30 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Rechter vrijwaart Giro

HomeMediaAD | Rechter vrijwaart Giro
Overheidsaccountant Soab vist achter het net | Vigilante

Willemstad – De noodregeling heeft tot gevolg dat Girobank niet kan worden gedwongen tot het uitvoeren van enige betaalopdracht. Het gegeven dat de Centrale Bank CBCS sinds de toepassing van de noodregeling het bestuur vormt van Giro maakt dit niet anders.

,,Op de CBCS rust geen contractuele verplichting om tot een opdracht tot overboeking over te gaan”, oordeelt het gerecht van Curaçao in een kortgedingprocedure die Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) tegen zowel Girobank als CBCS was gestart.

Soab vist met dit vonnis dat gistermiddag werd uitgesproken dus achter het net.

Het gaat in dit geval om twee miljoen gulden, waarvoor de stichting op 27 november Giro verzocht het over te maken naar haar rekening bij de MCB Bank. Dat was ruim vóór de afkondiging van een moratorium op 10 december, waarna klanten maximaal in totaal 10.000 gulden van hun op dat moment bestaande tegoed kunnen opnemen.

Soab stelt dat zij – omdat de stichting niet kan beschikken over haar tegoeden op de rekening bij Giro en omdat veel van haar (overheids)opdrachtgevers via die rekening betalen – in de problemen komt met haar salarisverplichtingen jegens haar personeel.

Dat is ‘voldoende spoedeisend’, meent de rechter. Maar de vordering dat Soab, ondanks het moratorium, alsnog de beschikking krijgt over het deel van haar tegoed bij Giro ten aanzien waarvan zij op 27 november de opdracht tot overboeking heeft gegeven, is ‘niet toewijsbaar’.

De overheidsaccountants staan daarmee met lege handen. En daarmee alle andere rekeninghouders met meer dan 10.000 gulden bij Giro. Van belang is dat over Girobank als kredietinstelling in de zin van de Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (LTBK) in 2013 de noodregeling is uitgesproken en sindsdien voortduurt.

,,Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat de kredietinstelling niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van zijn schulden die vóór de uitspraak zijn ontstaan, net zomin als tot nakoming van zijn schulden na de uitspraak ontstaan”, zo luidt de wet.

Die bepaling moet volgens het gerecht worden gezien in het kader van de bescherming van de liquiditeitspositie van een onder de noodregeling geplaatste kredietinstelling. ,,En het staat buiten kijf dat het overboeken van gelden naar rekeningen van andere banken van invloed is op die liquiditeitspositie.”

Hieraan doet volgens het vonnis niet af dat de opdracht tot overboeking dateert van ruim voor het afkondigen van het moratorium. ,,Mogelijk heeft Girobank zonder goede grond niet direct uitvoering gegeven aan de opdracht, terwijl zij in die periode andere opdrachten wel heeft uitgevoerd, zoals Soab suggereert, maar dat doet er niet aan af dat Girobank niet kan worden gedwongen om tot overboeking over te gaan.”

Soab heeft nog betoogd dat Giro gedurende zes jaar sinds het uitspreken van de noodregeling haar bankbedrijf op normale wijze heeft voortgezet en zelf reclame heeft gemaakt om mensen ertoe te brengen hun geld aan de bank toe te vertrouwen. Daarmee verdraagt zich volgens de stichting niet dat Giro nu plotseling gelden achterhoudt.

,,Wat er ook zij van de ter zitting opgeworpen vragen over de duur van de noodregeling en de wijze waarop Girobank sindsdien heeft geopereerd”, volgens het vonnis ‘valt niet in te zien dat de wettelijke bepalingen uit de LTBK zouden moeten worden gepasseerd’.

Dit geldt te meer nu geen bijzondere omstandigheden zijn gesteld of gebleken dat Soab zou moeten worden bevoordeeld boven andere rekeninghouders van Giro die evenzeer door het moratorium worden getroffen. ,,Het enkele feit dat de overboekingsopdracht al dateert van voor de afkondiging van dat moratorium is daarvoor onvoldoende.”

Soab dupe Giro/CBCS

De ‘verscherpte liquiditeitsvoorschriften’ bij Girobank golden al vóór 10 december 2019, de bewuste dag dat de Centrale Bank CBCS vanwege de ontstane onrust met betrekking tot de Girobank de operaties van deze commerciële bank tijdelijk had bevroren.

Sindsdien geldt dat iedere klant van Girobank tot een maximumbedrag van 10.000 gulden over zijn tegoeden kan beschikken. Maar dat er dus al eerder ‘verscherpte liquiditeitsvoorschriften’ waren, ontdekte Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau) pas later toen bleek dat twee opdrachten van 27 november tot overmaking van telkens één miljoen gulden niet werden uitgevoerd, terwijl dat normaal twee tot maximaal drie werkdagen duurt.

Girobank moest het bedrag van 2 miljoen op de MCB-rekening van Soab bijschrijven, maar dit gebeurde niet. Zonder enige uitleg, terwijl de opdrachten ook nimmer werden geweigerd. Zo kwam naar voren in een kortgeding van de stichting tegen Giro en – vanwege de noodregeling die als zes jaar duurt – ook toezichthouder CBCS.

Pas bij brief van 20 december 2019 reageert Girobank op het niet hebben uitgevoerd van de opdrachten, de vragen van Soab in de periode van de eerste week van december en 10 december en/of de sommatiebrief van de advocaat van Soab, en stelt zij dat op het moment dat Soab de opdrachten aan Girobank had verstrekt, dus op 27 november 2019, er reeds verscherpte liquiditeitsvoorschriften golden die door de Centrale Bank CBCS waren opgelegd.

Giro erkent dat de opdrachten nog vóór het moratorium waren ontvangen, maar door de verscherpte liquiditeitsvoorschriften die toen al van kracht waren kon Girobank de betreffende opdrachten ‘helaas niet uitvoeren’. Verder geen nadere uitleg. Soab is hier alles behalve blij mee – mede hierdoor komt de stichting zelf in problemen – en stapte naar de rechter:

,,Op 27 november 2019 waren deze zogenaamde verscherpte liquiditeitsvoorschriften in ieder geval voor Soab niet bekend”, aldus advocaat Lisanne Asjes tijdens de behandeling afgelopen vrijdag. ,,Op geen enkele wijze is aan Soab – of voor zover Soab weet aan de andere rekeninghouders van Girobank – bekendgemaakt dat er op enig moment verscherpte liquiditeitsvoorschriften zijn opgelegd c.q. golden en/of dat zij niet vrij over hun eigendom, de door hun aangehouden gelden, kon beschikken.”

Sterker nog, vult de raadsvrouw aan, op 28 oktober 2019 – dus één maand vóór de opdrachten – heeft Girobank samen met de CBCS juist publiekelijk kenbaar gemaakt dat Girobank ‘business as usual’ doet. Soab houdt al jaren bij Girobank een bankrekening (current account) aan. Op deze bankrekening stond op 27 november 2019 een creditsaldo van welk saldo c.q. gelden ‘Soab eigenaar is en zonder enige beperking over kon beschikken’.

,,Anders dan Girobank bloot stelt, is het gelden van verscherpte liquiditeitsvoorschriften een interne aangelegenheid, en geen rechtsmiddel die jegens Soab kan worden gebruikt. Als het zelfs waar is dat er op 27 november 2019 bij Girobank door CBCS opgelegde verscherpte liquiditeitsvoorschriften golden, moesten deze – om extern effect te hebben – aan Soab, althans alle rekeninghouders bekend zijn gemaakt. Dit is nimmer door Girobank en/of CBCS geschied”, stelt de advocaat.

Asjes is namens haar cliënt van mening dat Girobank ‘zal moeten bewijzen’ dat de zogenaamde door CBCS opgelegde verscherpte liquidatievoorschriften voor alle rekeninghouders bij Girobank gold ‘en dat er geen voorkeursbehandeling is gegeven, zoals het in de gemeenschap de ronde doet’. Soab heeft naar eigen inzicht een spoedeisend belang ‘daar zij zonder over deze gelden, die haar eigendom zijn, te kunnen beschikken het salaris van haar personeel over de maand januari 2020 niet zal kunnen uitbetalen’.

Ook haar verplichtingen aan derden zal de stichting niet kunnen nakomen, met alle nadelige gevolgen van dien. Girobank zal volgens Asjes hoogstwaarschijnlijk gaan aanvoeren dat op grond van de Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen zij na het opleggen van de noodregeling haar ‘schulden’ niet hoeft na te komen.

,, Soab acht dat Girobank geen beroep op voormeld artikel kan doen daar in deze geen sprake is van schulden. Immers in deze betreft het gelden die eigendom zijn van Soab en (extern) geen schuld is van Girobank aan Soab.”

Bij het hebben verstrekt van de opdrachten is Girobank jegens Soab een prestatie verschuldigd, te weten het uitvoeren van de opdrachten en het overmaken van de gelden die eigendom zijn van Soab op de door Soab aangegeven bankrekeningen. Een beroep op de noodregeling kan volgens de raadsvrouw ‘in alle redelijkheid geen standhouden daar Girobank en/of CBCS – die al ruim zes jaar de directie van Girobank voert – onder de noodregeling gedurende zes jaar lang ‘business as usual’ heeft gevoerd en ook aan de rekeninghouders dat vertrouwen heeft gegeven en laatstelijk nog op 28 oktober 2019 heeft laten behouden’.

Girobank/CBCS kan, nu het haar uitkomt, niet aan ‘cherry picking’ doen. Dit is volgens Soab in strijd met de redelijkheid en billijkheid. ,,Het door CBCS opleggen van een noodregeling houdt in dat de vergunning van de bank wordt ingetrokken en heeft als doel dat de situatie zoals die op dat moment was (2013) wordt bevroren en dat er geen zaken meer door en met de bank kan worden gedaan. Het heeft tot doel het bedrijf te kunnen saneren en/of afwikkelen en niet om nog zes jaar lang ‘as usual’ te bankieren.”

Als Girobank onder de directievoering van de toezichthouder, CBCS, haar bedrijf zoals gebruikelijk en zonder enige beperkingen voortzet, dan is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid om zich thans te beroepen op de noodregeling. Giro en de Centrale Bank werden bijgestaan door advocaat Mayesi Hammoud.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 reacties

  1. Bij strafrechtelijke veroordelingen van directie leden, is de persoonlijke aansprakelijkheid een houvast !
    Daar komt nog iets anders bij : de giro heeft oproepen geplaatst aan haar cliente, met de mededeling hun verplichting mbt oa hypotheken en creditgards, “ na te komen “. Uiterst dubieuze situatie.
    Zowel garcia als de voltallige RC zijn hoofdelijk aansprakelijk.
    Zelf heeft Garcia de RC in vrijwaring opgeroepen en daarmee hun aansprakelijk in rechte betrokken.
    Hetbpersoonlijke faillissement van Garcia is een voortzetten van frauduleuze handelingen, om onder zijn verplichtingen uit te komen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties