Amigoe | Regering pleegt coup binnen Carmabi

Regering pleegt coup binnen Carmabi

Regering pleegt coup binnen Carmabi

WILLEMSTAD — De regering heeft geprobeerd een aantal bestuursleden te benoemen bij Carmabi, hetgeen volgens de statuten niet mag. De overheid mag één bestuurslid benoemen en had dat al gedaan.

Dat is voormalig interim-diensthoofd van de afdeling LVV Kenneth Heidweiller.

Heidweiller vormt momenteel samen met Edwin ‘Makambi’ Flameling het bestuur. Flameling meent dat de regering een coup heeft gepleegd binnen het bestuur van de stichting.

In een advies van SBTNO stelt de overheidsadviseur inzake corporate governance ‘zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen de benoeming door het Land. De advocaten van Flameling, Achim Henriquez en Olga Kostrzewski, wilden hiertegen vandaag nog een gang naar de rechter inzetten. Hoewel het bestuur van Carmabi conform de statuten uit minimaal vijf en maximaal negen leden moet bestaan en momenteel slechts twee bestuursleden telt, is het niet aan de regering om leden te benoemen.

SBTNO stelt in het advies gericht aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Siegfried Victorina (PS), dat aan de hand van ontvangen stukken – onder meer een besluit van de Raad van Ministers (RvM) van op 20 april jl. – van het voornemen tot het benoemen van een aantal bestuursleden bij Carmabi door het Land te hebben vernomen. De adviseur ontving hierbij onder andere ook de statuten van Carmabi, opgesteld op 5 mei 2011.

SBTNO: “Er kan worden geconcludeerd dat het voorstel tot het benoemen van een aantal kandidaten tot bestuurslid van Carmabi, gestoeld is op het verzoek van de bestuursvoorzitter van Carmabi, zoals in de brief van 31 maart 2016 van de bestuursvoorzitter aan de GMN-minister verwoord. Hij schrijft dat het bestuur slechts uit twee leden bestaat en hierdoor niet aan het minimum aantal bestuursleden conform de statuten, voldoet. Ook zou er sprake zijn van een impasse tussen hem en het andere bestuurslid met betrekking tot benoeming van kandidaten tot bestuursleden.”

De advocaten van Flameling: “Heidweiller heeft zichzelf na ‘de benoemingen’ van de nieuwe kandidaten gebombardeerd tot voorzitter van de stichting, hetgeen niet mogelijk is conform de statuten. Flameling erkent de benoeming van de nieuwe bestuursleden niet, omdat die niet conform de statuten van de stichting is geschied. Het SBTNO-advies bevestigt hetgeen Flameling al deze tijd heeft aangegeven. Namelijk dat het Land steeds bevoegd is om slechts één bestuurslid te benoemen in het Carmabi-bestuur en dat het dit al geruime tijd geleden heeft gedaan met de benoeming van de heer Heidweiller, die nog zitting heeft in het bestuur. Het Land heeft geen bevoegdheid om andere bestuursleden te benoemen. Zowel Heidweiller als het Land is gewezen op dit feit, doch het Land is desondanks kennelijk op advies en verzoek van Heidweiller, overgegaan tot benoemingen.”

SBTNO: “Ter vergemakkelijking van het een en ander heeft de bestuursvoorzitter (Heidweiller, red.) aan de GMN-minister eveneens verzocht om hem te machtigen om namens het Land in een bestuursvergadering van Carmabi kandidaten voor te dragen en vervolgens te benoemen. Uit de tekst van onder meer het concept-Landsbesluit inzake de benoeming van kandidaten tot bestuursleden van Carmabi, kan worden geconcludeerd dat de minister voornemens is in te stemmen met dit verzoek van de bestuursvoorzitter om hem te machtigen. In het geval dat het aantal bestuursleden onder vijf is gedaald, komt in deze gevallen de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen toe aan de rechter.” In het advies worden de statuten van Carmabi aangehaald waaruit ook blijkt dat als de overheid ‘reeds één lid in het Carmabi-bestuur heeft, de regering niet nog een lid of leden kan benoemen’.

“In zo’n geval komt de bevoegdheid om het bestuur aan te vullen met nieuwe leden, slechts en alleen toe aan het bestuur van Carmabi zelf. Indien het bestuur dat nalaat en de twee maanden termijn is verstreken, dan kan iedere belanghebbende of het Openbaar Ministerie aan de rechter verzoeken bestuursleden te benoemen”, aldus de adviseur. Verder geeft SBTNO ook aan dat zolang de ‘bestuursvoorzitter’ in het Carmabi-bestuur zit, de regering niet bevoegd is om anderen te benoemen en dat indien dit toch gebeurt, ‘deze benoemingen in strijd met de statuten en dus nietig zijn’.

De advocaten van Flameling: “Kortom, er zijn kennelijk diverse besluiten doorgedrukt bij het plegen van een coup binnen het bestuur, die in strijd zijn met de wet en de statuten van Carmabi. Dit terwijl de handelende ministers in deze kwestie middels een e-mail op de hoogte zijn gebracht. Ook werden zij op de hoogte gehouden van hetgeen zich verder afspeelde binnen de stichting. Des te kwalijker is het dan, dat deze illegale benoemingen kennelijk hebben plaatsgevonden door onder meer diezelfde ministers en op hun voordracht. In opdracht van Flameling zal in het belang van Carmabi, het gerecht worden verzocht de benoemingen nietig te verklaren en nieuwe bestuursleden te benoemen.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Regering pleegt coup binnen Carmabi

  1. valt er dan een vet salaris daar te verdienen?
    dan hebben onze politici altijd wel wat familie die een baantje nodig heeft.
    lees inkomen geen werk…

  2. Carmabi is een van de niet gouvernementele organisaties in Curacao die onmisbaar werk doen en hierbij de aandacht trekken van de vele parasiterende politici. Als er geld omgaat trachten die lieden zonder benul “in te trekken” bij bedrijven en organisaties op het eiland. Ook talloze commissies worden bevolkt door parasieten met vooraf vastgestelde doelen, zonder enige kennis van de materie. Vandaar dat er nauwelijks iets tot stand wordt gebracht en er een panische angst heerst voor veranderingen.
    Het huidige bestuur van Carmabi is kennelijk niet bereid om dit soort klaplopers in hun midden te verwelkomen. Terecht en hulde.

  3. Gaap….. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *