28 C
Willemstad
• dinsdag 26 oktober 2021 05:42

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Noodkreet Parkietenbos: ‘Ons meest fundamentele recht wordt ontnomen’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Anouk Balentina aan het woord.

Er is één absoluut recht, het recht op leven.

- Advertentie -

Het recht op leven (en hiermede de gezondheid) wordt gebruikt als zogenaamde rechtvaardiging voor de avondklok. De invoering van de avondklok betekent voor buurtbewoners Parkietenbos: opgesloten zitten in een onveilige, ongezonde en gevaarlijke situatie, en mogelijk ook zonder ontsnapmogelijkheden. Buurtbewoners Parkietenbos worden hierdoor in hun meest fundamentele recht, hun leven, beperkt. “De Covid19 maatregelen die wil ik zeker respecteren voor zover deze in het belang is van BESCHERMING VAN GEZONDHEID”, zegt buurtbewoner Anouk Balentina.

Het tot laat in de avond bellen naar instanties treft geen doel, de brandweer zegt dat de Serlimar, de afvalverwerkingsbedrijf moet zorgen voor de dump. De Serlimar is gesloten en onbereikbaar gedurende avonduren. De politie meent heel druk te hebben met verkeersongelukken. En intussen wordt het leven van buurtbewoners Parkietenbos met de dag verkort.

Gezondheid
Met name in de avonduren, juist gedurende de avondklok, ontstaan enorme branden op steenworp afstand van woningen die explosies veroorzaken. Er komen zeer veel toxische/irriterende gassen, stoffen, stank en rook vrij die woningen binnendringen. Dit veroorzaakt klachten zoals hoofdpijn, kortademigheid, brandende ogen, brandende keel, droge hoest, pijn op de borst, jeukende huid.

Buurtbewoner Balentina heeft al twee keer een covid19 test moeten doen omdat deze symptomen op corona virus lijken. Echter beide testen negatief. De ongezonde lucht veroorzaakt gezondheidsklachten en betekent een enorme druk op de algemene ziektekostenverzekering.

- Advertisement -

In 2018 was er een rapport van de Panamerican Health Organisation (PAHO) uitgebracht waaruit blijkt dat de vuilnisbelt direct gevaar levert voor o.a. de gezondheid van de buurtbewoners en onmiddellijk gesloten dient te worden en dat geen enkel afvalstroom meer aldaar ontvangen mag worden. Alhoewel men zelf de PAHO om het rapport met adviezen heeft verzocht blijkt deze tot heden toe ter zijde te zijn gelegd en is er geen althans onvoldoende uitvoering daaraan gegeven. De dump is nog steeds open en men heeft er zelfs tegen de wet een verbrandingsoven (incinerator) daar geplaatst, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) het ten zeerste afraadt om zo dicht bij woningen een dergelijke installatie te plaatsten.

Begin dit jaar heeft de Minister van Volksgezondheid verklaard een gezondheidsonderzoek te gaan doen. Het is niet bekend of er al resultaten zijn. Het is echter daarnaast ook dringend noodzakelijk om zo spoedig mogelijk continue metingen te doen van al de giftige en toxische gassen en stoffen die dagelijks vrijkomen en de buurt direct of via een bocht bereiken. Naast de benodigde apparatuur zijn er ook deskundigen nodig die objectief de metingen kunnen doen en vastleggen.

De participatie van de Directie Volksgezondheid in deze hele Parkietenbos kwestie lijkt te ontbreken, hetgeen ook gebleken is tijdens de descente van de rechtszaak Parkietenbosbewoner Balentina tegen Land Aruba.

Opvallend is dat bij soortgelijke problematiek in Sint-Maarten hulp is verzocht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op Aruba wordt vertikt hulp te vragen, hetgeen ten koste gaat van de gezondheid en leven van omwonenden.

Veiligheid
Naast de gezondheidsproblemen veroorzaakt de situatie angstgevoelens, met name vanwege de knalgeluiden van de explosies die buurtbewoners tot midden in de nacht wakker houdt. Het continu alert te moeten zijn en zorgen hebben voor de eigen veiligheid en die van anderen is slopend en niet menselijk. Ook het feit dat dezelfde weg een doodlopende weg is en er continu fueltrucks langsrijden naar het vliegveld die amper 800 meters ver vandaan is. Bij eventuele calamiteit of explosie zal een evacuatie bijna onmogelijk zijn.

Daarnaast is het bestaan van een vuilnisbelt zo dicht bij een vliegveld in strijd met de principes en standaarden voor de internationale luchtvaart van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Engels: International Civil Aviation Organization of ICAO) een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.
ROP en natuurbeschermingsverordening

De vuilnisbelt is gelegen tussen beschermde rif eilanden en mangrove gebied. De toxische lucht leidt tot destructie van mangrove vegetatie en flora en fauna aldaar. De zonder hindervergunning geïnstalleerde verbrandingsoven die kadavers, medisch afval en sludge zou moeten verwerken wil men in weerwil toch doen opereren. Terwijl het ziekenhuis een eigen verbrandingsoven bezit, is gekozen om meer afvalstromen te deponeren bij Parkietenbos. Mondiaal wordt “Treatment at source” principe gehanteerd voor wat betreft medisch afval, ter vermijding van contaminatie/besmetting tijdens transport. Deze principe heeft hier kennelijk geen rol gespeeld.

De vrijkomende as van de verbrandingsoven werd tijdens de illegale operaties van de verbrandingsoven gewoon op de poreuze bodem gedeponeerd, terwijl het gebied direct aansluit op beschermd gedemarqueerd gebied conform de Natuurbeschermingsverordening en Ruimtelijke Ontwikkelingsplan 2019 ROP 2019.

De toelichting ROP 2019 specifieert ook op pagina 16: “De landfill Parkietenbos zit over haar capaciteit. Het streven is de landfill te sluiten, te saneren en de locatie landschappelijk in te passen. Vervolgens kan Parkietenbos een nieuwe functie krijgen, bijvoorbeeld voor recreatieve activiteiten in combinatie met energiewinning. Voor de verwerking van het afval wordt een nieuwe faciliteit gebouwd.”.

Covid19 crisis
De doel en strekking van covid19 maatregelen impliceert juist het waarborgen van de gezondheid (fundamentele recht op leven) alsmede de veiligheid.

Bij constatering van covid19 volgt als maatregel: thuis blijven. Thuisblijven in toxische lucht heeft niet alleen een negatieve invloed op astma en tal van andere ziekten maar is mogelijk ook van invloed op een ernstiger beloop van COVID-19. Het zijn juist deze risicogroepen die beschermd en veilig gesteld dienen te worden. Ook voor het thuisonderwijs, geldt dat kinderen langer in toxische rook verblijven.

Uit internationaal onderzoek van de gerenommeerde Amerikaanse Universiteit Harvard blijkt een duidelijke relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door corona. Prof Annette Peters van de Ludwig Maximilian University uit München (Chair of epidemiologie) verklaart dat luchtvervuiling in verband kan worden gebracht met verhoogde Covid-19 dood risico. Ze vertelt BBC News dat haar bevindingen in lijn zijn met eerdere rapporten over ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van longontsteking.

“Het is een van de eerste studies ter onderbouwing van onze verdenking en de hypothese dat de ernst van de Covid-19 infectie kan worden versterkt door fijnstof luchtvervuiling,” zei ze. Voor bewoners Parkietenbos betekent het thuisblijven meer schade dan baat.

Toerisme

De economische pilaar van Aruba is toerisme. De rookwolken vanuit het vliegveld als “first impressie” van ons eiland maakt een negatieve impact op ons toerisme. De situatie is zo verergert dat zelfs vanuit de hotel area de donkere rookwolken zichtbaar zijn en de toxische rook bij scholen en zelfs tot het ziekenhuis te ruiken is. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Aruba voor covid19 oranje code krijgt. Vanuit de media waren ook duidelijk negatieve commentaren gerelateerd aan de rookwolken en luchtvervuiling door toeristen die het eiland bezoeken.

Tikkende tijdbom
Het probleem van Parkietenbos heeft zijn piek bereikt. Er lijkt geen oplossing te komen en de situatie is helemaal uit de hand gelopen, zoals de Directeur van de Serlimar, d.d. 27 september 2020 publiekelijk heeft verklaard: “Parkietenbos moet sluiten, het vormt een groot probleem en is gevaarlijk. Controle is niet meer mogelijk, de limiet is overschreden.” Inmiddels is er nog steeds brand.
Het is voorts welbekend dat er reeds jaren ook radioactieve stoffen aldaar zijn gedeponeerd, we willen zeker geen situatie zoals Beirut creëren, dat zal het einde van Aruba betekenen.

Asbest
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur, die onder meer belast is met de dump heeft gedurende de Statenvergadering van 30 september 2020 toegezegd dat binnenkort de vuilnisbelt zal worden afgegraven, volgens haar is dit nodig voor de sanering. Het is welbekend dat voor heel lang ongecontroleerd werd gestort op de vuilnisbelt.

Ook asbest is jarenlang ongecontroleerd aldaar gedeponeerd. Het afgraven van de grote vuilnisberg zal niet alleen stof (ppm deeltjes) in de lucht doen vrijkomen, maar ook naar alle waarschijnlijkheid asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof en is volgens onderzoek gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom dienen regels voor het gebruik van asbest vastgesteld te worden. Op Aruba ontbreekt asbestregelgeving zoals Nederland dit wel kent.

Internationaal en nationaal recht
Het laten emitteren van toxische stoffen vanuit de vuilnisbelt richting buurtbewoners is o.a. in strijd met het Europees mensenrechtenverdrag, zoals het recht op leven, bescherming tegen onmenselijke behandeling en het recht op bescherming van het persoonlijk leefmilieu, o.a. de artikelen 2, 3 en 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR-verdrag), artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR verdrag) en de zorgplicht die voortvloeit uit artikel V.23 lid 1 Staatregeling (artikel 21 Grondwet).

Hulp
Met de jaren is gebleken dat Arubaanse overheden het afvalproblematiek niet zullen en kunnen oplossen. Met name nu in de crisis nog erger. Er zijn geen middelen om het probleem op te lossen. Ook deskundigheid op dit gebied ontbreekt. Sint-Maarten heeft hulp gekregen vanuit RIVM. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom de Arubaanse overheid, net als Sint-Maarten m.b.t. diens vuilnisbelt, geen hulp vraagt. Autonomie betekent niet dat Nederland niet meer verantwoordelijk is als de Arubaanse overheid nalaat (doelbewust of niet) en ook niet de middelen heeft om haar zorgplicht na te komen.

Op grond van artikel 43 lid 2 statuut is “Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur aangelegenheid van het Koninkrijk.”

Artikel 36 van het Statuut impliceert dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten elkander hulp en bijstand verlenen. En niet alleen Nederland, álle landen in het koninkrijk hebben de verplichting Aruba te hulp te schieten.

Die bijstand moet naar rato geleverd worden. Dat betekent weer dat van Nederland met 17 miljoen inwoners, een moderne defensieorganisatie en een enorme welvaart, verreweg het meeste wordt verwacht.

Voor zover bekend heeft de Arubaanse regering tot heden toe niet formeel om hulp gevraagd en met name blijven bewoners van Parkietenbos de dupe.

Waarborg binnen het Koninkrijk
Aruba heeft geen milieuwet, geen luchtkwaliteitswet en asbestregelgeving om de gezondheid, veiligheid en milieu te waarborgen. We hebben dus in feite helaas minder rechten dan andere Nederlanders binnen het koninkrijk die wel van deze waarborg kunnen genieten. Per definitie leven wij korter vanwege de toxische lucht die we dagelijks inademen.

Ondanks reeds diverse dringende verzoeken om hulp bij diverse instanties, klachten, meldingen, aangifte bij het openbaar ministerie, aanwenden tot de Gouverneur en de Minister-President en het verzoek om gehoord te wordend (zonder resultaat) is buurtbewoner Anouk Balentina zelf naar de rechter gestapt. “Het vonnis is voor mij praktisch niet uitvoerbaar.

Ik moet telkenmaal 450 florin uit eigen zak betalen om een deurwaarder in te roepen voor een opname naar de situatie. Met de opnames kan helaas niet veel gedaan worden met name als het gaat om een inspanningsverplichting. Alhoewel het duidelijk is dat men de boel laat waaien gooit men het op onmacht of onmogelijkheid van de brandweer om de branden te blussen.”

Als buurtbewoner vreest Balentina voor het ergere. “We leven naast een tikkende tijdbom. Het is juist nu zeer dringend een onderzoek te doen instellen en voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te treffen, zeker vanuit Nederland, nu dit op nationaal niveau tot nu toe niet mogelijk blijkt.”

“We kunnen geen risico nemen dat de zaken uit de hand lopen met als gevolg een calamiteit binnen een crisisperiode. Ons land, met name de gezondheidszorg zal dit niet kunnen dragen. Tot slot zijn wij nog steeds burgers van een Koninkrijk. We hebben snel hulp en interventie nodig en zo nodig moet de hele buurt geëvacueerd worden.”

Anouk Balentina,
Aruba

Naschrift KKC

Bron: Sharina Henriquez, NTR/CaribischNetwerk

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -