Ingezonden | Bereikbaarheid en bereidheid

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Curacaosche Huisartsen Vereniging (CHV) aan het woord.

De Curacaosche Huisartsen Vereniging (CHV) voelt mee met de familie en naasten van het op 15 maart overleden jongetje. Zijn tragisch overlij- den raakt zeker ook de zorgverleners. Een plots en heftig ziektebeloop met dodelijke afloop zoals in dit geval noopt altijd tot een goede, objectieve beoordeling van de gebeurtenissen en het vaststellen van leer- en verbeterpunten. Daarbij moet men niet schromen om zich toetsbaar op te stellen en heldere conclusies te trekken over het eigen functioneren of disfunctioneren.

Het toetsen en handhaven is een taak van de onafhankelijke Inspectie van Volksgezondheid. De Inspecteur moet erop toezien dat per geval de beoordeling grondig plaatsvindt en dat conclusies besproken en adviezen nageleefd worden. Daarbij is het ook diens taak om te beoordelen of de oorzakelijke factoren incidenteel zijn, dan wel een structureel karakter hebben.

De CHV is van mening dat in geval van structureel disfunctioneren de personen en/ of organisaties daarop aangesproken moeten worden en, indien nodig, door middel van maatregelen tot de orde moeten worden geroepen.

In het licht van het bovenstaande wil de CHV met kracht reageren op de recente uitlatingen in de media waarin een negatief beeld van de huisartsen wordt geschetst. Wij krijgen sterk de indruk dat men niet op de hoogte is van de feiten rondom de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) van Curacao noch van de visie van de CHV. De dienstgroepsstructuur biedt sinds jaar en dag continuïteit in de huisartsenzorg en heeft, net als de dokters- poststructuur, voor- en nadelen. Een veralgemenisering van zaken doet geen recht aan de werkelijkheid, in dit geval aan de overgrote meerderheid van de huisartsen die tijdens en buiten kantooruren gewoon, zoals het hoort, goed bereikbaar zijn en normale (spoed)zorg leveren. Uit de onderzoeken naar de bereikbaarheid die de inspectie regelmatig onderneemt, blijkt dit ook.

Eenzijdig en ongefundeerd bekritiseren van de huis- artsenzorg en de zorg in het algemeen middenin verkiezingstijd? Daaraan zijn wij inmiddels gewend. Het ‘strooien’ met reorganisatieplannen in verkiezingstijd, nota bene van belangrijke en functionerende structuren (ook al zijn deze aan verbetering toe), zonder dat er enig vervolg aan wordt gegeven na verkiezingstijd? Dat is ‘stemmingmakerij’.

Eenieder heeft in de kranten al kunnen vernemen dat de voormalige minister van GMN weken geleden een belangrijk besluit genomen heeft ten aanzien van de dokterspoststruotuur. Dit tot blijdschap van de CHV. Wie de ontwikkelingen binnen de zorg in de media volgt, heeft kunnen vernemen dat de huisartsen op dit punt zelf al lang voorbereid zijn. Het moge duidelijk zijn dat een dokterspoststructuur aan bepaalde randvoorwaarden moet voldoen. Onder meer betreffende de bezetting door artsen en triage—assistenten, ondersteunend personeel, bereikbaarheid voor alle patiënten incluis die uit de meer afgelegen gebieden van ons eiland, IT-ondersteuning, protocolleríng, et cetera.

Er moet, kortom, ook ten aanzien van een ANW-zorg, georganiseerd door middel van een dokterspoststructuur, weloverwogen dokterspoststructuur, weloverwogen gepland worden om die zorg uiteindelijk voor eenieder te kunnen garanderen. De CHV is bereid. Het wachten nu is op een bereikbare overheid.

Curacaosche Huisartsen Vereniging (CHV),
Curaqao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *