ArenaPoliti.co | MEP met vragen aan premier Eman over verdrag van Parijs

MEP fractie" Hoe gaan we dit betalen?

MEP fractie: Hoe gaan we dit betalen?

De MEP fractieleider Evelyn Wever-Croes heeft onlangs, gebruik makende van artikel III.17 van de Staatsregeling, alsmede artikel 59 van het Reglement van Orde van de Staten, namens de MEP fractie vragen gesteld aan Minister President Eman inzake het klimaatverdrag van Parijs. 

De fractie heeft via de pers kennis genomen dat de Minister President afspraken heeft gemaakt in het kader van het klimaatverdrag van Parijs, zonder vooraf de Staten te informeren en zonder vooraf goedkeuring te hebben verkregen van de Staten van Aruba voor de daarmee gemoeide kosten. In de goedgekeurde begroting 2016 zijn deze kosten ook niet opgenomen.

Dit gaf aanleiding tot vragen, inzake de aard van de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatverdrag van Parijs die de burgers van Aruba direct danwel indirect treffen. Deze informatie is tot op heden niet verstrekt door de Minister President. Ook wil de MEP weten hoe de regering voornemens is om deze afspraken na te komen. Immers, met de uitvoering van deze afspraken zijn hoge kosten gemoeid, en de MEP wil weten hoeveel kosten gemoeid zijn met de uitvoering van deze afspraken, als ook ten laste van welke begrotingspost deze kosten zullen worden gebracht.

MEER VEDRAGEN
De MEP vroeg de Minister President om de Staten te informeren welke andere verdragen die in de afgelopen jaren zijn ondertekend, nog niet zijn uitgevoerd. Hierbij denken de leden met name aan verdragen ter bescherming van kinderen en vrouwen. Ook wil de MEP weten waarom nog geen uitvoering hieraan is gegeven, en wanneer uitvoering zal worden gegeven aan deze verdragen.

Tenslotte doet de MEP-fractie een dringend verzoek op de Minister President om zich te onthouden van het maken van afspraken met vergaande financiele gevolgen voor Land Aruba zonder daarvoor vooraf goedkeuring te hebben van de Staten van Aruba.

“Gelet op de huidige precaire financiele situatie van ons land is het heel onverantwoordelijk van de Minister President om de hele wereld af te reizen en verdragen te tekenen, terwijl er in Aruba geen geld is voor noodzakelijkere uitgaven. Er zijn in de afgelopen jaren veel verdragen ondertekend, en enkele van deze verdagen moeten in ons land hogere prioriteit krijgen dan klimaatverdragen. Ik denk hierbij aan verdragen inzake bescherming van kinderen, inzake verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen, inzake bescherming van ouderen, verdragen tegen huiselijk geweld, en verdragen om vrouwenhandel te bestrijden.

De MEP-fractie is de mening toegedaan dat, als er geld beschikbaar is, hogere prioriteit moet worden toegekend aan bescherming van kinderen ouderen en vrouwen. Aruba kan als klein land toch geen verschil uitmaken in de klimaatverandering in de wereld. Als fondsen worden aangewend tot verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen, ouderen en vrouwen, maakt het veel uit voor de hele bevolking” aldus Evelyn Wever-Croes, leider van de MEP partij in Aruba.

Bron: ArenaPoliti.co

Naschrift KKC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *