Consensus-Rijkswetten niet meer in IPOK-kader bespreken

Consensus-Rijkswetten niet meer in IPOK-kader bespreken

Consensus-Rijkswetten niet
meer in IPOK-kader bespreken

WILLEMSTAD — Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals recentelijk gewijzigd, blijft vooralsnog gehandhaafd. Rijkswetprocedures worden in hun huidige vorm gehandhaafd, zolang het Statuut hierbij in acht genomen wordt.

Dit is een van de voornaamste conclusies van het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPOK) dat vorige week op St. Maarten heeft plaatsgevonden. De parlementaire delegaties hebben ook afgesproken dat discussies met betrekking tot eventuele beëindigingsdata voor consensus-Rijkswetten verder in de nationale parlementen van de diverse landen van het Koninkrijk voortgezet zullen worden en niet geagendeerd worden voor het eerstvolgende IPOK, dat in juni in Nederland zal plaatsvinden.

De parlementaire delegaties van het Koninkrijk willen de waarborgfunctie zoals neergelegd in het Statuut behouden. In eerste instantie is het een taak van de landen om de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te verwezenlijken, en pas in laatste instantie (ultimum remedium) een aangelegenheid van het Koninkrijk.

Ten aanzien van het onderwerp goed bestuur en integriteit in de landen van het Koninkrijk onderschrijven de delegaties het belang van goed bestuur en integriteit door middel van checks and balances. De delegaties onderkennen dat de primaire taak ligt bij de verschillende parlementen en dat er in alle landen reeds stappen worden gezet om goed bestuur en integriteit te verbeteren.

De delegaties kunnen desgewenst elkaar waar mogelijk ondersteunen door onder andere het uitwisselen van best practices. De landen kunnen ook bilateraal op het gebied van deugdelijkheid van bestuur en integriteit met elkaar samenwerken. De delegaties zijn voorts van mening dat goed bestuur een proces is dat bij voortduring bewaking verdient.

Vervoersproblematiek

De delegaties hebben afgesproken dat er een werkgroep zal worden ingesteld die de problematiek van vervoer tussen de delen van het Koninkrijk in kaart gaat brengen. Het gaat hierbij om belemmeringen voor een efficiënt personenverkeer tussen de Caribische delen van het Koninkrijk, zoals hoge ticketprijzen en hoge tarieven van luchthavenbelasting.

Onderdeel van de rapportage van de werkgroep is één of meer concrete conceptverzoeken aan de regeringen van de betrokken landen om de geconstateerde problemen zo veel mogelijk op te lossen. De onderwerpen die de werkgroep in ieder geval in beschouwing zal nemen zijn: de hoogte van luchthavenbelasting, reisdocumenten, de kosten van vliegtickets en (de hoogte van) invoerrechten.

Hierbij zal onder meer ook aandacht worden besteed aan vrachtvervoer over zee tussen de diverse eilanden, en de vervoersproblematiek van de BES-eilanden zal in kaart worden gebracht. Het rapport van de werkgroep zal aan het IPOK worden uitgebracht en voor het komende overleg worden geagendeerd.

De werkgroep bestaat uit de leden P.G. Illidge (St. Maarten), D. Rozier (Curaçao), A.C.G. Bikker (Aruba) en F.E. van Kappen (Nederland). Plaatsvervangende leden zijn R.A.G. Douglass (St. Maarten), E.M.D. Eisden (Curaçao), E. Briesen (Aruba) en W. van Gent (Nederland).

De Nederlandse delegatie heeft toegezegd vragen te zullen stellen aan de Nederlandse regering over de prijsverschillen van vliegtickets van Nederland naar verschillende bestemmingen in het Caribisch gebied. Ook zullen vragen worden gesteld over de hoogte van de luchthavenbelasting.

Gezondheidszorg

In de afsprakenlijst hebben de deelnemende delegaties afgesproken een werkgroep in te stellen om de problematiek met betrekking tot gezondheidszorg nader te onderzoeken. De werkgroep zal met voorstellen komen om concrete stappen te zetten in het verbeteren van de gezondheidszorg in het Koninkrijk. De werkgroep zal bezien waar samenwerking mogelijk is om een betere gezondheidszorg te bieden aan de bevolking van de landen van het Koninkrijk.

De bestaande samenwerkingsverbanden dienen als basis voor deze samenwerking. De werkgroep zal uiterlijk 15 maart rapport uitbrengen aan het IPOK en bestaat uit de leden M.G. Ras (Aruba), D. Rozier (Curaçao), W. van Gent (Nederland) en L.J. Richardson (St. Maarten).

Plaatsvervangende leden zijn de leden M. Kelly (Aruba), A. Thodé (Curaçao), M.Y. Linthorst (Nederland) en P.L. De Weever (St. Maarten). Op het beleidsterrein van jeugd en jongeren werd afgesproken dat er een werkgroep Jeugd en Jongeren ingesteld zal worden met de taak voorstellen te doen inzake een aantal concrete deelonderwerpen.

Deze onderwerpen zijn preventie, kinderrechten en seksuele voorlichting. De werkgroep zal uiterlijk 15 maart rapport uitbrengen aan het IPOK en bestaat uit de leden M.J. Lopez-Tromp (Aruba), C.A. Ortega-Martijn (Nederland) en R.G. Douglass (St. Maarten).

Plaatsvervangende leden zijn A.M. Sneek (Aruba), W. Hachchi (Nederland) en P.G. Illidge (St. Maarten).

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *