Amigoe | Evaluatiecommissie pleit voor behoud financieel toezicht

Evaluatiecommissie onder leiding van Ron Gomes Casseres pleit voor behoud financieel toezicht

Evaluatiecommissie onder leiding van Ron Gomes Casseres pleit voor behoud financieel toezicht

DEN HAAG — Curaçao en St. Maarten hebben nog niet het punt bereikt waarop ze zelfstandig toezicht kunnen houden op een gezonde begroting. Ondanks het vele werk dat sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen is verzet, is met name het financieel beheer nog zorgelijk. De Evaluatiecommissie Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten schrijft dit aan de Rijksministerraad, die alleen bij uitzondering van dit advies zal afwijken. De evaluatiecommissie onder leiding van Ron Gomes Casseres had als opdracht om te beoordelen of het hoger financieel toezicht op Curaçao en St. Maarten deels of zelfs helemaal beëindigd kon worden. 

De evaluatie houdt verband met het feit dat de Rijkswet Financieel Toezicht (Rft) en het gerelateerde College financieel toezicht (Cft) inmiddels vijf jaar bestaan.

De evaluatiecommissie beoordeelde in hoeverre beide landen in 2012, 2013 en 2014 hebben voldaan aan de normen van de Rijkswet, waaronder de vereiste dat uitgaven gedekt worden door inkomsten. De commissie keek daarbij ook nadrukkelijk naar de verantwoording en toelichting bij alle begrotingsposten en naar de extra informatie over de financiële status van het land.

“Op basis van de beschikbare gegevens en inzichten voor de drie achtereenvolgende begrotingsjaren 2012, 2013 en 2014 kan de evaluatiecommissie niet tot het oordeel komen dat Curaçao en St. Maarten in deze drie achtereenvolgende jaren, zoals door de Rft en de memorie van toelichting daarbij vereist, geheel en zelfstandig hebben voldaan aan de normen (…) en meent daarmee dat het alsdan te nemen besluit door de raad van ministers van het Koninkrijk niet zou kunnen inhouden dat de verplichtingen op grond van de Rft blijvend niet meer behoeven te worden nagekomen”, oordeelt de commissie.

Een groot punt van kritiek betreft het financieel beheer. De begrotingen voldoen weliswaar aan alle eisen, maar de uitvoering kan nog veel beter. “Een veel gehoord geluid is dat het financieel beheer op de ministeries van Financiën sterkere vooruitgang laat zien dan bij de andere ministeries. Het beeld bestaat dat het opstellen van de begroting, de uitvoering daarvan en het financieel beheer in den breedte vooral wordt gezien als een zaak van de minister van Financiën en van zijn ministerie. Van een gezamenlijke inspanning van de ministeries lijkt weinig sprake te zijn”, aldus de commssie.

Eigen toezicht

De commissie adviseert de regeringen van Curaçao en St. Maarten daarnaast om te investeren in een eigen vorm van toezicht, gebruikmakend van bestaande en eventueel nieuwe organisaties. Het hoger financieel toezicht heeft namelijk als negatief effect dat er minder belang wordt gehecht aan adviezen die door de ‘eigen’ instanties worden gegeven. De commissie adviseert om een nieuwe evaluatie goed voor te bereiden en duidelijke afspraken te maken aan welke criteria beide landen moeten voldoen, voordat het financieel toezicht beëindigd kan worden. De Rijkswet financieel toezicht is niet duidelijk genoeg op dat punt. De commissie sluit niet uit dat de volgende evaluatie al voor 2018 gehouden kan worden, met name gezien de positieve ontwikkelingen op Curaçao. Tot slot adviseert de commissie ook om te zorgen voor duidelijkheid over de mate waarin overheids-nv’s een risico vormen voor de begroting. De landen verschillen op dit punt van mening met het Cft en enkele Nederlandse Tweede Kamerleden.

Bezwaar

Zowel Curaçao als St. Maarten hebben bezwaar gemaakt tegen het advies van de evaluatiecommissie op basis van een eerste versie die al in juni naar hen werd toegezonden. Zo vindt Curaçao dat de evaluatiecommissie te veel nadruk legt op het financieel beheer, terwijl een gezonde begroting de belangrijkste voorwaarde is in de Rijkswet financieel toezicht. Meer over deze bezwaren in de Amigoe van morgen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *