31 C
Willemstad
• maandag 26 juli 2021 19:53

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Verzoek onderzoek onafhankelijk functioneren OM Aruba

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. M.M.E. Henriquez aan het woord.

Aan de Koninkrijksministerraad
Zijne Excellentie de Minister-president van Nederland, tevens Minister van Algemene Zaken en Voorzitter Koninkrijksministerraad, de heer M. Rutte
D.t.k.v. Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden
De heer Dr. R. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

- Advertentie -

Oranjestad, 21 Juni 2017

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and
Democratization
Savaneta 109-D
Aruba
Tel: 00-297-5847263
Cell: 00-297-5608935
Mail-adres: [email protected]

Betreft: 1. Verzoek om op basis van artikel 43 lid 2 van het Statuut een onafhankelijk onderzoek door het WODC te gelasten naar het functioneren van het Openbaar Ministerie van Aruba naar aanleiding van het feit dat er onder de overgrote meerderheid van de Arubaanse Bevolking groot wantrouwen bestaat over het gebrek aan transparantie; incompetentie; onafhankelijkheid; onpartijdigheid en integriteit bij het Openbaar Ministerie van Aruba met name in de strafzaak tegen ex-Minister van Sociale Zaken en Jeugd, de heer drs. Paul Croes en in andere zaken, waarbij Ministers en Parlementariers zijn betrokken, waardoor de morele autoriteit van het Justitiëel Apparaat in het geding komt.

Zijne Excellentie,

- Advertisement -

Op Aruba heerst de gedachte dat het Openbaar Ministerie van Aruba de Ministers van het Kabinet Mike Eman I + II met fluwelen handschoenen behandelt, wanneer er sprake is van een ernstig vermoeden van een strafbaar feit. Terwijl de burgers van Aruba voor kleine vergrijpen hard worden aangepakt; zonder pardon op het politie-bureau worden opgesloten om vervolgens te worden overgebracht naar het KIA, wordt de van zeer ernstige misdrijven verdachte ex-Minister van Sociale Zaken en Jeugd, de heer drs. Paul Croes toegestaan om heen te gaan.

Reeds vanaf 2010 werd het ondergetekende duidelijk dat het Openbaar Ministerie van Aruba weinig zin heeft om de politieke corruptie onder de politici van de regeringspartij AVP op Aruba aan te pakken. De politieke corruptie wordt op Aruba in de oppositionele media breed uitgemeten, maar het Openbaar Ministerie houdt zich Oostindisch doof; ergo het Openbaar Ministerie van Aruba blijft verre van de politieke corruptie, die de laatste acht jaren ernstige vormen heeft aangenomen, mede veroorzaakt door de inactiviteit van het Openbaar Ministerie van Aruba. Immers, wanneer de Arubaanse politici weten dat het Openbaar Ministerie hen geen strobreed in de weg legt, dan wordt de weg voor politieke corruptie op Aruba geplaveid, aangezien deze politici weg kunnen komen met hun wijdverbreide corruptie en grenzeloze drang tot het graaien naar de overheidsgelden- en middelen.

Onder de grote meerderheid van de Arubaanse Bevolking bestaat het beeld van een Openbaar Ministerie die in opdracht van de regering wel achter de leden van de oppositie aangaat, maar wanneer er ernstige verdenkingen van zware, strafbare feiten zaken begaan door de Ministers en de Parlementariers van de regeringspartij AVP, dan kijkt het Openbaar Ministerie liever de andere kant op.

Ondergetekende heeft als Advocate voor de Mensenrechten en Democratisering aan den lijve ondervonden hoe de politieke vervolging door het Openbaar Ministerie in opdracht van Minister-president Mike Eman en andere Ministers en Parlementariers in de praktijk werkt. Ontelbare keren op het politiebureau te Oranjestad en bij het Openbaar Ministerie gesommeerd; elf uren bivakkeren bij de Landsrecherche; op basis van arbitraire gronden opgesloten in een hete cel zonder water; voor 22 uren vastgezeten op het Politie-bureau te Sta Cruz; als een ware crimineel behandeld en niet in de gelegenheid gesteld haar aanhouding voor een Rechter-Commissaris te laten toetsen. Niets vergeleken met de fluwelen handschoenen waarmee het Openbaar Ministerie van Aruba de heer Paul Croes bejegent.

In zijn brief van 14 Juni 2017 stelt de Procureur-generaal van Aruba, de heer mr. A. van Dam, dat ondergetekende zeker op de hoogte moet zijn van het werk dat het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden op het terrein van de bestrijding van ambtelijke corruptie heeft verricht. De heer mr. van Dam doelt duidelijk op de strafzaak, waarbij ex-Minister drs. Paul Croes is betrokken. Het werk van het Openbaar Ministerie in deze zaak is zeker te applaudiseren. Echter, het feit dat ex-Minister, drs. Paul Croes nog steeds op vrije voeten loopt en vakantie mag houden op Aruba en in het buitenland met behoud van inkomen, terwijl hij verdacht wordt van zeer ernstige misdrijven, is voor vele Arubanen een doorn in het oog. Het Openbaar Ministerie heeft met veel machtsvertoon en met de inzet van het Rijks Samenwerkingsteam; het FIOT; het FIOD; de Koninklijke Marechaussee; het Openbaar Ministerie en de Korps Politie Aruba een inval verricht in de woning van de heer Paul Croes in de vroege ochtenduren. Deze inval heeft de Arubaanse gemeenschap diep geschokt. Uit de colleges Strafvordering heeft ondergetekende begrepen, dat indien een strafbaar feit de rechtsorde zodanig heeft geschokt, het Openbaar Ministerie direct overgaat tot detentie van de verdachte indien op het vermeend gepleegd strafbaar feit een straf van 6 jaar of meer staat. In de strafzaak tegen de heer Paul Croes is dit kennelijk niet gebeurd, aangezien de heer Paul Croes nog op vrije voeten is. U zult dan met mij begrip kunnen opbrengen voor het feit dat deze houding van het Openbaar Ministerie argwaan, onbegrip en zelfs woede teweegbrengt onder de Arubaanse Bevolking.

Zodra een drugsverslaafde brood steelt, omdat hij honger heeft, wordt hij direct opgesloten op het politie-bureau en naar het KIA overgebracht, maar de heer Paul Croes mag naar zijn riante villa gaan en hij mag slapen op zijn eigen bed met airconditioning; ondergetekende kan U verzekeren dat het slapen in een hete cel, zonder water op een betonnen bed in een stinkende cel met schreeuwende “colega-gedetineerden” zeker een ware uitdaging vormt voor elke vrijheidslievend persoon.

Recentelijk kondigde ex-Minister Paul Croes aan, dat hij zich zal postuleren als kandidaat voor de AVP in de komende Parlementsverkiezingen. Dit bericht kwam als een schok en ongeloof aan bij de meeste Arubanen. Men vraagt zich af, of het Land Aruba er niet beter aan doet om het KIA te sluiten nu de van zeer ernstige misdrijven, verdachte ex-Minister Paul Croes zich mag gedragen alsof er niets aan de hand is; alsof het Openbaar Ministerie hem niet als een verdachte beschouwt van zeer ernstige, strafbare feiten. De overgrote meerderheid van de bevolking is de mening toegedaan dat het Openbaar Ministerie van Aruba aan de heer Paul Croes in strijd met artikel 1 van onze Constitutie een speciale status toekent, die niet wordt toebedeeld aan andere burgers in dezelfde situatie, aangezien tot zover bekend geen bepaling in ons Wetboek van Strafrecht noch in het Wetboek van Strafvordering bestaat, die bepaalt dat het Openbaar Ministerie van Aruba aan een Minister een speciale status mag toekennen bij een sterk vermoeden van schuld aan een zeer ernstig strafbaar feit. Het imago van het Openbaar Ministerie van Aruba is hiermee ernstig in het geding geraakt en het beeld bestaat dat de corrupte politici slimmer en goed geëquipeerd zijn om hun strafrechtelijke sporen uit te wissen en dat het Openbaar Ministerie van Aruba niet in staat is om de betrokken politici te vervolgen.

Als ondergetekende de Bangalore Principles op de strafzaak van ex-Minister Paul Croes toepast, dan kan zij slechts constateren dat er grote zorgen bestaat onder de Arubaanse bevolking over de integriteit; de transparantie; de competentie; de onpartijdigheid; de onafhankelijkheid en de integriteit van het Openbaar Ministerie op Aruba. Om de democratie, de rechtstaat te laten functioneren in een kleine maatschappij zoals Aruba dient de bevolking vertrouwen te hebben in een competent, transparent, onafhankelijk, onpartijdig en integer Justitëel apparaat, dat beschikt over morele autoriteit.

Wanneer er echter een groot wantrouwen bestaat onder de bevolking dat het Openbaar Ministerie niet transparent; niet competent; niet onafhankelijk; niet onpartijdig en bovenal niet integer optreedt in zaken, waarbij Ministers en Parlementariers zijn betrokken, dan reflecteert dit gebrek aan vertrouwen op de bevolking in haar totaliteit; men krijgt een algeheel gevoel van onbehagen, dat zich uit in wangedrag en chaos.

Terwijl de overgrote meerderheid van de Arubaanse Bevolking de houding van het Openbaar Ministerie van de afgelopen acht jaar verafschuwt, leeft er bij de leiding van het Openbaar Ministerie het beeld dat het Openbaar Ministerie op Aruba keurig functioneert; dat op het werk van het Openbaar Ministerie niets valt aan te merken.Vide brieven van het OM d.d. 14 Juni 2017 met het kenmerk 738-2017.

Zolang deze discrepantie in de percepties van beide partijen binnen de Arubaanse maatschappij, zo tegenovergesteld aan elkaar, blijven voortbestaan, dan kan er geen sprake zijn van een goed functionerende democratie; een effectieve rechtstaat en dan komen alle andere mensenrechten in het geding, aangezien de implementatie van alle andere rechten uiteindelijk afhankelijk is van een juiste administratie van Justitie.

Om uit deze impasse te geraken, verzoekt ondergetekende als Internationaal Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering dat de Koninkrijksregering haar verantwoordelijkheid als beschermer van de mensenrechten en de democratie neemt en een onafhankelijk onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) te gelasten naar het functioneren van het Openbaar Ministerie van Aruba.

Hoogachtend,

Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina Henriquez, Internationaal Advocaat voor de Mensenrechten
en Democratisering
Savaneta 109-D
Tel: 00- 297- 5847263
Cell: 00-297- 5608935
Mailto: [email protected]

Bijlagen: Brieven van het OM d.d. 14.6.2017 en mijn antwoordbrief d.d. 21.6.2017

Aangepaste Versie Antwoordbrief Aan Het Openbaar Ministerie Aruba Aan Mr. M.M.E. Henriquez d.d. 21.6.2017 by Black Lion on Scribd

Antwoord-Hoofd-Officier Justitie Aruba Aan Mr. M.M.E. Henriquez-d.d.-14.6.2017 by Black Lion on Scribd

Bangalore Principles by Black Lion on Scribd

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

6 reacties

 1. ORANJESTAD – Minister Paul Croes heeft zaterdag, drie maanden nadat het openbaar ministerie hem officieel heeft aangemerkt als verdachte in het strafrechtelijk onderzoek Ibis, de stilte rond zijn zaak verbroken.

  Hij opende de door hem georganiseerde persconferentie met te zeggen dat de gang van zaken een moeilijke odyssee is, voor zijn familie, vrienden en collega’s. Veel over de zaak zelf kwam niet naar voren, simpelweg omdat het OM hem en zijn advocaat geen informatie geeft. Wel werd duidelijk dat Croes overweegt af te treden als minister, nu de zaak langer duurt dan hij had gedacht. Aan de andere kant gaf hij aan met ingang van vandaag (zaterdag) actief met zijn campagne voor de komende verkiezingen te starten.

  EMOTIONELE GIJZELING

  Croes beschouwt wat er met hem is gebeurd als een emotionele gijzeling van hem en zijn familie. Ook vindt hij het onrechtvaardig hoe het OM de regering in de ban heeft. “We zijn nog maar millimeters verder dan 28 maart,” zei Croes, aangevende dat er sindsdien niets nieuws naar voren is gekomen. Zij advocate, Marije Vaders verklaarde dat zij pas na een kort geding nauwelijks 15 pagina’s aan documentatie hebben gekregen van het OM, maar dat niets daarvan relevant was voor de zaak zelf. Croes zelf zei zich bewust te zijn dat dit alles koren op de molen van leden van de oppositie is en dat zij hier hun voordeel mee doen. “Ik betreur het dat zij zelf voor rechter spelen,” aldus Croes.

  AFTREDEN ALS MINISTER

  De bewindsman had verwacht dat het onderzoek sneller zou worden afgerond. Om die reden had hij besloten zich tijdelijk terug te trekken, en het OM de ruimte te geven in alle rust het onderzoek uit te kunnen voeren. Op de vraag van NoticiaCla waarom hij niet meteen is afgetre den als minister, gaf Croes aan dat hij daarmee schuld zou hebben bekend. Wetende dat hij onschuldig is, heeft hij toen die stap niet willen nemen. “Als je onterecht ergens van wordt beschuldigd, is het moeilijk om ontslag te nemen, want dat geeft aan dat je schuldig kan zijn. Maar ik denk er nu toch over na of ik moet aftreden of niet.” De gedachte komt van hem zelf, zei Croes tegen dit portaal, maar het besluit wordt de komende weken genomen binnen de AVP-partij.

  Croes vindt niet dat zijn situatie hetzelfde is van de politicus Cack Abraham, die afgelopen vrijdag zijn ontslag heeft ingediend als gedeputeerd van Bonaire, ook al heeft ook Abraham in een brief gesteld dat hij onschuldig is. Ook advocate Marije Vaders stelde dat daar sprake is van een heel andere situatie: Abraham kreeg wel de beschikking over documenten, zat enkele dagen in voorlopige hechtenis en vocht met succes zijn zaak voor de rechter aan. Nu is hij hangende zijn zaak op vrije voeten. Dit alles is niet met Croes gebeurd en daarom zijn de zaken niet vergelijkbaar. Croes gaf nog aan dat ieder persoon anders handelt en dat hij een andere beslissing heeft genomen dan Abraham.

  Gewoon volledig aftreden Paul, je zit fout…
  Daar werkt ook geen hongerstaking(tje) tegenop. Vraag maar aa Mike; het wordt geen ons minder, heeft je niks gekost en alleen maar geld opgebracht.

  Leuk bijbaantje tijdens/na werktijd:
  ORANJESTAD – Het aantal verdenkingen tegen minister Paul Croes is toegenomen, bevestigde Ann Angela, woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NoticiaCla.com. De minister wordt nu ook verdacht van ‘mensensmokkel’. Sinds gisteren wordt hier al over gesproken, nadat een nieuw persbericht was uitgebracht, maar vandaag is de kwestie ook echt door het OM bevestigd. “De verdenking van mensensmokkel is toegevoegd omdat er een ongedocumenteerde persoon (dus zonder verblijfsvergunning) bij hem thuis is aangetroffen,” lichtte Angela toe aan deze nieuwssite. Ook is nu zeker dat het OM nieuwe arrestaties zal verrichten (naast die van afgelopen dinsdag). In het eerste persbericht werd alleen nog gezegd dat nieuwe arrestaties ‘niet werden uitgesloten’.

  WITWASSEN VAN GELD

  Angela legde verder nog uit dat de verdenking van het witwassen van geld nog steeds bestaat. Dit feit werd wel in het eerste persbericht genoemd, maar niet in het tweede. “De verdenking is er nog, we hebben het feit alleen niet genoemd in het tweede bericht,” aldus Angela.

  … en als ik dan hoor; shit iedereen is opeens bang, nu zo met Paul… ben ik bang dat hij niet de enige is. Maar wel minister.

 2. maarehhhh….
  ORANJESTAD – In navolging van het persbericht van 16 mei 2017 bericht het Openbaar Ministerie Aruba als volgt. In het strafrechtelijk onderzoek Ibis – waarin onder meer minister Paul Croes wordt verdacht van ambtelijke corruptie, misbruik van functie, mensensmokkel en witwassen – is naast de tussenpersoon J.F. inmiddels ook de tussenpersoon F.D.S. aangehouden op verdenking van actieve ambtelijke omkoping. Tussenpersonen als J.F. en F.D.S. worden ook wel tramitadores genoemd en maken er hun beroep of bedrijf van om tegen betaling voor vreemdelingen te bemiddelen bij de aanvraag van verblijfsvergunningen.
  Beiden worden ervan verdacht onder meer minister Paul Croes te hebben betaald in ruil voor door de minister ondertekende ontheffingen van de arbeidsmarkttoets. De rechter-commissaris bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba heeft vorige week geoordeeld dat er voldoende ernstige bezwaren bestaan dat beiden zich aan ambtelijke omkoping van Croes schuldig hebben gemaakt. De rechter-commissaris heeft, gelet op het belang van het strafrechtelijk onderzoek, op vordering van de officier van justitie besloten de gevangenhouding van J.F. te bevelen voor de duur van 60 dagen. Daarnaast is de bewaring van F.D.S. bevolen voor de duur van 16 dagen. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat het de komende periode ook in de zaak van F.D.S. de gevangenhouding zal vorderen.

  Beide verdachten bevinden zich nog in alle beperkingen. Het onderzoek IBIS wordt voortgezet en de komende periode zullen meerdere aanhoudingen volgen.

  en…

  Gisteren aangehouden verdachte in zaak Ibis weer op vrije voeten
  Gisteren aangehouden verdachte in zaak Ibis weer op vrije voeten
  Posted on 06/15/2017 7:16 pm AST | Updated on 06/15/2017 8:36 pm AST
  ORANJESTAD – De autoriteiten hebben vanavond opnieuw een verdachte in het strafrechtelijk onderzoek Ibis, gericht tegen minister Paul Croes, op vrije voeten gesteld. De woordvoerder van het Openbaar MInisterie heeft dat aan NoticiaCla.com bevestigd. Het gaat om de persoon C. die gisteren op de dag was gearresteerd. Met deze vrijlating zitten nu nog twee zogenaamde tussenpersonen vast, de verdachte F., wiens hechtenis onlangs met 60 dagen is verlengd en de verdachte S.

  De gever zit vast en de ontvanger niet….?
  Beetje raar, toch?
  Zeker gezien dit…
  Huiszoekingen voltooid strafrechtelijk onderzoek minister Paul Croes
  Huiszoekingen voltooid strafrechtelijk onderzoek minister Paul Croes
  Posted on 03/28/2017 6:09 pm AST | Updated on 03/28/2017 6:11 pm AST
  ORANJESTAD – In het strafrechtelijk onderzoek naar de van ambtelijke corruptie verdachte Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid en andere verdachten, zijn de huiszoekingen in de diverse panden (woningen, bedrijven en een stichting) inmiddels voltooid. Bij die huiszoekingen zijn zoals eerder vermeld een grote hoeveelheid administratieve bescheiden en gegevensdragers in beslag genomen. In het kader van dat strafrechtelijk onderzoek is bij een tweetal verdachten tevens een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek gestart waarin bij diverse bankinstellingen financiële gegevens zijn opgevraagd. Tijdens de huiszoeking bij de Minister van Arbeid is een vrouw aangetroffen die als hulp in de huishouding bij hem werkte zonder dat zij daartoe op grond van naar huidige verblijfstitel gerechtigd was. Zij is meegenomen door de Warda Nos Costa en wordt thans door hen gehoord…

  Is het raar dat ik het niet snap?

 3. R van Aller Ik wijs u op het onderstaande.
  Uw bewering in 2) staat mijns inziens haaks op uw stellingen in 1) en 3) . Zelfs datgene dat u beweert in 2) eerste zin ,ontkracht u met de daaropvolgende zin . 1) Bovendien moet het OM de aanwijzingen van de minister van Justitie opvolgen. 2) Het OM functioneert formeel los van enige politieke inmenging. Als die er toch zou zijn, wat ons zou verbazen, dient het parlement op te treden. 3) De Staten moeten de regering controleren, waaronder de premier, de litigieuze verdachte en de minister van Justitie

 4. Politiek en rechtspraak gaan niet samen. Als dat wel zo is, is er mogelijk sprake van een gebrekkige rechtsstaat. Ongetwijfeld is de situatie van minister Paul Croes hoogst merkwaardig en de juridische afwikkeling roept veel vragen op. Het is waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre. Maar van wat? De schuld of onschuld van deze bewindspersoon wordt tot op heden noch door voorstanders, noch door tegenstanders, noch door de verdachte zelf, met een duidelijk feitencomplex onderbouwd. Bovendien moet het OM de aanwijzingen van de minister van Justitie opvolgen. Dus onafhankelijkheid kan problematisch worden. Wij hebben de indruk dat het ingezonden schrijven een politieke visie verwoordt. Het antwoord van het OM is gezien de omstandigheden excellent. Zou het niet nuttiger zijn de minister van Justitie over de onbegrijpelijke kwestie aan te spreken of het parlement? Het OM functioneert formeel los van enige politieke inmenging. Als die er toch zou zijn, wat ons zou verbazen, dient het parlement op te treden. Politieke inmenging in het OM of de rechtspraak ondermijnt de rechtsstaat en is in strijd met afgelegde eed of belofte. De Staten moeten de regering controleren, waaronder de premier, de litigieuze verdachte en de minister van Justitie. Dit zal niet meevallen daar de Staten vaak meer weg hebben van een uitvoerend comité van de regering. Nederland heeft hier niets mee van doen. Het is een landszaak. Ook kunnen derden die belang hebben bij deze zaak het OM en de betrokken bewindspersoon dan wel de regering ter zake in rechte betrekken. Dan moet wel vaststaan wat er mis is, moet dat tevens juridisch relevant zijn en moet het kwestieuze handelen van het OM en mogelijk de betreffende bewindspersonen een strafbaar feit opleveren. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Aantal actieve besmettingen neemt af

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao neemt al twee dagen af. Afgelopen dag testten 48 mensen positief op het coronavirus op een totaal van ruim 1500 afgenomen...

Democracy now! | Monday, July 26, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 26 juli 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Drie Venezolanen doen noodoproep Pisas

Drie Venezolanen die al tien maanden vastzitten in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis hebben een noodkreet gestuurd naar premier Pisas. Hun detentieomstandigheden zijn slecht en ze worden...

DolfijnFM | Ruim helft hotelkamers weer bezet

Ruim de helft van alle hotelkamers op Curaçao was in de maand juni bezet. Dat meldt CHATA. Daarmee krabbelt Curaçao langzaam weer uit het diepe dal vanwege...

DolfijnFM | Inspectie niet te spreken over uitgaansgedrag jongeren

De Inspectie is niet te spreken over het gedrag van jongeren in het uitgaansleven. Dat schrijft de Èxtra. Dit weekend werd er extra gecontroleerd vooral in het...
- Advertentie -