Amigoe | Overheden betalen rekening Soab laat

Overheden betalen rekening Soab laat

Overheden betalen rekening Soab laat

WILLEMSTAD — De omvang van de vordering op de opdrachtgevers van overheidsaccountantsbureau Soab is eind 2014 nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar en bedraagt een aanzienlijk deel van het balanstotaal.

Deze vordering betreft met name de overheden van de Landen Curaçao en St. Maarten. De grote omvang van de openstaande vorderingen is, evenals voorgaande jaren, een blijvend aandachtspunt, zegt Soab in het Jaarverslag 2014.

De totale vordering op de opdrachtgevers bedraagt 6,3 miljoen gulden (eind 2013 was dit 6,6 miljoen gulden). De hoge vorderingen bemoeilijken Soab in haar bedrijfsvoering. De omvang van de liquide middelen bedraagt 2,7 miljoen gulden (eind 2013 was dit 2,5 miljoen gulden). Soab zal in 2015 wederom alles in het werk blijven stellen om de openstaande vorderingen te innen. Soab verricht hoofdzakelijk werkzaamheden voor de overheden van Curaçao en St. Maarten en is daarmee voor haar functioneren volledig afhankelijk van de tijdige betaling door deze overheden.

In 2014 heeft Soab onder meer het projectmanagement van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor Curaçao gedaan. Voor het eiland is het van groot belang dat de inkomsten verhoogd worden. Er zal door de overheid in het algemeen en het ministerie van Financiën in het bijzonder stevig worden ingezet op verbetering van de compliance. In dit kader heeft de Inspectie der Belastingen Soab verzocht om de herwaarderingsactie van de OZB te begeleiden, de organisatie van de Inspectie toekomstbestendig te maken en het aanbestedingsproces ten behoeve van de herwaardering in te richten en uit te voeren.

Ook werd een advies aan de sectordirecteur Ondernemen verstrekt inzake de Parking Authority Curaçao (PAC) die belast is met de exploitatie van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Hierbij was er bij het ministerie van Economische Ontwikkeling behoefte aan het inzichtelijk maken van de verhoudingen tussen PAC en de overheid alsook wat ieders taak hierbij is. Tevens werd geadviseerd over de mogelijke vormen van overdracht van de exploitatie van parkeerplaatsen aan PAC alsook over de berekening en hoogte van de vergoeding die de overheid aan PAC in rekening kan brengen voor de exploitatie van de parkeerplaatsen, inclusief de mogelijke noodzaak tot wijziging van de huidige wettelijk vastgestelde parkeertarieven.

In 2014 heeft Soab op verzoek van de minister van Justitie een onderzoek uitgevoerd bij Bureau Bijzondere Wetten van het Korps Politie Curaçao (KPC). Dit betrof een onderzoek naar de (naleving van de) procedures voor het verstrekken van wapenvergunningen. Tevens werd een onderzoek uitgevoerd naar de inkopen van de (auto)garage van het KPC. Hierbij is met name de kwaliteit en beheersing van de inkoop-en magazijnprocedures van de garage getoetst.

Ten slotte werd een onderzoek verricht naar de gedetineerdenrekeningen, waarbij werd vastgesteld of de tegoeden van de personen, gedetineerd in Sentro di Detenshon i Korekshon di Korsou, zoals deze bleken uit het Prison Administration System (PAS) ook feitelijk op de daartoe aangehouden girorekeningen aanwezig waren .

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *