Amigoe | Regering: Wetsvoorstel goed voor ontplooiing financiële sector

Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Ltev)

Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Ltev)

WILLEMSTAD — De regering heeft een voorstel bij de Staten ingediend voor een vergunningenstelsel en register voor effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders.

De Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (Ltev) gaat ervan uit dat effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders onder het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) worden geplaatst.

Volgens de Memorie van Toelichting bij het voorstel stonden effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders voorheen onder geen enkel toezicht, terwijl andere actoren binnen de Curaçaose financiële- en kapitaalmarkten hier wel aan onderhevig waren. De nieuwe wet, die door de ministers van Justitie en Financiën bij de Staten is ingediend, heeft primair als doel ‘een toezichtregime te introduceren voor bemiddelaars in het effectenverkeer en beheerders van vermogen teneinde de werking van de financiële kapitaalmarkten op Curaçao naar een volgend niveau te tillen en om de positie van de beleggers op die markten verder te beschermen tegen risico’s’.

Het voorstel gaat ervan uit dat effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders een vergunning bij de CBCS, of een andere door deze bankinstelling aangewezen toezichtinstantie, moeten aanvragen. Dit gebeurt via een aangetekende brief. De CBCS dient binnen zestig dagen hierover uitspraak te doen. Zonder deze vergunning is het eenieder verboden op of vanuit Curaçao als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder op te treden.

Het vergunningenstelsel geldt niet voor kredietinstellingen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administrateurs en verleners van beheersdiensten die over een vergunning beschikken conform de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf 1994, de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs en van de Landsverordening toezicht trustwezen voor zover het optreden als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder ingevolge die vergunning niet is verboden. Wel moeten zij aan de CBCS hun voornemen bekendmaken als zij plan zijn om als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder te gaan functioneren.

In haar hoedanigheid als toezichthouder kan de CBCS algemeen verbindende voorstellen voorstellen voor de effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders die onder de werking van deze wet vallen. Het gaat hierbij om voorschriften met betrekking tot deskundigheid en integriteit; financiële waarborgen; bedrijfsvoering en aan de cliënten van de effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder, de Bank en aan het publiek te verstrekken informatie.

Het voorstel zal na accordering door de Staten met een overgangsregeling van een jaar tijd ingaan. Dit houdt in dat effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders een jaar de tijd hebben om een vergunning bij de CBCS aan te vragen.

In de Memorie van Toelichting bij het voorstel wordt verder gewezen op het feit dat effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders een functie als intermediair vervullen tussen beleggers en beleggingsobjecten. Door gebruik te maken van de diensten van een intermediair kan het individu/de belegger betere besluiten nemen en/of een betere risicospreiding bereiken. Naast het beschermen van beleggers heeft het voorstel ook als doel om de reputatie van Curaçao als een financieel centrum in stand te houden. Het past ook in het beleid van de regering om het vertrouwen van beleggers en spaarders, zowel in binnen- als buitenland, in de Curaçaose financiële sector te bevorderen.

Met de invoering van de Ltev voldoet Curaçao aan de moderne internationale regelgeving en richtlijnen, aldus de regering. Zij wijst erop dat met de implementatie van deze wet Curaçao lid kan worden van de toonaangevende organisatie International Organization of Securities Commissions (Iosco), een internationaal erkende organisatie voor de regulering van effectenmarkten. “Met een lidmaatschap kan de Curaçaose internationale financiële sector zich verder ontplooien op de mondiale markt. Conform Iosco-vereisten zorgt de Ltev voor de nodige transparantie en wordt de toezichthouder in staat gesteld om efficiënt en effectief informatie uit te uitwisselen met zowel lokale als buitenlandse toezichthoudende instanties. De uitwisseling van informatie zal door middel van overeengekomen en vastomlijnde procedures plaatsvinden en wordt gewaarborgd door de nodige geheimhoudingsverplichtingen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *