33 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Uitslag giftigheid groene aanslag over minimaal 2 maanden

HomeMediaAmigoe | Uitslag giftigheid groene aanslag over minimaal 2 maanden
Uitslag giftigheid groene aanslag over minimaal 2 maanden
Uitslag giftigheid groene aanslag over minimaal 2 maanden

WILLEMSTAD — Het GMN-ministerie komt haar toezeggingen tegenover de milieustichtingen CAE en Smoc, om ‘beter te communiceren’, na. Dit door het uitgeven van een persbericht over de vorderingen van het gesprek met de stichtingen op 25 september jongstleden.

Zoals bekend hebben deze samen met vier bewoners onder de rook een kort geding tegen het ministerie lopen inzake de verergerde uitstoot. GMN heeft gedurende dit proces – er hebben reeds drie zittingen plaatsgevonden waarvan de eerste op 19 juni – vrijwel geen publieke uitspraken gedaan over de vorderingen.

Zoals afgelopen zaterdag door deze krant gemeld, gaf de voorzitter van de stichting Clean Air Everywhere (CAE), Mark Verkade, een uitvoerige opsomming van het verloop van het gesprek. Een van de eisen van Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) en CAE is dat de overheid de bevolking duidelijkheid verschaft, bijvoorbeeld omtrent incidenten. Als voorbeeld wordt aangehaald dat een betere communicatie gewenst is bij pieken in de luchtmetingsdata die op de overheidswebsite luchtmetingencuracao.org te raadplegen zijn en hoe om te gaan met de groene aanslag.

Over de voortgang van het gesprek met de stichtingen stelt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN): “Het overleg met CAE en Smoc vond plaats omtrent de voortgang betreffende het onderzoek naar de groene stof en de uitstoot vanuit het Schottegat-industriegebied. De resultaten van het onderzoek naar de bestanddelen van de groene stof zijn bekend maar onbekend is in welke verbindingen de gevonden elementen aanwezig zijn. Dit is belangrijk om een uitspraak te kunnen doen over eventuele gevolgen voor de gezondheid”, aldus het ministerie, dat toelicht dat hiervoor vervolgonderzoeken in de planning zijn.

Verbindingen aanslag

“Binnenkort zal er opdracht worden gegeven aan TNO voor onderzoek naar de verbindingen, dat naar verwachting twee maanden in beslag zal nemen. Het ministerie zal de resultaten hiervan te zijner tijd bekend maken. GMN heeft in het gesprek met de milieustichtingen ook aangegeven dat TNO geen garantie geeft dat het onderzoek ook daadwerkelijk de gewenste helderheid zal kunnen leveren”, aldus het ministerie.

Over dit onderwerp gaf Verkade eerder aan dat werd toegezegd om binnen enkele weken informatiefolders over de groene aanslag te zullen uitbrengen. Ook gaf het ministerie volgens Verkade aan een Facebook-pagina te zullen wijden aan mogelijke incidenten die zich in de toekomst voordoen, die bijvoorbeeld gepaard gaan met pieken in de uitstoot van vervuilende stoffen. Voornoemde wordt bevestigd door GMN, dat stelt: “Naar aanleiding van hetgeen tijdens de zittingen is besproken, neemt het ministerie de suggesties van CAE/Smoc over en zal het ministerie effectiever met de bevolking communiceren over de uitstoot, calamiteiten, de effecten voor de gezondheid en de ontwikkelingen dienaangaande. Ook zullen de sociale media hiervoor worden ingezet.”


Haalbaarheidsstudi
e

Verder heeft Verkade eerder verklaard dat het ministerie in november met experts van de GGD Amsterdam een haalbaarheidsonderzoek zal doen naar de gezondheidseffecten. Het ministerie hierover: “Er is ook afgesproken dat er een onderzoek komt naar de effecten van de uitstoot op de gezondheid van de populatie die benedenwinds van het industriegebied woont. Een dergelijk milieu-epidemiologisch onderzoek is niet makkelijk omdat er onder andere meerdere factoren zijn die van invloed zijn op de gezondheid van diezelfde populatie, waardoor het moeilijk is de zogenoemde ‘ruis’ te scheiden van de relatie die onderzocht wordt”, aldus GMN.

Zo is hiervoor de GGD Amsterdam in een consortium met ook andere experts op dit terrein benaderd. GMN: “Zij hebben geadviseerd om eerst een vooronderzoek te doen ofwel een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of een grootschalig gezondheidsonderzoek wel enige zeggenschap zou hebben. In dit kader zal in november een delegatie vanuit Nederland op werkbezoek naar Curaçao komen, de voorbereidingen hiervan zijn reeds gestart.”


‘Kortetermijnoplossingen

Ook geeft het ministerie aan dat zij reeds na de derde rechtszitting verscheidene gesprekken heeft gevoerd met drie bedrijven die operationeel zijn in het betreffende industriegebied en dat deze gesprekken nog gaande zijn. “Het doel hiervan is om te komen tot kortetermijnoplossingen die door elk bedrijf afzonderlijk en gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd om de uitstoot te verlagen, ter verbetering van de luchtkwaliteit.” GMN noemt de drie bedrijven niet met naam, maar Verkade heeft hier eerder over gesteld dat er gesprekken vanuit de overheid zijn gevoerd met de Isla-raffinaderij (in exploitatie door PdVSA), de BOO-energiecentrale en nutsbedrijf Aqualectra, aangezien deze bedrijven aan de uitstoot bijdragen. Verkade legde eerder al uit dat de bedrijven afzonderlijk van elkaar op de hoogte zijn gesteld van wat men van hen verwacht, ‘waarbij erop is aangedrongen om alles in te zetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren.’

Uitbreiding luchtmetingen

Het GMN geeft verder aan dat het ministerie momenteel in de voorbereidingsfase is om per januari 2016 ‘het pakket aan stoffen die gemeten worden bij de luchtmeetstations te Kas Chikitu en Beth Chaim te Blenheim uit te breiden met het meten van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK ‘s) en zware metalen. “Deze zullen in eerste instantie gedurende drie maanden worden gemeten, waarna een evaluatie plaats zal vinden op basis waarvan besloten zal worden of het zinnig is deze metingen te continueren”, aldus GMN.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties