Ingezonden | Tweede brief aan BTP, Staten en VVRP (1)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix Pinedo aan het woord

DIT IS het eerste gedeelte van mijn tweede brief aan BTP, Staten en VVRP in verband met het plaatsen van de zogenoemde ‘community boxes’.

Geachte directie, honorabele Statenleden en honorabele minister van VVRP,

Zoals u weet heb ik per brief aan u, gedateerd 24 juli 2015, mijn bezwaren geuit in verband met het besluit van de Nieuwe Post NV (C-Post) om de post op een centraal punt te bezorgen, alwaar de geadresseerden zich moeten begeven om hun post op te halen. Ik heb u tevens verzocht om dit besluit van Nieuwe Post NV onder de loep te nemen en dit besluit terug te draaien.

In deze tweede brief aan u heb ik een diepgaande analyse gemaakt voor wat betreft de wetgeving (Postlandsverordening 1998) en de Ministeriële Beschikking ter uitvoering van de Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no 319) (Beschikking brievenbussen). Ik verzoek u nogmaals in overweging te nemen genoemde beslissing van C-Post terug te (laten) draaien.

Mijn betoog:

1. Onder hoofdstuk 2 van genoemde landsverordening die de bepalingen regelt inzake het vervoer van postzendingen, wordt onder artikel 2b gesteld dat concessie wordt verleend voor onder andere ‘het aan of op de openbare weg plaatsen van voor het publiek bestemde brievenbussen dan wel postbussen’.

2. In de landsverordening en de Memorie van Toelichting wordt niet expliciet vermeld dat de postorganisatie postbussen aan de openbare weg kan plaatsen en dat het gehele volk van Curaçao daar de post dient op te halen. UTS heeft ook het recht om telefoons langs de openbare weg te plaatsen, maar dat betekent niet dat UTS de gehele bevolking kan verplichten om daar te gaan bellen. Naar mijn mening heeft C-Post misbruik gemaakt van deze ‘semi-loophole’ om het gehele volk van Curaçao in beweging te brengen en zijn huis te verlaten om op een (verre) plaats de post op te halen. C-Post is in dezen echter onrechtmatig bezig.

3. Onder artikel 5 lid 1 van de onderhavige landsverordening (Lv) wordt vermeld dat de voorwaarden waaronder de concessie wordt verleend, bij landsbesluit worden vastgesteld. Dit betekent dat de voorwaarden door de minister (regering) dienen te worden vastgesteld.

4. Onder artikel 5 lid 2a wordt gesteld: ‘Behalve de voorwaarden in elk bijzonder geval aan de concessie te verbinden, hebben de voorwaarden ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, in elk geval betrekking op onder andere Lid e; ‘het beschermen van de persoonlijke levenssfeer’

Het plaatsen van de zogenoemde ‘community boxes’ is juist een zware aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de gehele bevolking van Curaçao. Dus verwacht de Curaçaose gemeenschap dat de minister (regering) deze aantasting van haar persoonlijke levenssfeer door de C-post, een halt toeroept.

Onder artikel 9 lid 2 van de onderhavige Landsverordening wordt vermeld: “De minister kan ter bevordering van de aflevering aan geadresseerden van voor hen bestemde postzendingen regels vaststellen omtrent plaats, afmetingen en andere hoedanigheden van de voor die aflevering bestemde brievenbussen.”

Onder hoofdstuk 3 (Beroep) wordt vermeld dat degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op grond van deze landsverordening genomen beschikking, beroep aan kan instellen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Door alle bewoners op Curaçao te forceren hun post op te halen bij een door C-post aangewezen ‘community box’ heeft de C-post een formele inbreuk gemaakt op de levenssfeer van de burger, op de fundamentele rechten voor het ontvangen van de post op het gebruikelijke woonadres en op de culturele gewoonte en verkregen of opgebouwd recht om de post in de brievenbus thuis te ontvangen.

Het tweede gedeelte van de brief volgt.

FELIX D. PINEDO

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *