Amigoe | ‘Documenten onbruikbaar door onleesbaar gemaakte tekst’

Carmabi Curacao

‘Documenten onbruikbaar door onleesbaar gemaakte tekst’

WILLEMSTAD — De overheid bleef zich tot het hof verzetten tegen een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) van Stichting Carmabi.

Uiteindelijk heeft de overheid nu op bevel van het hof inzage gegeven in alle relevante stukken die zijn gebruikt bij de ontwerp-Landsverordening voor de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt. In de stukken blijkt zoveel blanco gemaakt, ‘uit privacybescherming van ambtenaren’, dat deze volgens Carmabi ‘onleesbaar en onbruikbaar’ zijn. “We zijn hier niets mee opgeschoten.” De stichting vraagt zich af of zij wel alle stukken heeft gekregen en beraadt zich over vervolgstappen.

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Suzy Camelia-Römer (PNP) geeft aan dat er misschien inderdaad te veel blanco is gemaakt.

“Ik heb gisteravond ook opgevangen dat er mogelijk te veel blanco is gemaakt en daarom vandaag reeds intern de opdracht verstrekt om daar nogmaals naar te kijken. Men zal dus kijken of er mogelijk meer informatie vrijgegeven kan worden. Onze juristen hebben overigens een week de tijd genomen om te toetsen welke gegevens conform het vonnis, wel of niet vrijgegeven konden worden. Dit met het oog op privacybescherming van ambtenaren waarbij informatie niet herleidbaar mag zijn tot opvattingen van specifieke personen.”

Ze benadrukt ‘transparantie binnen de wettelijke kaders’ voor te staan.

“Bij de beoordeling over welke gedeelten vrij konden worden gegeven, wat immers ook tijd in beslag neemt, heb ik met het oog op het verstrijken van de termijn van twee weken, er duidelijk op gewezen dat men dient te voorkomen dat de dwangsom ingaat. Dus nogmaals, men kijkt er vandaag naar, waarbij het principe van de LOB-wetgeving, recht op inzage, als wettelijk uitgangspunt dient. Ik sluit de kwestie niet zomaar af, het kan zelfs zo zijn dat Carmabi mogelijk nog stukken zal ontvangen waarin minder informatie blanco is gemaakt. Dit met mogelijk zelfs een excuus van het ministerie. Maar daar wordt naar gekeken”,

aldus Camelia-Römer.

Carmabi houdt zich bezig met natuureducatie, onderzoek en natuurbeheer en wilde als belanghebbende inzage in de stukken. Deze wilde de overheid nadat Carmabi op 8 oktober 2015 door middel van een LOB-verzoek gelijk kreeg van de rechter, nog niet geven. Het ministerie ging in hoger beroep. Carmabi werd hierin op 8 april door het hof in het gelijk gesteld. Het ministerie kreeg van het hof twee weken de tijd om de door Carmabi opgevraagde stukken openbaar te maken, op straffe van een dwangsom van 2000 gulden per dag, met een maximum van 60.000 gulden.

Als voorbeeld van wat allemaal blanco is gemaakt geeft wetenschappelijk directeur Mark Vermeij aan dat er een tabel is weggelaten waarin ‘slechts een feitelijke opsomming wordt gegeven van de natuurelementen van Oostpunt’. “Hoe kan men dergelijke feitelijke informatie naar een persoonlijke opvatting van een ambtenaar herleiden? De stukken zijn bij ons in drie multomappen bezorgd. De info is op strategische plekken blanco gemaakt. De inhoudelijke context is geheel zoek.”

Het valt Vermeij verder op dat slechts één van de drie mappen de stukken bevat over de inhoudelijke besluitvorming van het ministerie over de totstandkoming van de concept-Landsverordening.

“Aangezien de overheid voornemens is om het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) te wijzigen voor een dergelijk groot gebied, een tiende deel van het eiland, is het opmerkelijk dat de overwegingen in slechts één multomap passen. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit alle stukken zijn.”


Niet complee
t

Carmabi-advocate Sandra In ’t Veld geeft aan in beraad te zijn met haar cliënt over mogelijke vervolgstappen. Carmabi vroeg om inzage van in totaal 27 documenten. Vermeij zegt dat de bijlagen van het ‘Beslisdocument’ niet compleet zijn en dat de bevindingen van de commissie die zich over de ‘zienswijzen’ (bezwaren van particulieren en organisaties tegen de plannen) boog, ook niet bruikbaar zijn.

“Zo is in twee mappen te zien dat een groot aantal zienswijzen zijn ontvangen, waarop de beoordelingen van de commissie blanco zijn gemaakt. Slechts in twee gevallen, waar de commissie meent dat de zienswijzen niet terecht zijn, zijn de bevindingen na te lezen. Dus de rest, de bezwaren die mogelijk als terecht beoordeeld zijn, is onleesbaar.”

Hij vervolgt dat de vraag zich opwerpt in hoeverre burgers überhaupt nog inspraak hebben middels bezwaar of inzage.

“In het geval van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, de EOP-bestemmingswijziging, heeft men immers netjes conform de wet, een bezwaarprocedure gehanteerd. Waarom inzake Oostpunt een zogenoemde zienswijze procedure instellen, waar men vervolgens met de bevindingen van de commissie die zich over deze zienswijzen heeft gebogen, niets doet. In de stukken wordt slechts summier gerefereerd aan een paar bezwaren. Uit niets kan men opmaken dat de naar verluidt bijna 100 bezwaren daadwerkelijk zijn meegewogen.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Documenten onbruikbaar door onleesbaar gemaakte tekst’

  1. Why worry.
    In de Curacaosche Courant staan alle landsverordeningen etc die by law gepubliseerd diende te worden. Ter inzage bij onze bibliotheek en diverse openbare archieven.
    Deze site kan ook een beetje inzicht verschaffen. http://www.delpher.nl/nl/kranten/
    sterkte en bedenk dat papier geduldig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *