27 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

AntilliaansDagblad | ‘Excessieve betalingen’

Ansary smeet met Ennia-gelden
Richard Gibson streek 7,5 miljoen op

Belangen Ansary gediend, niet van Ennia of klanten | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Hushang Ansary heeft geen goed woord over voor toezichthouder de Centrale Bank CBCS, maar de in verband met de aansprakelijkheidsprocedure tegen hem ingebrachte stukken schetsen een onthutsend beeld van grote sommen geld die verzekeraar Ennia verlieten, zonder dat de polishouder hier weet van had, laat staan er invloed op had.

Ansary (volgens Wikipedia 94 jaar) ‘en de zijnen’, waarmee de eveneens gedaagde ex-bestuurders van Ennia worden bedoeld, hebben dividenduitkeringen, kapitaalonttrekkingen en andere onttrekkingen uit Ennia aan zichzelf doen plaatsvinden, waarmee zij ten minste 223 miljoen gulden aan het verzekeringsbedrijf hebben onttrokken.

Zo blijkt uit het verzoekschrift in handen van het Antilliaans Dagblad dat bij het gerecht in New York openbaar is geworden. Eerder, vorige week dinsdag, stond deze krant al uitvoerig stil bij onttrekkingen via de constructies van een investering in het Amerikaanse Stewart & Stevenson LLC (S&S) alsmede via SunResorts Ltd nv (Mullet Bay op Sint Maarten). ,,Ansary cum suis hebben ook nog op allerlei andere manieren vermogen aan Ennia onttrokken, ten bate van zichzelf.”

Naast die genoemde 223 miljoen hebben Ansary en de voormalige bestuurders van Ennia de verzekeraar opgezadeld met ten minste 140 miljoen aan ‘excessieve kosten’ die volgens de eisers ‘geen of volstrekt onvoldoende verband hielden met Ennia’ en die, ook in het licht van de financiële situatie van Ennia, ‘volkomen onverantwoord waren’.

Zo hebben zij Ennia opgezadeld met – waarna een opsomming volgt – talrijke donaties in met name de Verenigde Staten aan ‘goede doelen’ die ‘niets met Ennia van doen hadden’ (waaronder aan het United Peace Institute, het Museum of Fine Arts in Houston, maar ook aan ex-president George W. Bush jr. en het Pentagon Memorial Fund); kosten voor adviseurs van Ansary c.s. zelf die door Ennia werden betaald; betaling van salarissen aan personen die niet bij Ennia in dienst waren, althans geen werkzaamheden voor Ennia verrichtten, dan wel die excessief werden betaald; excessieve beloningen van commissarissen van Ennia; buitensporige reis-, verblijfs- en representatiekosten; kosten van twee vliegtuigen, die voornamelijk door Ansary privé werden gebruikt; en overige ‘excessieve kosten’.

Het begrip ‘excessief’ valt veelvuldig, maar daar blijft het niet bij. De bedragen zijn gedetailleerd, bijna tot achter de komma, in kaart gebracht. De commissarissen vormen daarin een verhaal apart. Eén van hen is Richard Gibson, die vorige week samen met Ansary fel van leer trok tegen de Centrale Bank CBCS en daarbij niet schuwde om op de man te spelen: financieel-economisch directeur José Jardim, die door hen verantwoordelijk wordt gehouden voor de gewraakte noodregeling medio 2018 ten aanzien van Ennia, waarna alles bloot kwam te liggen.

Belangen Ansary gediend, niet van Ennia of klanten

Richard Gibson (rechts) streek 7,5 miljoen op

In de beloning van commissarissen van Ennia Caribe Holding (ECH) werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ‘reguliere commissarissen’ en anderzijds commissarissen die ook een rol hadden als ‘adviseur’. In de eerste jaren ontvingen de reguliere commissarissen een netto standaardvergoeding van 45.500 gulden (bruto ongeveer 52.780).

Anderzijds zetelden ook vertrouwelingen van Ansary in de raad van commissarissen (RvC). Dit waren in het bijzonder zijn dochter Nina Ansary, Frank Carlucci, John Macomber, James Crystal, Jaime Saleh, Clark Gomes Casseres en de genoemde Gibson, die bekend is als (ex-)advocaat op Sint Maarten, eigenaar van de voormalig krant Today en oud-minister; zowel van de voormalige Nederlandse Antillen als later van het jonge Land Sint Maarten.

‘Excessief’ wordt wat betreft de commissarissen gedefinieerd als het deel dat de standaardvergoeding van 52.780 gulden per jaar overtreft. Over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 kregen de genoemde vertrouwelingen ‘bonussen’ toegekend ter hoogte van minimaal 100.000 dollar (bijna 180.000 gulden).

,,De (financiële) resultaten van Ennia hebben over deze jaren geen enkele aanleiding gegeven tot de toekenning van een dergelijke bonus”, aldus het verzoekschrift in de rechtsprocedure, die al in maart had moeten dienen maar telkens werd vertraagd en uitgesteld en nu eind september voor Conclusie van Antwoord op de rol staat.

,,In een aparte klasse valt de aanvullende vergoeding die aan commissaris Richard Gibson is toegekend. De heer Gibson vertrok in 2014 als commissaris, waarna hij minister van Financiën en (vervolgens) interim-minister van Justitie van Sint Maarten werd. Met zijn vertrek kreeg hij door Ansary een vertrekbonus van 2.045.024,33 gulden bruto (1.274.000 netto) toegekend.”

In totaal is aan Gibson – die nu samen met Ansary ten strijde trekt tegen de Centrale Bank CBCS – over de periode vanaf 2006 een vergoeding uitbetaald van ruim 7,5 miljoen. Bijna een miljoen per jaar. In zijn ‘topjaar’, 2014, kreeg Gibson zelfs ruim 2 miljoen van Ennia gestort. Hierover zijn onlangs ook vragen gesteld en opmerkingen gemaakt in het parlement van Sint Maarten. Gibson was naast commissaris bij Ennia ook actief als ‘adviseur’.

,,Het is Ennia niet bekend welke activiteiten of diensten Gibson aan Ennia heeft verleend naast zijn – overigens beperkte – handelingen als commissaris.”

Gibson werd in mei 2018 nog door Ansary benoemd in de directie van Ennia, maar dit gebeurde zonder de vereiste voorafgaande toestemming van toezichthouder CBCS, die dit direct pareerde. Niet lang daarna volgde het door het gerecht uitspreken van de noodregeling. De beloningen – inclusief de genoemde bonussen – die in de praktijk aan commissarissen werden toegekend, stonden volgens de eisers (de Ennia-entiteiten zelf) in geen enkele verhouding tot de geldende standaardvergoeding of de in de markt gangbare compensatie. In de periode 2006 tot en met 2018 ging het om een totaalbedrag van 18.659.504, waar dat op basis van de standaardvergoeding in totaal 4.425.195 gulden zou zijn geweest.

,,Ansary was steevast betrokken bij de toekenning van de bovengenoemde bonussen en andere vergoedingen aan commissarissen”, stellen de eisers. Hij werd benoemd tot lid van het na zijn aantreden ingestelde ‘Investment Committee’, dat de bevoegdheid kreeg om te beslissen over de beleggingen van de Ennia Groep, en kreeg – zo meldt het verzoekschrift – ‘vrij spel van de raad van commissarissen’.

Volgens de indieners van de rechtszaak was ‘sprake van een vergaande feitelijke zeggenschap van Ansary – gefaciliteerd door bestuurders en commissarissen die feitelijk als zijn handlangers opereerden en in elk geval hun taken volstrekt onvoldoende hebben verricht – bij dit alles’. Daarbij werden ‘uiteindelijk belangen gediend die wel dicht bij Ansary liggen, maar niets te maken hebben met (de belangen van) Ennia, de met haar verbonden onderneming en de polishouders’. ,,Voor deze situatie zijn verschillende personen verantwoordelijk te houden.”

Directie en RvC volgden zonder tegenspraak

Het management van Ennia kon blijkbaar geen tegenwicht bieden aan de besluiten van Ansary. Ook de raad van commissarissen (RvC) van Ennia Caribe Holding (ECH) – die hijzelf voorzat – volgde zonder tegenspraak zijn koers. Zo wordt gesteld in de stukken.

Dat Ansary geen kritiek duldde en hij ‘loyaliteit’ aan zijn beleid van doorslaggevend belang achtte, blijkt onder meer uit de door toenmalig Ennia-directeur Gijsbert van Doorn opgestelde notulen van een overleg van 18 januari 2011 tussen Ansary en het bestuur van Ennia:

,,In de eerste 2 uren van de meeting deelde de heer Ansary met ons zijn visie over het aansturingmodel. In zijn optiek is de directie van Ennia middle management in zijn onderneming. Hij was dan ook zeer verbolgen over het feit dat de directie besluiten had genomen. Het was ontoelaatbaar dat het management besluiten neemt. Het management werd geacht uit te voeren, cashflow-prognoses te maken e.d.

Daarnaast heeft de heer Ansary een inkijkje gegeven in de waarden die hij van belang vindt in zijn onderneming. Het gaat de heer Ansary om loyaliteit, vertrouwen en competentie. Waarbij loyaliteit en vertrouwen veruit het belangrijkste zijn. Want, zo voegde hij daaraan toe, competentie kan worden vervangen. Desnoods plaatste hij degene onder ons op onze stoel, betaalde die 5 maal zo veel en dan was dat probleem opgelost. Wij werden bovendien zelfs verschillende keren zwaar geschoffeerd. (…)

De uitkomst van de meeting was dat: – De heer Ansary uitermate duidelijk aangaf zelf de beleggingsbeslissingen te zullen blijven nemen, en dat wij daar als statutaire directie geen enkele rol in spelen.”

Het verzoekschrift in de aansprakelijkheidsprocedure zegt over besluiten van de raad van commissarissen (RvC) dat die bestaan uit meerdere pagina’s, elk met een handtekening van Ansary en de handtekening van één van de overige commissarissen. Dit wekt de indruk, aldus de inbreng van de eisers, dat Ansary het initiatief en de uitwerking van de besluiten op zich nam en naderhand de overige bestuursleden bewoog het besluit te ondertekenen.

,,Kort en goed bestond er binnen Ennia geen onafhankelijk orgaan dat de besluiten van Ansary controleerde.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

5 reacties

 1. ….”Of staat dat zo lullig dat je dan een ex gouverneur en een ex president van ons Hof alsmede ex ministers en ex minister presidenten,en ex directeuren van de centrale bank. Alsmede accountants etc voor de rechter gaat brengen”……

  @Shonfefe….we worden allemaal in de maling genomen.
  Morgen beboet depolitie jou voor een bagatel overtreding en wordt je aqualectra afgesloten als je te laat betaalt.

  Deze lui roven letterlijk miljarden.van spaarders en pensionados, en zijn je Minister, Je bank directeur, je Gouverneur, je rechter, je consultant, je president, je advocaat, …etc etc….

  Waarom is er nu geen protest voor Forti, Ennia, de CBCS, de accountantsñ die deze porkeria goedkeurde, De woonhuizen van Gilbert Martina, de toezichthouders, de RvC leden, ga naar Hof van Justitie, waarom de heer Saleh nog niet is asngesproken op zijn hoofdelijke assprakelijkheid? Of is er geen asnsprakelijkheid voor RvC leden?

 2. Wanneer gaan we dat hele zooitje voor de rechter brengen vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie.Of staat dat zo lullig dat je dan een ex gouverneur en een ex president van ons Hof alsmede ex ministers en ex minister presidenten,en ex directeuren van de centrale bank. Alsmede accountants etc voor de rechter gaat brengen. Vanaf het begin was de overname van Ennia Caribe en de Banco di Caribe een criminele opzet.Die criminele overname werd ook vanaf het begin gesteund door de Directie van de Centrale Bank en de toen zittende regering waarvan de leden daarna veel geld tegemoet konden zien. En gelet op de uitkomsten van het interne onderzoek blijken die betalingen ook daadwerkelijk plaats te hebben gehad.
  Als deze zaak gedekt gaat worden dan zal er nooit een toekomst voor Curacao zijn want dan is bewezen dat misdaad loont op Curacao
  Ik ga ervan uit dat de ratten elkaar wel zullen verraden en zie een begin daarvan in de diverse verklaringen van de crook Ansary en Gibson.

  Een andere zaak moet het herstel publiekelijk zijn van de reputatie van de toenmalige Ennia Directeur op Aruba. Hij. Werd kapot gemaakt door de Ennia en de directie van de centrale bank zowel op Curacao als op Aruba. daar hij de enige is geweest die tegen de handelingen van Ansary durfde ingaan en wel het belang van ennia verzekerden wilde verdedigen.

 3. De Ennia, lees de polishouders, werden gewoon als WC pot gebruikt door Ansart.

  En Tromp, Hasselmeyer en Romero vonden het goed.. ..

  Ook van die overbetaalde wegkijkers…die NIETS deden.

  En de accountant, die moet zijn RA DIRECT inleveren.

  En de Toezichthouders die daar gecontroleerd hebben snappen niets van controleren!
  Wie was daar in charge in het veld dat deze onregelmatigheden niet gesignaleerd zijn?

  Wie deed de cijferanalyses..en dat wordt gigantische salarissen betaald.

 4. Excessieve betalingen, daar weet het kleine Zuurzakpatsertje Stephen ‘Capone’ Capella alles van.

  Capone Capella liet zich als laffe toy boy van Eric Garcia vorstelijk betalen bij Girobank, maar deze Bonny & Clyde van onze financiele dienstverlening lieten zich ook nog eens bij Ctex, het luchtkasteel van de Lima, op de payroll zetten.

  En de nietsnut van een commissaris Neetje van der Veen tekende als klap op de vuurpijl voor een bonus van 400,000 dollar voor Capone Capella, terwijl die de bank naar de rand van een faillissement had geleid!

  Capone Capella wilde daar ook nog eens geen cent belasting over betalen, dus liet hij de 400,000 dollar door Neysa Isenia boeken als een aankoop van Avalon software, van zijn moeder in Panama.

  Wat Neysa Amesia nu doet? Niet integer en niet geschikt voor een directiefunctie bevonden door onze Centrale Bank maakten wij haar… directeur bij Aqualectra!

  Waar ze ongetwijfeld, alweer, de kont likt van de algemeen directeur.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...