AD | VOG gedeputeerden verplicht

Kabinet wil ook participatie burgers vergroten | Antilliaans Dagblad

Den Haag – Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil met een wetsvoorstel de integriteit van lokale en regionale besturen bevorderen. Dit betreft ook de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Kieswet.

Na de goedkeuring door de ministerraad gisteren is het wetsvoorstel naar de Raad van State (RvS) gestuurd.

Met dit wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van lokale en regionale overheden aan nieuwe mogelijkheden om met bestuurlijke problemen en integriteitskwesties om te gaan, aldus de verklaring na de ministerraad. Zo wordt het voor onder andere aankomende gedeputeerden verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij hun benoeming te overleggen.

Daarnaast worden bepalingen die betrekking hebben op belangenverstrengeling van bestuurders verduidelijkt. Dit gaat om de functies die niet verenigbaar zijn met het politieke ambt, handelingen die voor een politiek ambtsdrager verboden zijn en de verplichting om zich onder bepaalde omstandigheden van beraadslaging en stemming te onthouden. Verder worden de wettelijke bepalingen met betrekking tot het opleggen en opheffen van geheimhouding vereenvoudigd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel, inclusief Memorie van Toelichting, en van het advies van de RvS worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Met een tweede wetsvoorstel wil Ollongren de participatie van burgers bij hun lokaal bestuur vergroten. Ook dit voorstel is door de ministerraad goedgekeurd en gaat nu naar de RvS voor advies. Een van de elementen in het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau is het vastleggen van het uitdaagrecht.

In de praktijk werken gemeenten, inclusief de openbare lichamen, al met participatievormen. Het doel van de voorgestelde wijziging is dat elke gemeenteraad, ook de Eilandsraad, in de participatieverordening kaders stelt voor participatie. Voor zowel de inwoners als voor het bestuur wordt dan duidelijk op welke manier zij in welke fase van het beleidsproces betrokken worden. Bij het opstellen van de participatieverordening heeft de raad de ruimte om rekening te houden met de lokale behoefte en omstandigheden.

Met het wettelijk vastleggen van het uitdaagrecht kunnen inwoners het openbaar lichaam verzoeken om de uitvoering van een taak over te nemen, al dan niet met bijhorend budget, omdat zij denken deze taak beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | VOG gedeputeerden verplicht

  1. Tico Martina

    Hopelijk wordt dat niet ingevoerd op Curaçao. Want dan zouden we zonder de PAR/MAN en PIN komen te zitten en neemt de MAFFIA Curaçao over en komt pikkeboef Schotte aan de macht. Dan krijgen we corruptie en lijdt het volk honger. Oh wacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *