Ingezonden | Bonaire, 30 mei 2016

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Norwin Willem aan het woord

WANNEER FLUIT de Tweede Kamer minister Plasterk terug van zijn recalcitrante houding? Het is die houding die verantwoordelijk is voor de sociale onrust en de grote ontevredenheid onder de altijd zo vreedzame bevolking van Bonaire.

Het dekolonisatieproces is onverbrekelijk verbonden met het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking.

Het is de Tweede Kamer die in de jaren zeventig en tachtig en later de Staten van de Nederlandse Antillen het zelfbeschikkingsrecht toekende aan de afzonderlijke zes eilanden van de Antillen. Dit was de tijdbom voor het opblazen van de Antillen.

De kern van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht is dat dit recht het primaat is van de bevolking van de eilanden om in alle vrijheid en onvoorwaardelijk haar politieke status te bepalen.

Dit is de basis, het uitgangspunt van de drie basisopties van de VN, neergelegd in 1541, alsmede in 2625.

Welnu, de directe band met Nederland was een vrije keuze van de bevolking van Bonaire in 2004.

Nadat deze ingevuld was als een integratiemodel conform artikel 134 van de Nederlandse grondwet als openbaar lichaam, begaat Nederland de fout om te weigeren dit model, zoals steeds beweerd wordt, dat dit een model is conform artikel 2625 van de VN , ter goed(af)keuring voor te leggen aan de bevolking.

Artikel 2625 schrijft voor: “Any political status freely determined by the people.” Dit was een onvermijdelijke stap, daar het integratiemodel in ieder geval niet beantwoordde aan de voorwaarden onder 1541. Dus Nederland kan het bewijs van ‘freely determined by the people’ niet leveren tegenover enig internationaal forum. Eerste vraag dat Plasterk een antwoord schuldig is aan de Staten-Generaal, aan de Eilandsraad van Bonaire en aan het internationale forum, namelijk: “Kunt u het bewijs leveren, dat het gekozen model ‘Freely determined is by the Bonairean people’?”

Onder druk van de Bonairiaanse bevolking wordt met instemming van minister Plasterk een raadgevend staatsrechtelijk referendem gehouden. Uitslag: ‘freely determined by the Bonairean people’ wordt met 66 procent (2/3 deel) van de 62 procent deelnemende kiesgerechtigden het integratiemodel ex artikel 134 Nederlandse grondwet als openbaar lichaam afgewezen. Het bewijs van afwijzing is geleverd en daar is geen speld tussen te krijgen en kan er geen enkel misverstand over bestaan.

Vraag twee, die Plasterk schuldig is aan voornoemde instanties is: “Waarom legt u het resultaat van het referendum naast u neer (graag onderbouwen met juridische en morele gronden) en gaat u door op een weg die niet omhelsd is door 66 procent van de 62 procent aan het referendum deelgenomen kiesgerechtigden?”

Tot slot. Omdat voorlopig Bonaire niet gekozen heeft voor het uittreden uit het Koninkrijk, dient het uitgangspunt voor onderhandelingen de uitslag ‘freely determined by the Bonairean people’ te zijn, aangevuld met de onderscheidenlijke bestaande rapporten, die elk vanuit een bepaalde invalshoek de relatie na 10-10-‘10 belichten en objectief hebben beoordeeld. Dat Nederland bij die onderhandelingen redelijke voorwaarden mag stellen, die als objectieve maatstaven mogen gelden, mag duidelijk zijn.

Vraag drie dient dan ook te zijn: “Waarom gebruikt u de uitslag van het referendum niet om te onderhandelen?”

Indien de heer Plasterk geen helder en bevredigend antwoord kan geven (verzinnen), is hij verantwoordelijk voor de sociale onrust, de politieke instabiliteit met alle gevolgen van dien, zoals de steeds groeiende, tastbare onnodige apartheid en anti-makamba-gevoelens onder de gehele bevolking en vergis u niet. Deze gevoelens leven ook bij de niet Bonairiaan van oorsprong. Dus Tweede Kamer, sinds 10-10-‘10 bent u de stem van het Bonairiaanse volk in het Europese deel van Nederland. Wij willen dat u, liefst eensgezind, de heer Plasterk terugfluit en hem naar de onderhandelingstafel verwijst om met wederzijds respect de rust te doen wederkeren op Bonaire en om dan inderdaad, samen te bouwen aan een beter Bonaire in al zijn (in)materiële aspecten. Zoveel bent u de Bonairiaanse bevolking verschuldigd, na op 18 jaar na, 400 jaar koloniaal bewind.

NORWIN WILLEM

Bonaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *