Amigoe | Overtreding partijfinancieringswet geen reden voor uitsluiting verkiezingen

Kersttoespraak Gouverneur Mw. L.A. George-Wout

Gouverneur Mw. L.A. George-Wout is voorzitter van de Raad van Advies

WILLEMSTAD — Een partij die de Landsverordening financiën politieke groeperingen overtreedt kan niet van deelname aan verkiezingen worden uitgesloten.

Dit stelt de Raad van Advies (RvA) in een advies op vragen van het Hoofdstembureau. De vragen volgden op de wens van het Hoofdstembureau om duidelijkheid te krijgen hoe enkele aspecten van de partijfinancieringswet geïnterpreteerd moeten worden.

De Landsverordening financiën politieke groeperingen stelt regels vast voor de manier waarop politieke partijen gefinancierd worden. Dit houdt onder meer in dat partijen jaarlijks voor 1 april hun jaarrekening en jaarverslag moeten inleveren over het voorbije jaar. Ook moeten de partijen contributies en activiteiten bijhouden. Deze verslagen worden ter controle doorgestuurd naar overheidsaccountant Soab, die hiervan verslag uitbrengt. Als het Hoofdstembureau constateert dat een partij of persoon in overtreding is van genoemde wet dan doet zij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Overtreding kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van drie maanden en/of een boete van ten hoogste 10.000 gulden.

Vooral over dit laatste aspect waren er vragen gerezen bij het Hoofdstembureau, die via de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om advies vroeg bij de RvA. In dit advies stelt de RvA namelijk dat conform de wet alleen overtreding van artikel 28 van het Kiesreglement Curaçao kan leiden tot uitsluiting van een lijst van de verkiezingen. Artikel 28 stelt dat een lijst ongeldig wordt verklaard als die op de dag van de kandidaatstelling niet tussen 09.00 en 16.00 uur bij het Hoofdstembureau wordt ingeleverd, deze niet door het vereiste aantal kiezers wordt ondersteund, niet voldoet aan de voorschriften, niet door de juiste persoon is ingeleverd, of waarvan alle 29 kandidaten zijn geschrapt, omdat zij niet voldoen aan de eisen om op de lijst te staan.

Aan de hand van het vermelde in artikel 28 van het Kiesreglement constateert de RvA dat het niet voldoen aan de Landsverordening financiën politieke groeperingen voor het Hoofdstembureau geen grond is – in de zin van artikel 28 – om een kandidatenlijst ongeldig te verklaren. Individuele kandidaten kunnen wel geschrapt worden aan de hand van artikel 44 van de Staatsregeling van het land Curaçao. Hierin is een van de vereisten dat betrokkene niet onherroepelijk veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en daarbij door de rechter tevens uit het kiesrecht is ontzet.

Ook verwijst de RvA naar wat er in artikel 21 van de Landsverordening is vermeld, namelijk de al eerder vermelde gevangenisstraf van drie maanden en/of een boete van ten hoogste 10.000 gulden. In dit artikel wordt geen melding gemaakt van de bijkomende straf van ‘ontzetting van het recht de algemene vertegenwoordigende organen te verkiezen of tot lid van deze organen te worden verkozen, of beide’. “De raad concludeert dat een geval waarin een kandidaat wegens overtreding van deze Landsverordening uit het kiesrecht is ontzet en daardoor van het kiesrecht is uitgesloten, zich om bovenvermelde reden niet zal voordoen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *