26 C
Willemstad
• zondag 17 oktober 2021 08:51

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Monster inconsistent

Verklaring van stergetuige OM wankelt | Jeu Olimpio

Willemstad – De moed zakte familieleden van de vermoorde politicus Helmin Wiels gisteren in de schoenen toen moordenaar Elvis ‘Monster’ Kuwas onder ede een verklaring aflegde, die uiteindelijk meer vragen opriep dan beantwoordde.

De verklaring van Kuwas, die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op de oprichter van Pueblo Soberano en speciaal voor zijn getuigenverklaring naar Curaçao afreisde, wankelt en verschilt in veel opzichten van de eerdere verklaring die de Wiels-moordenaar heeft afgelegd.

Kuwas, of Monster, zoals hij wordt genoemd, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de stergetuige, die vermeende moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca als zodanig kan aanwijzen. Hij heeft eerder – en ook gisteren – verklaard dat Fonseca degene is geweest die de opdracht voor de moord op Wiels heeft gegeven.

- Advertentie -

Ook was Fonseca, zo meent Kuwas, de persoon die het geld voor de moord aan medefacilitator Luigi Florentina, alias Pretu, heeft gegeven. De stergetuige van het OM werd gisteren echter door zowel de verdediging van Fonseca – om wie deze zaak in hoger beroep draait – als door de rechters van het Hof meerdere malen op inconsistenties en onwaarheden in zijn verklaring gewezen, waardoor het verhaal van Kuwas al dan niet deels, niet langer als geloofwaardig wordt gezien.

Zo verklaarde Kuwas de ene keer dat Fonseca wél aanwezig was bij gesprekken tussen hem en Florentina over de moord op Wiels en een andere keer weer niet. Ook stelde Monster dat hij op de ochtend van 5 mei 2013 – de dag waarop Wiels op het strand van Marie Pampoen werd doodgeschoten – door zijn echtgenote in Koraal Specht werd afgezet en daar een gesprek had met Pretu, die zou hebben gezegd dat hij al een paar keer langs Marie Pampoen was gereden en Wiels daar zou hebben zien staan. Uit onderzoek na de dood van Wiels bleek echter dat de politicus pas later in de middag bij Marie Pampoen arriveerde en niet in de ochtend zoals Kuwas gisteren beweerde.

Raadsvrouw Marije Vaders vertegenwoordigt Fonseca, die reeds in eerste aanleg onder andere op basis van de belastende verklaring van Kuwas en een reeks verdachte sms’jes tussen hem en oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Vaders zette de verschillende leugenachtige verklaringen van Kuwas op een rijtje en confronteerde de moordenaar hiermee, hetgeen resulteerde in irritatie en boosheid bij Kuwas, die daarna op verschillende vragen weigerde antwoord te geven. ‘Dat kan ik me niet herinneren’, en ‘daar heb ik al eerder een verklaring over afgelegd’, waren veelvoorkomende antwoorden van Monster.

Fonseca volgde de zitting, die vandaag wordt voortgezet, via videoconference vanuit zijn cel in Nederland, maar deed zelf een beroep op zijn zwijgrecht. Wel stelde de vermeende moordmakelaar Kuwas een drietal vragen:

- Advertisement -

,,Heb ik jou op 5 mei opdracht gegeven Wiels te overvallen? Heb ik jou op 5 mei opdracht gegeven Wiels te vermoorden? Heb ik jou geld gegeven om Wiels te vermoorden?” Kuwas ging de confrontatie met Fonseca aan. Het antwoord op de eerste vraag luidde ‘nee’ en op de tweede en derde vraag ‘Niet aan mij persoonlijk, maar wel aan Pretu’. Hierna sprong Kuwas uit zijn vel en zei tegen Fonseca: ,,Kom je gezicht hier tonen in plaats van je te verschuilen achter een camera. Ik breek je gezicht.”

Kuwas maakte zijn afkeer jegens Fonseca gisteren meerdere malen kenbaar en liet weten de man te haten omdat hij hem ‘heeft genaaid’. Zo zou Monster na de moord op Wiels in de gevangenis hebben begrepen dat hij eigenlijk bijna een miljoen gulden zou hebben moeten vangen voor de moord, terwijl hij hiervoor ‘slechts’ 200.000 heeft gekregen.

Aanvullend bewijs van Openbaar Ministerie

Gert Rip, de officier van justitie die vanaf het begin belast is geweest met het onderzoek in de moordzaak van Helmin Wiels, presenteerde gisteren aanvullend bewijs in de zaak tegen Fonseca. Het gaat hierbij om bewijs dat na het wijzen van het vonnis in eerste aanleg beschikbaar is gekomen, aldus Rip.

Na het vonnis in eerste aanleg heeft het Openbaar Ministerie meerdere getuigen gesproken die belastende verklaringen tegen Fonseca hebben afgelegd. Zo is gesproken met Julius Boutisma, de broer van Luigi Florentina, maar ook met ene Givenchy Maria die zelf van Florentina te horen zou hebben gekregen dat Jamaloodin Fonseca zou hebben betaald voor de moord op Wiels.

Ook is gisteren verwezen naar verklaringen van oud-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao, Edsel Gumbs. Hij zou hebben gesteld dat de overvaller van de juwelierszaak Freeport bij het Renaissance-hotel met de buit naar Jamaloodin zou zijn gegaan en dat Florentina en Fonseca daar ook waren. ,,De conclusie van het OM: de overval op Freeport Renaissance Curaçao is gepleegd door de ploeg van Florentina; Fonseca weet waar de buit van die overval is; Jamaloodin heeft een gestolen Rolex van Fonseca gekocht; er is een relatie tussen de overvallers, Florentina, Fonseca en Jamaloodin; dit bevestigt de verklaring van Gumbs en verhoogt de geloofwaardigheid ervan.”

Behalve Florentina en Fonseca zijn er volgens het OM geen enkele andere personen in beeld gekomen die Kuwas en wijlen Raul Martinez, alias Bolle, zouden hebben aangestuurd of betaald. Bolle heeft op de dag van de moord op Wiels de vluchtauto bestuurd. Zijn verminkte lijk is later op de vlakte van Hato teruggevonden. ,,Na jaren gedegen onderzoek in alle mogelijke richtingen komen alleen Florentina en Fonseca naar voren. Als er iemand anders dan Fonseca en Florentina bij deze aansturing betrokken zijn, dan zou dat binnen de kleine gemeenschap van Koraalspecht en No Limit Soldiers bekend zijn en zou dat op de een of andere manier naar buiten zijn gekomen. En dat is niet zo. Alles wijst in één richting en er is maar één conclusie mogelijk, geen enkele twijfel: Fonseca was samen met Florentina de opdrachtgever van Kuwas en Martinez. Dat is wettig en overtuigend bewezen.”

Aan Florentina wordt onder andere medeplegen van moord ten laste gelegd. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist, zo legde Rip gisteren uit, dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. De kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is.

,,Een en ander brengt mee, dat indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, zoals in casu, op de rechter de taak rust om in het geval, dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te motiveren”, aldus de officier van justitie.

Bij de vorming van zijn oordeel, dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter, zo stelt Rip, rekening houden met onder meer: de intensiteit van de samenwerking; de onderlinge taakverdeling; de rol in de voorbereiding; de uitvoering of de afhandeling van het delict; en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Uit de bewijsvoering kan volgens het OM onder meer het volgende worden vastgesteld: Fonseca heeft samen met Florentina de opdracht aan Kuwas en Martinez gegeven om tegen betaling van een grote hoeveelheid geld de moord op Wiels te plegen. Daarbij heeft Fonseca Florentina belast met en aangezet tot het werven en instrueren van de uitvoerders Kuwas en Martinez. Voorts heeft Fonseca, al dan niet via Florentina, jegens Kuwas en Martinez vooraf persoonlijk ingestaan voor de betaling van het toegezegde geld. ,,Eerder heeft Fonseca de moordopdracht en het geld daarvoor op zijn beurt van een bovenliggende partij, in de persoon van in elk geval Jamaloodin, waarmee hij contact onderhield, persoonlijk ontvangen”, aldus Rip.

,,Daarbij heeft Fonseca zich in elk geval naar Jamaloodin toe actief getoond door de opdracht aan te nemen en het geld daarvoor in ontvangst te nemen en aan te wenden. Het oordeel is derhalve meer dan gerechtvaardigd, dat de bijdrage van appellant aan het bewezenverklaarde delict van voldoende gewicht is en dat derhalve sprake is geweest van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen appellant en zijn mededaders Florentinia, Kuwas en Martinez.”

De genoemde bijdrage van Kuwas zag, zo stelt Rip, op het plegen ‘van de ergst denkbare vorm van levensberoving, namelijk moord, waarvoor Kuwas, als de enige in leven gebleven uitvoerder van de aanslag, ook onherroepelijk als medepleger is veroordeeld’. Ook voorbedachte raad is volgens het OM wettig bewezen. ,,Er zijn geen enkele aanwijzingen dat besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift tot stand zijn gekomen, a contrario, het geheel getuigt van een koele en berekende belegging van de uiteindelijke aanslag, waarover enige tijd is gegaan, waarin een ieder die daarbij betrokken was, inclusief appellant, meer dan voldoende tijd heeft gehad om na te denken over de betekenis en gevolgen van hun voorgenomen daad om Wiels om te brengen. Daarmee is het bestanddeel voorbedachte raad meer dan genoegzaam bewezen.”

Fonseca is als medepleger verantwoordelijk voor de door Kuwas gepleegde moord op Helmin Wiels, aldus het OM. ,,Appellant heeft immers samen met Florentina aan Kuwas, een notoire hitman, de opdracht gegeven om tegen betaling van een grote som geld het slachtoffer om het leven te brengen. Kuwas heeft, zoals het Hof in zijn zaak heeft overwogen, op meedogenloze wijze een eind gemaakt aan het leven van het slachtoffer en hem daarbij op schokkende en beangstigende wijze uit het leven van de nabestaanden weggerukt”, aldus Rip namens het OM.

Het OM heeft gisteren net als in eerste aanleg een gevangenisstraf geëist van 26 jaar. Bij de strafmaat spelen voor het OM verschillende volgende factoren een rol. ,,Allereerst heeft appellant met het voorgaande het slachtoffer beroofd van zijn recht op leven. Het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten, die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Het handelen van de appellant getuigt van een volstrekte minachting van dat recht op leven.” Bovendien hebben Fonseca en zijn mededaders door hun handelen een ‘groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de gezins- en familieleden van het slachtoffer’.

,,Bovendien roept een dergelijk gewelddadig optreden in het openbaar en op klaarlichte dag gevoelens op van onveiligheid in de maatschappij”, aldus Rip. ,,Daarbij geldt als strafverzwarend dat met Helmin Wiels een politicus en volksvertegenwoordiger is vermoord, die gelet op de verkiezingsuitslag een significant deel van de bevolking vertegenwoordigde en die leider was van de politieke partij Pueblo Soberano, waardoor in het algemeen, binnen Curaçao, maar ook daarbuiten, de rechtsorde zeer ernstig is geschokt.

Onder de getroffen rechtsorde valt in het bijzonder ook het democratisch proces in ons land, waarin eenieder, politici en burgers, zich vrij dienen te wanen hun mening te geven en misstanden aan de kaak te stellen.” Met de politieke liquidatie van Helmin Wiels is, aldus Rip, een dag gemarkeerd die verder in schande zal voortbestaan in de geschiedenis van het land. ,,Enkel tijd en berechting van allen, die hiervoor verantwoordelijk zijn, zal leren of de democratische rechtsorde zich ooit hiervan zal herstellen”, zo stelt de officier van justitie, die meent dat de moord op Wiels met het politieke karakter zwaarder dient te wegen dan een ‘enkelvoudige moord die dit politieke karakter niet heeft’.

Daarbij speelt ook een verzwarende rol dat Fonseca een recidivist is. In het verleden is hij veroordeeld voor het bezit en de uitvoer van cocaïne, het witwassen van geld en verschillende diefstallen, waaronder een diefstal met geweld.

,,Voorts heeft appellant in het geheel geen inzicht betoond in het kwalijke van zijn handelen. Hij heeft thans aantoonbaar geen spijt, geen berouw, geen wroeging, geen enkele morele twijfel gehad, die moord mede te plegen, de opdracht te halen, te krijgen en de taken uit te zetten. Met het daarbij achter de schermen blijven, benadrukt appellant ook nog eens het bijzonder lafhartige karakter van zijn rol en optreden bij het geheel”, zo sloot Rip zijn requisitoir af.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

1 reactie

  1. @ Marije Vaders 1e klas loser en vazal en troll van de MFK/KFO kan laag en hoog springen, maar zal deze zaak niet winnen, ondanks haar NEP verhalen en valse .beschuldiginen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | 2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen...

PBC | De top 8 mooiste stranden van Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar...

NOS | Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van...

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

ParadiseFM | CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist...
- Advertentie -