Amigoe | Publiek register van nevenactiviteiten en -inkomsten

Voorstel gedragscode Statenleden

Voorstel gedragscode Statenleden

WILLEMSTAD — Een publiek register van nevenactiviteiten en neveninkomsten. Dit is een van de voorstellen die vermeld zijn in de concept-gedragscode voor Statenleden, die Pais-Statenlid Alex Rosaria naar de Staten heeft gestuurd.

Het voorstel gaat uit van het regelen van plichten, financiële belangen en belangenconflicten van leden van het parlement.

Het voorstel is ingegeven door het feit dat de Staten van Curaçao geen gedragscode hebben. Er is wel een Reglement van Orde, maar dat heeft alleen betrekking op gedragsregels tijdens vergaderingen van de Staten.

“Het Reglement van Orde bevat regels over de wijze waarop de Statenleden concreet invulling geven aan hun rol van controleur van de regering en wetgever. In het Reglement van Orde is bijvoorbeeld duidelijk aangegeven welke rechten een Statenlid heeft, hoe vergaderingen opgeroepen kunnen worden, op welke wijze een Statenlid het woord kan voeren in de Staten, en hoe de voorzitter van de Staten de orde kan handhaven.”

In het voorstel van Rosaria staat dat na hun verkiezing tot lid van de Staten of binnen dertig dagen na het aanvaarden van het ambt, alle nieuwe Statenleden een overzicht van hun financiële belangen aan de Statenvoorzitter moeten geven.

Ook dienen zij de Statenvoorzitter op de hoogte te houden van iedere wijziging met betrekking tot hun financiële belangen, die zich na deze dertig dagen voordoet. Onder financiële belangen wordt onder meer verstaan: de beroepswerkzaamheden van het lid gedurende de drie jaar voor zijn ambtsaanvaarding in de Staten, alsmede bestuursfuncties gedurende diezelfde periode bij een onderneming, nietgouvernementele organisatie, vereniging of enige andere organisatie.

Ook iedere bezoldigde activiteit, beklede bestuursfunctie, incidentele externe activiteit tegen betaling die het bedrag van 10.000 gulden overtreft of deelname in een onderneming of maatschap, wanneer dit een weerslag kan hebben op het publieke domein, of wanneer die deelname het lid aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de betrokken organisatie.

Publicatie

De eerdergenoemde informatie dient op de site van de Staten gepubliceerd te worden, aldus het voorstel. Ditzelfde geldt ook voor geschenken die Statenleden uit hoofde van hun functie hebben gekregen.

“De leden van de Staten onthouden zich bij de uitoefening van hun taken van aanvaarding van geschenken en soortgelijke voordelen, met uitzondering van geschenken met een waarde van minder dan 100 gulden, of geschenken die hun uit hoffelijkheid worden aangeboden bij gelegenheden waarbij zij de Staten officieel vertegenwoordigen”,

is in het concept opgenomen. Geschenken die aan Statenleden worden aangeboden bij de uitoefening van hun functie dienen aan de Statenvoorzitter te worden overgedragen. Rosaria is als nieuwe voorzitter van de commissie Werkwijze van de Staten voorstander van een gedragscode waarin normen worden vastgelegd ter voorkoming van onder andere belangenverstrengeling en ter waarborging van transparantie.

“Belangrijk is dat er in de Vaste Commissie voor de Werkwijze van de Staten een discussie wordt gevoerd over het te verwachten gedrag van een verantwoordelijk Statenlid buiten de vergaderingen van de Staten. Immers de spelregels over de manier waarop een Statenlid zich in de Staten dient te gedragen, zijn reeds in het Reglement van Orde vastgesteld.”

Tweederde meerderheid

Rosaria spreekt de hoop dat de verschillende fracties tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud van de gedragscode, zeker aangezien deze niet afdwingbaar is. Het voorstel dient in een openbare vergadering met tweederde meerderheid te worden aangenomen om van kracht te worden.

De eerstvolgende vergadering van de Commissie Werkwijze van de Staten staat gepland voor aanstaande donderdag. Het is nog niet bekend of het voorstel van Rosaria dan op de agenda zal staan.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Publiek register van nevenactiviteiten en -inkomsten

  1. Eindelijk een goed en zinvol voorstel Rosaria.

    Maar laten we naast de neveninkomsten ook even in beeld brengen de nevenuitgaven die er gedaan zijn door het in stand houden van Fraudelyne Wiels in het Curacaohuis door dezelfde laffe Rosaria.

    Twee dure rapporten, twee dure kindermeisjes (het sprekende mantelpak van Rijn en de dementerende Begina) en de voortdurende imagoschade door het ongeciviliseerde optreden van het ordinaire viswijf Wiels.

  2. Laten ze dan ook gelijk de partijfinanciering regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *