Advisering Staten heeft gevolgen voor SER

Sociaal Economische Raad

Sociaal Economische Raad

WILLEMSTAD — Als de Sociaal Economische Raad (SER) de Staten van het Land Curaçao gaat adviseren, dan zal dit financiële gevolgen met zich meebrengen. Dit stelt premier Ivar Asjes (PS) in antwoord op schriftelijke vragen van Pais-fractieleider Alex Rosaria. In de brief wordt overigens niet aangegeven waar deze extra fondsen vandaan moeten komen.

Op dit moment ligt er een aantal voorstellen op tafel om de Landsverordening Sociaal Economische Raad aan te passen. Een van deze voorstellen gaat uit van het instellen van een wettelijke grondslag opdat de Staten de SER rechtstreeks kunnen benaderen voor advies over voorontwerpen van initiatieflandsverordeningen.

Hiermee wordt getracht om de zelfstandige positie van de Staten te versterken, terwijl ook de afhankelijkheid van de Raad van Ministers voor de Staten wordt beëindigd. Op dit moment kunnen initiatiefvoorstellen van individuele Statenleden alleen door middel van de regering aan adviesorganen voorgelegd worden.

In een brief van Rosaria van februari van dit jaar haalt het Pais-lid het SER-advies aan over de eerdergenoemde voorgestelde wetsaanpassing.

“De SER schrijft dat er niet van uitgegaan moet worden dat een uitbreiding van de taak van de SER met advisering aan de Staten geen financiële gevolgen heeft.”

Rosaria wilde weten wat de financiële gevolgen zijn van deze uitbreiding van de taken van de SER.

In zijn antwoord stelt Asjes dat de werkwijze van de SER voor een groot deel afhankelijk is van de ontwerpen en de volledigheid van het ingediende adviesverzoek.

“De voorbereiding van de advisering door de SER door het ondersteunende secretariaat vereist zelfstandig onderzoek en analyse van beschikbare data en is daardoor een arbeidsintensief proces, dat enige tijd in beslag kan nemen.

Indien voor een onderwerp externe expertise dient te worden gezocht of veeI aanvullend onderzoek moet worden gedaan legt een adviesverzoek een dienovereenkomstig beslag op de middelen van de SER en op de doorlooptijd van de advisering.”

Kortom, een uitbreiding van de taak van de SER met advisering aan de Staten vergroot de intensiteit van de adviesrol van de SER en daarmee ook de werklast van het ondersteunend secretariaat, aldus Asjes in zijn brief aan Rosaria.

Zo’n extra belasting voor de SER komt op een moment dat het ondersteunend secretariaat van dit orgaan al te kampen heeft met onderbezetting.

“De advisering door de SER kost daardoor nu al regelmatig meer tijd dan de SER zelf wenselijk acht. Alle partijen hechten belang aan een zo spoedig mogelijke advisering door de SER.

Een uitbreiding van de adviestaak dient daarom gepaard te gaan met het aan de SER beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen om ook de adviesverzoeken van de Staten binnen de kortst mogelijke termijn af te handelen.

Dientengevolge kan er niet van uitgegaan worden dat een uitbreiding van de taak van de SER met advisering aan de Staten geen financiële gevolgen heeft.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *