het ‘Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden’ dialogen te organiseren op Curaçao is ‘dat Curaçao nu weer op een cruciaal kruispunt staat van zijn hedendaagse geschiedenis’.

,,Een kruispunt gekenmerkt door zaken als: het zelfbeschikkingsrecht, de autonomie, het dekolonisatieproces, de herstelbetalingen, het emancipatieproces, de armoedebestrijding, de onderwijsvernieuwing en onze huidige relatie met Nederland en de regio”, zo schrijft hij in zijn onlangs aan het Adviescollege en de Nederlandse D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden rapport.

De Papiamentstalige versie stuurde hij onlangs naar de Staten. De Nederlandse versie is in handen van het Antilliaans Dagblad. Bacilio vervolgt:

,,Ik ben de mening toegedaan dat Curaçao gediend zal zijn en veel baat zal hebben bij het houden van dialogen over juist dit belangrijke en gevoelige thema, namelijk de doorwerking van de slavernij op de Yu di Kòrsou en op de Curaçaose samenleving en de concrete acties die wij moeten ondernemen om te komen tot waarheidsvinding, erkenning, verzoening, heling en herstel.”

Volgens de deelnemers aan de dialogen moet er een doorbraak komen zodat Curaçao perspectief heeft op het ontwikkelen van een samenleving die zichzelf beter kan helpen, die problemen beter kan oplossen en die beter kan beslissen wie Curaçao zal helpen en met wie er samengewerkt kan worden om vooruitgang te boeken in het proces van emanciperen.

,,Kortom, gericht op een zodanige modaliteit van leven en samenleven dat de Curaçaose mens zich vrij voelt, zich gelijk en gelijkwaardig voelt en dat ertoe leidt dat de Curaçaose mens samenwerkt en solidair leeft met zijn medemensen.”

De syndromatische doorwerking van het slavernijverleden moet doorbroken worden door acties van de Curaçaose mens, de Curaçaose Staat, de Nederlandse Staat en het Koninkrijk der Nederlanden, zo wordt aanbevolen. ,,Elk van deze actoren zal zelf in actie moeten treden maar vooral ook in relatie tot elkaar op basis van wederzijds respect en gelijkheid.”

De discussies zijn gevoerd met Dudley Lucia en Eugene Maduro als moderators en Peter Jordens en Nifa Ansano als rapporteurs. De samenstelling en redactie was in handen van Henri Vijber en Bacilio.

‘Stil aan Nederlandse kant’

In het rapport wordt na een historische uiteenzetting van gebeurtenissen het volgende vastgesteld:

,,Terwijl de civil society van Curaçao in de loop van vele jaren met cumulatief succes een consistente worsteling voerde voor de erkenning en voortzetting van de ware aard van de politiek-emancipatorische strijd van Tula en zijn medestrijders voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, en terwijl de Curaçaose overheid als gevolg van de inspirerende druk van de Curaçaose activisten en van de civil society formeel enkele emancipatorische besluiten genomen heeft die opgevat kunnen worden als ondersteuning van het langdurige ontworstelingsproces, bleef het echter stil van de kant van Nederland.”

Het bleef stil, zo vervolgt het rapport, totdat in Nederland de discussie losbarstte over racisme, Zwarte Piet, etnische profilering en de ‘Black lives matter’-beweging opkwam en ‘Nederland door de internationale gemeenschap aangesproken werd op het als racistisch bestempelde zwarte piet-fenomeen’, aldus de schrijvers.

,,Het bleef zelfs pijnlijk stil ook nadat de Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut formeel, als resultaat van het vonnis van de op 3 oktober 2019 gehouden volkstribunaal, een verzoek indiende bij de Rijksministerraad om Tula te rehabiliteren. Tot vandaag bleef het stil.”

Over het volkstribunaal wordt eerder uitgelegd dat dit tribunaal voor het paleis van de gouverneur werd gehouden, ter herdenking van de gruwelijke moord op Tula en 27 medestrijders. ,,Resultaat van dit volkstribunaal is een vonnis dat aangeeft dat het noodzakelijk en gerechtigd is om van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden te eisen dat zij de Nationale Held Tula rehabiliteert, c.q. in ere herstelt.”

Volgens de opstellers is dit verzoek doorgeschoven naar het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, waar dit rapport een onderdeel van is geworden. Maar dit alles neemt niet weg dat er actie moet worden ondernomen en het rapport eindigt dan ook met verschillende aanbevelingen waarvan de belangrijkste, maar als tweede genoemd is de ‘welgemeende excuses van Nederland’.

Deze excuses moeten onderdeel zijn van wat de eerste aanbeveling beschrijft, namelijk dat er een helingsproces op gang gebracht moet worden die bestaat uit drie factoren: de waarheidsvinding, de verzoening en de genoegdoening. Het gaat om een tweerichtingsproces zo wordt uitgelegd.

En als voorbeeld hoe dit kan gebeuren wordt aangegeven: ,,Nederland biedt excuses aan en Curaçao geeft vergiffenis. Of, Nederland geeft enerzijds een genoegdoening om emancipatorische ontwikkeling te bevorderen en Curaçao geeft anderzijds aan Nederland adviezen hoe Nederland om zou kunnen gaan met de doorwerking van het slavernijverleden in Nederland zelf, bijvoorbeeld in een slavernijcanon.”

Vier daden van goede wil worden aanbevolen: 1. Aanbieden van welgemeende excuses, 2. Het stellen van een daad van genoegdoening, 3. Het rehabiliteren van Tula en 4. Het serieus, oprecht en daadwerkelijk opstarten van het dekolonisatieproces conform het desbetreffende decreet, de normen en regels van de Verenigde Naties.

Ten aanzien van de excuses wordt uitgelegd: ,,Het officieel openhartig aanbieden van excuses zal meer moeten zijn dan het uitspreken van zeven letters die samen het woord ‘excuses’ vormen. Het aanbieden van excuses zal slechts zinvol zijn voor het helingsproces wanneer dit aanbod ervaren wordt als een welgemeende blijk van erkenning en spijt van het leed, de pijn, het onrecht, de achterstelling, de armoede die aangedaan is aan de Curaçaose mens. Erkennen dat deze daden de emancipatorische ontwikkeling van de Curaçaose mens ernstig belemmerd hebben. Gezien het belang van het kiezen van het juiste narratief wordt aanbevolen om een Koninkrijkscommissie in het leven te roepen, waarin in ieder geval ook vertegenwoordigers van Curaçao zitting hebben, met als taak, het aanbieden van welgemeende excuses goed en formeel voor te bereiden.”

Waar het gaat om genoegdoening is tijdens de dialogen naar voren gekomen dat het hier niet gaat om geld om het leed af te kopen, maar wel activiteiten, programma’s en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de emancipatie van de Curaçaose mens en de Curaçaose samenleving.

,,Deze activiteiten hebben uiteraard hun prijskaartjes die dan ook door Nederland betaald dienen te worden”, aldus het rapport. Ten aanzien van het dekolonisatieproces conform de regels van de Verenigde Naties wordt uitgelegd dat de uitspraken van koningin Wilhelmina in haar radiotoespraak van 7 december 1942 niet dekolonisatie tot doel hadden. Dat in het verlengde hiervan het Statuut alleen een interne regeling is tussen Nederland en de autonome eilanden.

Verder wordt verwezen naar het vonnis van 7 mei 2021 in de zaak Pro Soualiga Foundation tegen de Staat der Nederlanden waarin de rechter expliciet opmerkt dat niet alle verplichtingen van het Handvest van de Verenigde Naties door Nederland nageleefd worden om te kunnen spreken van zelfbesturende landen.

En ook de recente uitspraak van het Internationaal Olympisch Comité bevestigt dit: Curaçao wordt niet beschouwd als volledig gedekoloniseerd, soeverein en onafhankelijk land. Aanbevolen wordt verder om Museo Tula in Landhuis Kenepa te verheffen tot een Koninkrijksbreed gedragen en internationaal erkend cultureel-historisch immaterieel pareltje. En dat geldt ook voor het Museo Kas di Pal’i Maishi en Museo Kas di Vitó Valks.

,,De ‘Zona Kultural- Históriko, Ekonómiko i Edukativo’ van Bándabou is dan ook uitermate geschikt om het, met de driehoekspositie en interrelatie van bovenvermelde musea te transformeren tot een erkende permanente herinnering voor de Curaçaose gemeenschap door middel van verkrijging, conservering en interpretatie van het tot het Afro Culturele behorende erfgoed vanaf de tijd van slavernij tot heden”, aldus het rapport.

De volgende aanbeveling gaat over de erkenning van het Papiaments als basistaal van het Koninkrijk der Nederlanden en de opname hiervan in het Europees Manifest voor talen van minderheden of regionale talen. De opstellers van het rapport concluderen ook dat er een Koninkrijksinstituut moet komen voor het koloniaal- en slavernijverleden. Verder moet slavernij verankerd worden als deel van kolonialisme in het onderwijs.

Uitgaande van een gedeeld slavernijverleden van alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden, wordt aanbevolen om eenzijdige eurocentrische interpretaties te voorkomen. Er zou een Koninkrijkscurriculum ontwikkeld moeten worden. Er moet volgens de opstellers van het rapport ook gekeken worden naar het grondbeleid. Wie is eigenlijk eigendom van welke gronden? De overheid zou als vertegenwoordiger van het Curaçaose volk eigenaar moeten worden van meer terreinen.

Als achtste aanbeveling wordt genoemd de bescherming van het slavernijverleden door middel van het naleven van wetten en verdragen zoals de erfgoedverordening, de verordening ter bescherming van immaterieel erfgoed en het Europees verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed (in het rapport worden er acht genoemd). Verder moet niet-eurocentrisch onderzoek gestimuleerd worden. Daarbij wordt geconstateerd:

,,Lokaal bezien, lijkt het alsof er nog relatief weinig belangstelling is voor de eigen geschiedenis.”

Daarom wordt aanbevolen om deskundigen van Curaçaose origine op te dragen om de geschiedenis van Curaçao te schrijven vanuit de optiek van de slavernij. Verder wordt als tiende aanbeveling genoemd ‘het opzetten van een Modern Technologisch Data, Documentatie, Informatie Voorziening, met de benodigde capaciteitsopbouw’.

Hiervoor moet op Koninkrijksniveau een taskforce ingesteld worden die voor alle betrokken partijen een gemakkelijk toegankelijk centrum opzet en beheert. Belangrijk is dat deze taskforce als taak krijgt om te werken aan een voorstel voor de capaciteitsopbouw van alle betrokken partijen om bij te dragen en gebruik te maken van dit systeem.

Tot slot wordt aanbevolen om een motie op te stellen in de Tweede Kamer voor het uitroepen van het jaar 2023 als Koninkrijksherdenkingsjaar van het gezamenlijke slavernijverleden.

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 juli 2021

Artikel delen

16 reacties

 1. Voor die mensen die denken de geschiedenis van Limburg te kennen. Limburg werd pas in 1866 volledig Nederlands. Daarvoor was het een personele unie met de Nederlandse Koning als hertog van Limburg maar maakte het deel uit van de Duitse Bond.

 2. Ik hoor de vraag van mensen uit Limburg waarom zij moeten betalen voor het Nederlandse slavernij verleden. Limburg maakte al die tijd geen onderdeel uit van Nederland en werd pas in 1815 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.
  In 1814 werd de slavenhandel door Nederland al verboden.

  Gezien het feit dat Amsterdam zo welvarend werd kunnen de inwoners van Amsterdam een extra slavenbelasting betalen.

 3. De poging tot, ongebruikelijk, hoogdravend Nederlands doet het rapport geen goed. Al lezende kun je een glimlach niet onderdrukken.
  Ook staat het verslag vol van onbewezen stellingen.
  Wetenschappelijke onderbouwing zou de geloofwaardigheid goed doen. Nu is het een woordenbrij.
  Opmerkelijk is dat de “werkgroep” in haar verslag zelf vermeld dat er ook op het eiland weinig interesse is voor de beschreven problematiek. Waarvan akte.

 4. Waarom geen volkstribunaal houden naar onze politici?
  Laat elke politiek persoon van Curaçao naar dit tribunaal komen en laat ze opbiechten de misdaden die ze gepleegd hebben aan het volk en het land van Curaçao.

 5. ,,Deze activiteiten hebben uiteraard hun prijskaartjes die dan ook door Nederland betaald dienen te worden”,

  Hmm Nederland stuurt al steeds geld hierheen.. We kunnen ons beter afvragen wat er gebeurt met dat geld.

  En ook de recente uitspraak van het Internationaal Olympisch Comité bevestigt dit: Curaçao wordt niet beschouwd als volledig gedekoloniseerd, soeverein en onafhankelijk land.
  Dit is het verdraaien van woorden. Klopt dat OC alleen onafhankelijke landen nu wil hebben en dan is de keuze aan ons. Willen wij onderdeel blijven van het Koninkrijk of onafhankelijk worden? Nederland zal de onafhankelijk zeker niet aanvechten.

  Zoals altijd is het weer vingerwijzen naar Nederland en geen enkel woordje over ons zelf. Ook niet over wat er nu precies in Afrika is gebeurt.

 6. Vele nakomelingen van tot slaafgemaakten, wat zeer onmenselijk was, gedragennzich nu als dispotennen shon/bombas.
  In plaats van dode slavendrijvers en slavenhouders na ta jagen, kunnen we ons beter richten op die personen die vandaag de dag het eiland de afgrond in helpen met hun gegraai, oplichtibg en uitbuiting van de staatskas.

  Eens met @Fox: Gibi is aan het cherrypicken en haalt die zwarte bladzijdes
  er uit die zijn narratief dienen.

  Nederland zorgt vandaag de dag voor 10 duizenden zo niet 100 duizenden sociale bijstand/ sociale woning/ subsidie/studiefinancieringstrekkers!
  Nederland biedt 10 duizenden antillianen vervolgopleiding en vorming.

  Laten we de zaken wel in perspectief blijven bekijken!

  Libertat? We hebben de libertat om te kiezen of we in of out willen!
  Valse retoriek van de heer Bacilio, hij speelt te veel met emoties en te weinig met feiten!

  Onafhankelijkheid is vrijheid? Kijk naar Haiti, haitianen vluchten allemaal naar koloniale landen o.a. curaçao., nederland, frankrijk, usa, frans guana, canada, ..nooit naar Liberia! .

 7. @ericlapas

  Bob Marley had niet alleen een blanke manager. Hij had een witte vader.

  Wordt kotsmisselijk van die verhalen van Gibi Basilio. Hij is dagelijks bezig om de zwarte bevolking van Curaçao te vergiftigen, haatgevoelens te kweken en nog meer minderwaardigheidscomplexen aan te praten. Dit alles op basis van een verborgen agenda met onafhankelijkheid tot doel.

  Wie bedoelt hij eigenlijk met de Curaçaose mens? De bevolking van Curaçao bestaat niet alleen uit afstammelingen van tot slaafgemaakten (qua aantal weliswaar de grootste groep), maar het mooie is juist dat de bevolking heel divers is qua afkomst, cultuur etc.. Als je hem moet geloven (en vlak daarbij bepaalde politieke partijen niet uit), is er maar één bevolkingsgroep en één cultura. Dat is gevaarlijk en bezijdens de waarheid.

 8. Tja, @Gilbert wat die romeinen met mijn voorouders hebben geflikt daar heb ik nog steeds een trauma van. Lees Asterix en Obelix er maar op na. Ik vind daarom dat Italie mij en mijn hele familie heel wat geld schuldig is. En dan hebben we het nog niet eens over Napoleon en de Noormannen gehad. Ook dat laatste staat in de Asterix en Obelix dus is waar. Dus kom maar op Frankrijk en Engeland.

 9. Gibi Bacilio & Co.hebben misschien wel zo’n 80 jaar nodig om alle werkzaamheden die ik heb gelezen waar te maken.
  Ik snap er niets meer van. Gibi Bacilio & Co. hebben ook een beweging cq groep met de toepasselijke naam: Korsow na kaminda pa libertat.
  M.a.w. Curacao op weg naar vrijheid, dus onafhankelijk.
  Maar deze gasten spreken nooit over het houden van een referendum om te kijken wat het volk werkelijk wil.
  Een referendum met 2 opties: Totale onafhankelijk of net als Bonaire , een soort Gmeente.
  Maar nee, blijven mopperen en schelden op de Makamba’s is blijkbaar veel makkeleker dan het volk voor once and for all een keuze te laten maken.
  Volgend jaar staat Gibi Bacilio weer te jammeren over hoe slecht de slaven het hebben gehad. Mensen met weinig denkvermogen (helaas zijn het er veel) leiden intussen met de bijna ongeneeslekijke ziekte: Slaven Syndroom.

 10. Ik ben inderdaad wie IK ben. Mijn afkomst kan daar niets meer aan veranderen. Indien ik niet ” lekker in mijn vel zit” moet IK daar proberen verandering in te brengen. Het blijven hameren op mijn afkomst zal daar geen verandering in brengen.
  ps er zijn er ook die liever maar niet denken aan hun afkomst. Kinderen van NSB’ers, Stalin, Pol Pot en ga zo maar door.

 11. Voor vele jonge mensen wier voorouders lang geleden slaafgemaakten waren, is dat nauwelijks een thema. Het thema wordt echter er bij de bevolking keer op keer ingepeperd door personen die daar een persoonlijk belang bij hebben om hun daden die het daglicht niet kunnen verdragen te verdonkeremanen. Een veel belangrijker thema waar die jeugdigen last van hebben en wat hen bezighoudt, is de nog steeds bestaande en te verafschuwen discriminatie.
  Dat laatste houdt de jeugdigen, en vermoedelijk de meeste ouderen ook, veel meer bezig dan die slavernij.
  ( waarbij slavernij een niet uit te wissen pikzwarte bladzijde is in de overwegende westerse, maar niet alleen daar, maatschappij).

 12. Beg to differ. Heb mezelf nooit opzadeld met nog meer mentale bagage dan nodig en nuttig was. Dat mensen mij “Colorao” noemden in mijn jeugd, that fine too. Gewoon gericht mijn studies in VS en NL aangepakt, want ik zou nimmer een politieke numbnut als kruiwagen willen. Rather go hungry. In het kikkerlandje me altijd als gast gedragen en op het juiste moment mijn lombrishi aan de Roodeweg opgegraven. Vakantie om te kijken of Penha nog mooie guayabera’s heeft? Sure! Maar minderwaardigheidscomplexen kweken of laten aanpraten? No, thanks.
  Greetz from Makati.

 13. Door één of andere reden, heb ik Gilbert ‘Gibi’ Bacilio altijd als één van de vele Uncle Tom’s gezien die we hier hebben. Kan me nog op de middelbare school nog herinneren dat het stoer was om spreekbeurten over Tula en de slavernij te houden.

  Maar daar hield het toen voor de meesten van ons op want wij wisten niet wat wij verder mee moesten, de slavernij herdenken en dan wat? Net zoals de liedjes van Bob Marley de meesten van ons waren toen als tiener ook teleurgesteld toen we hoorden dat Bob Marley miljoenen had en een blanke manager.

  Later werd de verwarring voor ons jeugdigen nog groter want zwarten schreeuwden toen “Black Power” en “Black is beatifull” maar we zagen vrouwen en mannen die hun haar met hete ijzerkammen kamden om hun haar te ontkroezen en vrouwen die zalven gebruikten om hun huid lichter te maken.

  De verwarring hield niet op toen wij in de “Steel Pulse” en de dichter “Linton Kwesie Johnson” andere helden dan de hypocriete Bob Marley vonden. Die zongen en dichten dat de blanke de onderdrukker was en ons beroofd heeft van onze goud en onze rijkdommen maar in werkelijkheid zagen we dat de zwarte elite was die ons rijkdom aan de blanken hadden verkocht en ons onderdrukten.

 14. Misschien begint het gewoon met accepteren dat je afstamt van tot slaaf gemaakten. Colorisme blijft hoog tij vieren en veel mensen zijn vooral bezig geweest met habri kolo – via het nageslacht – en onderdanigheid en een minderwaardigheidscomplex naar witte / blanke mensen toe.
  Wees jezelf en ontwikkel je vooral in het heden. Je kunt veel verder komen dan je denkt. Het aanbidden van de lichte huidskleur en tegelijkertijd haten van de kolonisator, brengt je nergens.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -