32 C
Willemstad
• maandag 22 juli 2024

Extra | Journaal 19 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, July 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, July 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Maal wil schadevergoeding voor niet nakomen afspraken Oostpunt

HomeMediaAmigoe | Maal wil schadevergoeding voor niet nakomen afspraken Oostpunt
Overheid moet over LOB verzoek Oostpunt beslissen
Maal wil schadevergoeding voor niet nakomen afspraken Oostpunt

WILLEMSTAD — Willy Maal, de eigenaar van Oostpunt, overweegt bovenop de eerder aangezegde 66 miljoen gulden, schadevergoeding van de overheid te eisen wegens wanprestatie. “Het Land heeft de met (erven) Maal overeengekomen verplichting tot de grootst mogelijke voortvarendheid in het bestemmingstraject Oostpunt, stelselmatig aan zijn laars gelapt en komt domweg niet na hetgeen na jarenlange onderhandelingen is afgesproken.

Dat is niet alleen onfatsoenlijk, maar het maakt het Land ook schadeplichtig”, aldus HBN Law-advocaat Robert Blaauw namens zijn cliënt in een brief aan de overheid.

De brief werd op 20 oktober jongstleden naar de overheid gestuurd met de titel: ‘Gebrek aan voortvarendheid Land Curaçao inzake Oostpunt’.

Door raadsman Blaauw wordt een ‘feitenopsomming’ gegeven van de langdurige juridische strijd van de familie Maal tegen de overheid om Oostpunt te ontwikkelen en de uitkomsten van de gevoerde onderhandelingen. “Het Eilandgebied Curaçao (rechtsvoorganger van het Land) werd bij vonnis van 7 juni 1999 veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan Maal van 20 miljoen gulden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 december 1995. Die vordering bedraagt thans 56,5 miljoen.

De veroordeling had als grondslag het niet nakomen van toezeggingen aan Maal. Bij de bepaling van het schadebedrag ging het gerecht ervan uit dat Maal daarnaast 40 tot 50 procent van Oostpunt zou kunnen ontwikkelen. Na dit vonnis en indiening van een planschadeclaim van 66 miljoen door Maal, hebben Maal en het Eilandgebied jarenlang onderhandeld”, aldus Blaauw.

De raadsman verwijst naar de daaruit voortvloeiende ‘Vaststellingsovereenkomst’ van 25 augustus 2010, waarin volgens Blaauw ‘door bestemmingswijziging, ontwikkeling voor Oostpunt – als door Maal verlangd – uitgangspunt was, en als eis van de overheid was geformuleerd’.

In de Vaststellingsovereenkomst die nooit officieel publiekelijk werd gemaakt, stelde de overheid dat ‘met de grootst mogelijke voortvarendheid het traject bestemmingswijziging (van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan, EOP) zal worden voortgezet’. Blaauw:

“Vervolgens is er pas in juli 2014 een ’Beslisdocument’, waarin de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (oud-VVRP-minister Earl Balborda, red.) door hem gewenste aanpassingen van de eerder ter inzage gelegde concept-Landsverordening en Memorie van Toelichting toelichtte, voor het eerst aan de ministerraad voorgelegd. Daarna is over de concept-Landverordening en de Memorie van Toelichting advies gevraagd. Deze adviezen zijn in augustus 2014 ontvangen, op basis hiervan is deze aangepast. De ministerraad keurde vervolgens de aangepaste concept-Landsverordening herziening bestemmingen Oostpunt met Memorie van Toelichting en het ‘Beslisdocument’ goed.”

Blaauw licht verder toe dat vervolgens de stukken met verzoek om advies aan de Sociaal Economische Raad, en ter kennisname en voorbereiding aan de Raad van Advies (RvA) zijn aangeboden. “Ten onrechte werd aan de SER geen spoedadvies gevraagd, gezien de verplichting van de overheid. De SER bracht pas tien maanden later, begin juni 2015, een advies uit.

Bijkomende oorzaak van de absurd lange duur van het SER-advies was gelegen in het feit dat het VVRP-ministerie niet of uiterst traag reageerde op vragen van de SER om nadere informatie. Tevens is gebleken dat ook vragen van de RvA niet of foutief beantwoord zijn.”

Inzage in stukken

In totaal worden acht rechtszaken gevoerd door stichtingen/organisaties en particulieren, tegen de voorgenomen bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt. Herhaaldelijk werd gewezen op het gelijkheidsbeginsel, waarbij de partijen zich afvroegen in hoeverre men op gelijke wijze inzage heeft in relevante informatie/processen en stukken.

Uit de voornoemde uiteenzetting van de raadsman van Maal, blijkt in ieder geval dat Blaauw inzage heeft in het verloop van de door de overheid gevraagde adviezen, aan de voornoemde onafhankelijke adviesorganen SER en de RvA. Zo heeft de SER tot taak de regering van Curaçao van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard.

Dit om veranderingen te kunnen doorvoeren met een sociaal-economische impact, waarbij de regering de wettelijke verplichting heeft om een SER-advies in te winnen. De RvA heeft als hoogste onafhankelijke adviseur van de regering over zaken van wetgeving en bestuur een belangrijke taak in het goed functioneren van de democratie, zo luidt de toelichting op de RvA-website.

In de brief wordt de overheid verder verzocht om Maal schriftelijk te informeren over de voortgang van het traject. “Is er nu wel of niet een spoedadvies gevraagd bij de RvA? Zo ja, wanneer en zo nee waarom niet? Gaarne ontvangt Maal binnen een week antwoord. Indien het Land – bepaalde ministeries – door negeren de overeengekomen ‘grootst mogelijke voortvarendheid’ frustreert, zal Maal geen andere keus overblijven dan stappen te ondernemen om schadevergoeding te eisen wegens wanprestatie. De planschade bijvoorbeeld zal niet beperkt kunnen worden tot het eerder aangezegde bedrag van 66 miljoen gulden”, aldus Blaauw.

‘Wettelijke gang’

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), laat weten nog niet bekend te zijn met de inhoud van de brief. Ze kan wel al zeggen dat het traject ‘de normale wettelijke gang doorloopt’. “De SER heeft reeds advies uitgebracht, terwijl de stukken nu officieel voor advisering naar de RvA zullen worden doorgestuurd. De RvA had reeds – informeel – ter inzage en voorbereiding, de stukken ontvangen maar zal zich daar nu voor advies over buigen.”

De concept-Landsverordening kan voor de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt pas ter goedkeuring aan de Staten worden aangeboden, als het advies van de RvA binnen is. Zoals bekend kan de concept-Landsverordenning voor gedeeltelijke wijziging in het EOP van de bestemming van de gronden van Oostpunt, pas ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden als het RvA-advies binnen is.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties