Amigoe | Meer overtredingszaken, minder beslag- en bestuurszaken

Rechtbank Stadhuis vonnis

Meer overtredingszaken, minder beslag- en bestuurszaken

WILLEMSTAD — De instroom van rechtszaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is op totalen hoger dan vorig jaar. Deze stijging geldt echter niet voor alle rechtsgebieden.

Voor Bestuursrecht is de instroom juist gedaald. Deze daling is vooral te zien in de aantallen LAR-zaken. Deze zijn op alle vestigingen gedaald.

Dat meldt het hof in zijn jaarverslag over 2015 dat vanochtend werd gepresenteerd. De toename van het totaal aantal ingestroomde zaken is grotendeels toe te schrijven aan het rechtsgebied strafrecht in het bijzonder de zaakscategorie Overtredingen. De instroom van de overtredingszaken is op bijna alle vestigingen hoger dan vorig jaar. Het aantal aangebrachte overtredingszaken op de vestiging Curaçao neemt weer toe na een aanzienlijke daling in het jaar 2014. Deze toename is van invloed op het totaal aantal ingestroomde zaken, maar is van minder invloed op de totale tijdbesteding voor de behandeling daarvan, aangezien de zaakszwaarte van de zaakscategorie Overtredingen zeer licht is.

Beslagzaken

De instroom van civiele zaken, zowel civiele bodemprocedure zaken als extra judiciële zaken, is in 2015 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze afname is vooral toe te schrijven aan het aantal beslagzaken. Deze zaken laten al een aantal jaren een dalende trend zien. Een mogelijke oorzaak voor deze afname kan zijn het feit dat vanaf medio 2013 griffierechten worden geheven voor beslagzaken. De verhouding tussen civiele bodemprocedure zaken die op tegenspraak worden afgedaan en zaken die bij verstek worden afgedaan verschilt per vestiging. Op Aruba worden naar verhouding veel meer zaken bij verstek afgedaan, terwijl op St. Maarten relatief weinig bij verstek wordt afgedaan. Een oorzaak voor deze verschillen is niet direct aan te geven. De aantallen personen- en familiezaken nemen op alle vestigen toe. Ook de aantallen Onder Toezicht Stellingen voor minderjarigen nemen toe behalve op de vestigingen St. Maarten en BES.

Het aantal aangeboden ambtenarenzaken neemt toe, behalve op St. Maarten. Het totaal aantal belastingzaken blijft nagenoeg op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Echter verschilt de toe- en afname van de instroom belastingzaken per vestiging.

Het totaal aantal zaken dat door het Openbaar Ministerie wordt aangebracht is in 2015 toegenomen ten opzichte van 2014. Een nadere analyse naar zaaksoort laat zien dat de toename vooral toe te schrijven is aan het aantal aangebrachte overtredingszaken, dat, na een forse daling vorig jaar, op alle vestigingen weer is toegenomen. Echter de instroom van het aantal rechter-commissaris handelingen neemt op alle vestigingen af. Het aantal aangebrachte misdrijfzaken is op Aruba toegenomen en op de overige vestigingen juist afgenomen. De daling op Curaçao wordt door het OM grotendeels toegeschreven aan de recherchecapaciteit die net als in 2014 ten behoeve van enkele omvangrijke en complexe megazaken is ingezet.

Familiezaken

Uit de cijfers blijkt dat de werkvoorraad van personen- en familiezaken op Curaçao en St. Maarten toeneemt. Deze stijging is gerelateerd aan de toegenomen instroom. De gestegen werkvoorraad belastingzaken op Curaçao is te verklaren door het aantal zaken dat in afwachting was van de invoering van twee feitelijke instanties. In 2015 zijn organisatorische maatregelen genomen om achterstanden te voorkomen. Dit streven wordt bemoeilijkt door de hoge werklast van de meer complexe en zware zaken die ter behandeling worden aangeboden, in combinatie met een achterblijvende capaciteit door openstaande vacatures.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *